תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

טמי שנתן רשו'לשלוחולקדש את בתו והלך הוא קדשה אם שלו קדמו קדושיו קדושין - ואם של שלוחי קרמו קדושיו קדושין - ואם אינו ידוע שניהם נותנים גט ואם רצו אחד ניתן גט וא' כונס וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה לקרשה והלכה וקרשה את עצמה אם שלה קדמה קדושיה קדושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קרושין - ואם אינו ידוע - שניהם נותנים לה גט ואם רצו אחד נותן לה גט - ואחר כונס : י מי שיצא הוא ואשתו למרינת הים • ובא הוא ואשתו ובגיו ואמר אשה שיצאת עמו למדינה הים. הרי היא זו ואלו בניה : :"אין צריך להביא ראיה - לא עית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יג לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרי'ראיעזר אומר אף מי שאין לו אשה לא ילמר סופרים: יד ר'יהודה אומר לאירעה רווסבהמ' ולא ישנו שני רווקי בטלית אחת. והכמים מתירין *כל שעסקיו,ס"מ שמומנותו) עם הנשים - לא יתייחר עס הנשי ולא ילמד אדם את בנו אומנות ביןהנשים ר"מ אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה (ירו'ל"ג) וקלה - ויתפלל למישהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות מן האומנות - ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו ר"ש בן אליעזר אומר ראית מימיך היה ועוף - שיש להם אומנות, י והן מתפרנסין שלא בצערי והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער kא שהורעתי מעשי - וקפחתי את פרנסתי י V אבא

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »