תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

על כרחסונה קיק מפני פמן כו' • ונסהרנ"ס מפרס לתסיס כפני סמוק ומהווי טעסf נמי מ"ס כ"cc3 רמ"י לסכירס ליס

דלוקל כסולכת סליק 6מרינן דקל6 bית ליס • ולכן כל גט שלה נמסר כיווני ל6 מתכמו חלל פ"י סליס • (6לו סיתס כן סכרת קרנכיס ל6 ס"ל לסתוס !6 לפרס • וקטור סי' קכ"ז הניח דברי הרמב"ס לתלוק על הבסיס כזס ורססס סנ"י 6כל מהכל גרר סקולf חולק : ח לשום מנכות מדי וכו' - לחי 6סמעיכן לתרת 65 משוס למולכת עכסיו ולפיכן יתכסו - 6כל מלכות מדי ומלכות יון מלי לקות תות קמ"ל נמ' - ומ"ס סר"כ לפי סגריך לכתוב כו' - 6כולתו כזב לטוס • מור - סוכנ"ס

קר"כ מסוס סלוס מלכות • ה כתכ bסוס מלכות 6חרת ה כתב לשום מלכות אחרת - לשום מלכות מרי פירס"י סיתס לגו פלוס 6ס סיס נכנל - וכתב לחסכון לשום מלכות יון • לבנין הבית לחורבן הבית היה עמסס סי6מרו כו' : סנות מלכו' fחרת ס6ין נתס כמזרח • וכתב כמערב' במערב וכתב במזרח • לכנין קניתי דה69 לכיון מלכות כמקוס כתיכת הנט תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה' ואין לה לא דלfומלכות'סיס 65 תנס מזה ומזה : חן מכתב כתובה ולא פירות • ולא מזונות • ולא כלאות • קפדי גמ': לחורכן סני' לפס גלכות מדי - לפי פגרין לא על זה - ולא על זה - אם נטלה מזה ומזה רכס תיכנס כנין קכי' רמדכרי לכתון לcס קננלכות &S תחזיר והולד ממזר מזה מזה ולא זה וזה מיטמאין coיכותייסו סוס רקעלי חבל כנרינ' פטנט נכנה מנטוס לה ולא זה וזה זכאין * לא במציאתה ולא כמעשה חורבן הבית ונערס קול פלוס מלכו'סיסמכו ספוניס יריה • ולא בהפרת נדריה • היתה בת ישר) : סימ6

65 כריכס . גמ' לנו בעיניקס סכוככיס נפסלת מן הכהונה בת לוי מן המעשר' בת כהן היה במזרח כו' :גמ'י מין נטרופיס'כסמיכו: תלס מזס מן התרומה ואין יורשיו של זה • ויורשיו של זה •

לילית6 נעל • קיינן ומוס - 6ס נסb'כגט זס תנ6 יורשין כתובתה • ואם מתו אחיו של זה - ואחיו של פינת סמו וסוס • סס עילי מן תרלפון ומן ססני : (לחין זה: חולצין ולא מיבמין שינה שמו ושמה: שם עירו (טס עירס 6ל6 ל6ו סופר לס לל פירות ולל נלסות כו' שס עירה תצא מזה ומזה • וכל הדרכים האיבה: כרח' רם כספרי וכן 6"ל רן כלה מתניי מכר: כיכתו'

ו כל קונס לספרי • כי יתכיתן פר'סוtס ינת: וסולד ממור

כסילי כתוכו כפילי • וbע"ג מזה ונזק • מתני' ר"מ סי'6 67מר כל סמסנס ממטכס סטכעו דתימסר לכו מילי נתיני וכו' ותרכת מספוסקי'סוכריס לספרי חכמיס כגטין סולר ממזר • ולינת הלכת : .וכל לחו דוקf רמלי 6cc

6יכ6 !6 פריס סיתומיס קלמרי טיין

כנ"י ו"סקכ"ח: תצא מזה ומזס כו'כת'סרינ כלת מתני' מפרסס נפרק הלסת רנתי ומיסו 6יכ6 כינייסו ר6לו התס tfתו דר6סון מרחוריית6 סיס • (6לו סכ6 לחפכס 67סתו של סני מרקורייקח היה ולפיכן יסתנס סלין והטעס כיניסס : וקל להכין מקומס • ולפיכן ל6 סוכרך לכסר • ורש"י מפרטת ממס לסגנון דסתס נכחלקו עליו תוס' הר"ן • ולי 6פסר ליס רכרי רש"י ססוכר לתס 67מר ר'מ כל התפנס כו'וסולד ממורי היינו לונגר פע6cנסו מכור גמור כממזר של תורה ומותר כממזרת וכ"כ כ"י סי'קכים לדעת ר"ח ועיין גנים כר"פ סלפס פנה כרכור פלס מזס ומת - ומ"ס נתפנת נ' פ"נרג'ן • ולפיכך כיון דמוקמינןbמתני' כרית כמכח סעסלות כלי6

SE קרנסטון מן ספורת • זה ג’ל כדעתו ז"ל ויפזר סכןגס דעת הר"ב • ול6 עוד 6לס רקטי לי על סר"ן מרידיס כמיס כמסנס ו' כסיר והולך מכזר מזה ומנת כתכ סר"ג מתני'ר"מ כו' • גמ' ירחי לסו ר"מ 6פי' כרכריסס ל6 • ול6 רמי לקל רק6מס רנס לסל

סוס מדכריסס : שינה סמו יסמת כו' פי'סתו' לfו פינוי מתם קלמר !fi סיס לו פני פחות ונכ'מקומות וכן פינת 6ס העיר - ע"כ - וכ"כ הר"ן - וכתב ב"י סי' קכ"ט רסיכסיכוי סס מנ! פשיט6 ססגט פסול • פל6 נכתב לסס כעלס כלל • וכן מדמינטריך למימר כגמ' דסכמיס מוריס לריגן כזו וחס פינת מנכס מסיגריכ'למימר * ועוד ורנר הלמד מענינו סנ6 דכולת מתני' כפינוי פנטבעות פטגעו כו' • עין והזכיר כמה פוסקיס ססוכריס כן • ול6 כתר סיחלוק לחך כס; • וגס ל6 סזכיר מס סיס דעת סרמכ"ס וכעיני נרות זרמ!ניס קו) תולק . וס"ל רפי'סמפנה בפינוי מכס סכ"כ נחבורו פ"ג מסינ מי שסיס לו שניסתות כו' כותר פיו וסמס פין רגיליס כי וידוטיס כו' - וכל סס סיס לו כו' כהן ספס ס6ין ידועיס כו' - וכלbס כו' קרן כפול סיגה פמילי bמס bס עירו ופס עירת לעיס סכתנכל 6ס סיס לו כו'6ינו גטי עיכי ויותר מכולר גפי המסג' נ' פ"ר כדתנן סתס סית CTנת כו' כתב כסי' ל6רס סני סמות כו' - ונתנסי סיכתוב סמפורסס כו' • 6כל 6ס קית פמו על זין מפל נתק כו'. וכתנגנט 6ני 6כרסס • וכל ct סס כי הרי הגט נטל - ע"כ - וכן נר6ת דעת הרב מפונוקס • וכ"כ נcלטי גנוריס נסס סרסנ" רי"מ ספינת פמן לגמרי פריי סמו יוסי ולסיק סמויוחנן ופסולס ריריית'ולינו מסוור דחטו מי 6ינטר' לחסכומי'וכו' - כיכ: עלי כרות לתרן ד6נטריך לפמוטי'דס6 דכרין סיתס נכתב לסגנו - ללו cס הענס fk הכוונת ניתן ימים פתוח ינרס כו' וסרי דעת קנו פיסקיס c6b 165 כתב סוס סס ליס וfסכלל סתנ6 כצרכנים נכ"י - והלכן ס"6 דכי לוסיה פמיס נf otחר מrס סנקרו) כו מיום היותו - ולס מיפסל ככך - כיון rc רע זה המים סמנרס קול ככתב וכסס קילו מירי כתרגיל תרסיס רלין עכו נכתינתן ע"כ. והכי חוכר עור ספסרג'ס סדעת סר6" כסרמכ"ס • רסינס פונו לסגת גיורי קניר. זהו דסכי :"יקרה" לפרקת ולהכרחית. רס"ר פינית פיני לפני שמות חיכו לתדחי דלח כז: כן - ht

נגי

[ocr errors]

כפניסמות נ"כ 6ין רקיה • דנס קול 6Sפי' כן :6 על 6ותס י כל העריות סbמרו כרוניקן מותרופ • סמס פסוק עריות מסגס רכרופונק כן' : ומ"מ רעת סרמכיס ורחי הכי קול פכנרו חכמיס סכרותיהן מותרו' לינס6 סוק כלל חליג'הלכו ומפנתינו כסיכוי ממס וכן דעת סריג : ו כל העריות כו' קגרוק טל פריוס ונסלחו לפוק ונמלחו קעריות חילוניולגלקי בתנסוג ט", כריות 66מר חכמיס כמפנק ורטיכמות : מנפל פסיו קלוסקמפ כטעות ונמנ'סלס קיושכרותיקן ולנס ונישאו עיין כפירוס קריג

פטרוס קטריות הללו מן מסנס ס' פרק כ' ו כל העריות שאמרו צרותיהן מותרו' הלכו הצרו' קסלינת: חלל מות • קכט דסוטס : וכל הדרכי'כו' האו ונישאו ונמצאו או אילונית • תצא מזה ומזה : פניםלפלו ומן קינס : וכל כתב הר"נ מוקמי' לס כריע וכל הדרכים האובה: ז הכונס את יבמתווהלכה סדרכיס קכק וכיכמות וכו' ולינת הלכה • מסייס צרתה ונשאת לאחר ונמצאת זאת שהיא אילונית • מוקמינן לס כריס דלמרים קרן דסטין דמולן רכנן תצא מזה ומזה : וכל הדרכים האיכה : ח כתב ממזר מחייכי נלין * זלינק נסינו סמו וסמס דקולד סופר גט לאיש • ושובר לאשה וטעה • ונתן נט הלכת :

הלכה : ז ונסלק ל6חר ממזר 6פי' מן קרופון קפס לאשה ושובר לאיש* ונתנו זה לזה ולאחר זמן הרי דקי"ל כילת קחחת פוטרת היינו טטמ' לפי סנפחת כגט הגט יוצא מיר האיש : ושובר מיד האשה • תצא גרמה וכלת זו סנתינמק פסול סעוסק ולד' מן קפני מזה ומזה וכל הדרכים האו בה ר' אעזר אומר • חילוני': וחין יכומיק יכומין ממזר מרפורייפר • ומסוס אם לאתרינא אין זה גט אם לאחר זמן יצא • הרי ונמנ6 סלח נפטרק גרקס סכי קנסינן ליס מורככן זה נט * לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו שר. וכסלס Sסוק כלס סלינה : נולדס סרספון מכל כל סיכל שניכתבלגרש את אשתו ונסיך • ביש אומרים הכל מות ומוס מנפל זה דליכס ממזר מלחורייקי - פסלה מן הכהונה • ובית הלל אע"פ שנתנו לה על ומיכמס קרוסין : ח כתר קנסינן למענ'ממזר מדרכנן תנאי ולא נעשה התנאי • לא פסלה מן הכהונה: סופר נט לחים לנים בו פיני ומרכריו !ו • קסיס 5 ט המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי • בית הספר: סונר לחזק סתמסו' ללידיס סקסין הול Set על שמאי אומרים * אינה צריכה הימנוגט שני • לכעל' כסיפרט לק כתוכת': פירוס רס סמפרס למתני

ובית וטפת הסופר כסמסר לקן דלעיל כמתני'לקופה רנק •

קסטרות • ונקן נט C65ה והסין הוח דקכח גרוסי קר6סון נרוסי נמורין קן מרחורייקח

וסוכר לחיס וסס מסרו זס לוס וסלכס זו ונ66ת כסכורק סוק וכנס מסני ממזר לרכנן : כמ"ס לעיל כסמו • וכלן כתר גט פמסר לה כטלקי סכור סמסרה לו c6תו סונר ורמנ'ס כנס מן קסני ממור מרחורייפס וספיפ והכל חנן קיימין גריס • ונתן נט לחים וסוכר לחסר • ופי'ונתן סח'נסנתן נסינק סמוכוי• וסתס מולו רכנן רמימ קרי קוס Set מפרס נט לחים וסוכר לקפה לכל קול לספסת bס כספך • ורחוק פינק פמן כפני סמות כמ"סלטיל כסמו וליתbk b מררכנן • קול:ס לאתר כל זמן סלח נשbת ינח נט מתחתיוהכפל קינן רק דרכנן מולו וחכ"פ כן כתכ וכנס מן הפניממזר רחורייקר נט • וכריכה גט סחר : ולס לחקר סנסלת ר"ז נט : לס כל וחיכ 6ף סנו כסתר רמררכנן נסרט לדרמ • רכמו פכמקוס סימנו מין הכל כרכריו של זס קרספון לתסמינו : לחנך זכותן פמליס רכנן וbע"פ סbין זס bk כמין סנוי מטכעכו' מ"מ SE פני סכסחת דסמרי' קנוניס קיס ניניסס וסחליפו קסטרות סכרי דעcותו ממזר גמור • גנון כן לר"מ כמקוס 6חולק לחר פנ66ת • וסנכס כרכי שיעזר: ט ונס עמו כפונרקי וסוכר והמפנק ממטכע כו'קולר מנור • דהיינו מקור נמור ויס סס עלי יסוד • מין פס עלי כיחק • בית הלל סכרי קן מרקורייקס • לפי סעפסוקו כן. ולפיכך מס סכתכתי חני פס ספרי יסוד • קן קן עלי כיחת וחין 6רס עוסס כעילתו כסכרק רסקול הנכון: ז הכונס חתיכמתו כו' - וכריכי נעילת זנות ותרי קיסה נכיחה • וכיס סכחי סגרי לו רמי 6סמועינן כסן קמייתס מסוס דלק סקייס מכות היכוס

המרינן הן ין עלי כילק על פירלוק סנכעלק : קרכן קנסינן לס על סל6 סמקינס על סתרחק מהפרוס

נט חילונית • מכל קכה לסקייס מכות יכוס לימס רלח קני לק להמתין ול6 לקנסקי (חי bסמועי' קכס מסוס רקס רמיס קמיס וקומיל וקיא זקוקה לו כמו קלחרק הולה להמתין ער פמרמה זיהויכומי סכרתה כפרין כדי לנחק מירי זיקפי מכל קמס דלחרמיס קמיס סמקחלק נפילקה לפניו קיפר סנורת פקיס נרק ערוס ומכולס לס כזקקת לו חית'לס נקנסה על פלס המתינק כריכ'י נצ': ח לאבד זכותו סל סניפי'סר"נ וחפריקנוניה כיס וכו' וכפי'רס"י וכתכו סתוס'ו"ת מס קנוניס פיין וכיון סכסחת לפני 65 מני נסחזירס רתכס מזס ומות' וייל דפעמיס רסין קכעל פס על לכו סbסור להחזירק ועופה קנוניה • פי • רבי איפור לומר 6ס לbמר כו' כתכ סר"נ וסלכס כר" וכ"ל קרמנ'ס מרקס מפרסינן כנמי למילקית הרי"ף : כתב לגיסכו''ח כסלס מן סכקונס • חומרס כעלמס קיס פסחמירו בקלות יוחסין לחוסרס לכסונס מפני כפינת קנט כרמוכח כגמ' : ט ביש חומריס לינס כריס קימכונט

פיין

נט קרק• סקפריו מרוכין מערין ירתקין רכנןנט מקוטרמסו' עיין מ"ס כמסנס ו'נסס סתוס': ובית הלל חומרי'כריכס כהני' קפדניס ססיו כופכיס נט פתחואלנסרתיקס ומסקרטי' קיטנונטי פי'קרינסכרי קן קן פריחולקן הן עלי כילק • ולס סיו יכולים להחזירן ותקנו ליס גט מקופרסbיכו כוס וחין סוס פוסי נטילתו כעינת גנות • עיין כפי'מפנק ז' פ"ו ניכתנ מסרק פתח נתון כן יקפייס וכותב פטס 6קת לופתיס רעדיות • ומ"ס סס נסיר וכתכ סרמנ"ס כפרק י' מק"ג סכל וכורכן על החלק ותופר וער

המקלס ככיחה • חיל כעול סקר חותס על סכון מכסין ובית הלל אומרים צריכה הימנוגט שני אימתי • כפני עריס • 6לס יתיחד וחוזר וכותל פני סטין לו בזמן שנתגרשה מן הנשואין' ומודיס כנתגרשה מן כפניסס וכעול : יותר מכפניס וכרכן על הארוסין שאינה צריכה הימנו גט שני - מפני שאין כנסה כנט קרס כק' סר"ן קלק וקותס ער סני על לבוגס בה • כנסה בגט קרח • תצא מזה ומזה • גט מקופרוכו'וכורכן הכין מכחון - וכן עד סיסי וכל הדרכים האלובה :י' גט קרח הבל משלימין כו' • ולס יסקור כרוך וחין ער עליו דברים ננס ר' עקיבא אומר: אין משלימין ההפקקתי גריפ כתר' וכין: חתוס מחסוריו. זהו קרס עליו אלא קרובים : הראויין להעיר במקום אחר * תצא מוק עמוק • תל ללס ופסול המסתמ' כמניןקפריו ואיזהוגט קרח *כל שקשריו מרובין מעריו : תגל לת כקלי הנקו פיי, עליי. תתחלה וחיפי' פרק ט המגרש את אשתו ואמר לה :

דלעיל חומר הר"ר יוסף מר לסו כלכס

הרי את מותרת לכל רמ"דירתנן לעיל כתכ סופי חתומו' וקרי לסר 65c סקס אדס • אלא לפלוני • רבי אליעזר מתיר • וחכמיס גט וכו' תנו כתכ bנרס חת ולס כסחת חשק כנט זה תבח אוסרין • כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו 6סתו וסדר פנל המגרם לה מות רמות • וכל תורכיס לה ויאמר לה : הרי את מותרת לכל אדם • ואם חסתו וכו' דקות נתי פלוגתו

או כס ומתני'ר' מחיר היה כתבו בתוכו • אף על פי שחזר ומחקו • פסול - וכ': וכיה כמו כתבלגרס דסמר כל המפגה ממסכע

נהרי וכו'וקורמנס נסקרו תוס' פֿטלען חכמיס כגטין קולר

: גט קרח הכל מסלימין ממור וחינה הלכת: • הכל מפלימין עליו "וחפי'פנר ולפי" עליו • 6

°פילו פסוליס רלית6 bקל קסלמs ikaפוס ticco פסול לערות מחמת עכירת : 656 קרון סהול ראוי להעיד כעלמס סמל כפיכס 6חר זמן ככיויפסלוקו סיסו סכורית בעלות חסרת שחין עליו פסול עדות ! קורנס • חנל פנו 46 סהזמין קנעל טריולה בין קפריו ולססתמו כוכולסרס'י)יקיפ גולן 65 - ענר הלמס לחתי לחסוקיס ליוחסין וגזלן דלמק סקי קיכח דחזינן כרייה בריכת הסופרנו קורס יותר ממנין למימר ענר תסוכס • חבל קרוב כ"ט ירעי ליה רקרוניוס העריס ותכל ליכל למיחס לכלכס קככ מסלימין עליו ולפילו וקלכק ככן כנס סקכל מפלימין פליר ומ"מ 6ין חותס עליו פסוליס לפיפלה ינחכ"ר מחר לפסלו רכיזנדנעקר עלותו 50

על לחרפסול נלכד וקסלר כריך סיסיו קכל כסריס : מקוסרותינו כפלסס פריס הכריכיסכו (כרתנן כמנהל'ע' פרק ט המגרש רכי שיעור מתיר * טעמדר"ה וכתיכ כתרה רנ"כ) פיס קרוס כפר מסוס וסלסה נתמסר לסו

oc6 נרוסס מחיפה לח יקחו • 6פי'לס לחוריימל כרחי (ננמ"ריכה)6פי'6מרכולכס עדי' לס לכון נתנרסה חלק מחיפה • דסמר רק קריסת מגורסת ממני וחי עלותן למר כן ותהל פרותן בטלה. (כרתנן כמשנת חי פיק חת מותרת לכל קרס • פסולה לכהונת • חלפח נט סוס • למכות) 6ל6 כך סתר סיסתמו הכפריס כריכן נסקרו כרינו וסכס רטריית כל 6רס חוז מות מותרת ל6חריס : (חכמיס קר"ן : דכרי כן ננס • כתר הרינוהלכה ככן ננס וכין חופריס קלמרי מסור כהונה פוני • פרנק נקס סכתוך קרמנ'ס: וכן כקיכור פסקי קרוס) ולס ידעתי כמה פסקים

מכות כתופרוקרי הלכת כריע מחכרו • וכן נגסנרורו קיק כמיס

ככר כמסכתי'פ"ג דככוריסי ומכינוס0ע"פ סקילסו ר'יסמעט מין הלכה כמותו בסוף נ"ג: אלא קרוניס כתכ סר"כ 6כל עבר חרגולן לח • ענר הלמר 6תו ל6סוקית ניוקסיס ונזלן דלמb תי למימר ענו תסוכס •

(תימס רכעכר כמייפרס ללמס לו למיתר נסתחרר (כנתי כי 6מרינןסס ללחסוקי ניוקסין כלומר לחמרינן לקו ענר הוח • סייכו מעקרון • סכל כי פרין פלה חיה נלן רכר יוחסין ותכפר קור קלמר : 6% עכר

היינו טעמל לחתו למימר סחרורית גולן נתי 6תו למימר תזונה פנו • וכן נקטינקו • קיין : פרק ט ואמר לה נסעת מסירת - רס"י : וחכמיס לוסריס • כתר קריר וכל תנחי סתמנת חרס קורס כתיכת הגט

כו' ונקי לעת סרמכ"ס נפים מסין • והמניד נתן טעס לרכר מחתת פלין קומריס יס כרירס (ופיין בפיג

כפי' סר"כ) רחט"פ ונתקיימו התנחיס • מ"מ נסעה פנכתב קנט לה תיק ספר כריקות : יטלגו הימנס • מפרסיס כנמ' 6פי' לר' סכתכתי כמשנס ג' פרק יכפיל רח"כ לחזור ולטעוממנה יפני סכ6 תוחיל יקנחתו

נתינה קמייקח לפסול כו לכסונס : הלכן כריך לחזור ולטלו הימנס - כל לקוח ללעיל לה זכתס כן לכלוס : על פי מקור ופחקו פסול פירס לפי של6 נכתנ קנט 6ל6 על קכחי זק • נלין כלן כריתות נוספות :

נ לפנל

אף

[ocr errors]
[ocr errors]

כתיבת הגט

נ לעבר ולעכו'ס יללס תפסי כקו קלופין כדפי'רס"י פיו מנות יקרות - ולע"נ רקוי גט לעסלס לכסונס • A5 סינס

דיכמות דף מ"ה רכתיך סכו לכס פת עס סחמור יתירי 6Sקריס • וסלכס כחכמיס ולס 6סרי רכנן מנס עס תרומה לחמור - ועכו"ס נמי ליתס ככלל קרוסין דכתי'כו' כbחמר קרי 6ת מותרת לכל חרס kס לפלוני סן סין מפנוני חומות לתתחפן גס : ל6 יס6 לך נתן חתון וכסלר עכיס לכל חי למר 5 ק"ז גטך על מנת שלח תגלי לפלוני • מר כתיב וסחר כך תכס • מכלל

רכנן וסוי נט - סתרי התיק דמעקרס ניתנס לויס ומיני ב הרי את מותרת לכל אדסדא לאבא ולאביך: לכל 6דס כנסיית סנט לכז קרסי נפק6 לן נקלוטין לל6 לאחי ולאחיך' לעבר ולעכו"ם ולכל מי שאין לה סהתנס כמה פלס קנפל קפסי קלוטין ככותי'ועכו"ס עייו קדושין כשר • הרי את מותרת לכל ארס לא פחותו פלוני וסוי כסלו נמי מני למילף מנייתו אמנה לכהן גדול . גרושה והלוצה לכהן הדיוט פנלי נעלמ6 • ולסרי יכנן ונפ6לפון רכב לקס מפיק ממזרת ונתינה לישר) • בת ישראלממזר ולנתין גפני: לומר הרי זס נטן פל מ-6 וסיס נטולי כעל וורסיי ולכל מי שיש לה עליו קדושין אפי'כעבירה פסול: מנת מתנפח לפלוני • סלל

) נסנסלרין נטולת בעל י ג גיפו של גטהרי את מיתרת יכל ארם • ר'יהודה יחמרו נפתיסן נותניס זס נקס • נכנסה לחופה ולס אומר ודין דיהוליכי מינאי ספר תירוכין : ואגרת לזס כמתנת וכל קנזי ננעלת לין לסס • וכיס שבוקין • וגט פטורין

וגט פטורין - למוך להתנסכא לכל סמתנס לדס גנט קורס דמרוסק לית לקו וכילק ל:ס גבר דתצביין . גופו של גט שחרור :

הטיפ פלס קלופין נמי לית לסו לסתקים

הרי

נכתב התנחי כתיכו פסול. היות להררי • ע"כ :

! חסר מנתנו לירה מחנק ולכל מי כו' ל6פויי פחר חייבי כריתות גמ' : מה פתוח רוכס לתחנות : ג bמנס לכסן נרול כיון דקרופין כשר לקו טיול6 הוח • וכלל חיסור חיפות נמי ל6 תפס' תופסיס חייכי ל6וין • ולסלי ל6 תפסי מסוס חיבור חיפות

נקו נס קדוסין - רס"י : אלא 6למנס לכ"ג כו' סני: 6:תכז הסייר בגיטס : ג ניפו St נט • עיקר כתב מטוס סירכ' רסלר דוכתי נקט הכי סתרי כלן מפוס נרוסין קנט • כך יכתכו כו : ודין דייקוי ליכי מנחי פלריך להוכיח הללו היה כחסרת ור"ל למתני סרי 6ת מותרת לכל חרס 65 נתוכו פכ"י ספר זס קול מגרסת • וfי ל6 כתכ כית קני חתו לכהן גדול ולכין סליוט ח"נ בכותל קול 6ט"פ סריקת למימר רכרכור נעלמf6 גרסת • (פטר רקיק נעלמס - וסלכה !תנת לו סנחסרת גנרוסין גמורין הוי סיור כיון דליכח 56 כרכי יסולס : חיוג לחן • הר"ן : וחלוצה טיין מ"ס כסנס ג' פיט דינמות : ונתינה עיין בפיג רמכות ומ"ססס כס"ו: וכל מי וכו' לחתויי 56ר מייני לחוין כגון עמוני ומוחני • גמ' : שיש לה עליו קדוסין 6ס סיתר פנויס ירש"י : ואפילו כעכירת דחיסור לחו• רס"י: ג רבי יקו: 16. ירין ריקו

כו' כתב סר"כוסלכס כר"י וכ"כסרמנס כפירוסו וטעמfמסוס דסתרינן כנמ'ופלינית"ק ורכידיס סלין וכיתו' לי היין יליס ר"ס רקוויין יויס • (6ע"נ דלח כתג נס ודין מוכח' מלתח ונהלי ניטל מגרם לסי ור"י סנר (6 קויין יריס וטענול רכיב לס ולין דמיכס מלתח ונכסי גיטל קל מגרם לה • 6כל ל6 כתכלת ודין • 6מרי כרכור נרסס נפטר בחיק כעלמ' וכריס נוריס ק"ל רלס קויין ידיס כמ"סbס: ורס רכתב הרמנ"ס כחכורו פ"ח מר"נ גופו של גט הכי מופרת לכל 6רס התס נח נחית 6 לחלק כין סלסונות טnמען פלוס תפלת 6ותס ללtוכו'cncמען סיסלס עלמו ממנו ככלמר מענינו וסזכיר כיניקס נכון לסרי 6ת מותרת לכל חלס לכן כך נמי פוקו הלסון עכמו פחמרו חכמ' פתוח גופו סל גט • ליותר מכל סמך עכמו כמ"ס כפ"ו כטופס סנט ודין כו' וללס כמ"ס סר"ן דלפינו סנטופס הגט ל6 לעכוכס קול וסניניס בכותרת לכל 6רס כמ"ס כפ'ס עיכ • פכיון פכפירופו פוסק כרי יותר נרחק לכוון ג"כ רעתו כחכורו ונ6מר רכפיל 65 נחית כו'כמים וכנדון דידן עכמו מכחתי כיילחכות לסר"ן נפיק לנדריס ומתרן כהינ לפמ דס"ל כר"י דידיס פלין מוכיחות מין ידיס וכריס פ"נ רנטין קסמר פכריך פינים מקוס קרי חת כו' ו6לו מקוס ויין - 65 קלפרומתרן לכפ"ג לנטין p5 פיל נפפים כפלונת6 דר"י ורככן ונקט ליכס לכ"ט - ט"ל • נס מרכרי קמניד פ"ו כרות מסוכר פרעת סרמנ"ס פס לפסוק כר"י: חלה פלח העיר מס' רכ"ס : ודין עיין עם נסיף דכור דלקמן : גופו של גט שחרור קריות וכו' ותימס לל6 פלינ ר' נכי קנמי כשלמ6 לסוגיל דנדריס למסמע דיליס מוכיחות רכעירwהיינו לכתוב מינלי. נסוכיס סמנרסה ממנו 6תי ספיר רכלסין כס חורין מוכז חיננה מועברת סיעוד - וכן נמי כלסון לפנמך fכל לסיני' וסכל ריריס מוכיחות רכעיר"י: קייכר ווין פיקס מוכר על ידי סנט הול מסחרר וליגו לרחית בפלמ'קטים - דלפליג נמי לכעי ודין רסס פטר סחרור וילפי' כנ°c מגט פס כמ"ס כס"ר כמסנסנ' ס"ק יקרוסין יכ"ס להתוס'וקכס - וכן סו6 כפי' סר"ן דנדריס לרכנן ורייכקרתי פליני במינה ונודין - מכתתי ניר" נופו של נט קריאת מותרת לכל 6רס וכו' .';'מסס 6מר כריתות והתפיסה התורה פס כריתות מלח ערוי סיס כס רויס חמר ר'מכל וכלחוד דלל יימר ודין" ר' מנס כעי קרי 6ק ברפות עכמן 6מר ר' יוסי כר' נון גרין פיפֿמר

סרי 6תכן קורין כו' • ומשמע לי וכולס מלתס

[ocr errors]

לכל לק למעט רח"ל

פסיפס

ו כתב בכתב ידו וחין עליו עליס: (רימ 67מר עלי חתימת חסיפה רנט סחרור קחי יור' 6ח6

6ת6 למימר למה ל6 עלים כרתי כקכילו כמחס פריי רמי ולר"6 דסמר עלי מסיר כרמי • ר"ייקחמר רלח התפיסה הזורק פס כריפו' :6 ערוק סיס כס קוליל וכתב ידו הוס • וכתכ ונתן קרינן כיס ולפיפ רליכו קויס כריך סיכרות. מ6s"ככ6סרור - ו6מר רכי מכל רגעגין עלי מסירות כפר מרקורייק' • וחכמי' פסלוקוולמס מתי זה כלחול 6"ל פיס6 פטור ממס כנט cf6ק • רלהיימר ודין לכפורי נכתב סופר: ולין

לכל מטר כעינן : וחפפר ררי כו זמן דוכן פקנתה לרכנן גופו של גט שחרור? הרי את בת חורין • הרי את מנח קנט לסיקלי וכנמ' רידן קוס לימסו'פירו' . חי EB\' לעצמך :ו שלשה גטין פסולין: ואם נשאת

דלק יית' ודין כיור למטמע פתח יספק על נת 6חותו הולך כשר • כתב בכתב ידו • ואין עליו ערים • יש רינ6:הרי 6ת כת חורין • כדחמרינן כפרי (שני): ו6ין עליו עדים • ואין בו זמן • יש בו זמן • ואין בואא כן גי' סספריס• נס ככוסס כן של על חיל - חיכח למ"ר עד אחרי הרי אלו שלשה גטין פסולין • ואם נשאת מפנס פנגמרס וכן קוכחה לכת'ידו קקי וריפ'cfמועינן הולד כשר •ר"א אמר אע"פ שאין עליו ערים. לא נפסק' בגמ' ומפוס וננט דחפילו לין כו עד הולד כפר שנתנו לה בפני עדי'כשר - וגיבה מנכסי'משיעכרי' 6פס קיימיכן ניחf לי'למנק' וסכ'c6מועינן דחפילוים בו שאין העדי' חותמין על הנט לא מפני תקין העולם פירורג"ב נספח'לכל כס* ער 6חר לכתקלס לס • וסיכ'

ה שנים קרי 6ת כן סורין וכן כניסת למ"ר לfכתב סופ'קחי 6פ"ק

מפנק לכירו' וכן העתיק סולר (כשר) לסוס' הוה ליה כמקוס על פני : תקין סעולס הרי"ף והרמכ"ס פיה מתלכי עכלי' וטי"ר סי'רס"ז : ווין סמל נמות: עדי מסירה ויכל הנעל ויערער לומר ל6 נרתיקי נתניה 6תס נק"6 וכרמייתי לק כגמר' ירושלמי' דכל 6פה והנכס כרכי ייעול :

מתורגמין חת: הרי חת לעלמן • 6ו סרי 6ת לענמן הרמכ"ס

וקטור 6ס : ו שלשה גטין פסולין מנינס לגגעוטי גט ין לסתס מכס לכתקלס (וכמ"ס סר"נ סס וסכ6 דיעכל ולמעוטי פלוס מלכות - רסתס הולד ממזר - והכל כפר ומתני'ליכל דרשת כותר כל התקנת מעטכע כוי• 6"כ מפני רכנן וסתס תכל וסכ6

Sח תכח • נת' • וכתב הר"ן ומה סקקילו כני גטין הללו יותר מנסר גטין פסולין היינו טעמ6 מסוס ורכר קנהוג כנטין ול6 בפטרות החמירו יותר כדי סלל יכול להפוו'גטין לסטרו' וס"ק כתב לסס מלכות סלינה קוננת fsינו נוהג !6 כנטין לפי פלח היו מקפידין כפטרות וכן כל סרכריס סנתקנו בגטין כלכו ס"ל לר"מ כל סמשנס כו' ולרבנן תנ6 • לכל כרכריס מל6 כתקנו בנטין כלכר: 6גטין הפטרות סויס נקס: כן מרפן כונת רמילי דלית לן למיעכו נטלר סטרות : כנון היה במזרח וכת3 נפערו • דחפי' נcלר פטרות לית לקו למכתר רוכתf6 וקיימי כית למי 65 • מיחזיכסיקר • גנטין לר"מ קולר מעור • ולרכנן פלס • וכל כתג נכתב ידו ולין כו !6 עד 6סר bו bלין כו זמן כיון דכפחר פטרו'רלי לעשות כןלכתחנה כגטין נמי כפר • וליכ6 למיחם כחין נו זמן לסלוס מלכות • סחין מקפידין at כמונין למלכות חסרת • לכל כtלין כו זמן כלל חין קפידח ברנר" ומס"ק כפרין :

!6 דכיון דכסלר פטרוש לחומטרי מעליות ננקו למנכי תמפוענדין החמירו כגטין לפסלו לכתחלתי ע"כ :

נכתב ערר (6ין עליו עליס • טע69 לפסול מסוס פיוכל לכתוב הזמן כמו סירנס (קוי כfין נו זמן לליכ6 למיזם פמי יחפה • ול"כ מפוס פירי ולחי לתפעל חיכו כbמן ולכן פסלות, ולפעמיס תפסילק6סק פח כלין כסיכסוניוס 6עומר כן • ולח יקליס הזמן ולf הית לה לטרוף לקוחו'מזמן סכתו'וסיס לו תוכל לטרוף נפי סbנו חוסרין 6ותו ססקליס קזמן ולכן פסלוני ההסתל גרין ל6 תטרוף קלפק מזמן סכפול כיון ססגט פסול וקל בגט כפר נוכס מיוס הכפיכה • ועי"ל ומייסינן ל6קר לכתיבת מיד קמפוס הפירנס ותסמר סככר נקנרסה מומן קכקול כו • קוס'פ"ק דף נ' : ואין לו זמן • כתב הר"נ רומן תקנתל לרכנן סו6 • חי מפוס פירות כו' • כמפורכמסנס כ' פ"ס : יש כו זמן ולין כו 6

% כ"6 • כתכו סתו' (oc) גרסת דקה 7לין כו זמן לס 6סמועינן חט"ג דינו זמן . לה פנטל לכתחלס: מ"כ ומ"ס קריכ וליכ6 למ"ר לכתב סופר קחי כו' עיין מ"ס כמסנס ס' וסקפן סתו' רכיקוש לטמ6 סופר כתכו להקלמר וזרקו לחספס וכלפה הלסת והחתימו עליו כיס ולין כלן נ'ערי' ול סקסופרי' חופפי' לכפול ונזכרין ככן * ומיקו חין רגילות להזקר לנמרי 6תסמן כתיבת סופר כפר 6 - ע"כ : הרי איג' נטין פסולין - למעוטי ה6 רפניס המכיל גט ממדינת קיס נתנו לס ולס 6מר כפני נכתב לפני כחיס יוכיח והולך

ממור לכרי ר"מ וחכ' 6ין קולר ממזר - כיכר יעטק יטלנו קמנס ויחזור ויתננו לה כפני פניס וילמר כפ"כ וכפ'כנת וכפכותפו'דלקך כריית6 6ינטריך מיעוטל לחול. ולס למעוט כללי קנקו למעטינסו ממנינ6 דרים' • לפיסים תקנס 6פילו ערית 6פי'לכתחל'לינסb סיוכל ליטלו הימנס ולקנות קורס כפולין : רכי טיטור חומר נ' רנרס ר' עזר כלה יויו כמו פתוח כפי קריגסכן כרפיק ככולס סוניס כך סו6 • וכן יש לקקן כפירס"י : ואעיפי ס6ין פלין פריס וחיכו כתר ילו כפר לינס6 לכתחלה • רס"י וגובה. עככסיס מסועכדיס. מוכח כנס ות"ק (6ס סטר קול נוכס מנכסיס מסועכריס דר' ס'S נעלי מסירת כרפינין כנטין כין כשטרות וליכ6 מ"ו דהלכה כמותו בין בנטין כןגסטרוס • וסיפקר"נ כתב כסתס ונכס כרכי 6ליעזר

לו א וכן

36 1

« הקודםהמשך »