תמונות בעמוד
PDF

רע מברטנורה נזיר פרק ג

תוספות יוםטוב ברקן מי פלמר קרנינורמנלת יוס פלסיס ו'דסתס פרקננ ואת הפניק וכו': שיין מה וכיכיכססקרנים נזירו'זס: ולס נלחס ליכס רמקלת סיוס

כפ"קמפנסר' : ואת ספניק יום פסים ככל:: סריני נזיר'יוס זס נלח יוסל' לא ינס רקוליל ופי' ו6'פֿכעגלס קרלסונס מיוס סלסיס וסי בנשר בירק ומתחיל ל' יוס פלמים קמר ג ולס נלח יוס ססיס חסר מחר יכל גזירות פנימביוס • מירי קוס קללס סמקכל עליו נזירות עcr אליס סל נירוע

כתניסיוס • פפולה לו לותו פרפונה פולק נכון ולכלן פרק ג מי שאמר הריני נדיר

שאמר הריני נזיר • מנלח ים יוס ליוס פלס קלכן כיום

שלשים ואחד ואם גלח ליום פטיס כליפי נזירו וכספים נפנדנס מן סמזירוע ספניס שלשים יצא • הריני נזיר שלשים יום אם גלח ליום (6חד מנלת על הפנים ונמלי נתגלו סלסיס יס לנזירוק שלשים לא יצא : ב מי שנור שתי נזירות • מנלח לכל קנלזפ ביוס פלפיסול'• סני'כליס כססיס הסרז' : את הראשונה יום שלשי' וא'ואת השניה יזם ששים תוספת פ"ק דף ס' עץ : נ נטמס יוס סלסיס פוקר ואחד • ואם נלח את הראשונה יום שלשים: מגלח ואם נכס יוס ספיס חסר 6ת סכל פסרי נטפס כתוך את השניה יום ששים ואם גלח יום ששים חסראחר חקת יגל • עיין שם ימי סגזירות ולא חמרי'ריום יצא• הו ערות העיר רבי פפיים • על מיסנור שתי סכתכתי כסיף פ"ח : נ' פולס נבחן ולכ6ן דמקכת נזירות שאס נלח את הראשונה שלשים יום מגלח נ סותר כדכתיכוכי ימות סיוס נכלולה בסגלח ורגיל את השניה יום ששים • ואם גלח ליוםששים חסר

עליז (ס ונומר קרבנותיו כוכיוס : ר"ס :חר יצא שיום שלשיס עולה לו מן המנין: ג מי וסימיס קרופוניס יפלו : חומר הינו סותר לפכעס שאמר הריני נזיר • נטמא יום שלשים • סותר את סותר את הכל כתנסר"ן הסבירה ליס למרינן מקנק הכל • רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה • ולס חמרינןדיוס 5 כיוס ככנו וכלונטמה לאחר הריני נזיר שלשים יום נטמא יום שלשים סותר את עולס לכאן ולכאן וכו' - פיין מלחת וטומקס דל6חר מלחת הכל : ו הריני נזיר מהיום נטמא יום מאה מ' כמסנס דלקמן : נרכי שיעור חינה סותרת ס סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר ארא אינו סותר סלס סכעת • סככה : קריני נזיר סלסיס שלשים : נטמא יום מאה ואחר סותר שלשים יום : פירס כדי סיכיל יוס גטמן יוס סbסיס סקר

רבי

קרבנותיו כטסרק סיוה עלין מתקכל כין לר' 6ליעור בין

כג'וכו' ומסיימי קום' פיק ערכנן דכיון דסמר הריני נזיר 6לסיס יוס • הכל מוליס לר' דף ו' והיינו סוקר ז' פ6סור לסתות ניין ווסטת6 למתיס על יוס סלמיס כעינן ולח ממרי' נס מקנת סיוס ככולו ור' איפור סיניה קרכנופיו : סותר חקקכל כתב סרינור' 6ליעזר הסבירו לייק ססנטמר ביוס מלחת ממס סותר מלפיס כלכו וסנירס ליס ססנטמס כיוס מלחת ממס כו' • עיין מ"ס סינו סותר הכליליף לס מקרס לכתיכ 6ת תורת הנזיר כיוס נמסכת דלקמן : ורכי 6ליעזר חומר חינו סוקר S6 מללת נטמה כיום תלחת קן לו תורק סנזיר כלומר סתס נזירו' פלסיס כרפירס סרינכמתניתין דלעיל • מדכתיב תחת קורת פלסיס יוס יכס סחמר הריני נזיר ל' יוס ונטמ6 כיוס פלסיס הנזיר כיוס מל6ת וכו' וfע"נ לסכירס ליס כרכי שיעור תקנה זהו יוס מרחק לכי סער כלהSEפיס ספר סתקכל תיכנן גמי קיוס ככולו פירס"ינפיק דף י עין הוחיל רקחתי מחק יוס רפלגי עליס דרכי שיעור ולמריטהנטמ6 כיוס מלחת סופר חק פלמיס מסמע ע"ג • וקנת קסס 656 קיכי ה"ל למימר ככל ולפי'מנס כמס ימיס קכח כי חמר הריני נזיר פלסיס יוס וכפלתסכbלמר סלסיס וסלמיס מסמע היינו טעמס סקיס ונטמס כיוס מלחת כי נמי אמר לי פתר רק הכל הלכך בין יכול לידור כגויר סתס וקוק פלסיס כי פייס ולתר Scטיס ערכי מליעזר נין לרכנן סער חק הכל ונכל קו 67פלינו רכי, ולמי סלמיס כעי למימר לכל כטרונק לידור כגזירות מרונת חליטר וחכמים הלכה כחכמיס : י סרי נייר מחפיוס ומוסיוס פל כרחו כריך לפרס ומנלן דסbמיס כעי למימר •

לכן נטמס יוס מרק סתר לא הכל רכנן לטעמייסו לחמרי גטמו גריל כפי' המוספ' סס למסמעות וקרח רוסי פורת יס מנוס • גורן גטמה בתוך ומכו וסותר 6ת סכל : רכי

מומי דמיירי כדמפרס-בנזירתו ולס כסתס נזיר • אליעזר חומר לססתר מלח סלסיס וסכירק ליה נטמה כיום ומדקמר נטתה כיום מלח תן לותורת גויר • הרמת סינוסופר חלה סלמיס : גטקס יוס מקס (החל לרכנן מירק • הכלל רעל לסקס לסו כסBס נזירות קיימי - הכל סוקר סלפיס ונזרו יוס מחה מר סור יוס אלחו קטו יוס כינדר נירק פעס כסס ל6 מיירי כלל סלס נטמb כיוס • ומכל מקוס 65 החמירו כלילספוקו כיוס מלס מלה שניתן לו עוד קורפ פקס נזיר • סכלכסנדר נפי'

וקול

אלדיס ל 65 קוי נמי מקס נזיר רסל פירס סלסיס יוס

נהריה אוקר"ל כי נטפל ניוסל' וסותר לי דכריליק נמי תחת קורת פנור • מג : נא יום בחלק החסותר אלסיס יום כתר קריב וגזרו יוס מחק ולמד

פקול

הנזיר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. טסו6 יוס תגלחת חטויוס מרת: ומ"מ רק החמירו וכן' תה

• פיוס יוס מל6ת ססו6 סותר הכל ונזרוסיסתור סתס נזירות וקנת קשת רתכיון סל6 יספור 6 5'חכתי חיכה עמיחם נטמס סקול' יוס כלכר : וריח חומר 6ינְוּ סותר ! שכעס וורס לב מחת לכמס נמי ליספור 6 3' כ"ס רכרכי שיעור דינס הכי לטעמיק דחפי' כיוס 6לסיס ל6 נורכלומר הריני מויר סתס : דליכ'למטעי ומחי תקנתס קיס כיוןcלפפר פנס על ירק יכולו ה ואינו מכיל קרכן טומחת וכי כתיכ קרכן טומחה כלזיר לכלל טעות : חכל התוספת

טרור bנטמה • קול וכפיר כתכו ללכך ינו סותר 56' רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה : ה מי ומ"ת 6ס קפרו כו' חייך דפוסיל ויוס ק"ח יוס תגלחת שנזר והוא כבית הקברות - אפילו היו שם שלשים מלקות: יכח ונכנס פולין לו וייס הנחת קרכנותיו נזריגן יוס אין עולין לו מן המנין ואין מביא קרכן טומאה מן המנין ומכיל קרכן טומ6 חטו סיכל דנטמס כיוס ל יצא ונכנס עולין לו מן המנין • ומביא קרבן קל מתניתין מפרס'כגמ'הכי קיכס 67מ'לריני נזיר סתמל טומאה ר' איעזר אומר לא כו ביום שנאמר והימים כה מבית הקברות והזק והוי יוס סלסי'יוס תגלחת מן הראשונים יפלו עד שיהיו לו ימים ראשונים : bליסי וסניעי וטכל וטהור 5 התורה מסוס רfמרי' מקנת

ומי

מטומחתי והתחיל למנות ימי ככולו וסופר כ5c8פיס מרין

נזירתו 6ע"פ סחור ונכנס תורה כרְעִיל - וגוריכן יוס ק"ח לטו יוס סלסיס וסוח כדין חחי לכיק סקכרות עולין לו מן המנין לוקימיס סמנס 6חר נעל סוי מלי למקני הפי נני קריני נזיר נטמר יוס "פוקר סטור • הולי והפסיקה טירת כין סימיס סר6סוניס סנזר הכל מלרכנן וכ'כניס כפ"ק דן ו : רכי שיעור חומר חינו ורוח ככית סקכרות ונין 6לו סימיס החסרוניס ולע"פ פזור סופר of סכעס כתב סר"כ ומזרח לטעמיס רחפי'ניוס סלסיס ונכנס לבית הקברות טומ6קנית סקכרות חינה סותרת מנין לס נזר כלומר הריני נזיר סקס כלומר דלית ליה נזירה כלל סימיס סנמנוכטסרק ס6ין סותר כנזיר חלק יין טוכחת ו6פי' כיוס סbסיס עכמו 6ינו נור* לכל לקו לתימרח לחירו כחמורות כוי והחי רקחמרתו מכיס קרכן טומ6קי ה"ק חס לס נוכסלסיס עכמו ורכנן גזרו כסלסי' רכרכנן לסוזו כיוס נטמ6 סוג כחחת מן סטומ6ת סקנזי: מגלח פנים קרכן טומ6 לי לחותסוס נזירה קוק - bk מן סתורס סוס כמ"ס לעיל נמס וסופר : ר"ה חומר (חכו כיוס כלומר לס כו כיוס סטכל התוס' והכי מוכיחיס גס לכרי קריני כמסנק רלטיל וע". טסר' כוכיוס נטמה כחלק מן הטימלות פרנזיר מגלח הינו ללכר פר6) רס"ל רסין נזירות • 6s כ"ט יוס פי' התוס' כפיק סותר חוקן קיוס וכתיכ וסימיס סרחסוניס יפלו חין הטומחה ולרכנן יוס 3' וסותר תפוס נזירה ורככן הוח ולנורי נמי יוס סותרת על סיקיו לו כ'ימיס סל כזירות מכוין וקול הדין ק"ס מפוס רחי 65 קל) • לה קיימ6 כל חנן קליניק ורך כנזיר כעלמ'סנטמ'כיוס ר6סון ס. מנין כזירתו פחין סטומלס

מתנה קיימין רס"ל סתס נזירות סלסיסיוס : סוקרת חותו היום ol מפליס עליו מנין ימי כזירתו והלכה ה והוא ננית הקברות וסות תרין 6ס היר טמס ונלר קוס' :

כרכי שיעור :

ווקסליס ואינו מניח קרכן טומ6ת 6ס נטמb טולסת פהנזיר מגלח

עלית : סרמכ"ס וכרפי' הר"נ כסיפ6 : עולין לו מן המנין" כתב קרינס6ין סותר כנזיר ok י"ג טימלת כו' • ניל סכתנכן לפי פרה כרכרי סרמכ"ס פ"ו מס' נזירות סכתנ כל י"נ טומנות סמנינו כו' כמו סחכסוננסמירפ"ז נס"ו• לכל יס עול סתי טומחו'סמגלח עליסויתן ענס כסעורס ורוכס קנעכמות סללו כנזיר חין מטמר נחה לכל מטמ6 לנזיר כמנט וכמסb כדלקמן פ"ז מפנה 6'וני ולפי' ל6 ס"ל לסריג לכתוכי'כ טומלות כלכד וסרמכ"ס סכלל חותן י"ניו מטעס סככולן ים דין מגע ומ6c כ6קל מלכר 6חר מכן ס6ין נתן טומחת מגע מפני סbי 6פס' לינט ככולו כמו שכתוב לקמן יתומיל ומכר קנלתי ספסרי תוח bcינו מטמ6 נמנע לח הוכיחת מן הכלל וכללו כי"נ - וכן עסקת המסנס סס • לכל הר"נטמפרס כלסון סלילת

סלין הנזיר סותר כו' לס סיל לכתוב רק"ע ספרי י"וין • ועיין מ"ס כמסנס נ' פ"זפל טומחת בית ספרס : רבי ניטור חומר לח כו כיוס וכו' - ער סילִין לויתיס קרופוניס • פי' סר"נ 6ין קטומלה סופרת על זיקית לו כ'ימיס SE

נזירות מנויין וקול קרין כנזיר רעלמ6 סנטמס כיוס רפון וכו' : וכיכ סרמכ"ס כפירוסו 6ס נטמ6 כסני חחר כך לו סיתר הרחtוניס ולפי זס מ"ס סר"נ ער פיקו לו כי ימיס כלו' ער סיתחיל יוס השני • וכן הוה ללשון האחרון ספירס"יחלפפיט - ליס כנמ'יעניר כריכותל מרכתך ימיס וכתכ יפלורה"מ למכתר יעזור 6"ג מלכר ימיס סרחסוניס וכן פי'סתוס'ריפלומסמס כל

רתו ינפיק תר וקלי כתרין ילי כהן יפלילות חנינ6 וחפי' לכו כיוס הכפילה כל רקו מסמט • וה"כ משמע ליסנ6 רמתני'דסמר רכי שיעור 65 כו כיוס • מכלל הליוס סל6חריו סותר לכל קרמְניס כחכורו פ"ו פסק פלינו סותר 6

6ס נטמס מסליסי וסלחס דמפרס יפלו קחי חימיס יכעיכן סיפלו נ' ימיס סלמיס ויס לפרס רכרי קרינ רסס רכתנער סיקל לוכי ימיס כרוקח ומים חסיכסנטמ6 נייס בחסין לח: דוקס ותוח הרִין כיוס ג'וק6 רכקט רק עכו (נ"695 כ6)כיוס כמו סתירכו סתוס'רליכח למסתפ ממחני' רל רלס rס ר' ליעזר יזכיר רק ממה רפליג חורכנן דחמרי כו כיוס מכיס קרכן טומחה וחומר להו ר'6 65 כו כיוס וקול קרין נמי לח נייס נ' עונ' טיל" ומס ספסק סר"ג הנכס כרכי שיעור כן כתכסרמכ"ס כפירוסו וטעמס כמ"ס סכסף מפנה רחמורסי כעו קליניק

, וכן

פרקר מי שאמר הריני נזיר

ו וספליס 6ק נזירתו וחיככס לחרן פלין נזירות נוקנת 6b וכן נוחי דעת סרמכ"ס כקכוח ומס פרקפת סכסף מסג'לכַף נאר מטוס טימחק לרן סעמיס ומי סנדר נזיר כחיל מחייבין וויליס (סרמכ"ס(קפמיט כח לתניה נטמס כסוף יכוליסס חוקן לפנות 65"י ונקיות נוכנ סס נזירותו : כשחלק נרט פוקר כו' נרס לי דלל קסס ולס מירי ונקרס עלית הנכקח לגסון כלי כמנין סימיס סנח כנוירופ וסיניס סנסנכנזירות כרכי שיעור של כופסק מרככן ננטמל כיום מלחק ולחקר נה" כחלן גל נתן כסס

מלחת: ומי אכזר נוירן' גזירות כנג: חמריקורק ו מי שנור נזירות הרבה והשלים את נזירתו ואח'כ ברנס פי' קתו'קרכס מל'ים לס קיקס גזירס bk רכע בא לארץ • ביש אומרים נזיר שלשים יום • וב'ה (ניס ספריס נרסינן מרוכה עפר פנס רכי יסודס סכירה אומרים נזיר בתחלהמעשהבהילניהסלבה שהלך ור"נ ככל סספריס כמסנס ליה מגי שיעזר שומר לעיל כנה למלחמה ואמרה אם יבא בנימן המלחמה י"ח פס דעריות : בפרקין סנטמס ניוס מנחת בשלום אהא נזירה שמע שנים ובא בנה מן המלחמ' ואחר כן כל לחרן כוב הינו סותר 6לס סלסיס זס והיתה נזירה שבע שנים ובסוף שבע שנים עלתה קר"נ סלין כזייע סטטוס תיק דסנני סמלכה לארץ • והורוה בית הלל שתהא נזירה עור שבע נותנת לה כסרן תפו'טומים ונטמלס גסון 6רנט עשר שנים אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת • ונמצאת 6רן העמיס ומי סנדר נויר' סנס סקיס כיוס מחת לה עשרים ואחת שנה אמר ר' יהודה לא היתה נזירה נח"ל כנחייכין חיתן לפנות ספרק קכל ולס סוכרכס אלא ארבע עשרה שנה : ז מי שהיו שתי ביתי לח"י כו' וכתבו התוספס למנות עול סכע סגיס 6חרן' עדים מעידות אותו אלו מעידים שנזיר שתים • ואו רקס דתנן וסחר כך כח 5חרן קלה ל' יוס כלכל ולפי פלה מעידים שנזר חמש • ב"ש אומרים נחלקה העדות ללו לוקח כעקרת בעלת 097 סיתס פנה סלימה לה מנחס ואין כאן נזירות וב"ה אומרים יש בכלל חמש סני רלח לפי כמ"י פסקדין כחסכון והרי כללו המר לה

שתים שיהא נזיד שתים : קרבנותיו ולקפליס נזירו. קיפס גזירס Ab מרכעס עפר פרקר מי

ושמע למר כדחיק ליק. ולמרכרחי פנס וסלסיס יוס :ן 6לו

חבירו ואמר ואני • ואני ליק • ע"ג • ומסמע מוכר מעילים סגור סתיס סמי

כולם

כר"נ סזק פתחייכין חותן נזירות וקלו מעידיס סגור סמע כלותס סעס ס6תס חומרים היינו מין • סקרי כתכ 6סין נזירות נותנbס כסרן כו'י וסקס סגור סתיס 6נו מפיליס סנדר חכם נזילות ותוח חומר פלח קלמר דמחייכי' כו' מפמע למיל מחייכין 6ותו • כרי פיקייס גדר כלל : נ"ס חומריס נחלקת העלות הומיל ומכחיפות זו נזירותו. וכן דעת סרמכ"ס • וכתנ לכימ רטפתח מפני כל לתזונתכטלו דכריסס וסין כחן ערות כלל : (ניס חומריס פתוח כחל ככל יוס מיטמה גורן סטמיס נסקפה קנ"מ כסוף

יס נכלל חמס סתיס ויקח נזיר סתיס : פ"נ לס כרכריסס למס ל6 מייכו להילני המלכה סתעלס למרן פרק י מי שאמר קריני נזיר :

ופירוש6פשר סלס ירעו חכמיס כנזירותה טר סטלתת להרז כולס 66פסרסריתת כריכת פעמון סנתס פניס כח", מפני תקין

המלכו'ס"כ חפפר 56 עלתה לחרן kח מפני סחייכות לפלו' • ע"כ י וכריך לומר דקל רלכים חינוכויר 62 ל' יוס היינו 6ס לה ילק 6כל 6ס עלס ולחי מחייך קול כל סימיס סקויר חטיפ סלין כן דעת סרמכ"ס כפירוסו וקס רסס נהג גזירתו פנמיינו לעלות : טעמס מפוס קנסח כרחיפה ננמ'וכתכו הר"ן בפיר דעדיות משנת " וטפתח לכ'וולטותחת חרז סעמיס מורככן סיס וכמ"ס סר"כ לקמן פ"ומפנק נ' • ועיין מ"ס bס • ח"כ כל דין נזילות יסעליונס יכול לקיימו כחיל kם פסכמי'קנסוקו וחייכותו לעלות לח"י ולקייס נזירפו ולמר כרחית ליה ולמר כדחית ניק • וקסתו לתיק לקכי 6פשר לומר שלפי פלינו מלס קנס כעלמ6

65 היינות להלני & Sחחר פקיימת נזירותה כח"ל פה נהגי כלכר bל לכל מי סידור כן לח נתקייכות לעלות לח"י bס כתפלס נזירתו כח"ל גל רמי לנויר ותוf ככית סקכרום סקס קסרונו ומפקק דחייגוקו מלקות כמ"ס קרינ לעיל רfותס טומלס מלbורייצ'קים חבל כטומ6חרן סעתיס סקיס מורככן לה חיכוקו לעלות מיד ! מסליס כזירתו • ונס רכרי קרנים לפרס כן סלין נוירוק נוהג כו' מברננן ולפי' מי סנדר כוי מחייכין כי היינו חסר הפלמתו ולקורות סוהו רעתו לפי כפלקח לסון סמסנס לפרסס נקט וססליס 6ת גזירתו ולח"כ כח לורן ולח הספיק לו למנקט וסחיב כל לחרן כלחולה לומר לכן קיימין כמי tatליס גזירות ועל זק לנו חומריס פנסיינקו וכו' : ז אלו מעידיס סנדר וכו' מע'פ שכתפנק נרסיכן פנורמזיין מין להגיס כלשון סר"נשכןנס לפונו כללית במסגה • פ"ו

דעריות ושס לף במפנה הנירס כר"ס ויס ספריס דנרס קאס גמי כי"ן ומה פפירי קריוקוס לומר סלק גזיר כלל ליל כמולק bינו יודע וסספל כריך לידון לפי הערות מנומק וכל פמיקכתות יקר ולא הוי ספיקתו כקדחתו לכל מדס

קו רחמר מס לי להכחישן קל סמיסן סבסטר ז ח ז * קוספט 8 פרקי ואמר (חני וקני כלומר אניס עמעו לרון פקל נימי והחקר מר וחני וכן בפני חבר וי :

הגי

ואני נחני כונס נזירין • פי' סר"כ וסו6 ססתפיס כל 6סר כונס נזיריס ותו מהתפיס כל 6חד מסן כתוך רכרי מכירו

בתוך כרי דנור חכירו • רחל כסכריק מתפיס ולל נכרי פרנק פלוס תלמיד לרב פקוח כדי שפילמר פלוס טליך כקמל - הכי חפשיט כנפ' ולפיכך משנתינו פפנחס וחני ולכי רכי : פיכפיו כו' וקול פילמר פי כפיו מיין וספרי כסערו קיה פי' על מה להס 6"ל סיתפסוכתוך כדי לכור סל ר6פון מנסנז: וסמע כעלס וחמר (6ני 6יכו יכול לספר שכבר קייס 56) רקנס חו כי רוכלה

גררס כסfמר ולני ולס 6טס נחפר וליזל ומיסו מרתי כולס נזירין הותר הראשון הותרו כלזהותו האחרון נררת ככזו' וסמס לחר וf6מר מינטריך לסמועינן מטוס האחרון מותר וכלם אסורין אמר הריני נזיר יושמע ולני וחייכן קפר לק כעלק לכעי למיתני סותר החחרון חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו הרי זה נזיר חיכו מופר לוק פbמר וכי מחירון מור מכלל למיכל הריני נזיר ושמעה אשתו ואמר' ואנימיפר את שלה ' פלין קכעל פוקר סגור למכעי למידק 6חרון קול ושלו קיים הריני נזירה ושמעבעלה ואמר ואני מעקרו כמו סחכס : ב לליכס 6חרינ6 כפרית חבל אינו יכול להפר : ב הריני נזיר ואת ואמרה אמן קריני נוירולות למרק קמן

מכעי למיכל 6חריני כפרי' מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ואתה ואמר מער חפ סלת ורוקי כילמר מסתרי bותו סbתרין קכי אמן אינו יכול להפר: ג האשה שנורה בנזיר • לה כלפוןfcלס כלומר וחק מסיק כנמרח ומוכח כסריס והיתה שותה ביין ומיטמאה למתיס •הרי זו סופגת מס קלמרי קקוי מזירק כמוני ר"ג 6לח תרי וחכי כל6 כיס את הארבעים הפר להפעלה • והיא לא ידעה • ס לחו 6ז יכול לספר לכל ספרי'רנרסי תלת : כולם שהפר לה בעלה : והיתה שותהכיין ומיטמאה לס 6מר הריני נזיר חם נזיריס פי' סרין זקוח למתים אינה סופגת את הארבעים רבי יהודה אומר כניסות וענקה למן פינו ססתפיס כל 6סל מקן כתוך אם אינה סופגת את הארבעים תספוג מכת מרדות: יכול לספר ספרי קייס לק : כדי לכור סל חכירו וכו'

ו האשה שנדרה בנזיר • והפרישה את ג וסיתס סותר יין ומטמ6' נמ' - ומסייע להן להתוספת בהמתך : ואחר כך הפר לה בעלה • אס שלו למתיס ו6ח"כ ספר לס נפלה סכתכתי כסמס כריס פיק היתה כהמתח • תצא ותרעה בערר

קרי זו סיפנת לק החרכעיס נני קריני כזה לקריני לה

ואם על ספגרת קידס הפרק : סני כמו חסל • דקל הים

תספוג מכת מרלוס מרכרי 69ני לחול 65 מסני 696 על ידי קתפסת ותוך כדי רכור : סופריס ומכות מררות החמורס נכל מקוס כפי מרחק עיני סעיפ פסנזיר עומל לפניו ופישור קרבור כתר קרמנ"ס כדרן הריין וכפי כורן הסעה ולוקח כעכירס ככר כעסתה לכל נלי בינוניס : נ ואמרה למן רחי לה חמרה חמן היה מכות עסס כגון עסק סוכס ולינו עופה טול פולג ולינו מותרת סקינו יכול לקרירה כעל כרחה תוספי וכן פי' רס"י נוטל מכין חותן פר פיעפס סופר סתכל נפt : ככריית6 כגמ' וככר כתכתי ג"כ כזס נמשנה ה' פ"ק דכתוכו':

ו וחס מיפר

חת סלס ופלו קייס • כן הנירס ככל סספריס

ונספר סרמכ"ס פי"ג מהלכו' כלריס 6"ל הריני נזיר ומס קלמרי תחת כזירת כמותי ומרת למן הרי זה יפר וסיפר נס Eלו כטל סזס כמי ספלס גררו נגררת וכן סעתיקו כ"י ו סי' רל"ו וסנס ע פלו ול6 ספיר כזה כלל - והרי הופ היפן דין קמפנק וחין נרחס סתתה לו גירסס 6חרת רכנתי מוכח מקנירסק כן סיס כמסנס מיפר סלק ופלו קייס • לפיכן נ"3 טפטפות סופר כרכריו ס6חר קרי זריפר חסר מן הספר וכנ"ל 6ת סלק סלוקיס 6"ל קריני נזיר חס וחנויות כמותי המרק חמן פניקס נזיריס ולס קפר לק וכו' ודין קרלטון קול הסנוכמשנתינו (קרין הפני פינקתי סוס מת פ6מרו ככרייתל וחוקתת רחניי ולו"ק כלסון סרמכ"ס• סקודס לזס ולין להקרין כלן : ג והיתה פוקס כיין וכו' פירס סריג ו6ח"כיפר לה הרי זו סופגנת כו' רכטb מינז גייז ולס (נעקר כדלעיל : סופגת מפורס כמסנס ס' פ"י רוכחיס : רכי יסולת חומר וכו' ופסקו סרמנ"ס כפירוסו וכחכורו פי"כ מהלכות נדריס וכתכ סכ"מ מסוס לתשמע לי דלקו לספליניל 6ללפרוסי ע"ס ' וכיונ6 כזס רניס סגפנו כלפון פלונתס 6ף עיטפלה כחו נחלוק וכחכתי כפ"ג דככוריס: תספוג מכת מררות • פי' הי"ו דמדברי סופריס וכו' וכתנ הר"ן כפיר וכתוכות ולמס קורין לולו מכות מרלוס מפני סמיך כרכרי תורה וכרכרי סופריס "ער כלן וסטעס פכתכ סמרו כלנרי פורת לפיה חליכ6 דסכיר ליס רמכין על מיט ומכין על דברי סופריס סניקן מוין נלח חומר וכל מספר על סתנס גפסו וכן רפת גרמניס'נרלכוס חמן ומנק פרק to לכל הר'ן עכמו ל6 מסיק כן רחיב ים חומר נוכרי פופריס נוכלכרי תורה • 696 כסרח"ס דכתכ bמכין 6ותו בחומר ולהקל ממלקות של תורה וכן סס דברי הר"נ - וכתב פור לוין ומיסו ודחי מכות מררות ססיל על עבירה כמטכס מכין חותו ער סתכל נפסו מו ער פיקכל עליו דברי חכמיס ומים

מין מדקדקיס כמכות מכרות כרכועס סb חלקית וגס 6לו סרכריס 6פשר סקס ככלל רכרי סרין : י אס 6לו קיקה נתמפה תכל ותרעס נטר רכי bקני לס מירי הכריכה לה • מירי רלס נריכס לס לס סקניה

מרק • P(עיין מס סכתכתי כמסנסו' פרק דלקין :

נלס

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה

תוספות יד

נזיר פרק

צג

A

ו יחס סלס כנון שנתן לה חסר כמתנת על מנת fcין לכעלת ואם סלס כו' פי'סל"נכנון פנתן לס 6חר כמתנת סחין לכעל רס!נתן לנכסי מלוג ונכסי כלןכרזל כלן מסועכליס לכעל': רסות נקן הכי fיתbנגמי וכתבו התוס'סנריך ניר זכויות תמות ממתינן לס עד סתכות : יכיfכלין ליוס ל'כסלמי פי6מר לס (!); מר סלת נוכחת ונותנת לפיך כרתנן כמשנה נזיר סלין כלכליס fk ליוס ולילס: ופֿין טעונין לחס סכל פלחי ק' פרק נתרל הגרריס ועיין מ"ססס וכן כתב סרמכ"ס כפ"ט נזיר טטוניס לתס וזו הוfיל

מה' נזירות : החטאת וספר לת נעלה סין סלמיס ואס שלה היתה בהמתה החטאת תמותי ועולה

ועולה תמ!ת כרפר:"כנמר' לעיל קלנו טעוניס לחס : סי הקרב עולה והשלמים תקרן שלמים ונאכלין ליום (דלפי מספר לק כעלס וסיס לתקנות סתומי' סספריסתן א' ואינן מעונין להס היו לה מעות סתומים יפלו 65 ירער זעכרי כריכ'כפרה סזס : לקרכנות נזיר • לדב'מעות מפורשים דמי חטאת ילכו לים המלח וסליחת סג' 6יסק הפרס אלי פירסר fל תס לחטfת לא נהנים ולא מועלין בהן רמי עול' יביאו עולה : וה' יסלח לס, וסוס כחטחת זו הס לטולו תס לסלמי': ומועלים בהן : רמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין סמתו כעליס וגמירי דלתתי יפלו לנוכי לתינות סמקיס ליום א' ואינן טעונין לחם :ה נזרק עליה א' מן הזלת רס"י • ועיין כריס סמליכיס ניס forר כנעות הדמיס אינו יכול להפר ר' עקיבא אומר: אפילו פ"ו דיומס וריס פיר דתמור' נונה קוניס מתן קרכנות נשתטה עליה אחת מכל הבהמות אינויכול להפר ואינם טעוני'להס וטעכס סכלן עולות : ) נפנין ולt כמה דברים אמורים - בתגלחת הטהרה • אכל. פי' סר"ן נכנסנק. מועלין לכתחל'6סור ליהנות כתגלחת הטומאה • יפר, שהוא יכול לומר אי כ' פ"ג דמפילה : כהן וfס נהגת חינן חיים אפשי באשה מנוולת ונמ'ר"19) ר' אומר אף סתומין פירס סר"נ סלק לקניf קרכן מעילי החמור בתגלחת הטהרה יפר שהוא יכול לומר אי אפשי

קפריסתן הלו קס כל מי שנתנה כן התקים :

כאשה מגלהת :

ו האיש

לחטחת !, קס לפולס כו' ה נזרק עליס 6חד נון תדמי'

לחו דוקי) 65

6פי' חמרת ינו יכול לספר לל6חר סנורק הלס היה יכולת לסתות חלו נחטחת ולפולת ולסלמיס וfיכf דסמרי פיי למרס 6לו סן יין וליטפה למתיס וסין כגון יותר גדי על ענוי נפס: עקיכ6 לחוגתי מפורסין סן : וכליו פסק רמנ"ס נפ'ו מסין. : לומר 6פי' נסחטת עלית לוח מכל הנקמות היכן יכול לספר יפלו לנרנת טעתb סס כמעילס כמפנק וכתכן סתו' ר65 מסוס הפסד קדסיס : תגלחת טומלה יפר פגריכי לסיור cn למתני הכל חס סלו סן • חולין כרתני כריסb : זלמנות נזירות טתיס ויכול לומר לי 6פיכסה מנוולת כלומ' לים המלח - עיין מ"ס כמשנס ג'פ"ג דמס' עכו"ס ועיין מעונה מנועת תסתייג יין : fף נתגלחת טסרת יפר כלי כן": גרפ"ו דפסקיס סלf תכטיך לסתנול כנלות לנכוח כלס נוול חול ותנח קמל ולא מועלין נתן וכיון דליס סמנס 6זלי לf קריקן לייקרס נס' סכר חין הגלות בוול ססרי יכול לעסות פלס נכריס ולין סלכ' ת"ת וכמיל נכי נתמ'מכו מזני 65 נקנין ולח מועלין כו' : כר' עקיכל ולס כרכי :

! הליס יביאו סלמיס וסכ' רלין מועלין נסן וכרמפרט כפרק קמ

דמסכת מעילס רס"י ועור רכמסנס גופס מכורס רמילי קול טעמ6 דיפלו לכרכת .ce מסס ודמי סלמיס מערכיס נו סמע מינה רכסלמיס סין מועלין ומיסו 6ע"ג לפסטל.1 רפתניתין לכמעילס הכי מסמט לי6 למסקנ6

6ל6 ריפלו לנוכת מלכת הי: כגזיר כמ"ס סס נס'ו : ה נזרק עליס 6חר מן הדמיס * עיין כמשני ט' פ"ו ומ"ס 6ס כס"ו : אינו יכול לספר - כתב סר"כ דלbחר שנזרק כו' • קיח יכולה לשתות יין ולקטניס למתיס פיטנס דמתניתין ט' פין

סול דנקט • חנל ודלידגמניעת מלטמf למתיס לין כיון ענוי נפס רבי קיכל חומר מין יכול להפר פי' קריר תפוס תפסו קרפיס - ומסיק כגמ' כסנסחטס סחטfת סfס יפר לס נמלPf

כתמי זו קכס לכית ססרפי ססיל חינס גריכי לחטחת • ונס לסיוכל לזרוק דמס לסס סלמיס דחטחת סלח לnc' פסולת : אבל נתגלחת הטומסקיפר • 6ע"פ סקרנו סקו כנות טל תגלחת סטומ6'. רמנ"ס ספ"רמס"נ : אי חפסיכחסת

תכולת פי' סר"ן מעונת ותנוע' משתיית יין ימנינו ניהול עס סס רענוי כסיף פ"ט רכלריס ססעניות מנוולתן - וקקפו התו' דלמ' לס 6מר ליפנחס רענוי יכריך לומר רקלי חדר'עקיכל רקחמר סנסחט'6חת מן הכתמות חינו יכול לספר מפני סלפטר לנוח לתפסו קוסי'ע"ג דלfסירת ניין ער (פיזרק פרס) ייס כסן ענוי נפס פורתכשכיל קקוס פורת'ליני יכול לספר כסכיל קפסוקיסיס) לכל כתגלחת לטומb'רfיכס ענוי נפח גדול ססותרת וכעיס למתני נזירות סחרת (מולה) שיכול לומר לה חי ספס* (געגוי) גדול. ע"כ : אי לפסיכfסת מגלחת כתב סר"כ ותכל קמ6 סכר חין הגלות בוול ססרי יכולת לעשות פיחה נכרית ור' סכר נפילה נכרית חיילי לוותמ'סfיני (מגופת ומגני לכעל) ל6 ניקליס : גמ' (וכמשנה וגמי קגרסחרית וכן כרטי (תו') •

כר א ! קחים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »