תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

αδικήσαι, έτω δεί ! 6 eth their enemies ; l manner be killed. αυ τον αποκλανθήναι. “ and if any one shall 6 These have power to 6 Ούτοι έχεσιν εξε “ wish to injure them, shut heaven, ibat it

σίαν κλείσαι τον « thus must he be rain not in the days έρανόν, ίνα μή βρέ 6 “ slain. These have of their prophecy: and χη θείος τας ημέ “ power to shut up the have power over waρας της προφητείας “ heaven, that rain ters to turn them to αυτών και εξεσίαν “may not fall during blood, and to smite έχεσιν επί των “ the days of their the earth with all υδάτων, τρέφειν αυ “ prophecy, and they plagues, as often as τα εις αίμα, και “ have power over the 7 they will. And when σαλάξαι την γην εν “ waters, to turn them they shall have finishτάση πληγή, οσά « to blood, and to ed their testimony, the

κις εαν θελήσωσι. “ smite the land with beast that ascendeth 7 Και όταν τελέσωσι “ every plague, as out of the bottomless

την μαρτυρίαν αυ “ often as they shall pit, shall make 'war τών, το θηρίον το 7 « be willing. And against them, and αναβαίνον εκ της « when they shall be | shall overcome them, άβυσσε σοιήσει σο « finishing their testi- | 8 and kill them. And λεμον μετ' αυτών, « mony, the wild I their dead bodies shall και νικήσει αυτές, “ beast, which as- | lie in the street of the

και αποκλενεΐ αυτές: « cendeth out of the great city, which spi8 Και το αιώμα « bottomless deep, ritually is called Soαυτών επί της “shall make war with dom and Egypt, where πλατείας πόλεως «« them, and shall over- I also our Lord was της μεγάλης, ήτις « come them, and | 9 crucified. And they καλείται πνευμα 8 “ slay them. And their of the people, and τικώς Σόδομα και “ remains shall be in | kindreds, and tongues, Αίγυπτος, όπε και ο “ the broad place of and nations, shall see

Κύριος αυτών έπαυ « the great city, which their dead bodies three • 9 εώθη" Και βλέπε “ is called spiritually days and an half, and

σιν εκ των λαών και “ Sodom and Ægypt, I shall not suffer their φυλών και γλωσσών “ where also their Lord dead bodies to be put και εθνών, το σθώμα 9 “ was crucified. Anå 10 in graves. And they αυτων ημέρας τρείς “they of the people, that dwell upon the και ήμισυ, και τα " and of tribes and earth shall rejoice over τσιώμαία αυτών εκ « languages and na therm, and make mer

αφήσεσι τεθήναι εις “ tions, behold their ry, and shall send gifts 10 μνήμα. Και οι “ remains three days one to another; beκαλoικένίες επί της « and a half; and their cause these two proγης χαίρεσιν επ’ | “ remains they shall I phets tormented them

[ocr errors]
[ocr errors]

αυτούς, και ευφραν- Ι « not permit to be laid | that dwelt on the θήσονίαι, και δώρα | 10« in a sepulchre. And | 11 earth. And after three σέμψεσιν αλλή “ they who inhabit the days and an half, the λοις, ότι έτοι οι " earth rejoice over Spirit of life from δύο προφήται έβα. “ them and shall ex God entered into them: σάνισαν τις καλοι * « ult: and shall send and they stood up.

κενίας επί της γης. “ gifts one to another; on their feet, and 11 Και μεία τας τρείς « because these two great fear fell upon

ημέρας και ήμισυ, “ prophets tormented therm which saw them. ανεύμα ζωής έκ τα “ those who dwelled | 12 And they heard a Θεά εισήλθεν επ' 11“ upon the earth. And, great voice from hea. αυτές και έτησαν “ after the three days ven, saying unto them, επί τες σόδας αυ « and half, a spirit of Come up hither. And των και φόβος μέγας “ life from God enter they ascended up to

έπεσεν επί τες θεω “ed into them; and heaven in a cloud, and 12ρένιας αυτές. Και “ they stood upon their their enemies beheld

ήκεσαν φωνήν με “ feet; and great fear | 13 them. And the same γάλην έκ τε έρανέ, « fell upon those be hour was there a great λέγεσαν αυτοίς: Α 12“ holding them. And earthquake, and the γάτησε ώδε και “ they heard a loud tenth part of the city ανέβησαν εις τον “ voice from heaven, fell, and in the earthέρανόν εν τη νεφέλη" “ saying unto them, quake were slain of και έθεώρησαν αυ “ Ascend hither;' and men seven thousand : τές οι εχθροί αυτών.

" they ascended into and the remnant were 13Και εν εκείνη τη

“ heaven in the cloud; affrighted, and gave ώρα έγένειο σεισμός " and their enemies glory to the God of μέγας, και το δέ

13“ beheld them.” And | 14 heaven. The second καιον της πόλεως

in that same hour there woe is past, and beέπεσε, και απε

was a great earth hold, the third woe κλάνθησαν εν τω

quake; and the tenth cometh quickly. σεισμό ονόματα

part of the city fell; ανθρώπων χιλιάδες and there were slain επιά και οι λοιποί

in the earthquake άμφοβοι εγένονθο, και

names of men seven έδωκαν δόξαν τα

thousand. And the 14Θεώ τα έρανέ. Η

remnant became aκαι η δευτέρα απ.

fraid, and gave glory ήλθεν ιδε, η έαι

to the God of heaven. η τρίτη έρχείαι

14 The second woe is ταχύ.

past: behold, the third woe cometh soon.

Ver. 1. A reed like unto a rod.] A reed *, being both straight and light, became a fit instrument for measuring; and, like our rood, rod, or pole, had its definite measure. The Hebrew rod or reed was, according to Michaelis, of six ells, each ell being five or six hand-breadths. Such a measuring instrument is now placed in the hands of the prophet, who, on receiving his new commission, is ordered “to measure “ the Temple of God, and the altar, and those who " worship thereiu.” The commission extends not only to the temple and altar, but to the worshippers who frequent them; and, compared with Ezek. xl. Zech. ii. Hab. iii. 6, will appear to authorize an examination into the state of divine worship in the times of this Trumpet, and an estimate of the number and kind of the worshippers. Concerning the first part of the commission, which respects the temple and altar, and the worship of those who are admitted to the nearest presence of the Deity, no account is returned. In those times of ignorance and superstition, under the beginnings of the sixth Trumpet, few they were, who worshipped “in spirit and in truth,” But the outer court of the Temple is particularly mentioned ; and it is not to be measured, for the God of the Temple will not acknowledge such worship as, under the times of this Trumpet, was performed there; it is ordered not to be measured, but to be cast out; and the Gentiles are to take possession of it; and at the same time they are to possess themselves of the holy city surrounding it, during a period of fortytwo months. And during this period (the length of

* In the Hebrew, and the English cane.

[ocr errors]

which will be explained) we have no mention of the inner temple; till, at the sound of the seventh Trumpet, “ the Temple of God is opened in Heaven, and " the Ark of his covenant is seen *.” Then is restored a purer worship; then men draw nearer unto God," in the beauty of holiness.”

Ver. 2. The holy city shall they tread.] The Holy City is the Christian Church, which, after the rejection and destruction of the sacred Jerusalem, was received in its stead : which will appear clearly from this instance, that the Christian Church in its renovated and purer state is called, "the New Jerusalem t;". and Jerusalem is certainly “ the Holy City .” The Temple was at Jerusalem with its altar, and holy place, and Holy of Holies : but these, at least the inner and more sacred places, are not given to the Gentiles, but the outer court only, with the city surrounding, which they are to occupy during the period assigned to them.

It is said in the received translation, that " they “shall tread under foot the holy city;" &c.--And the commentators, who have generally admitted this translation, have explained it to signify, that “ they " shall trample upon, and tyrannize over, the Church " of Christ.” I have translated the Greek (which is wal19891) simply by the word tread; because I entertain doubts whether either the Greek expression, or the context, will require or indeed admit of any other meaning. The verb Waleu signifies simply to tread ; and to tread the courts of the temple, is synonymous, in Scriptural language, to worshipping therein. Thus God,

mo

* Ver. 19.
+ Gal. iv. 25, 26. Rev. iii, 12. note xxi. 2. 10.

Matt. v, 35, xxvii. 53.

by

« הקודםהמשך »