תמונות בעמוד
PDF

נדרים פרק יא

ר"ע מברטנורה

התוספות יום טוב פו אינו יכול לספר כיון פינחת כרסו' עלמה נכין גרר (הפ' רלין אינו יכול לספר פי'סר"כ לין קכעל מיפר כקודמין כמפג.. הנעל מפר נקודמין : י תשע נערות נוריקן קיימיס נערות

ג'רפ'רלטיל מפורס מנ6 לן וכתכ סר"ן וחי קן חורק לה רוק' : בוגרת וקי) יתומס סנסלק ומת כעלס כפסיס - דלרוסין כלחור היח) (והחרוס מיפר כקילמיס כלכתל לריב נערת והיה יקומס כחיי ק6ס סbחר סכפלת סין לחכיס רפוק כמסנס ג'פירלעיל) נמי bינו יכול להפי נשותפות הלב וכיון נק וכנרת 6ח"כ ונורה גרר'

סנפלת סוכ לין לסכיס וכות קייס סלין רחב יכול לספר אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאת לרשוי עצמי נס עכיל: זה הכלל כל ספרי קיק בוגרת ועוד פתיח - שעה אחת אינו יכול להפר :יתשע נערות נדריהן סינתס וכו'לbתויי מסר הלב יקות בחיי החן : נערת קיימין: בוגרת והיא יתומה גערה ובגרה(ס"כונר) לו סלוסיו לסלוחי הנעל ונגדת וקיf יתומ'סנ6'ומת והיא יתומה נערה שלא בגרה והיא יתומה' בוגר' -גמר. ועיין מס סכתנתי בעלת סגורה כסקי6 נערת ומת אביה נער' בוגרת ומת אכיה נערה שלא כגרה כזס כמסכ'ס' ופרק דלעיל: וכנרת לחקר מכסןותי'יתומ' ומת אכיה נערה שמת אביה ומשמת אביח בגוה תשע נערות גרביהס כחיי החג כלפיוסגל: נערה בוגרת ואכיה קיים, ס6) °נערה בוגרת ואביה°

קיימין כתכ סר"כ נסעת סנורת סל6 כנרת קייסרכי יהודה אומר: אף המשיא בתו הקטנה - נערות לסו רוק'וכ"כ סרסים עדין וקיל יתומה בחיי החן ונתמנה או נתגרשה - וחזרה אצלו : ערין היא וטעמיקו סהרי יt מהן והנך תלתליקומס כחיי לך נערה יא קונם שאינו נהנית לאבא ולאביך - אם סגוריקן קיימין מפני סככר כיילס לקו : בוגרת ומת עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני נזכנרת : 6בל סרמכ"ס כתר חניה סכועת סגררת היתה: ע"פ אבא יעל פי אכיך הרי זה יפר:יב בראשונה כי כחמרו מסע נערות ר"S כונרת ומז חכיס לסיינו היו אומרים שלש נש ס יוצאות ונוטלות כתובה סקן היו נערו' כעת קבלת יתומס מתס וסנך פלתו כמי האומרת טמאה אני לך • שמים הקרושין וכל מה ממנה ניתן תת חניכייל לקו :נערה סת'

בוגרת ריל ססיל נסעת חנית ומLמת חניק נגרי כו' הנך תלתל וקתני כונרת כילס קנור ככר כנרת ע"כי וfף קרינ כתל גני כינרת ותיק יתומי לק: ונגמ'חמרינן לחכמי' 65 סנו bk נ' נערות בוגרת ויתומת סנ66ת ומת כעלס כססיל כערה לו הוי ליה לכתוב כtסיס ויתומי כחיי ק6כ:ר' יסולס לומ' כו' וכיון Eנכנסה לחופה נערת לס ל6 כדי לייפכרתנן כונרת (סלו ריסb קלמרק תפט ינחת מרס' 6ניק נקנס כסוליס : יא קונס סbיני נקנית נערות • וסנס תפס כתחלס פי' סרח"ם (חח"כ פי' הרמ"ס: לחבק ולחניך כו'הרי זה יפר לכיון רנחסר' נקנחת חנית ולביו תשע כתכ סר"כ וכגמ' חמרי' וחכמיס ל6 סנו 6 ג'נטיות על ידי ססיל עוסס לכעלס גנזי קול לכטל וקוי רכריס סכיכו וכו' וז"ל קרין סנך תסע כולתו ליתנהו נכלל תלת לכינס : יב לחומרת טמלה חני לך • נ6סת כסן פיירי דהיינו יתומס כחיי החבויתומס כנמס וכוגרת • ונכל חד מסנן רכ6סרת נגעלת כלונס - ול6 קפסילס כתובתה ורחמינות פלפל נוני סיס יוכחת מרמות חניה לרכנן לה מנו חלל הגן חכמיס ל6סור עלמה על כעלס וכיון דיוכחה נגט נוטלת תלתל רחמרן כריתס כגמ' 69 ורכי יולס פליג כל סר מפני כתובתק' המספר כתוכתס גלמול • לכסתנפחי להחריפטלי תלת נווני לתלתל וחמרינן כירושלמי סחף ר' יסודס ל6

6מרת מה שכתוב ליכי :

חלק לחדר כהן מת התלמידיס ע"כ : בוגרת (ריס יקומה

כתב קר"נ וין החניכול לספר ספרי קיק בוגרת ועור פסיק יתומה וכיכ סרמכ"ס ותחמת מפרסיס פמפני שני רכריס נמנעת ההפרה כזן 6נל לפי סדר קכללות 65 נקטת זחת לס מפני סכת קיימות סיס כק כנגר : נערה סמת חכיס וכו' 6ע"פ סכתי הכללות הקודמת התחיל כתיסן ככונרת 6כל לפי כחיקן *ס כסן 6תי סכות המונעות סירי סן כונרת נס יתומס 6ס כחיי קלכ 6ס מן החכ ממס ו6לו סכח נכלל זס סותר סתיס מתחלת כבוגרת לין כק 69 פינס 6חת המונעת והיחסכונרת ולפיכך התחיל כגערת פמת לכיס וכנרת סיס נס נס סתי סכות מונעות החמ"פ סככולן מין חכו כריכין ללח סכת 6קת מונעת : רכי יסולס לומר 6ף המפיל כתו הקטנס וכו' ועדין היה נערת חסמועינן לחפילו היתה קטנה כסנטחתיכתס מרסות סכית כסנקו ניסוחין וכי קתני ועדין קיל נערת סה"כ 6פי' קיח קטנת כיון סנפחת מין לסניק רסות כה וקחי דנקט נערת מסוס גלרי קטנת לחינס כלוס עכ"ל סר"ן - וכלומר סתס קטנס וtס כיתת ים קטנת פנדריק נכרקיס כדפי' הר"נגריפ ללעיל : יא קונס ססיני נהנית וכו' הרל"ס כפסקין סעתיק סחני וכן כסיפ6 : אס עוסס לכי על פין פי' הר"נ וכיון וכו' ע"י סקיס עוסס לכעלס גכחי סו6 לכעל וכן פי' הרסס • וכ"כ הטור סימן רליך

כטעמ6 רסיפס פכן מק טחינת רס6ס לעסות לחנית ולחכיו כריסלס תימסר עליו גס כן גכחי הוה לו ע"כ וס לומר מיותר

קוסנכbילו סלח תהנה ממס סל6 תעפת ח"כ יותר גגתי לו סלס תעפת ננמס פלס תקנס סלכך תרווייק כריכי : יב האומרת טמ6ס 6ני לך כתר קר"נ כלPL כהן מיירי רכלסלס לכעלס כסונסק ול6 הפסידה כתוכתס כרחית6 כנמרח ריכולה למימר חנס קל חזינס גכרח הול רכסתספק סרקו :

כב ב כלומר

הטמיס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

..כלומר קלות כהונתו גרמה לו לת6 fונס ניסיסל מסרי סרי ססמיס ביני ובינך מפרס כנמ' רחינו יורק כסן כלומר רנרי' קלכן מזנוניס ויס לס כתוכי: השמים כיני לכינן כתר רקמי שמי6 גליים וחיכו יכ:.' גרר ומיירי ככלס מחמת טענק קרן נס י מחמת טענת כעינה סוטרס לירח ומרה לקבורס ו:) כנרת כעינ6 חוטרל לידס ומרת לקכנרת רוי לחוסכי 6נטריי ען trtין פניו לעת זקנתס ולס תמוסיקכרנס רס"י סוף פ"ו נק זילי 65 מפקדת 6פריס ורכיס : פטונס חני מן היוריס דינמוס: נטולה חני מן

.סלסות מסתיס (96) כל היהודי' פי' קרין פלסרי שמים ביני לבינך - נטילה אני מן היהודים חזרו יסרעליס ולfף עין לbמרי' קסמים כל יפר! עלית ובעל לומר שלא תהא אש' נותנת עיניה באחר ומקלקל' בפרק החדיר היכח דנדר' נכלל (לף טין דכמסנס נ' על בעלה • א האומות טמאה אנילך • תביא ליסי דיונ6ת כלה כתונת לס הוס נעל נכלל כלינריו' ראיה לדבריה - שמים ביני לבינך יעשו דיך וסיל נתנת לנכס נין פיני הכל מוכסס מלקס לסס בקשה * נטולה אני מן היהודי' - יפו חלקי * ותהא רס"י פי'כיכמות כין סלסר* ) מכוני בחסור המותר וכל משמשתו ותהא נטולה מן היהודים ו מנחת קסמים של כל יפרחל יסר! הס קיימס כחיסו'6פת סליק מסכת נדרים

עליס ודחי חנוסי היה כי חיים נתי לעיל דף פ"ו :

קשת מסכים לת וספרה מסג' שלא תת נותנת טיני

מסכת רסטונס 67פי' לכריס סנינו כלחי וסמ6 תלך למקי' סלין

לכינת כל קוי אלפסי מכירין נה וכנדר' ותנ6' הר"ן: טמאה חני לך תכיל כלית פיניסנס : חזרולומר כו' נייקיו סרורות וזסו פרי'מפקרז ליבריס וליכ6 למידק כיין רמלינס (תסרס לכטלס כמסנס לספקיע עגמת מתחת כעל': קכיס רחית לחניית 65 מסמכין רספונה ליסוי פנס לסיכן סכך וכי תיתנו לכל התקום דעתס נס כל רווית: יעסס לרן כקסת יכקשו ממנת cלס קוכר עור דרכנן מקרס וכי 6מרת טמלה 6ני 6פקינסו רכנן לקרופין נ! וכירג' מפרס יעסו סעולק ויפייס : יפר חלקו (קל6 מעקרח ונמכס סית'פנוי כסנ6נסת להתינת כסומרת מסרסתו • לסוי וכריס, פנינו לכינס • ומפר לעכמו : לכסר נכעלתי • חנל כסנגעלת כפסול סנעשית חללת סכקי 6סורס לכטלס ומתניתין סתמ6 קתני ותרנו למסנס רנfסינת

סליק מסכת נדרים לחו רינה קתני דמרינס ודחי לין החסה נחמנת לומר טמחת

פרק חני לך להפקיע עכמס מכעלס ססיח מפוענרת 15 62 מסוס דבר מלקק לטמלת חניכן כסיפס לית תקינוכמסנס רספונת לסמכות לחי כמו דקיסטר קלמרת לס סות מולזלס נפסק למימר יכי ומפנק 6חרונה הוקמוס 6ריכה נינקר"ן וסתוס'כתנו רכיון דיש לחום סמל נתנה פיניקס כחסר ים כח ביד חכמיס לעקור דבר מכל וכל כסכרחגרולס כזלת וכן כתכתי כסמיס. כרפ"י ריבמות וכן לשון רש"י כפ"ר ומנחת ססעתקתיו נסיו כמסכ' י' פיורעריות : יפר חלקי כתב הר"נ יִלוי לכריס פנינו לכינס ולמbי וכתב הר"ב כמחנה נ' דכולי פרקין יכי יוסי הי6 ,חינת הלכה זיג 6ינת הלכת • 6ל6 לרכנן ענוי נפס סו6 כן כתב הרמב"ס ומיסו סר"נ כתב לעיל כתפנק נ' נסיכה דקוי כינו לכינת והיה מחלוקז כין הפוסקיס חכעיח לן כנמר6 דף פ"ו לרכנן כי ניס פפוכריס ול6

fפסיטל ולחומרס ול6 יפר 656 חלקו : וים סינריס רחפפיטס עים כפי' קרין - וכח קשיח על מה שכתב הריננסס רס"י דמרנדרה על כל העולס ס"מ התסמיס קסס לס ולס כן היכל 6מרינן סכח רקו ענוי נכ. חי לסלכס לי לחכעיס 57: חמר רש"י הכי חלל למכנס רספונס•

לכל 6חרונס • 6מרינן לל6 קזינס התטמיס ולס כררת חלל סתת מקלקלת על כעלס : ותהא נטולת מן סיסודיס כפ"ג דכריתות מפורס כתת נווני רחיפור חל על חיסור ומנייתו לסור מוסיף וקיר רכווקס ר6טין

דכנר היס 6סורס לעלמס כחסור f ochיס מגו רסתוס fסור כנרת על כעלס ססיתס מותרת לי כל בתי על ה6חריס וכחיסור מוסיף מודה ר' יוסי כרחסכון ליה כמפני ס' פ"ג דכריתות וחזרס לס תמיסת התוספת מלחמרינן דכולי פרקיזרי ריס • וליתו סכר(כמסכת ו' פ"ט דסנסדרין) כ"ס ונעסית חתותו נדון כזיקת רפונס מפוס ללית ליס חיסור חל על חסוי ע"כ - ולס קסיס לכנמ' דסקס מסיק חיסור מוסיף חית ליס • ותל 67מר נעשית חמותו נידון כזיקי ר6פונס •

מסוס דקרי קטלי A5 קטלינן ליס :

סליק מסכת נדרים כתב סימניס סילר סחר נדריס נזירות מפניסנזירות נס כן נכלל נדריס וכסfrסת כוורת כנזיר יוכל סכעל ליפי ולפיכן

סיור חקר נוריס נזירות עכיל • ותכי חיתו) כנמי רים תס' פוטת ליידי רקנ6 נוריס תכח כויר ורמי נגרריס• לכל כריס מכילתין כגמ' מכלי תכל כסדר נסיס קלי מיט תני נזיר (מתו הלכו קרכנות ות"ל למתניכסדר קדסיס) תכ 6קי קחי (תיק לס לf תיוכח חן בעיניו כי מכח כי ערות דברוה"ק מיניס לס לעבירת יין וקסמר כל סרוק סיטר'נקלקולס יזיר עכמו מן היין וכתכו סתוספת לחי לסו תלי טעמק הרוכל ה"ל למתני נזיר נסדר קופיס. וסנס ליתנייעס נוריס• לכן גרין לותר ותנ6 6קרח קחי :

פרק

[ocr errors]

פרק א כל כינויי נזירות כנזירות חאומר להיות נזיר מהפכת הלב

רייע מברטנורה נזיר פרק א

תוספות יום טוב פן פרק א כל כנויי נזירו'רנר סלינו עקרו סb סס מקרי כנוי פרק א האומר 6תס כתנסר"כ ל6ו כינוי כו' ומתניתין כנותמכנס ocחכרו: החומר 6קל כחו כגוי

חסורי מחסרס כו' ועיין כו"ם כוס כריס קול של יל תקרי נמו כית יד שתכלי כסקז כו כן קנור נתפס נוריס נסיך : אהא פי' סר"נ מס'נתכוין לסיות נזיר כו' כלפון זה ו. תני' ססורי מחסרס ותכי קזני כ3 כנויי נזילוז ומ"מ כעינס סיקס כזיר לפניו רקכלת סקס חינם כלוס לגני בנזירות וכ. ירוּת נזירות

נזיר כתיב כי יפליל סיפריס כגוירות kו קן ידות נזילות מסכת נזיר

כפיו לכל כיגזיר עוכ' לפניו החומר להס 6ק6 כית : כן

ופי'נפפקין חהל וכלכו ססכ כנויי נזירן' מזיק נזיס פזית : החומר חרס סרחה נזיר

אהא • הרי זה נזיר • או אהא מתניס כסלו 6מי כפיו חסר עוכר לפניו וסמ'קהל חטיפ נוה* נזיר • נזיק • נזיה • פויח הרי זה נזיר הריני נזיר כזה (סעובר לפניו)תו': סנן תמר 6תס כוס 6ס כזה הריני מסלסל הרינימכלכל: הרי עלי לשלח הרי זה נזיר ונסוס דילות נתכוין לתיו'נזיר כמו תות"ן פרע: חין נזיר הרי עלי צפורים ' ר"מ אומר נזיר • גזירות כנזירו' וילפינן נירוסט'פ סלח תוכיח כפי וחכ"א אינו נזיר :

נ הריני להכריס פ"ק ונוריס לכתיס כות: חרס גוי סייק תופס

כי יפלי לגרור נדר נזיר נפערוומר 6קל כוס מסמע לקיק נחת כנדול סער זס ולס נייר : או 6ת6 כוס פירס כריך פקית תופס כסערו 67י נתכוןלסס כן ל"זכויר ולע"פ סלb פי' • ס6לו וכיונ6 ניס לחוסני דלמס 6ת:6 לפנין נמנות כדתניס זס 6ליוסכוסי ילות לנזירות הס וקוו כנזירות : נזיק כזית כזית לסונות של התנחת לפניו כמנות וכו' קלמר גל' ועיין מ"ס כמסנת ר' עכויס סס סקורין כן לנזיר ולסונס קרוב כלפון סל יסרחל פ"ק דכ"ק' וכתבו התוס'וסכf ליכס לסנויי נלח תפס נסערן וניקיוכנוי' נזירות: כריני כוס ורומז לנזיר סכנגדן : קריני וכנזי עוכר (פניו ותכס רכור סbס קלמר 6סל נחת וחי לס מסלסל • קריני מכלכל • הרי עלי לסלק פרע וכלהו לוקח תפס כסערו 6פי'כי נזיר עובר לפניו מסתמס ספיר לסס נחס כפתופס נפערו ודעתו לכזירות : מסלסל מספיק כסטר : בחר מנות כמנו חנזירות ונכי קל לחמרינן סנזיר עוכר לפניו תכלכל מגרע: סער ורונמתו מסתכלכל העטרת מסינרל סער ניכס לסנויי נתפס כסערו כלל כזיר עוכר נפנין • דלעולס קערות : ירי עלי כפוריס סיני תוריס חוסני כני יונת וקס מפתמן ספיר חי) בתענית כי לין נזיר עובר לפניו 6ע"נ קרבן נזיר פנטמס וכנון סנזיר עובר לפנין : ר"מ חומר כזיר ותופס כספין 6s to

6תס ספיר דמתני' פלנינהו כתרי נכי הוליל ונזיר טונר לפניו וכפרי' קרבן נזיר פנטכס סס מוכיחין החומר חרס סרי זס ניר חן חתח גחק לע"נ לתרווייסו ילות טונר לסרי עלי גפריס לנזירות קחמר : וחכ"ח סינו נזיר כנהו מסוס ומפרסינן כתרי טעמה • כיכ : וללכת כחכמיס bינו נזיר : לכל מניח כפריס לסס נדרו : נזיק וכו' כתב סר"כ לפוכות עכו"ס יס וכו' לסון סרמכ"ס

נ סריגי

סיפלגיס מן החומות המשתתפין ניסר • סיי כפכפין

לסין כזיר על נר סיכוי כסונס 6חר כן נעתק זה חל ההמון ונפסלהbסון לפי דכורס ער סיו fומריס כסכיל נויר כוי עיר וכית לפלר כינוייס כפי סמקוס וכפי הזמן כמו שכתבתי ברים נדריס מסנס כ' (כתוספת כתכו לפלסה (סונות 6עת מפגעיס לסין יס ומסוס ורמו טפי 3לסון תורת חלונות חתויס קני לס מתניתין דתיי נזיר נתי נמי רחין מתכוין וכbcר bסונות כריך סיקס מכירס ומכינס ונתכוין לקבל עליו נזירות. פ"ל • ותימס רכח כוונת הלב חין כסן כזירות כלל הנזירות מכלל הנוריס קול כרכתיב כי ילור נדר נזיר

וכעינן סיס6 פיו ולכן 6וין וכדתנן כמסני ח' פרק ג' דתרומות : הריני כות פירס קרין ורומז לנזיר סכנגדו • נמרח : ולנופית נח סנטרין יסל בריס6

6פילו חומר 6תס סרי זס נזיר .6 לדייקח לוכטרין טעכנס לחמר כוס (65) הלומר הריני6פילו נזיר עובר לפניו ל6 מסני יטפי מסמס 6תס כזס יין הריני גי לק סייס כות תוספת

ורקית לדנריסס כריס פ"ג ועם : הריני מסלסל וכו' • קני גחוילות נזירות כנסו : 67"כ ליתנהו לעיל נהרי ירוק bk כיון לגמר וכולו • 6ל6

65c פירס נסיים לגזירות ולכן קול למפרסיס ריבורן מסמע דנזירות כ6 לומר כי חמר תני לסונות ותפס נסעריס תוספת : הריני מסכל כו' הרי עלי סלק פרע כתב קולנוכלסו רוקח כסתופס נפערו - כגמ' רלי לסו סכי (סלסל חיתס תורת

(סמקכל עליו ללמוד תורת) וכתיב סלסלית ותרומתן • מכלכל חיכח מיזן ענייס כדכתיב ויכלכל יוסף חת חכיו וחת סתיו - הכל כלוס פרע לס מוקי לס כנג:'כפתופס נפערו ומסיק נמי משמעותית גדול סער כרכתיב מלחין כּררס רימונים כלנתרנ'רב יוסף כרמסקין מיחל פייי ורכי - וסרמנ"ס כפירופי כתב וז"ל כctלס ילו כסטר רלסרוהוחזנו ולכנר הריני מסלסל הניתי מכלכל חיים כגזירות פין • וכלפון חכור? פ"6 מיל' נזירות • יטמע ונעי 6קיות ספר גס ללסון פלוס פרע :

נ קריני

נ הריני נזיר מן החרכניס יכו' : קריזק נזיר נמ' מ"ט חמר קרח מיין וסכר יזיר פירס"י רמLמט ר6פי' לס כזיר 62 מיין

לחוליס סוי כנזיר מכולס ע"כ כלומר רק6 ככר כתוכ מכל 6סר יכס כנפן היין • ועיין כמפנק ה' פ"ז ועור חמרו כגמ' דמתני' דל כר'פמעון ומסנת ר' פ"כ ועיין מ"ס ססנס"ו: הריני כסתסון וכו' כנמ' למס לי כל סלין כריכי וכו' • ופירס"י וכן סתוספת רכסfומר סמסון • 6"ג סמסון כן מנוס ל6 סני דחימר לחקר נתכוין (ועיין כפי' סר"כ מסנס ס') על מיחמי עור סימן חי מפלסת סימניס כנטל ולינת לו כמי ב הריני נזיר מן ההרצנים • ומן הזגיס : ומן נ הריני נזיר מן החרכניס נקיון וכו'. סר

ולי למר סל התגלחת וכן דטומאה • הרי זה נזיר • וכל דקדוקי ומן הזניס וכו' • חס הזכיר מסני נ' סמניס כלכר נמי נזירות עליו • הריני כשמשון • כבן מנוח' כבעל חקר מכל bוסרי זס כזיר כלו סניור"ת גורס וככעל דליל' דלילה • כמי שעקר דלתות עזה' כמי שנקרו חמר הריני נזיר סתס ותסו' נויין • וכן מכלן ולילך • פלשתים את עיניו - הרי זה נזיר שמשון מהכין וכעי למתנ6 סיפ6 רנזיר ולסרמכ"ס נכ'נ מס"נ כמו נזיר עולס לנזיר שמשון - נזיר עולס הכביר שערו פלס ונזיר סמסון סין כל ספי'קכית ככל סל סני ולפי מיקל כתער ומביא שלש כהמות' ואם נטמא רקלוקי נזירות עליקס פנס חומר כסמסון בלכר וכנסייט מביא קרבן טומאה' נזיר שמשון - הכביר שערו הכל כל דקדוקי כזירות ניק דתנן ככן מכוח ככ"ף

אינו עליו : מה בין נזיר עולס וכן כולס ולסלסון סכת'סרין

וכו' מתניתין תסורי מחסרס כסיף פרק כתרו) בסמי קריני כסמו • חוככן bקנס כו'. והכי קתני וfס נדר להיות כזיר עולס ס'ז כזיר עולס ומס כין ותס לסון סרמנ"ס כחכורו פס ותוכיח הכסף מסנס פירוסו נזיר עולס לנזיר סמפון ניר טולס סככין סערו מקל כתער מזק קלסון וכסל סני כנדון הסממון רמ"פ 6"כגס סכרת מי"נ סלס לי"ג סוס דילפינן מסכסליס ססיס נזיר עולס קרין מוכחת סכך קיס: הרי זס נזיר פמסון כרתנן כסיפס וכתיכנית ויקי מקז ימיס לינויס 6סר יגלח כי כנר עליו ונלחן : ?מותר לקטמס מתיס וכתכ סרמנ"ס ולשר התירו לו זס ססוס וכתיכ סfס ימיס תסיס גלגתו :

לס לס נרר כנזיר • חנל המלחך 6מר לחמו כי נזיר 6לקיס יסיק הנער: פנינו פי'פ"כ ותימ6 67"ניחומר כריני כפמפון למה יסיק גזיר וסרי 6ין נזיר כוסית יס כרכר קנדור כרתנן רי פין ונדריס וקנזירות מכלל הנוריס יוס סכי' כיילור נור נזיר וכן סתחיל סרמכ"ם הלכות נזירוז • ומכלתי ככסף מפנק פי6 מס"נ ססכיס לר"י כן לס ססקס קוסיה זו וחמר בקירונה כמfי ל6תמר כגמ' ופריך חריס רס"ל החומר כסמפון 65 לממר כלום דלל סוס רנר הגרור נכי נזיר נמי סס כתיכ לר' (כלו' כי היכי רמרכינין מלת'דכתיכנכיככור תקרים לס' ד6טינוככור 65 קוי דבר הגרור למתפיסיס כו לגרריס ק"נ כנזיר וכתיכ כויר (ה') לימס רחפי לחתויי החומר קריניכםPפון ומפני הסוס מפעילית לכרתניס 6מר סמעון הנריק מימי 65 6כלתי GL6 גזיר כו' חיכח למימר ללסתס מתני' וסגר לית לקוי נזיר היינו רורי ליס מרכיך לס'פ"כ וכתב עליו קכסף מסנס וז"ל ודבר ברור קול כמס לוקק קול לומר רכר סלס כוכר כנמ' 6פי'נרננז ולי נרחה לתרן כעי6 החמרינן כנמ'ופמון לח גרור קול ורס כתינ כי נזיר 6לקיס יהיה הנער מן הכטן התס מלך סו6 רקחמר ופי' רס"יסס כתיכ כי כזיר לקיס יקיס תנכר וקס"ר רתכות קלמר לקח מנתח לקוק ליק נרור לחרס מריר חתכנו כנזיר • מלחן קול רקחמר כי נזיר היס יסיס הנער מן הכטן - לכל מפיו לח יכס ע"כ - ולפתח יכל למימר טעמ6 מסוס וסכר ליק רקוי דער הגידור רמלי וכתיב כי נזיר 6לקיס יסיס סנפר מנות קול וקלמר ליס עכ"ל הכ"מ וסכי חומר פונר כרור קול פכסכתר כן הכימ :65 ספטו רעיוניו 6ל6 כספירת המניות רסזרן חסורי וכמו סכתכתי • 6כל לח טפטו כסתירת רכרי סרמכיס ספסק (תרתי קמפניות ועליו קול סקסין קר"י כן לב ז"ל כנוכוחר סס • 6Eלו סיס רונק סכית ליישכ לכרי סרמכ"ס ל6 קית עולס על לכו לכתוב זה לפי סקרמכ"ס כתכ סס וז"ל סמסון 65 קיל נזיר נמור ססרי ל6נור כנוי S6 המלון הפרישר מן קמומחה עין • וכמינ'ככפירוסו כמ"ס לעיל מכוחר סרעת סרמנ"ס כדעת סמתרן כנמ' ול6 כרעת התקפה רסנר ליס דמנס קחל כמכס סלין תירוכו סל קכ"מפולת כלל לקרמנִיס מht"כ דכרי הר"ינן לעסקן פולין נ"כ לפי דברי הרמכיס ולס

עור Ak :לח ירעזי מסי מולמית ופרוסיס סל קכימ מפירופיק לכן לס סכמו סהו תופס סכרת סמקשן כן כן לך ג"כ 6תפסי' . כסכרת סמקסן הפי' פכתר הוס ז"ל ול6 ידעתי לקיזו מן הפירוסיס ים כנג' רמז יותר 6ו פחות: הככיר פערו פי' סר"ן דילפינן מחנסלוסי לחכסלוס נזיר עולס קיס - כגמ' מסמע רמקרס ילפינן ליה דכתיכ סלכס כ6 ו6סלס חת נורי 6פיגררתי נת' ופי'סתן'וקתס כרר משמע ליס נזירות ועור 6סר סלח פיק מגלח 6

% מימיס לימיס מסמע ססככין עליו סערו מכלל דנזירוי גרר ע"כ • סרמכ"ס כתנ כפירוסו וכחכורו לסיננמ' נמירי נקי וכתב הכימ ור"ל הקרח 6סמכתס כעלמ6 סול פיס לפרסו כגוונ6 6חרינ6 ע"כ • ומ"ס סר"ג רמי"נתרם לי"נחום ויליף ימיס מימיס נמ' ועיין מס כמסנס ק' פ"ק וכתוכות : מיקל כתער ול6 לגמרי מלכtלוס פלס גלס לגמרי ססרי נתלה בספרו תו' : כלומ' סקרי מספר תלייתו סמוך לתעסק גלוקן

קיק ועיין מ"ס כמסנס ס' : ומביא ג'נקמות נסער פמיקל הלכה למשה מסיני ולסמכתל מלכtלוס (מוחמר 6פלס גלרי מטחת עולס וסלמיס כנזיר טהור : קרכן טומסק סתי קוריס ולtfס תו' :

חינן

ולס נטמ6 6ינו מכיל קרכן טומחת וחפילו לכתחלס מותר אינו מיקל ולס נטמ6 וכו'לה סקס 05:מועי' ! החילוקיי ליטתס וסופון זית מסמל למתיס וסכי נמירי לס וקלי רקדני סכין נזיר עולס לנזיר סנפין" לכל ג'ין לסוריס סניסס 6ס נטמס למסע ליעכר חין לכתחלה 65 מסוס ותנח רי6c וכ"כ סרמכ"ס כחכורו סדינו של סמפון סתי' 6סור כיין נכי נזיר עולס וfס נטמס תנ6 סיפ6 נמי נכי נזיר סמסון ולס ופשוט הול c65Cס נכטנית סלח CPתת יין ותלת טעמ6 כי נטמס : ג סתס נזירות סלסי)

נזיר שסיס יהי' הנער מסמע יום וכתי קלום יקייייקייה אינו מיקל• ואם נטמא אינו מביא קרבן טומאה : ודחי סקול ימית חסור כיין : נגימט' :bסיס מכסן סעכו ג סתס נזירות שלשים יום • אמר הריני נזיר אחת לכל מה שנחלפה ! תחכלי לותר 6cין נזירות פחות מל' גדולה • הריני נזיר אחת קטנה - אפילו מכאן יער כל טמס פירו: טמ6 לחכול יוס: הריני נזיר לחת נלולס סוף העולם נזיר שלשים יום הריני נזיר יום אחר • ותדע שקרי כניעה ל6 נ6סר נין סחמר הריני נזיר נזיר נ' הרינינויו ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה הרי לס ועול מהנזיר לה קוקר לחת גדולה'ניןcלמרקריני זה נזיר שתיס 'הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת • !6 על טומחת תת : ואם נזיר 6חת קטנתי וכין 6תי נזיר שלשים ואהו יום • שאין נוזרים לשעות : נטמס כו'כתב הר"ר רפפון קריני נזיר לתת מכלן וער ר הריני נזיר כשער ראשי וכעפר הארץ סוס מטמ6 למתיס (לכי סוף העולס • נותן נזירות וכחול הים הרי הנזיר עול' • ומגלח אחת לל'יוס גמירי לס כומסיק כגמר 'יוס ומכסן ועד סין העול'

מסוס דלס מוכס מקרחי יקחמר הכי מסמי חרוכת

טסית מטמס למתיס כקס עלי נתת סנזירו' כ42 פול נכון ועד סוף העולס : סכי נרסי' וכתי'בלחי החמור סכתי 6לף חי סלמה ע"י חניס פזרק נקס הריני נזיר ויוס חסר הריני נזיר נסעת 6חת הריני נזיר 6חת נכס דכתיב יין נסס ?ף לים ניקי מלינותס ללמס גוססין ופי' נותנת סרי את נזיר סזיס, והכי פירוט69מר הריני נזיר ניוס התו' כלומר קיין (גוססין דנזיר חסוי לינט גוסס : חתך כיין למר קריני נזיר הכל עליו כזירות חתת וכי למר קר ג סתם נזירות ל' יוס כתר פריג וכתר קורסיסית כו'ומכלן ניוס להר הלי ים כתן כזירות הסק. דחין נזירות פחות מל'יוס סמכו לומר וכו' • ' סרמנ"ס נוק ענין מקוכל וכן נמי כי 6מר הריני נזיר וסעס 6חת וקריני נזיר 6חת ומינת וחמנס סמך לזה על דרן סימן : מכאן ועד סוף העולס כתר

! כלן סתיגזירת 6c"6 לסיות נזיר סער חית חן תחנת קריגרקכי מפמע מרונס על וכו' נמי ולה חמרי ללקוי נזיר נזירות סל6 יסיס נצר ל' יוס ומ"ת הרי זה כפיר bתי' ומגלת לעולס כמו כמטגירלקמן • וכתבו הפוס' מסוס רלס סוס ר"ל לסין נ' ונותן נזירות 6חרת: הריני נזיר ("יוס פעס 6חת כן י"ל לסזכיר מניין סיף סעולס דיודט קול ספיר רספולסים הרי מת נזיר ל' (חקר יוס ס6ין גארנת Sסעות כחמר ימי גזרו כו חכם פחות מסלך וסל"לחמס מסות פנים ולפיכך 6זלינן וניהול כי 6מר ר' ולקך יוס ול6 מרי' רסעס 6חת הסכנה לקול6 • ?עור כזכו סתוספת ונרולס וקלמו כלו'נרול עלי רוח גזירות בפני עכנס הולילני לכרפס עס 'מנין סלמיס סנזירו' רטריקה שלי חי קטנת כלומר בלס טריסס עלי כלל סזכיר תפלת י הריני נזיר כסעף ר6סי וכעפר קרן וכו' ועיין כפי' סר"כ כמסנר י' : הריני נזיר 6חת. וכו' נזיר הרי זה כזו עולס ולל נזיר עולס ממ דל כזיר פולס מנלס ניוס 6'וכו' הרי זה נזיר סתיס וסמוך נזיר נרבורו fכל קיוס חתך לסניס עזר חרס ווס מגלת לחלcלסיס יוס הוליך ותלת וחלל הסעת תוס' : הריני נזיר (סעת 6חת וכו'. כריכי נזירתו כונריי חליקי'ס הוי כלי נדר כמוניןנזירותיו כמנין פער קלח תימס ררי לנו מלוחת סעס (לעcותה) ייס ומנטרפין כתלי רח: ועפר קרן נוה bcין כן כנזיר עולס סלק חלק כזיריו'3$

c ל' יוס וייס 65 יוס קי"ל כיון פיס להוסיף טל לנורו מוסיף ! נעסס סכל נזירות 6חת :

נזירות פנס נפ' ותני : הריני נזיר לסת ומסכת ר"נ קיין

כזיף 6כל מחנס סלח פיס יכיל לקרן פינת נזיר יותר לכל מחלת :( סיס יכול לומר הריני נזיר ומסלס ללח מסמט מידי על מס מחנה תוס' י וכריכי דלא תימס פוני טעות וקוליל ולין נודניס לזעות יכריכין להוסיף על יגורו נוסיף נזירות cלס • 6כל 6חת ומחנת דנחית (לרוקח) סיכול להיות כזיר לימס) לה לימני תרתי! מה יוס נר' ותו' : ומריע6 7קריני נזיר (ויוס 6' נמי ל6 סמעיס מסוס דסbני סכח ונחת לדוקה ופרט כנספר ימיס ר"6 וכרוק6 נקט ולהוי נזיר (נ"ס יוס כלו היי פירט מיס יוס וכדלקמן כסמין • 6כל כחמר רק ויוס ח' מסמע טפי דר' עור נזירות 6' כיון דלל נחית למספר כי 67' fיכו מספר : הריני נזיר ר' יוס וסעת 6חת כתב הריב והרי קות כלל: 6מר ל' יוס יחתו יוס • דורסי חייל עליה ("ח יוס ויוס 6'מכטרף ספיר נזרי סלסיס יוס למסוי נזיר כל 3*6 יוסי וק"ק. 6ס 6מר הריני נזיר'יוס ויוס חי רלל קו נזיר סלס ליס יוס כיון סספסיק כתינז'ילריסה קחי bk רגקט ח' מן הדינין • וממחי וסליק חילק והיינו רקחמר הריני נזיר ופעת 6חת • תוספת :ו הרי זס נזיר לעולס : לפי שסערות רE6ומרוכיס ת6כי חייורס"י : ומגלח 6חת לcלפיס יוס כתב סר"נהולי ותלת נזירתוכוכריס חלוקיס נתר6 דף ז' ופירס"י - לכל מכלן יער סוף עולס ללעיל 6; ער מקוס פלוני לפקמן חנוכתס כרפחות חיכס סרנח רחרעח חוהול וכתכ סרמכ"ס סוף פ"ג מק"ג :

וככל

רני

« הקודםהמשך »