תמונות בעמוד
PDF

ר"ע מברטנורה

סוטה פרק א

תוספות יום טוב

קו

ומטהרין לת המכורט - כדכתיכ ורעמיד קכהן המטקר וכו' אס נפרמו נפרמן • פירס קרינ כסני פירוסיס עור שלישי לפני ה'; סנקז ככנדיק ככית הנוחר סלסן : 6ס נקרמו חינו לוכמסכת מכות פ"ג מפנק יין : ער סקול מג85 קוCE ולס נפרמו חינן חוct פרימה גדולה מקריעה פנקרעת חת לכס עיין כמחנקני פ"ו לסנסלרין ומ"ס סס כס"ר: נקרעיס הרכה לסון חקר פרימס מן סנדרין קריעת כלורן : רכי יסולס לומר 6ס קיק לכת נחה לה קיה מגלהן חט"ב ערפמגלת סת לבה הכתיר

דגזירת הכתוב קוס • סכול .ופרע fת רEb הלה סין לי ומטהרין את המצורעים' וכהן אוחז בכגריה אם תעשה כמו מיעקר קול • מלח רח: גופת מנין ת"ל נקרעו נקרעו * אס נפרמו נפרמו ער שהו' מגלה כרחיתח פר' ק6פה רכה קשת ח"כ מת ת'ל רחם את לבה: וסותר את שערה' רבי יהודה אומר אם תוספות: לא היה מנלסו מלמר ססותר 6ת סערה : היה לבה נאה לא היה מגלהו ואם היה שער' נאה כתכ סר"כ שמח תכח זכות רייקורת חומר כו' סמל תכח לא היה סותרו: ו היתה מתכסה בלבנים מכסה ויתגרו כת פרחי כסונס • זכלה ויקנרוכת פרחי כהונ' בשחורים • היה עליה כלי זהב וקטוליאות נזמים פירס רס"י פירקי כקונה פרחו לכס כחה ופערת נחת וטבעיות - מעבירים ממנה כרי לנוולה • ואח"כ נקט על 60 פֿיין מצויין ולין הלכה כרכי יסודס : מביא חבל מצרי • וקושרו למעלה מרריה • וכל בעזרת יותר מcסר סעס י היתה מכוסה כלכניס הרוצה לראות בא לראות חוין מעכרי ושפחותיה: וכתכו סתוספ' ותימס כיין מכסת נפסוריס ולס סיס מפני שלכה גס כהן וכל הנשים מותרות לראותה' ללחו מונה למנפיס לרחוקה ססורי'יפין לה מכסה ככגרי' שנאמ' ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כומתכנה: יפל: סדין פל נון נינת וכין מכועריס : קטליות פנקיס ז במרה שארם מודר' בה מוררין לו היא קשטה החכפיס ויסתור סערת . .שמסימי' סביב הנוחר וגפני את עצמה לעבירה • המקום נוולה • היא גלתה כדחמר קרח וחי מפוס כהן סקלפה חונקת פנתה ניס את עצמה לעבירה • הטקום גלה עליה - בירך המסקס 6ותס יקפוך פניו כדי שקרה בעלת נסר התהילה בעבירה תחלה : ואחר כך הבטן

לכר 6חר וסכי תניח נספרי נקרלו קטליות : כומיס לפיכך תלקה הירך תחלה • ואחר כך הבטן כתרים ופרע לתת רחם החוק וטכטות מעבירים ממנה

ושאר סדין סל כון פורס כינס לכין מפרס כנמרח רלח תימס

קיס כסן פונת לחקורית סיניחו לת קנזמים והטבעות חסר פקרעו כנרית יגלו 6ת לנה ופרעה כדי לקייס נס מנות פריעס • ולר"י נמי נעשה כך מות יותר נכחילס כמו סנגלי יותר לחוס ערוס סילך נמנעלי' וי"ל לרכי יקורת 6ס סיו פורסין סדין כינס לכין החכפיס 65 ברנלי פלילך יקף • קמ"ל ללח: קכל מכרי מפרס נירו' לפי קיס ניוול כל כך כפניסנסיס כמו כנפיס סלין לסת כוסי cosחק מעפק מכריס ולס לין סכל מכרי מכיל סחר חכליס מפני חברותית ולל יופרו ע"כ : ו נזמים קס קכסים קיסר למטלס מרריס סלס יפלו כנרית ותס6ר ערומת : וכל קלף • קרמכ"ס • ומלסין קרינ רפ"ולסכת נס תכשיטי סוון קרונה (רחות יכח וירחה ולוקח כסנסיס רסות וחינת חונק ככלל ועיין כמסנס ס' פי"6 לכליס : חבל מנרי כתן קרן הכל כנסיס חונק על כל קנסיס קמכויות סס לכס ולרסות מפרס כירוסי לפי סעסתת מעסה מכריס לפי סנ6מר כתקלת כדכתיב וכוסרו קנסיס : זנזיס מותרות כרסותת

חייכין פרסת עריות כמעסס 6רן מכריס ונו' ו6פיפי 6נחמר כמו כן גרלוק • סכי מפרס לס מפרס כנמרס : ן המקוס נוולת וכמעסה חרן כנען ונו' ויקח! חבל סכמרינס • סכל הסיכויים סמגלס כקן חת רחפה וסותר 6ת סערה וקורט 6ת כגריר : שנוכל לעשות עוסין כדי לנוולת ולפיכן לוקחין חבל פלס ריס גלפת 6ת עכמס יסכ'נפרסת לרכיס וגלתה עלמה לנוף: מהמרינה ולכן רחוי נקח יותר מכל מכרי מטעס סטמת המקוס נלק עליס סכקן מעמידה על פער נקנור (מרחק מעסה מגרית ולקמן רפ"ג כפיפי מכרית מפרס הר"נ ס עסוי קלונה לכל :

בירן התחילה כעכירס קחלק נדן סמים מסורי סרקל וכו' וכפירש"י ct : חכל רס"י מפרסנס ככסן קירן נתנה פחלק בקרוב נסר :

מכל מכרי עטו מכורי קלקל וכו'וכן קול כנגלי פ"ק רטירונין וסחר

דף ניח תני רב יוסף נ' סכליס סס פלמנגוSe ננר וסל פשתן

ומפרסbל ככר לסוטת רענן וכו' • ולפיכך נרחת ולירולי כפיפס מבריק ללקמן יס לפרס נס כן ממכריס ועל זס פעסתס מעטס מכריתי לכל חין נוער בירושלמי נמי סכירס לית tntוי מכורי דקל כין ככפיפה בין כלכלי להסת6 סמ"ס 96וסית ולח סיסית : שלכה גס נין : כtלוס רולס כני ניתו לעתו

מתנכרת עליו ול6 תירס ולח תודה וחנו מנקפיס סתולס ול6 ימחת חס הקרם על סמיס רס"י : י לפיכך פלקס הירך תחלס לקלל הותר לכתיכ כתת ס' 6ת יריכו נופלת : יחת בטנך ככק - רסיי • וכנמר6 ה6 כקיל

וניתה כטנק וכפות ידיכתי 6מר 6פי כי לייט • לייט תחלק יין סורנטן לייט • (מיח כי לכסיקו בוקק בטן כריסס וסור יין - נקנלס נמי כתכ לנכות כטן ונפיל ייןהקול רמולע לקנקן רכטן פרפל יוסדר ירך

יין • סלל נתונים נעו על מיס קמריס :

ג 27

כן ב ח שמשון

[ocr errors]

ם

ה שמשון הלך 6חר עינין פכחמר וילמר סמפון תל מגי 6ותס קח לי כי היל ישר בעיניי סיני : וסכתיכ 6כיו החמולה

ידעו כי מת'סוס - כינהול) מיתו כתר ישרוקית (6?• נמיס : אבשלום נתנחת נפערו פנחמר וכסכפלוס לס סיס חיס יפת ונו' וכנלחו 6ת רחסונגו לפיכן נחלתנזערן . סג6'ויקרס סנטוס כפגיעכדי דור וקנסלוס רוכב על הפרד

וכל ספרד תחת סוכך התנס נלולס ולסקז ולסוגלת קנקנין תסמיס וכין הסרן והפרך 6סר תחתיו עכו נמרס : ט וכן לענין הטוניס כו' •

פירס תריס ומיסו ושאר כל הגוף לא פלט : ח שמשון הלך אחר וסחר כל סניף (63) פלט יותר וכו'כמות טונס מהנת עיניולפיכך נקרו פלשתים את עיניו - שנ' ויאחזוהו סחר כרי נופס

חינס כו' וסתס סיf סטת6 - הכל פלשתי'וינקרו את עיניו אבשלו' נתגאה בשערי • פונטיס מן סחולי • וfף על ז' יומי נמרי) • וכקכו סתוס' לפיכך נתלה בשערו ולפי שבא על ייפלגשי אביו • פי סbס סוזכרו כמקרל: אם ?) "תהי) מניגו מרת פורענו' לפיכך נתנובו י' לונכיות שנוספו יי אנשים נושאי בטן וירך : ח כונכילות גדולה ממרס טונה וכתיב כלי יואב ולפי שגנבג'לבכות לב אביו ולבכ"וולג מניתו : לכ כין • f6מר לו ליכת ירדוף זו אף - פניס ישרא שנ' זיגנוב אבשלו' את לב אנשי ישרף לפיכך חכסלו להכין כתוכ ליסינכו ניסורננה גני מרת פורט:1 נתקעו בוג'שכטיס שנ' ויקח נישנטי בכפר ויתקעס עמי סניס חי: סבחר נוכל וגני מרי טוכס כתיס וררפו בלב אבשלום : ט וכן לענין הטופה - מרים יסרSf כתב לוותית מרחת מכס חמסה מסה • וייל המתינה למשך שעה אחת שנאמר ותתצב אחותו חותמו סל מכין לפניס וערין נני מרת פורענות מרחוק לפיכך נתעככו לה ישראז' ימיס כמרכר • וסולכי' 6מרין לפניס 6חרי' מיירי רדיפת ול6 קרינת • שנ'והעם לא נסע ער האסף מרים, יוסף זכה לקבור וסולכיס fחריו עד סכנס הגל הכח רכתיב וררפו מכס את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר ויעל יוסף מfתיס fיס כלן רch המפה סיפח רקרח ונפלו לקבור את אביו ויעל עמו גס רכב וגם פרשיס • מי סנגוריות סרי סנכן לפ לויניכס לפנינס לסרע •

לנו נרול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה: משה סכין • ולכנית רין - ולכ כל מספר תיסר חבל קפיל לרניי זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמ' יסר! - וכתיכויגנוס לfכסלוס והן כמרנליס נפרע מסס ויקח משה את עצמות יוסף עמו • מינרול ממשה חת לג cs6ייסרS6 : יוס לפנתיוס bסני bס כן שלא נתעסק בוא המקום שנא' ויקבור אותו כגיא• וכן לענין תטוכס נותניס לו סיתס מרוכס מרת פורטנות לא על משה בלבד אמרו ,kא על כל הצריקיס שנא' ל6רס סכר מעין סטוכס תמר טוכת סל מריס עכ"ל• והלך לפניך צדקך כבוד ה יאספך :

ומיקו יותר ממס גלי נרות לל"ק 65 מירי • סמפני מרת טינה הוכרן

מצרית • ונותנה על ידיה מרונס כתשלומין ממרת הפורענות (התנfחר כל כך

כרי

פורענות: כמו ספירס"ינפירוס החומסכרי סל6 ימית f6מר מקס פחות

פרק ג היה

מכיל סניל 6ת מנחתת • כרכתיב והניח מכן ססיס וכו' ותדע סון מנר מרק טונה היל תורתנן כפ"נ

מנחתי ככפיפה נכרית • פר טטוי תנורי מפנק ת'ינילfיכר הזכות תולס כו' 656 מסנוונס כו'. ולרע קוקל{ין סרן יגלליס ספינות סרקל : כרי

ת ננמרק דלעיל דף ו' לרבנן נמי מתכוונת • וכן פסק סרמנ"ס כפרקנ'מסלכות סוטה ס: דלף על פי סמתכוונס (חיית מיי ניר חן - 6פ"י זכותה גרמת לס זס • אכים פחי חכסי התיכונריות היו יזוהי דעת ספרי סתעתיקיס נפרשת בהעלותן ער חרס ימיס וככסריס סתפללין על מטותיקן ו6סיס נפתחן יונחת ונרסיס זול זומר הנסר עודנו כין סיניסס : ואין נ6חיו נרול כככופרית כלך ירי כנדת סתרו סנקנר חניו נגרוניס וכו כמרי מררו לו סנקנר תוכנווליס • רס'י : מי לנו גדול מיוסף • יילכו לענין ככור קנולס לקכור כנרוליס נרול מיוסף סלה נתעסקנו ל6 מפה סרוח גדול כרחל וחין ניסרחל נדול ממנו הרי מדי פמרר לקכור, חת) יוסף עיינרול ונת מנורולוסלין נלול נכונולו קלור מופת סלל נתעסק כו 6לס סקכ"ס רס"י : ולא על מפת כלכר חכרו חלה על כל סכדיקיס סנ6מר והלך לפניך וגו' ומ"מ נהר עריף מרטית סכמו bס נתעסק חלה התקיס נ"ז מס סלין כן נסחר סנדיקיס סככור ס' יספסו ועכ"ז מתעסקיס כו כני 6רס כדרך כל החרן וכגנחמרי הפסוקיס כיכות סגדיקיס נקנתס מוקמינן להתעסק עמסס ויסיס פי 5 על מסס כלכר חמרו הינו ססמקוס בית העסק כקכורתו ולח ככל מס סכלכר כמסס

דהיינו סל6 תתעסק עמו סלס כמקוס כ"ה בנות ולהיסחכרו על 9:פת כלפר ניל : פרק נ כפיפה מכרית עיין מ"ס פרק דלעיל מסנת ז': היה מכיס 6ת מנחתס וכו' עיין פרק דלעיל מסנס ס' מ"ס

כסס התו' וכחכור סרמכ"ס מסנס נס סו ימסנס ססקדיס מפניע וכותר - להכנת פיילי ונתינת מיס עפר ו6ח"ככתב חקיות נגרית וסתירת פערס ולח"כ מכיל מנתס כו' ונ'ט וככ"מ 65 העיר 656 כסינדי סיר חסיות ספייס ונתן טעס מן הירוסלתי נעיין מ"ס כמסנס ני : ונותנה על ידיק כן סול 3ס"6 - וכן סעתיק סרמכיס • וכן

כתיב ונתן על כפית :

PODO

פרק ב היה מביא את מנהרה בתוך כפיפה מפשת מתנס המתכונים

גלי

.ר"ע מברטנורה

תוספות יום טוב

סוטה פרק ב

קו

רינתות

כף לינעת סתורס ול6 ימחת הtס על תמיס • ולמלן ולמר כפי נינעס ססרי היתה נתינת על ידה על גמר כל הסירC סכתחנת קית coקת חותר וחח"כ מכי' מנחתית חיפסנמחק cSין התוספת) וכתכ סר"כ סתולס כו' ולמיומנתחת• קפס מיגעת כלי פקודת גלה קמות מיתי מכולת tsע"פ וכו'וסיינו ק"ק ור"ס רמסנה נ'פיג ולע"נ הרים הרים טעמ6 סנמחקיס סמגילס 6ס סמרק טסלס 6ני 6ינה פותר: תחלתן דקיס (כספ"ט לכ"כ) קפה 6cני רחינו ענין לדרום טעמי וסופן ככלי פרק לסו ככלי

וסתס דנפק6 לן מינית מירי פרת ממס קלמר סbין חוס. פרי ליגעה כל המנחות תחילתן וסופן בכלי דקר6 סתמס כתי'(כולל וחס מכיל מנחתו כנתון כיתו ככלי שרת • וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי דורסין טעמס הוחיל וטעס פרת חלל נקלתות פל כסף שרת • כל המנחות טעונות שמן ולבונה - וזו אינה כסכיל כן חיכו ריקו) כמו +SL זרנסקס רוייס לכלי טעונה לא שמן ולא לבונח: כל המנחות באות מן התס כלל תהכול כנר אמנת שרת וזוככפיפ'מכריק 6cין החטין וזו באה מן השעורין - מנחת העומר אף על וכו' : תו' עיין מסנס ת'פיר רחוי לעסות כנכנס כני סרק פי שבאה מן השעורין היא היתה כאה גרש

ומ"ס סר"כ כוי דרכי תקרינקו כ6 לפחתך : וזו באה קמח : רבן גמליאל אומר כשם שמעשים סתורס ולח קרנות מיתת כל המנחות טעונות סמן מעשה בהמה • כך קרבנה מאכל בהמה :

תכולת 66ע"פ סנמחקת ונכונס כנמ'פריך ותס ליכס

נ היה

המנילי סס 6מרת טמסה חני מנחת חוטח וכתיק נק 65

חינת סותס כמסני נ' פ"ג • אתן עלית פמן ולסטיס עליי לכוכ'וכן סל התנינן כל סמנחות ופי' סריג לפי סו כלוקס ועומרת קיס ולין סמיס 6לס לכרר נחות חטיס רתח מנחת העומר נחת מן הסיורס ונן רן הספק : ע"כ - ובניגעין חותה לכ6ת מן הספק כדי 65 תמות ננג'לס תפני מתח כנפי נפסס 6ל6 כריך ותגיוס"ק כל מיתת מכולת • וסקסו כתוס' רסס כמסקי סמגילס ו6מרת המנחות טעונות סכן ולגוס ולון סbינס טפיכות סמן מיני סותס מערערין 6ותס ומפקין 6ותס נעל כרחי (כרתנן ולכונת כחות מן החיטין וכלו. סולת מנחת חוטס 6ע"פ פליני כון נתנ'פ"נ) תונורתפוס ככסן לחמר מקרין מנחתה וחסר טעונת סמן ולכונת נחת חיטין ונ6ת סולת מנחת סעומר כן סותת • וככר נקרנת עכ'ו' ותימת רקח כמשנס ג'פ"ג ע"פ סכחת נגן הפעורין טעונת cמן ולכונת ובלת גיס• #

1 מפרסיס נתי למbן למר תית מסית ואחר כן מקריב מנחתת חינה טעונת סין ולכונס וכחת מן השעוריס וכחס קקס • גרם וספקי כתר' לססמיעינן ה6 רמערערין כו' .

לכן גרסה לי מכורך ומנופס נפלסת עפר נפת כעין סולת כחטיס : קמס יקוסיתס לסו קיסיל תיל הלל 6מרו מערערין ! לחומרת הכל לנעורו כמו שנטחן :

ליני שותת דלקו כל כמינת סל6חר סנמחק קסס סתעמוד

נספק • חבל חכו מינעין חותס סתנדת נתחמר טמ6ני 62168 חיכפת לן כמחיקת סזס סכחומרת טמ6ת חני לזמר נמחקה התגלת פינת סותת סחין כסתיתת כלוס • דוק כמסכת ג'פרק ללקיען) ומת סכתוכ ס נס"ו °ככריית6 רכפ"ק מחיימין עליס תתת • וכחמת רמיני נוקטיס קתו' דלעיל ול30 ממפרערִין לס ותיק נופח תל ק:6 לנתני' דלקמן רמערערין • ונריך לומר בחמרינן לס רכריס סל תנסוניס ולס (6 פוטין מערערין וכו'. והכל נכלל תלוותרת חיני סוזת 6ל ססתוספ' ניח6

Sתו לתקפו מכרי סתתת • לכל מ"מ כתורן ספירס כדפריסית) ונתקייס קכל סכסעומדת כרכורת ולומר טיולי 6ני c6תס מינעין חותס סתורס ולל תסת וסס על תורת S6ה סחומרת פיניbותס סול סמערערין לוזית • ולרכרי תריס לין היגיעת ס עוסתת חבל רט"י פי' כל זמן סלה קרני מנחתת חינת נבדקת רכזיך 9זכרת מין (ועיין כפיר'יריב ימסנס ו') וחט"פ סbתזת מניחין 6ותס כילק כדי ליגעת וזודס ולח תמות ויתר מניות : כל המנחות טעונות סמן וכו'וכתב סר"כ וכן ה6 התנינן כל המנחות בלות חטין • קשת וקל מנחת העומר כו'תמיס לי דנחי קופל ומשנתינו תיק גופה לקפה וסיס גופי מתרנתי ותיכ ל6 מקזינן נסוניס כלל • 6לס לפי סכרכרי התרכן היתה נמי מכת העיכר כו' הכניס כר"נ לתקסיס וסעומר ג"כ עס הקיים ומנחת חוטס ס63 נזכרת כמשנתינו • ויס עוד 6ריכות פון פרברי קריב סכו"ס ומותן סfינן טעונות סמן ולכונס ליתס כרכריתתרכן: 60 ס"ק כל המנחות טעונות פמן ונכונס וכחות מן החיטין וכלות סולז מנח חיטס כו' • bk סתר"נתכניס לפי' סכתוך סרכריס - וכזת קינר קנת • חז"ל רס"י כרוך ותכי הכי - כל המנחות טעונות סמן ולכוהוכחות חטין כלומרוסקינן טעוכות כחות מיתת חטין וכחו סולת כלומר

67 מסני מעליות6 חית כסו כיכר מנחת חוט6 חט"פ כו' עכ"ל : "מנחת העומר כו' מן ססעוריס כמו סקכלו חו"Cy כריס רפ"י למנחות • עיין סס : גרש דכתיב גרם מרנגל תקרי 6ת מנחת ככוריך - וכמס'תנסות חמרינן כמכסות העומר הכתוב מוכר רסיי - ימי תר"נ ומכופר ני"ננפת כרתנן סתס כמסנסו' פ"ו: רבן גמליח, חומר כסס כו'יסמעית ליס לרימ רקחמר תיל תלכילתו מעדני פולס לפי' קרגני מbכל כסמס 6"ל התינח עסירת יעניק חחי ליכל למימר • bk כסס כו'גו' • והיינו רגיל נלסון רפלים

ועיין בפ"נ ונכוריס : מעשה נתתת • סיפקירת עכמס כתסמיס כמי סלינה (ניר סליני) כן זוגי ' רס"י :

ג קרטר

נסיס

[ocr errors]

חרשה תנ6 פיילי טל חרס חרסה' רכרי רכי יסמכלל • נקיס מכיס סכסן : פיני יכוס כלסון יוני: מן הכיור וכתי'

מיט נמר כלי כלי ממכורע מה להלן חרס סוסס מיס קדוסיס וחין קרוסיס bk סנתקלסו ככלי: כסס סממעט (כמ'ס נפי'קר"נ רפייר רנגפיס ועיין גס סס מלסון פיילי) ר'יסולק נכתב המנילס לקמן כמתני' • כך ממעט כלן • גלין 6ף כלן חרס חרסה - לי מה להלן מיס קייס • 6ף כ6ן מיס קלכס כרכי יקולס : מקוס סיס סס נכר מפוך פלר ונפת קייס לר'יסמעץ ר"ג ליכס

ההיכל וטכעת קבועה כק למפרן מס למכורט וכו' . ב היה מביא פיילי של חרס חרשה ונותן לתוכה לחומות כטכעקת ונקנניקה חמי רכס 6ת קרח ככלי חרס הצילוג מים מן הכיור רכי יהודה אומר רביעית מסחר הכנפה, סקיל כלק (ילס כתכ ולקח כלי חרס) כשם שממעט בכתב כך ממעט כמי' : נכנס להיכל כסכניפים: כלי פירו'כרין כלי סלכרתי לך כנר (ומסי ופנה לימינו • ומקום היה שם אמה על אמה • סיפן כה ספור פיקח כרחה ניתן למכורט) ונ"ל ולרכס וטבלא של שישי וטבעת היתה קבועה כה וכשהוא ונכר על פני המיס : ונתן ! gth רכנן ורני יסמעסל רלח מגביה נוטל עפר מתחתיה • ונותן כדי שיראה על סמיס • מללס כתיכ ונתן נעו מיס חייס מולן ככלי המים: שנא' • ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן כמיס • ח : המיס• EAמע וכעיס סרסס מסוס לל6ו יקח הכהן ונתן המים:נ בא לו לכתו'את המגיל סלס יסס נבלע בתוכן : ג גזירת סוס תי6 זו 6 קורחת מאיזה מקום הוא כותב: מאם לא שכב איש וגו' • מחס לס סככחים חותך ונו'• מקוס: וכל הכלי לכר קפיד ואת כי שטית תחת אישך. • ואינו כותב והשביע קנקי סרן קללות הכחוק קרח - ולפיכן לס קסי' והכל הכהן את האשה וכותב יתן ה'אותך לאה ולשבוע' מחמת נרכו' דמפמפה6 מס סקס תנ6 וסלסס כעיכן : ובאו המים המאררים האלה במעייך לצבות בטן • סכס לח תנקי : ולחינוכופר וכריס פיס לוכחיס כמיס ולנפול ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן: וססכיע סכקן לק כספת וגו' קר"כ סכל המימו' כסריס רבי יוסי אומר לא היה מפסיק ר' יהודה אומר כל פלין וס 6b. מנות על קנקן נקיס (דהיינו מי הכיור) עצמו אינו כותב • אלא יתן ה' אור לאלה לתסניעס - ולס סיס כות: ו6פילו 6יכן מיס חייס וכן ולשכועה וגו' - ובאוהמים המארריס האה כמעייך. ולמרק הופס למן סמן הרמנ"ס פסק כסוט' רחלס' וגו' ואינו כותב ואמרה האשה • אמן - אמן : פסיכו סלס קנלה סקפה כעינן ולח הוכרך כפית מה'

ו אינו

מקכלס עלית קלטות ויליף כילת מקום סיקו מי הכיור

לה כלכקין החל! החלה מיס חייס וכ"ת כתב סל"ע • לרידי כל קtיל ולח מידי • הkות ערכות קללות הכלו'מקמת כרכות תת לגובוטי (כיולות לכמסקנ6 6פילו כמסן רלח נעי מי קכיור פיקו מיס חייס מני וקכלו' :ר'יוסי סותר הינו מפסיק מססתחיל לס לל סכך לים למילף ממנורע סכלי חרס תריס חרסה: חצי לוג כלכתס 6ותן ער סמן ממן וכותב בנוחות רסוסניע קנין 6ת גמירי לס : ניפרס"י כפר' פקי מרות כמנחות דף פ"ח • וניל קפה וקכלות לול מרת f ottoמן סמן ..רורים חת ברכות רקכי גמירי לס סכרין מיס למחוק הכתר יפה יפה כקלות כוסות וקכלות : רכי יסולס לומר כל פגמנסינו כותב כלומר .ולפיכן ר"י סממעט ככתני ממעט כמיס • ועיין מ"ס כמסנס קיק זמיר כעכמו סל6 לכחוכ bk !ות כלכר ול6 קכלות הכחוק

ט'פ"ו לסוכקי ח"כ הלכתס גמירי לה לסימסיני bk כן קבלו מחמת כרכות ולס כוחות ול6 קכלות וורים הללות ולל קללות סככותס וכמיס נסס קתו' כמשנס ג'פ"ח דיכמות • ועיין סכחות סנסכת ברכות הקלק למפוטי נוחות וקכלות : מיס בסוף עריות ' וכן כמשנס ג'פ"ק רונחיס :

ו לוק ופנה לימינו גמ' מ"ט רחמר מר כל פינות פחתת פונק

לס יקוללה ברך ימין : וטעמס כסכתיכמסנס ס' פיר ריומס : נ כא לו לכתוכ קכל ודחי תנן סלח כסלר • רקס נריך סיסכיעס קולס סיכתוכ : כרחי' כנמ'דלקמן דף י"ז ע"כ כתכס קולס סתקכל עליס פסולס • והפכים וחח"כ וכתר ומיקו לס כקריס תנן לס bס על מס סיס חומרת דלקמן וקרל קול רמסיק לפרופי • ועור כתוס'קכיס יכו' רbתפלגון ר'יוחנן• ור" סר חמר מסכים ו6ח"ככותס * וסר חמר כותב וח"כ מסכיט : 6בל תמהר למ"ר וכותב ולח"כ מסניט • לכפ'הוכיחו

לו כ"ע ספרי היכל רכתיך חקר מעכב כמי על הסדר • ווס נס כן מן סתימס על סדור סרמכ"ס סכתכתי כריס פרקין : מאס לה פכס ונו' הנקי • פיר' כריך סין קללות הכחות מחמת כרכות רמסמע סס סס וגו' הכי סיו לגמ' : חכל למסקנס

דפריך סתס מפני' דר"מ סיס חורים רל6 ס"5 מכלל לחן • חפר פומט הן • (כמסנס ר' פיג דקרופין) הוק טעמה וורס סנקי כתיב (כלל יו"ר רמטמט סנקי וקחי מקרל לכקרי וכתיב וסת כי סטית למשמע סכיחנקי ממיס סתחרריס הלקוחת כי סטיק • נסיון רס"י פ"ולסכועות דף ל"ו :

ואינו

כותן והסכים וכו' (סינו כותב והמרה וכו'. כתב הרב נילין לה מוכתר קולות החלק החלו לרכות קללות כו' • בכחורה הכי טורס החלות (ק"מ למיכתן כוכריס • לכל לומר לך כל חלות 6פילו קכלות מסכת ברכות • מלח לכנמרק 05

6מרינן קני • סלח סכי לריס • קלות

קלות

0

"ע מברטנורה

תוספות יום טוב

פרק ב

קה

רגל עפין

ורכי

ו לח• SE פן : נייר ס5 פניס סכותיס 6ותס ועוסיס 6לות ממס • תקלות ברכות קללות קניות מקמת כרכות • חנת כמין כור : דפערי טור טחינו מעונן כל נרכז רמליס וקמים למטוסי קללות סכמסנס תורה (ד!ת חקרי וכתיב וסיס כtמען ולל פני כספרינקלן: קימוס סרף קלילן ומתיכוכמיס : את דברי הזנת תזזת) החלס למעוטי כוסות וקבלות • דק":• קלקנאוס חירמנט וכלט"ו יריחולו : ולס נכל לכר םהול לגבי מיעוטח למעוטס דרסינן לת• ורכי יוסי ה"יוקללה הינו רסס ונכלס כקלף זמינו

ממעטת בקורתית רוח יכול למחוק דקומו'וקנקנפו' ר אינו כותב לא על הלוח - ולא על הנייר • ורכי יסולק קל וססלו' נמי בכדי רופס : ה למן סלה ולא על הופתרא • אלא על המגילה • שנאמר למיעוטל לריס לק ועיין פטישי חרוסת ונסולת עי בספרי ואינו כותב לא בקומוס ולא כקנקנתום

סוף פרק קמ6 דססלוס : ננגול סכועס קול מענג ולא בכלדכר שרושם: א בריו • שנאמר ומחה • י הנייר פירס סר"ג עלית זנות סל 6רוסין * וחף כתב שיכול להמחק : ה על מה היא אומרת אמן

טסני' סכותטיס על פי סלל סיס כו קנה אמן אמן על האלה • אמון על השביעה * אמן חותן ומינקין חופן גרנק וסקירס ומכלן כגלנין מאיש זה : אמן מאיש אחר. אמן שלא שטיתי סקורין נליך (עופין וכו'.

כועס מןספורס : פופרת ארוסה ונשואה ושומרתיבס ובנוסה: אמן שלא רט*•• וכ"כ סר"כ כמסנס ינס וכניסת ולס סיזס נטמאתיי ואסנטטאתי יבאו ביי רבי מאיר אומר •

כי פ"ק דמנילס : יבמתו וכנסת וקנס לת אמון שלא נטמאתי • אמן שלא אטמא : ו הכל הרפתרא פירס הרים

ספרס מגלגל ענין טומלס שוין שאין מתנה עמה לא על קורב שהתארס • סנטמbיכסריס סופרקינסי ולא על מאחר שתתגרש נסתרה לאחר ונטמאת: סתיו - מענדיס סקלפיס ומתניתין רכי עקיכל קית

ואחרכך החזירה לא היה מתנה עמה כפפליס סקורין גלייס: דחמר סומרק ינס כרות •

שנאמר בספר • לינק קלכס bk פותרת יכס

כפירוס סר"ג מונתה מותרת ליכס לפיכך חיכו לנתנס עליס 6ס זנקת פותרת כמסנת נ' פ"כ דניטין ימיססס : ואינו כותב לח כקומום ינס: חמן סלח כטמלתי וכו' פירוסי קמפרס לחמן על הלס • וכו' כמסנס כ' פ"נ דמנילס פורט נמי וסייה חתן על ססכוע'לתנינן לעיל - וסכי קלמר סמן פלס כטמלתי כלילנקו כולה ככל רכר וכו' : בקומוס פירס סריג סרף קול המן על ססכועת סססכיעת סכקן : מניע חני פלין • החילן - ועיין עור פירו'6חר נפירופו למסנת ר'פרי"ג בסכת: פלח גטמלקי וחס כטמלקייכסוני היינו קבלת חלס סbמר כריך מלחכת עמיתו כתכתי כסס סרמכ"ס 93סנס כ' פיג לה הכהן וחס נעמסת יעלו כן כל הקללו הללו : למן סלה דמגילה ולה מיהו 6ני ריו דהכל מדסתס • רתכם חטמס סbס תסמס לקסר זמן מיס מערעריס לותה וחין דכתיב ומתה קפיר קרס 6כתן 656 יוכל להמחות • ולפיכן הלכת כרית : ו ולס מסכתנרסת 6cס זנתת לסחר סגיסת כפתוטל קנקנתוס נלי! סעי"כ מתקייס סרי זס פסול לפי וחזר והחדירת וקכל עת ונסחרת סין סמיס כודקיס על זכות סוטה חכל לרתתס חינם פסולת • רסתס ל6 קפריגן 656 פלסחר גירופיןדנרוסת סזנת'מותרת לחזור לכפלת ירקרוסין קסל יכולת להתחקן • כ"כ סרמכ"ס כפירוס משנתינו זלת • תלת רחמנ6 (החיפור 65) נניחת רכזיך ויכחת מכיתו ותרסית פקכיס מרbמר לכל מטילין קנקנתוס חון מפרסת והלכת ופיתת כליס 6חר • לפיכן נתקלפת לחיס לחר

סוטה הנס כנמר6 פרק דלקמן רף ו' : אף על פי סלח נכעלס 6סורק לחזור לכעלת : ו6ס נכעלס ה שלא סטיתי חרוסת וכפולה 6ף על פי סעל סלרוסה כלה קרוסין * מותרת לחזור לכעלת :

רות הגלגול ועקר סכועת רחוי ליקרים מכל מקוס פרק הולילורוסס קודס כזמן תקדימה המשכת וסרמכ"ס כפ"ר

מק"פ כתחלק העתיקים לכעל לגלגל וכו' משנתחרסה וכו ולחקר סכסלס וכו' ואחר כך כתכלכך כחמר חתן 6מן וכו' • לוק נטולס • חתן חרוסת :

חמת נפולק • חתן חרוסת : ושומרת ינס • כתב הר"ן מתנימין רני עקיכס קיס כו' וחינת תלכס חלק סימרת יכס פונתה מותרת וכו' • ועיין כפירפורים פרק ו' ומ"ס סס : אסן סלה סטמק כתר קרן פלס תטמה לאחר זמן מים מערערים חופת פירפ"י חורין לס כתון ברונת כחרס הנחנק על

ידי מפקת כרחת כעוסה ערער וקוה 5פוןזעקת פכריעופרועים והכי מפרס ככרייק6 פלח תעלה על רעזן סרני מחיר הותר סכודקין חותה מעכשי• !חלפתטמלה מיס מפרערים כו' : י ולא על מסחר פתתנרס נסתרת לסחר וכו' . לשון הרב זל תפנקנרtת סbס ונתת וכו' ותור וקתדרלמ'. ונרסינן כמסנס ולל מכמנרסס וכו' וה'קלס על קירס ספתbדס גגו' 6ס ככפלין רלסוניס סtניט הינו מגלגל על קוסtתקלורס יוכן לל משנתנרס' ונסתרס כו' ואחר כך החזירה נהפכיעת לאחר בפולין ענייס לס סיס מפנס עתס על סחר הנחשין". ומילי מיניקאני מס"ס סרר תני לי קיס מתנס עמס • וול הרמנ"ס כפ"ו מקליסטה לו רר פרעה לס נרעה קשורה לכלרס"י נורס כגירסת הספרים הכל על מסחר סתפנרס

ומפרס

[ocr errors]
« הקודםהמשך »