תמונות בעמוד
PDF

:

ס

[ocr errors]

יא מרחיקין

[ocr errors]

לעינססזכל מפני הקרקע • כפתיח כונס נל מזיק כלי מיתותו סרטי הקולי'וסכסכיס: כרי סbח יזיק • מה טעס כרי סל6 יזיק ותס דפי' כמתני' דסכל טעס הרחק' טפי קלמר מס טעס מרחיק מנטיעותין St חכרו ומנירן סמזיס מנכל נכי רמתניתין דתנינן מרחיקין • כתכ סרטכ"6 6מס כלי סלf יזיק המון לנטיעותיו ולכירו • ספות נעסס זכל ז"ל דמסוס דמתני' דלעיל מטוס נוי קעיר ולוקח כסרן יפר! • ומקלקל קניר (מיכס קנטיעות :טלת קנכלות ו6ת סקכרות קמ"לן (רקן) מתני' רקכו)

מטוס ריק רט : קכורסקי מטוס קזיקו 6פי' נחונה כדי שלא ייק:טמרחיקין את הנבלו'ואת'הקברו' מקוס עכוד העורו' : 656 לחרן • ונימ נמי דלי מסוס ואת הבורסקי' מן העיר המשים אמה • אין עושין למזרח העיר - סלין רות נוי העיר ליין יכולי'כני העיר בורסקי לא למזרח העיר'ר'עקיבא אומר לכל רוח מזרחית קפס של 6ס כןכחת למחול כרתנן (כסוף ערכין) הוא עושה (כ"6) חוץ ממערכה(ומרחיק המשי'אמי) לפורענות - הכל כפקי כחת מין כופין שרק מנרס וכו'וחי ימרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין כדרכה סיס סמס וסנסכת מסוקיזק יכולין למחול ניי • מן הבצלים - ואת החרדל מן הדבורים: ר'יוסי בנחת • לפיכך הינה מכילת ט אלא למזרח העיר פי' מתיר בחרדל :

קרית לעיר: סין מן מערב' • קרין ס6ין רוס

לכל רוח קול עומק ומרחיק מזרחית קפה וכו' • וכ"כ רס"י מסוס רקוקסס לו לקח כעין. חמסיס 6מס חוז מרוח פערני' פלינו עוסס כל עיקר תפני דוח קריס עזר כפרפה כסלס • ועוד רננמי כסטיריס עלי סמתפלליס לחותס קרוס ספכינס כמפרכי וחיןהלכה כר"ט 8 וסל זו רוח מזרחית סמסערת 6ת כל העול' ומ"c 6כל כסקיס יתנסרק מקוס ספוריס כו פסקן ומפסיר 6: הירקו' הסמוכות כחה כורכת היה חמה וכו' מסייס רס"י וכתיב רוח קליס לו : ולת סכרישין - כרמינלפון גמ' וסס מזיקין (כגליס חריפית בספר יונס וסרמכ"ס כחכורו כתכנס כן זס סטעס ססמוכיס נקס •: ולת סחרחל מן הרכורי פתוח • מפסיד סרום מזרחית חמס וכו' • וכפירופר קופיף תת טוב טעס חחר מנס• וטופס חוקן חריף וסל: ר'יוסי מתיר כחרדלי סיכול זהו כי קרום המזרחי' כופכת על המיטוט כס החרכותיו', לומר לו על טופס לומר לי תרחק חבללך מן לגורי • הרקק כמערכו של קישור פקס 6"יומת 6sחריס לכר מערך • וכמו לכורין מקרוני מפני פכחנת ומוכנות פרחי קכללי כן כנכל. והקרוב שיק מרוק קמורת כמהלך חרסחר קרוב (ות

והלכה ע"כ: וכזת מקיסר יותר לרוח קדיס עזר לפי סעס סית

פנחס • ועל פי תרכור - הכל על קרובי לינה כפכק ככל כלוק6רכות פגני יפרץ נתפזרו כקן { חוץ ממפרנס כתב סר"כbסכינס כתערכנמר': ומפיק ליס מקרס סכחי וככה הפמיס לן מספחויס ופיירסינכל הסמים

הסמס ותירס העומדים במורח לך מפתסויס למערך ע"כ: וכתכו סתו' נלית כלינס נמי למור מפתחויס • כו S5מור ס ממס Eלנו רוחין • עין • גרנגן נרחס ללה סכירס לקו הכי גרמתקיף לה רב החל בר יעקנ רנת' כעכו סכוטל פרס מרכו כbונור במורחקיס ססכינס וטס מפתחויס ומתרחקיס כעכר וכוהנכן מוחי קרס ליכח למפמט* וסכרי כקנקו ,

כלי לסכיר' נתן פכינס נכל מקוס וכתכו עור כתוס'רנית המקום שהיתה פס סכינס כמערכ ין ללמור 67ע"ג הפכינק בכל כנקוס 6י 6פסר (קפי חרון וכפרת ! ככר 6חר • ורינכ"6 חומר למטס 6ין ללמור השכינס כמערכ • רכסי לכית קרפ : קלסיס קיס כמערך המקלס : מימ הלרון פססכינס 6ס כרכתיב ונוטרתי כן 6ס סיס כמזרת בית קרסי הקרפיס • עכר זכח פי' זו מניין לי • ורחימי וכריתס כפי"ס למנחות דף ניח חרפני ויחריכן קנדיס וכו' קח כיכר רוסקין וכולטין נפרוכת ודוגי, כעין סני ורי 6סס • וכתכולתו' מעסס גס היס כ6רון סכסמכס קלסי קלסיס היה לכל נר קיס עסר fמנת למקוס חרון חיכו מן סמדר כויק' כפ"ק דמנילה • (6"כ לפי' למן 67כנר סקכריס נtמטיס לכר 6קר סי6ך מגיעים על הפרוכת קח 65 היה חיכן עפר • .6 ע"י נס הריכו קכריס על סתיו לוקקיס וכגלטין ונרחין כסני דרי cc6 נחכתן של ישר: • עכיל • וטיפ זה י"ל דקרינג'ה מקרן קיית התוספת על ויסריכו קכריס סקית ות מפני מתחרן מפוך כלפי מזרח קדשי קדפיס וכן פי' קרר"ק לפסטיס וקרל • ולכתי קשיח למחי יוסיזיס לומר ססיס כתורס 6פי'כי נימס סתיס כחגכע חין נקוכית וסכינס כמפרט כיון סלק זית למערכו • ופול וקפי'עליו נמר' דמגילת רפכרח כסדי' רכסמלע קיק - וכמו סיקפיתי bc5ול על דעת הרמנ"ס הכתר ססיס כמערכו • עיין על זה כמפנק נ' פ"ס ריופל : : מרחיקין 6ת קתטר מן הירק חמסיס • רומיל רנכלות כרחיק6 בתוס' כחילל נ"י• ועיין כר"ק רבי יוסי וכורעת תר"ס ולעת סרמכ"ס : ואת החרדל מן קונוריס • סוק מלי למתני וסת החרדל מן התנוחת • וקל מוקי לס כדפי' סר"ן כמסנת ח' פרק כ' וכלחיס ותכולת סוס דומי' רייק וכלליס טפי פריזק סרכס של נרות רמפוס רכרי q6 סיכוריס מזיקיס לסרול • קמסמע לן דלפי' סכי ל6 יסמוך ולף ע"נ דלת"י fין כרכוריס מזיקים לחולל כמ"ס לקמן cfכחן טוכ6 כקחי נוכח פמו סכתכתי כמפנק ו' פרק ר' רכינס : רבי יוסי מקיר כחרדל כתר קרינפיכול לומר על ספת חומר ליסרחקוכו' הכיתנו כנמ' 6מקני' הכל כריס פרקין רמיכן פליק מדרכי יוסי דמתני' דלקמן דחי טעמיר תפוס ועל

מותר

וי"ל דחין

בתרא פרק ב תוספות יום טוב נח והנכס כרכי יוסי : יא. וכחרור וכסקר פרסיקן מרוכין : חלקת חומר לי וכו' כמלח דקסכרר' יוסי רעל המזיק להרחיק בין מלמעלן • סלסר מתן מלמעלס כנוכס ספוע קר : וקסני עכמו • ולי כמתניתין דלקמן סכירה ליס: זס חופר כתוך סלו* כספונו בין מן הנוכקרקע סוס : ונותן רמיס יוניון לגרפות וזה נוטע כתוך סלו • ומסניכן לעולס רכי יוסי על קניוק נטע סלינו מזיק זמן נלול 65 חייכוסו חכמיס לקון כלס למיס להרחיק סכירס ליס • וללכריסס דרכנן קלמר לס . לדידי על כסניל קזיקל ריחיר : רני

קניזק להרחיק 6ת עכמן אוסי חומר וכו'. וסלכס כר' יא מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמשה

חפי' כפרי וירקס ל6 כעי יוסי : יב סמיך לפרק אמה ובחרוב ובשקט'חמשי'אמה בין מלמעלה בין רחוקי סלח לדירכו דסמריקן סכרן כיןסות לכן כין סלק מן הצר : אם הבור קרמה קוצץ ונותן דמים ואם על המזיק תינס מסרת וירק' 6ילן : סלח 6סכן הרחיק , אילן קרס לא יקיץ ספק זה קרם יוספק זה קרס לא לקני מזקי קני וקני לה מוקי ממנו 6רכע חמות כלי עכורי יקוץ ור'יוסי אומר אע"פ שהבור קורמת לאילן לא

קני חלק חרלל ולכוריס קכרס • סכסיחרום לת. יקוץ: שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: פרוייקו מזקי קרליי ורכנן" חילנותיו לה יקל כריך יב לא יטע ארס אילן סמוך לשד' חכרו &א אם כן ונוריס לחרדל 65 מוקי ליק לסכניס מחרפן לתיך סל הרחיק ממנו ארבע אמות אחר גפנים • ואחר כל דמי כגרעין קורע לה מסכס' זכרו - והני מילי כ6רזיסר אילןהיה גר כנתים זה סומך לגרר מכאן וזה סומך

גדר ניס סקול טמון כפרכיטן וחי וכיול'כסן סמסרסתן 6רוכסי לגרר מכאן היו שרשים יוצאין לתוך של חכרו '• בעלת הרי חוזר ולומס ע"כ הכל כככל וכסלר 6רכות מעבוק שלשה טפחי' כדי שלא יעכב את המחרישה נגמרס • וככר כתכתי לפולק מתחרטתן קנרה כקרחק היה חופר

כול ר' יוסי כנירי דילית • (מטוס פני חמות סני ולוק' כנפניס

ככי מסייס קרקס (ז"ל לנפניס. (סילכות לחילנות סוס לסני כפתי חמות לכל קכח ותני לחי נירי דילית נינסו • רכסעס סזורע הכרטין לכתי לק ניטע פרת ליכן סמוך לנפניס 6פילו כככל וכיוכס כס נריך מוקי לככליס על סינרו וכן כסזורע 6ת סחרר ומכס'כעפרי להרחיק 6רכע למות; מעמיק סלסס טפחיס • כעל הסרת ל מסכחן ליק נוריס עד 6סר יכמס ננלל • וכן כססומך חת סיכלו פרסי חילנות מכרן כתוך סרקו קוכנן כעומק נ' טפחיס המפרק ומרחיק כרין סרחקת כור פיס ומערק • סין מזיק לירק

וחינן על סיסקו זמן מרונס ויסריחן וכולקו רמו לכור וחילן רלקמן •

עיר : ולעת סרמכ"ס רחף נכרטין ככנליס וחרדל כיכוריס גרין קרחקת נ' טפחיס לו יותר מעט וחס לה כן קוי גירי דיליה "ועיין רעת ניי נעיל כרכור סמתחיל מרחיקין כו') וכפירופל נירי דילית • זה לסענו למק זה דומה למי סעומר כרסותו יורק חכיס לחכר חכרו • ולומר כרשותי אני עוסס ספונסיס 6ותו וכן כל תרחקיס 6ס לה הרחיק הרי זה כמי פסזיק בחניו עיר : יא בין מלמעלה לסון קרינ66חר מתן מלמעלה וכו'. וכן לפון יס"י (כלומר חיזק מסן כין סתחילן למעלס • כין סתנור למעלס וכדתניס כגמ'• מפרס טעמ6 לכסbילן למעלס קלולין מרטין מוקי לס לכור וכפקנור למעלה מחלידין הפרסיס 6ת הקרקע ומלקין קרקעיתל סbכור : רבי יוסי חומר וכו': סוס חופר כו' וזה נוטע וכו' לסון הטור סימן קנ"ס מלין זה הנוק כל פו מעיל רק לחסר זמן כסיגרל 6כל ססיכל קרסקות חסכינן לקו כחלו הנזק כס לו מיר לפיכן חייכ מזיק לסרחיק • מיכי וכבר פירסתי כל 6חד כמקומו נסיר ולכתר קרינוסלכס כר"יגמ': יב אלא 6ס כן הרחיק ר' סמות כתב סר"כbכפיסלוס וכו'ל6 יס6 כריך להכניס מסרסתו לתוך פל קכרו ונמכל מCoPc

בקרקע סל חכרו וידרוס עליו ולפי זה לתיס ספיר מתני' 6פי' כרכי יוסי פלין לורפות להרוס קרקע מכרו נ"י: אחר נפניס ולחל כל חילן- קמשמע לן רלח קיסק לרעתס למימר לשיעור ד' 6מות רמתני' רוק'כגפניס סמלינו כתס סיעור

זה כמקוס 6חר לענין כלליס קוס' • ומ"ס סר"כ ולוקל כגפניס לגפניס וכו' • 6כל קכ6 ליטעסרת מילן סמוך לגפניס וכוי• נריך להרחיק די חמוק ולח מטוס עכולת סכרס לb מסוס רסון סילכות נרמל רגירי לנפניס (רכסעולסלמנדריק לדקל מפרק העופות על סגפניס וסוי ליס נירי • סכן נוח לסן לפרוס מן ססילכות סקן נכוקיס לנפניס ססס נמוכים יותר ממילגות למילכות ולס (לו) מגפניס לגפניס וכו' 6מות פני ומסוס רטפי מקלי סעורס ל6 סוי נירי • נ"י • ומה"ט כתכו סתוס' לנוטע לקכס לסיינו כbנוטע סקליס כטקס נכוסיס 6כל 6ס נטע גרעין לס. רממילס גלל 65 גירי דיליס קול ע"כ • ומיסקרין סמוך לנפניס קכי סיתס כנמרח ולפי מה ספירס יריב נחלת קמפנק וסמיך לסלק מכרו סיינו כמי פרק לכן וסול סדין נמי נסרק לכן לינו כגפניס • ססזרעיס ולחי כמוכין מתחילנות • וכן כתכו סתוס': וקטור : היה גרר וכו' לטון נמוקי יוסף סעיג לפסיט6 כיון רלח מיילי סכל כככסיס הול לחסמועינן טעמס - ע"כ - כלומר לbסמועינן מחי טט69 ל6כטריך לחסמועינן לוקר סחר חילנות • וכמbנתינו לס סמענו ס6 דנוטע חילן סמיך לנפניסי לכך סין לפרס נס הרי לכתך מהר"י פחלק כקן כטיט כפירוס קיק גלר וכו' : מעמיק ג'טפחיס • פי' סר"כ קוככן וכו' וחיכוחומט פתג יינן האילן סל חכרופוס כתוך סלוקוס קופר : רמכ"ס פרק י' 2

15 טו ב

מהלכות

[ocr errors][ocr errors][merged small]

מהלכית סכניס : והעצים סלי קחי 6 פני סככות _חופרי וחינו חוEE: וסעניס סלו • טל ניל תפדה ותוח פיקי' קמקוס וכן כחורס. וכן כתב מהר"י פרק כהן ומ"ס הרינותו: סיייי סקופר רחוק מחילן חכרו tת עפר חמת חר יותר לכל פחות המקוס סחופר בחוק מחילן חגרו ססת עפר 6מות וכו' דער

מכן סעניס לכעל החילן

רער ctה עסו סמי מינק ינקי טיו סמות מינק ינקי • טפיל6 ינקי כלומר דמתלי טעמ6 טפי ל6 ינקי : יג קולן סענפיס על גוכת מלח מרלע שלה השיעור יניקתן סיס ערט"ז

יעככוסו מלסוליך מסרסתו חמת - תפוס הכי 6מרינן בור • שיח • ומערה • קוצץ יורו והעצים שלו : שס : מרדע פלמר סנקר 4 שהחזיק נטרת חכרו סינקו יג אילן שהוא נוטה לשדה הברו • קוצץ מלא החרוך וספקמה • סגלן ממנו ער ט"; חמה ולפיכך המררע על גבי המחריש' ובחרובי וכשקמה כנגד מרוכס וקסס (סרת : כנגר כל פהול מוכח נתיך סtת המשקולת'בית השלחין כל האילןבגנו המשקולת התפקולי קוכן כל מי פנוטית פסר חמה תעל 'כעל תחילן אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת : נתון פוקו: מפקינת• פוט כיון להחזיק נסיעור זה יד אילן שהוא נוטה לרשות הרביקוצץ כרי שיהא זמני, קסומה קוליס כס סינקי ממנו :

נמל עיבר ורוכבו ר'יהודה אומר גמלטעון פשתן משקולת סל חכר : וס ניק ין כנגד המסקול' פיר' או חבילי זמורות • ר' שמעון אומר כל האילן כנגד קסלסין • פיס 6רן למחת הר"ן כל מס

המשקולת • מפני הטומאה : כמיס : כל החילן כננל פנוט', כו', כלומר מיקונו פרק ג חזקת הבתים והבורות והשיחין - סמטיילת • פיי סינר חרוב הענפ'כנגר-מכר סכין סכי

והשוככות • וטקמס קינן כפנו ימסקילת ספרות יקרמכיס : כית והמרחצאות * ובית הברין ובית השלחין סתכל רע לבית הלחין : הלחין • כתכ סר"ן קרן

והעברים

סכס bסול חומר כו' : 6ריh6 כמחק למיסי ועייןכריס מ'ק:

קלי רחמר קנח קמק קוגן כל הלילן כגני סמשקולת • פי' סר"כ ססלל רע לכית מל6 מררט וחפילו סו6

6ילן סרק סין מחרוכ וסקמה ולמ' לית הסלחין לפי סמוכע סטל ממנה • קרמנ"ס ונ"יכסס סכח סלול כל חילן פרק סלינו עוסק פירו'קיכן כננותמסקול' ססbמס טוכ 55יחות SE תתפקחת : ין כרי פיתח גמל וbין סלכס כחכח bcול : יר מילן פגוטת ליפות סרכיס. מוכר וכו' • ו6פילו תימ' יככן לסוף פרק דלקמן לסכיר' נתן קולזלות הענפים התחתוניס כלי פיתח הנמל עובר ורוכנן : דלין פוזיןחלל תחת רסות סרכיס 6פילו כדי שתיה כגלס גמל טעון פשתן וחין נריך לקיז כלי נמל ורוככו • טיונס מסלכ'מסוס לסופת סמתניי ותפחת והכל נמי סענפי' נמין (קליף תותיס : מפכי סטומחס פמס יחסיל קפנפיס מוריס וגדליס לfחר זמן ולי תסני ליס כקליני הענפי' 6לס על כזית מן סמת וכיוכח כי ויטמח קלוס סעונר cd הוי ליס למיקזכל החילן • דסכל ס6ני דקמח קמח קייז ליל כל

וסלכס כתכס קמס כלכר : ענף וענף פיקליס ויכמים יקננכו גמר' : מפני הטונז6ת • פרק ג חזקת קכתים • מי שחכר סטרו ויניל טריס פיר' קרין סמל לקילו הענפיס וכו': וכרתנן כמסנסנ'פרק

שהחזיק סלסה סגיס ככל הנן דכתיכי ק' וסהלות :

כמתני' נחמן לומר פקס לקוחיס כילו ולס 6מרינן לית חייקי פרק ג חזקת הכתיס • כתכ סר"נ שי bלכר פטרו וכו' פטר מכירת סמכרו לך דער קלס פניס מורסר חינים כפטריק

נסמן לומר סתס לקוחיס וכו' ו6ף על פי טפי מתכת סניס לה מזדקר • וfמרינן לכסכננדו לס חיפו) פתיתת חותה פרק ילועת pcsעון ריס פריס לcמעון ססיל דלה זכנתת סיס לך למהות ולומר כפני סניס רסו ספלוני 6כיל ירוק לו סרמכיס• ומסייס נ" (סעיפ SE העילו סעמלו סס לה לקרעמי כגזלנותח וקית היכר מניע לסוגיו ותיק נותר ניפניס סלס מלינו סני חזקה חלק לנקבע • ע'כי ומ"ס סר"ג נפטרו לחברך חכרח חיק ליס וחבר דחברך יברח לית ליסי היה לך למחות וכו' לפי סעיקרינו ומתחה מלח כפניו סויס ומדלח מחיק 6ת קול רחפסר : סוככות • סמגרליס נסס

מחלת • קרמכ"ס • ועיין כריס מתניתין דלקמן : יוניס : כית סכריס פעוכרי' כקס זיתיס לעשות פן : כית והבורות וכו' עיין פי' סר"נ ריש פרק כ' ומ"ס סס : קפלחין - מתוך סתמיין כתוכו סמפקין 6ותו ממנו תמיך טופס

ובית לכדיס כתנ הר"ן סעוכריס כהן זיתיס פירות סדיר וכל רכר סעוסס פירות סדיר חוקקו טלפי פנים לעסות סין • וסקסו כתוס' מרכן כמפנה ר' פרק שלישי

מיוס רחניני עכרו זמן סזיתיס וסכריס רמאַמעס סן זמן קבוע • והירכיו היינו סרוכ סעולס דורכיס tf כזמן לקיטס • חכליס כני 6רס סמכניעין כל ססנת ולורכין כמעט מעט• ט"כי והיינו טעמל 7לס תנן נתית וכיכתן 6cע"פ סיס זמן קכוט למסיק זיתיס מכל מקוס לסמן סופמין • ולסמן חגויס לין לסס זמן קנוט * ע"כ : כית

בית הפלחין לפון קר"ן מתוך וכו' וכל דבר וכו' • לו ידענח למס העתיק סריג נכון לסון התפנק וכל

הכר וכו' - ולס פירפנו כלוס • הכל כפירום גסי הועתק ופירסכן קל רלס

לרוכב

לנו

בתרא פרקג תוספות

תיוס ליוס : וסעכריס וחט"נ יקיימ6 לן קנוררות לין לסס לכר וכו' - סכתכ סר"ג כתחנת המפנה : והעבדים כתר חזקה כלומר קבלן מלסון גדרות כ6ן : ין לסס חוקס וסו6 קרים וחפ"נ לקיימי גן סנודרות וכו' 6כל 6ס סחזיק תינו הדין לכל בעלי חיים. היינו חוקס לאתר סוס לסין לקס btס וכו' נמסן סריג כזס 6סר לנרי סרמכ"ס נזכורן פר' י' מהל' היו סכ6ן והפנו ידועיס ססס סל 76ס 6חד ונכנסו ככיקו של טוען רלח הזכיר דין לחזקתנ'סניס כנולר 62 כענווכתר חרס 6חר : וטען זה שנכנסו

המגיר רמתניתין תסייעית עניין (קוקי' הס כירי • והעכריס וכל שהוא עושה פירות תריר חזקתן ECנחת חזקת נכגריס • ולס והרי חני מוחוק נקס לין * שלש שנים מיום ליום • שדה הבעל חזקתה שלש הזכירו לנודרות ע'כי וכתל חזקה • סכן ורכס לנכת שנים ואינה מיום ליום • ר' ישמעא אומר שלשה מהר"ר פלק כהן נפ"ע סימן מבית לכית • 36ל 6ס סחזיק חדשים בראשונה ושלשה באחרונה: ושנים עשר קליס דטעמיס רכנולרו'חין קענר st סגיס קול חזקה חודש באמצע הרישמנה עשר חורשי ר' עקיבא כותכין עליסס פטר ולפיכך ול"ג לפטר מכירס : סלק אומר חורש בראשונה וחודש באחרונה • ושניס ל6 פין כקו חוקת ג'פניס

נעלי קרסתפק ממינסמיס עשר חורש באמצע • הרי ארבעה עשר חודש • ע"כ : חזקתן פלם סניס מינה טושי פירות 62 פעס אמרו'ישמעאל במה דברים אמורים כשרה לבן (יוס ליוס מפרס כגמ' רס6 חחת כפנס • חזקתת פלם

אבל דתנן מיוס ליוס לסcמועינן פניס וחיג'כריכת מין' ליוס :

לנעינן רכופי'וכתיס ודיירי רני יפתעקל חומר ג'חרסיס וכו' • סיס מכוחה נדלק לפלס כסו 6ף כלילות מחן ידעו להעיר פכני' מידע ידיע 6ף כלילס תרסיס כגון פטוריס ופנולה סועל וערפיס' ונמנ6 סוכל פלס ויכוליןלהעיר על פלס פניס רכופות : ואינה נריכס מיוס תנוחות כסמנת עפר חרס : ר"ע חומרים רכר סנדל btsסיס ליוס יותס סיס סוקתס ר'יסמעלל חומר וכו' • לשון רס"י יוס • כנון פחת וירקת לפיכך 6ס לכלה חרבעה עשר סולס ועיין לקמן כרכור הרי שמנת עפר סולםוכתנ הר"נ רסין קול חזקת • ורכייפמעחל סגר רכסכילת פחת וירקות לס קלכת לח כר' עקיכס ולס כר'יסמעS6 • כלומר 6 דלעולס קויל פוקס: כ6כילת תכולת ופירות גמוריס: כמה לגריס נפחות מסלt טניס 65 סגי ון קיח רעת קרח"ס וסיעתו • המורים סנריך bמונת עפר הולט (זרת הנעל נסרת קלכן ולי הית'ררעת הריג כדעת הרמכיס סכיון ססכל :t5 תכוחות כל פירוקים ננקטין כפר' חסן לפיכן גרין cbt פניס : ממין 6חר הויס חזקת • 65 סוס ליס לקונגספוס לפרט •

לכל

לכל רעת הרחם מכוורת דכיון ללין הלכה כר' יסמעסל ירכי

עקיכ'סלכך מין כין סלת הנעל לסות כית ccלזין ול6 כלוס : שלשה חרסיס • פים ממהרים לזרוע לפני רc6 הפנס וכיון שהחזיק נת סוף שנת רפונת tic: זוסיס• וי: לו פריס מזרעת כלותן פלפל חרסיס • וכןנסלסה חרסיס רסוניס:5

6חרונס סרי זן חוקecstr פנים רצופות fcין לך חוס הרוחס 6ת חכרו סזורע 6ת פרקו לחכול פרי העשוי לסנתנסותק • רס"י • וסקסי סתוספ' רכחמשה עפר סלסיס סני סיורע סלסה חרסיס לפני ניסן: ויקנור כניסן - וסניית נסוף הקיז: וסליסית כניסן סכס : ויס לומר דכרין לכילת מסכת 50: " (סוד) כחמנע ע"ס : הרי 6מנה טפר תרסיס • כתנו סתוס'תימת וכי מניס 6תcfS6מוטיגן וכסחי גינה פריך בכמה דוכתי - וליכ6 למימר דרכופין fir לcfמועי' רלס כן מלי קל C9מע לן רנ קונס - וכגמ' מסמע דממתניתין 5 קות סמעינן דכעינן רכופין • חיל6 דסtמועינןרכ סונ6 • עין • לני תנעת על תמיסתס ז6ת : רווחי רכופין 6ת6

c65מוטי' מדיניונס לf קסז רסח רב תוכל חריסס 6תמר • וכן חוקתן סלס פניס מיוס ליוס וקלמרי כנמ' רלי (חו רכסונ6 סות המיכל מלי מיוס ליוס לספוקי מקיטעות • ולעולס 6פי' מפוזרות קל (סמע לן דריקס קתני למעוטי מפוזרות • נתח לריפל ליכה למשמע כנדר'יסמע! • ריחפי' כי 6מר רכי יסמע כסיפס לכעינן רכופיסי מגלן כרי:6 - ולס עוד 69 מתל רחמר רני פמטחל נשמע בריפל דלס 6ת6 למימר כליפין לי לחו לרב הונ6 • רקס רכי יסמעS6 קחי לפרוטי לקס ותגן פרס הנעל BScת לניסוחינס מיוס ליוס כמ"סנספרס"י ונמוקי עמו • ורב (פמו! קחמרי בנת' זו רכרי רכי יסנע: ורכי עקיכח - חכל חכמיס וכו' סמע מינת וסיפח רמתני' כילסרני ישמע: ורע קיח • ורנרי חכמיס לס הוכרו כמbנס • וכיון דר' יפמט: ור'עקיכ6 מפרסין (בכל השרת הנעל וכו' • ונקטי מכינ6 כמלתייסו ל6סמעיכן דכעיגן רכופין סמע מינת נהריח רליסנת בחינת מיוס ליוס סכסיפר לין פירו16 itין החזקת רכופה מיוס ליוס ירק6 כעינן יכופיס • .'ס פירוס פלינר נ' פניס סלימיס • (6ס כן ממילה ריte חנןסc5 פנס מיוס ליוס קויל לומיס לסיפס - וכלונזר סתוס כיוס ליוס סלמיס ולח מקוטעיס 6כל נרכיפיס 65 תני גס ולח מידי כריס6 נסכי 6נטרין רב קונס לפמעיכן רמיוס ליוס ורי:6 לוקח קוח וכלומר רנופיס • וקידום גדול הפתיענו רב הונ6 לסל 69c5 מיוס ליוס וריפ6 ל6 סות רומיה בחינת מיוס ליוס רסיפה לכריס כלומר רכופיס °כסיפס כלומר לינס פלמיס לכל רכופיס לינס ככלל לקינס מיוס ליוס וסיפה כלל לק רכופיס כעינן נמי כסיפה כך נרחה לי :

כנס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

כנס לת תכוסקופי' סר"נ יין סל גפניס - וכפירס"יוכתכו 6כל כפות סחילן ספירותית נוקטיס לפרקי'עגכיס כפ' 6':

התו' לסכי קרי ליס לכוס תכולת ומפוס וכפיך ותכולת וזיתיס נפ' חקר ותכניס כפ' לחן : כנס 6ת תכולתויין SE הכרס : מסק 6ת זיתיו כנס 6ת קיילו • תפירת נידקכל נפניס : מסק 6ת זיפיו וכנס 6, קייכי ליקט תbניס וינסן 65 פנלן 65 כסדר סכתוכ נסכס 6רן יסרא כפרס' עקב רכתיך והכניסן לכית • קרי זו קוקס'כלי קן סלס סני'וסין סלכס ל6 נפן ותחנת וסרר זית פמן

כריס ולס כרכי יסמטסל : 65 כסרר סמתכסלין תחלת אבל כשדה אילן כנס את תבואתו : מסק את זיתיו ב סנפ לרכות לחוקרי סלס נורייקיכן כסוף פ"ו לכרכו' כנס את קייצו • הריאוג' שניס : ב שלש ארצות הרכות כחרז יסרחל חלוקות כ"ס. ומכחתי כקוס'ססקסו לחזקה: יהודה ועבר הירדן והגליל' היה ביהודה זו מזו לעניין חוקס 66ס כיוכס כזתי וכתכו דיס לומר והחזיק בגליל בגליל - והחזיק ביהודה אינה חזקה החזיק נלחת מל קלרכות • דלע"פ פמתכפלין התלכיס ער שיהא עמו במדינה (ס"6) אמר רבי יהורה לא זקיק נעל הקרקע כ6חרת קולס הגפן זין קוכלין אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק לין חזקתו חזקה - לפי ס6ין חופן מן קלילן עד 65חר שנה: וילכו ויודיעוהו שנה: ויבא לשנה אחרת : פיירות מנויות מזו לזו ו6פ"ס הבכיר לי כמי (לוקטין) חותן ג כל חזקה שאין עמהטענה • אינה חזקה - כיצר ליכן סעת חירוס ומלחמת ומניחים אותן ליינס • 65. אמר לי מה אתה עושה בתוך שלי • והוא אמר לו כסעת חירום רמי ולס קיק זמן כניסתן לכית • ער 5חקר שלא אמר לי אדם דבר מעולם •

אינה חזקה

כעל הקרק' מוחק לה היה מי מכוסות קכרס • וקס רלה שמכרת לי • שנתת ליבמתנה אביך מכרה סיוריט לזה קמחזיק לפיכך הויס לקיטה חזקה' כי סמל רי • אכיך נתנה לי במתנה • הרי זו חזקה קיה רלו (זה התחזיק ליותר היו רגילין לייכטר כסותת

והכא

נסטרן • וכיון פלח נזקר פלה פנרוסס ולכך ל6 קוי

קפסיל : על פריק טמן מזקס ער סיכילס לכיתו ור"ת מפרס כנס הכוחותיו כפטריכמדינת פיסיו פניסס ניקולה • לו פניקס בעבר הירדן ומע"פ ומסיק זיתיו כסכטוכנס קייכו (כלכ)קרי זקוקה • נמכחת פוס כפיר 6חת ווק כעיר 6חרת בניין הסיירות פנויות סיס לו חוקה כפנק 6'• ונקט כסלר זה מסו'רקסרי קול תחלת קסנס למחות וכיון לל6 מיחת הפסיל : 6מר ר'יקורת וכו' • קסכר חבל יותר מיופכ חיקות תכ6 לקו(כסלר)נסמי פנס סתס גדלי' רכי יסולס לטעמה החזקה לחו מסוס רער תלת פנין מולקר פליקן • ע"כ : ג

נ היה ניקולס וכו' קיק בעל הקרקע חינם כפטריק • טפי 65 מזלקר • !6 טעמ6 לחוקק לרירית ניקוד והחזיק כגליל פקיס הקרקע כגליל • וסחזיק כס מטוס רלס סכיק מינס רחכלי חרפח ריליס 6פילו טעס 6חת חלס 6לס פניס כלס מחסה • רסכ"ס : אינה חוקק כמך וסתיק והחי לקרחיקו תלת סכין כרי סbס סיס כסספכיס וכו'• סר"כלפי פלין סיירות מכויות וכו' וחטיפ וכו' כסעת סירוס לכל 6ס קיק עמו כעיר לאתר קו חוקס • וכסלס 6רכות הללו רמי • וכתכו סתוס'וק"ת נכי נט חמרי' כריס ניטין המכיל נט סלין סיירות מנויות בתלת פכין מיקס הוי חזקה - ולין הלכת תמרינס למרינ'כסרן יפר: 6"ג לומר כפני נכתב ונפני נחקס כרכי יסולס : ג כל חוקר 66ין עמה טענתי פיטעון כיון דbיכ'כקי דינין לקכעי מטכס סכיחי פירות כמו סכתכתי למה מחזיק כסל חכרו חינה חוקס : כרכור סמתחיל והמכיר ממדינה למדינה וכו') ו-5 דולסי גכי

וקכם גט מצויין לקיימו חפי'מיסודס כגליל לפי מקלפת רנילס לחזור חקרפליקיוס לכל קכס לי לחודשכיחי טוכ6 לעולס ל6 יסמע ממחלתו • ססין קמחזיק רגיל לחזור 6ס מוחק לו 6סלחו קלכן

נסיירוס רכתי רינין (חסני * ע"כ • וסירוס פי' קרסנ"ס סיס פגרת בין סמלכיות ע"כ וסול מענין החרס תחרימו : באספמיא מקום רחוק מסלך סנס מחרן יסר הסנ'ס: ויחזיק סנס וכתוך סנס רcfונס יכס הקול •רסכ"ס כלומר ללח

לפי למחזיק כפניו - רלאתר וויק חזקת מסו'דחיקו ירע כריליק וסכיק ל6קרינה ללסזוקי כיק קלכן כסcתק ספק סקת קוי חוקת כרפי'סר"3 וכן ESון סרסכ"ס לכל 6חריס ללח רמיס טלייקו לדעת לחריס מחזיקי' נפל זה: קכעו זמן סנק חחת : וילכו ויודיעוסו פנה ויותר ממהלך שנת 6ין דרך 6רס להרחיק מכיתו• ולפי הקווק תקנו הפכ"ס • וסתוס'מסיימי ווס קרחיק יותר לח פלוג: ויבא לפנס 6חרת - ללו לוקס רכיע מודו במחלת סלח נפנין קויל מחלק : bk ענק טוכל קמ"ל

כר6מרינן כנמ' פלס ילכלורלת הפירות - ולל יוכל לסוליס כעל סקרקע ספירות מילוי רקס נולסכסכל נמוקי יוסף : ג שלא למר לו חרס רכר מעולס 6פ"ג לפפיטל רטענ6 נרילס 6ינס מועלת לחינה טענה סל קח מפמע כן רמסו לתימס

ולמס פטרל סוס לית ולירכס ומיסו סכר לי חמינח מוכן זכנס לי קחי (6רע6) חמרי לי חסוי סטרן וכסלס 6וכל לקרfותו יחמרו פגזלקיס 6כל כסומר לס 6מר לי מדס וכר כק ונסכ6

bמחל לי קופ') קלכן לימ6 ליס 6כן דלפק פטרה קוק ליק (לירכס כגון זק פתח פיך לחלס הול קמ"ל 657 גמ' :

וקנס

« הקודםהמשך »