תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכהן - בת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפח'וילדה הימנובן ה"ז עבד - היתה אם אביו בת ישרא לכהן - לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה ממזר פוסל ומאכיל - כיצרכת ישרא לכהן יוכת כהן לישרא: וילדה הימנו בת - והלכה הכת ונישאת לעבד או לנכרי וילדה הימנובן ה"ז ממזר היתה אם אמו בת ישרא לכהן תאכל כתרומ' בת כהן לישרא לא תאכל בתרומה : ו כהן גדול פעמים שהוא פוסלי כיצד בת כהן לישראל וילדה הימנו בתי והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו בן - ה"זראוי להיות כ"ג עומד ומשמש ע"ג המזבח מאכיל את אמו ופוסלאם אמו וזאת אומרת לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה :

פרק ח הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה - נשיהן ועבדיהן יאכל בתרומה פצועדכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה

פצועדכא וכרות שפכת - הרי אלו יאכלו : ב איזהו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

למכי מפילו מס ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

באיזהו פצוע דכאי כלשנפצעו הבצים שלו ואפי' אחת מהן - וכרות שפכה - כל שנכרת הגיד - ואס נשתייר מהעטרה אפי' כחוט השערה כשר - פצוע דכא וכרות שפכה - מותרין בגיורת - ומשוחרדת ואינן אסורין אלא מלבא בקהל - שנאמר לא יבא פצוע רכא וכרות שפכה בקהל ה' : ג עמוני ומואביאסורים - ואיסורן איסור עולם - אבל נקבותיהם מותרות מיר. מצרי ואדומי אינם אסורי kא ער שלשה דורות - אחד זכרים ואחד נקבות רבי שמעון מתיר את הנקבות מיר - אמר ר'שמעון קל וחומר הדברים י. ומה אם במקום שאסר את זוכרים איסור עולם - התיר את הנקבות מידי מקוי

שלא אסר את הזכרים צא עד שלשה דורות - אינו דין שנתיר את הנקבות מיד - אמרו לו - אם הלכה נקבל - ואם לרין יש תשובה - אמר להם - לאכי הלכה אני אומר - ממזרין ונתינין (ס"מ אסורין ואיסורן איסור עולם אדר זכרים ואחד נקבות : ה א"ר יהושע שמעתי שהסריס חולץ ; וחולצים לאשתו והסרי לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש - אמר ר"ע אני אפרש סריס אדם חולץ:

וחולצין

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וחולצין לאשתו - מפני שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה - לא חולץ - ולא חולצין לאשתו מפני שלא היתה לו שעת הכושר - רבי אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה - חולץ וחולצין לאשתו - מפני שיש לו רפואה סריס ארם - לא חולץ ולאחולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה - העיד רבי יהושע בן בתירא יעל בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו - לקיים דברי רבי עקיבא • ה הסריס לא חולץ ולא מיבם - וכן איילגות לא חולצת - ולא מתיבמת. הסריס שחלץ ליבמתו - לא פסלה - בעלה יפסלה - בפני שהיא בעילת זנות : וכן איילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה - בעלוה • פסלוה - מפני שבעילתה בעילת זנות : ו סריס חמה כהן שנשאבת ישראי מאכילה בתרומה • ר' יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגנוס כהן ישנשא בת ישרש - מאכילה בתרומה ר' יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

מוליד מינו ממכיל קמ"ל :

[graphic]
« הקודםהמשך »