תמונות בעמוד
PDF
ePub

வகையைய

த்தபினபு அவருடைய சீஷரிலொருவன அவாைநோககி ஆணடவரே இயோவான தன சீஷருககுசசெபமபணண

பாதித்தது போல நீரும எங்களுக்குப் போதிக கவேணடுமெனறான .

உ அதற்கு அவர் சொனனது நீங்கள செபமபண்ணும பொழுது பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம் முடைய நாமம் பரிசுத்தமாயவணங்கப்படுவதாக. உமமு டைய இராசசியமவருவதாக. உமமுடைய சித்தம்பரமண டலத்திலே செய்யப்படுகறது போலட் பூமியிலேயுஞசெய்யப் படுவதாக. ந தின நதோறும

ககுவேண்டிய ஆகாரததைத் தாரும்.

எங்களுக்குக் குற்றஞசெய தயாவருக்கும் நாங்கள் மன னிககிற

படியினாலே தேவரீரும எங்கள பாவங்களை மனனித தருளும நாங்கள சோ தனையிற பிரவேசியாதபடி செய்து பொலலாங்கினினறு எங்களையிரட்சித துககொளளுமென்று சொலலுங்களென்றார்.

ரு அனறியும் அவர் அவர்களுடனே சொனனதாவது உங் களிலொருவன பாதியிராத திரியிலே தனக்குசசிநேகிதனான வனிடத்திறகுப்போய்ச சிநேகிதனே என சிநேகதன பிர யாணமாய எனனிடததிலவ நதி ருக்கிறான.

கா அவன போசனமபணணச்செய்யும்படிக்கு எனனி டத்திலொனறுமில்லை . ஆகையால் நீ எனககுமூனறு அப்பங் களைக் கடன் கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்குமபொழுது,

ட்டினுளளிருக்கிறவன எனககுத தாந்தரவு செய் யாதிரு. பொழுது கதவு பூட்டியாயிற்று. என பிள்ளைகள்

ன் கூடப் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் . நான எழுந்து உனக்குக் கொடுக்கக் கூடாதென்று மா றுத்தரமா கசசொலலி,

அ தனக்கு அவன் ந னாயிருக்கிறதினாலே யவனு குச் கொடா

பாடாதிருந்தும் பின்பு தன்னை அவன அதிக வருத்தஞ செய்கிறபடியினாலே எழுந்திருந்து அவனுக்கு வேண்டிய படிக்குககொடுப்பானெனறு உங்களுக சொல்லுகிறே னென்றார்.

கூ அந்தப்படி நா. ஙகளுக்குச்சொல்லுகிறதாவது. வே ணடிக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது உங்க குக்கொடுக் கப்படும். தேடிககொளளுங்கள. அப

கணட்டை வீர்கள. தட்டுங்கள். அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப் படும். ய எனனத்தினாலெனில் வேண்டிக்கொள்ளுகிற எவனும

ககொளளுகறான. தேடிக கொளளுகி வனகணட்டை

என னுட

[ocr errors]

வாங்

11 lfa son shall ask bread of any of you that is a father, will be give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent ?

12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion ?

13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children; how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him ?

14 And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake; and the people wondered.

15 But some of them said, He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.

16 And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.

17 But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.

18 If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand ? Because ye say that I cast out devils through Beelzebub.

19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out ? therefore shall they be your judges.

20 But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.

21 When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:

22 But when a stronger than he shall come upon

யக அனறியும் உங்களில தகப்பனானவனிடததிற் குமா ரன அபபங்கேட்கிறபொழுது அவனுக்குக் கல்லைக் சொடு

மீனைக்கேட்டால் மீனையலலப் பாமபைக் கொடுப்

பபான

பான

யஉ முட்டையைக் கேட்டால் அவனுக்குத் தேளைககொ

டுப்பானா.

மக ஆதலாற பொல்லா தவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளைசசெயயும டி அறிநதிருககப்பரம் பிதாவானவர் தமமைவேணடிககொளளுகிறவர்களுக்கு மிக வும் அதிகமாய்ப் பரிசுத்த ஆவியைககொடாமலிருப்பாரா வென்றார்.

ய ச ஒரு நாள ஊமையாசசசெய்கிற பசாசைத் துரத்தி னார். பசாசு பான பினபு ஊமையனபேசினான. அதைக குறித துச சனஙகள ஆசசரியப்பட்டார்கள.

ளுட

யரு அவர்களிற் சிலர் சொனனது, இவன பசாசுக்களின தலைவனா ய பெயேல் சேபூலினாலே பசாசுக்களை ததுர கிருனெனறார்கள. ய) கூ வேறு சிலர் அவரைச சோதிக்குமபடிக்கு வானத்தி ருநது ஓரடையாளமுணடாகுமபடி அவரிடத்திலே கே டடுககொணடார்கள, யஎ அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து அவர்க னே சொனன தாவது. ரு இராசசியத் தார் தங்களுக ளளே பிரிவினை

யு பணணினால் அவர்கள அழிந்து போ வார்கள. குடுமபங குடுமபமாக மடிந்து போவார்கள.

அ அப்படிக்குசசாத்தானு ந தனககுததானேவிரோத மாகப் பிரிவு உண்டுபணணினால் அவனுடைய இராசசியம எப படி நிற்கும் இப்பட்டியிருக்க நீங்கள என்னைபபெயேல்சே பூலினாலேபசாசுக்களை சதுரத்துகிறவனென றீர்கள். கூ நான் பெயேல சேபூலைக் கொண்டு பசாசுககளைதது.

ல உங்கள் பிள்ளைகள் யாரைசகொணடு அவை களை ததுரத.

கிறார்கள. ஆகையால அவர்கள உங்களுக்கு நியாயத தீர்ப்புககொடுக்கிறவர்களாயிருப்பார்கள.

உல நான் பராபர டைய வலலமையினாலே பசாசுக்க ளைத்து ரததுகிறபடியாற் பராபர னுடைய ஆளுகை உங்க ளுககுளளே சடுதியாயவநதிருககினறதே.

உக ஆயுத நதரித்த பலவான் தன் அரண்மனையின வா சலைக்காககிறபொழுது அவனுடைய பொருள் பத்திரப்பட

வனு

ககும.

him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.

23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.

24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.

25 And when he cometh, he findeth it swept and garnished.

26 Then goeth be, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

27 And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company

lifted

up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.

28 But he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

29 And when the people were gathered thick together, he began to say, 'This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.

30 For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

32 The men of Nineve shall rise up in the judgment with his generation, and shall condemn it:

உக

னை.

தால அவன நமபியிருந்த சகல ஆயு தவர்க்கத்தையும் பறி ததுககொண்டு அவனுடைய உடைமைகளைப் பங்கிட்டுக காள்வான்.

எனனுடனேயிராசவன எனக்கு விரோதமாயிருசகி

என்னை போலச சேர்த்துககொளளாதிருக்கிறவன சிதற அடிக்கிறான்.

உச அசுத்த ஆவி ஒருமனிதனை விட்டு புறப்ப பா ழுது அது தண்ணீரில்லாத இடங்களில் இளைப்பாறும ததைத்தே டித்திரிந்து அடையாமலிருக்குங்காலத்தில் அது

வீட்டிற்குத் திரும்பவேண்டுமென்று சொ

தான வி

வெ

லலி,

உரு அந்தப்படி வருகிறடொழுது அது பெருக்கிச சிங் காரிக்கப்பட்டிருக்கக்கண்டு,

உ சு பினபு போயத தன்னிலும் அதிக பொல்லாத வே றேழு ஆவிகளைக் கூட்டிக்கொண்டுவந்து உட்பி : வேசித்து அங்கே குடியிருககும. அ பொழுது அமமனித னுடைய முன்னிலைமையிலும் பினனிலைமை அதிகக்கேடுளளதாயிருக குமென்றார்.

உஎ இவைகளை யவர் சொலலுகையிற் கூட்டத்திலிருந்த ஒரு ஸ்திரியானவள அவரை நோக்கி உமமைச்சுமந்த வயி றும நீர் பாலுணடமுலைகளும பாக்கியமுளளவைகளென சத்தமாயக கூபபிடடாள. உஅ அவர் சொன்னது அதனிலும் அதிகமாய்ப்பராபர னுடையவாககைக் கேட்டு அதைக் காத்துக்கொள்ளுகிறவர் களே பாக்கியவானக

ளனறார். உக. அனறிய ஞ சனங்கள திரளாயக கூடிவநதிருககிற பாழுது அவர் சொன்ன

நதசசநததியார்கள பொலலாதவர்களாயிருக்கிறார்கள. ஓரடையாள ததைத்தே டுகிறார்கள அ

லும் யோனாதீர்க்கதரிசியின் அடையாளமே யனறி வோடையாளமிவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படுவதில்லை .

ந ஆதலால யோ வானவன நின்வே பட்டினத்தாருக் கு அடையாளமாயிருந்தது போல மனித னுடைய னும இநதசசநததிக்கிருப்பார்,

கு இராச ஸ்திரி சாலோமோனுடைய ஞானத் தைக சேட்கு மபடிக்குப் பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து வந்தா ள. சாலோமோனிலும் இந்தசசநததியிலே தோன

றினவன அதிகமாயிருக்கிறான. (ஆனாலும் இவர்கள் கேட்கமாட்டா ர்கள்) ஆதலால் அந்த இராசஸ்திரி நியாயத் தீர்ப்பு நாளிலே

வர்களுடனே கூட எழுமபி இவர்களை ஆககனைக்குள்ளாக ததீர்ப்பாள.

ந உ நினிவேபட்டினத்தார் யோனாவின் பிரசங்க ததைக

குமார

கக

« הקודםהמשך »