תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

מן הארכובה ולמעלהתנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא : ה אפי'שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל עד שיהא (ס"6 מע"פ שסוb) מתכוין ובעכו"ם אם היה מתכוין אין עדותו עדות : ו מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול מעשה באחר שעמד על ראש ההר - ואמר איש פלוני בן פלוני " ממקום פלוני מת - הלכו ולא מצאו שם אדם - והשיאו את אשתו • ושוב מעשרה בצלמין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

תוספות

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

בצלמין באחד שאמר אני איש פלוני "בן איש פלוני נשכני נח'והרי אני מת והלכו ולא הבירוהו והשיאו את אשתו: ז אמר ר"עכשירדתי לנהרדעא לעבר השנה ס"מ מנמני מצאתי נחמיה איש בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישרk על פי עד א' - אלא רבי יהודה בן בבא ונומיתי לו כן הדברים - אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמדינה משובשת בגייסות - מקוכלני מר'גמליא וזקן שמשיאין את האשה על פי עד א' וכשבאתי

והרצתי הדברילפני רבן גמליאל שמח לרברי ואמי מצאנו חברלולרבי יהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתלארזא והשי ר"ג (ס"מ)הזקן נשותיהם ע"פער א' (ס"מ) והוחזקו להיות משיאין על פי עד א' והוחזקו להיות משיאין עד מפי עדי מפי עבד מפי אשה מפי שפהה - ר"א ור יהושע אומרים אין משיאין את האש"ע"פער א" ר"ע אומר לא ע"פ אשה (ס"מ ל"ג) ולא ע"פעברי ולא על פי שפחה - ולא על פי קרובים - אמרו לו מעשה בכני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה א' מהם בדרך והביאוהו בפונדוק ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חכירנו - אמרה להם מת וקברתיו והשיאו את אשתו אמרו לו ולא תה'כהנת כפונדקי'

אמר להן לכשתהא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מפי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

כתובות פרק א רע מברטנורה

תוספת יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors]

ב בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד - כתובתן מאתים - ויש להן טענת בתולין : ג הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים - דברי רמאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה : ר בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין

כתובתן מנה ואין להם טענת בתולים הגיורת והשבויה וחשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בגות שלש שנים ויום אחר - כתובתן מנה ואין להן טענת בתולין : ה. האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה אחת אלמנת ישראל ואחת אמנת כהן כתובתה מנה בית דין של כהנים היוגובין לבתולה ד'מאות זוזולא מיחו בידם חכמי'

ו הנושא

[ocr errors]
[ocr errors]

ושייך למימר לחזוליכי י תופפת : ו וסלס * אי

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »