תמונות בעמוד
PDF

פטר הימכר מקל סו סרניט 6פי' עלה הרי זו כטלס 6לס ול6 וfינס נריכס כסור : גלעולסס ע6

5פכות הגדוליס מינרלז היפרחל קחי קרין : גרעו ופסלו לסס ע"6 לסון סרין כו מעתס: נוטל מס סתחליף : הענפיס סנדלו כמקוס 6ותן כעכול הגדוליס פיגרנוכו מעתס וסי ל6 נדעו ופסלו 3ס סנרעו וסורפןסלין 6פרק והסחר מותר : ליזי היל מסרק כנת וכרכנן וס"ל כמתני' ה' לחילן סנטען ולכסוף עכרו מותר מפרס c5c67

6סרות רזנן לפיל קלי והכי קתני נ' חסרות הן ומיקו מסקינן כגמר' רחף

סתיס דכרי סכל fחת וכנן לס פליני לר' יוסי 6 גידעו ופסלו לשם עיא והחליף נוטלמה שהחליף מחלוקרים ורכנן והיו ליח בעיקר לרכי יוסי ס' רף העמיד תחתי' ע"א וביטלה הרי זה מותר. איזו היא 6סרק סנחלקו ר'ס ורכנןכן ספיקר נחסגכנטעו ולכפו' אשנה כל שיש תחתיה עיאיר"ש אומ' כל שעוברין סיס תחתיס סיח דרכנן קרי פבלו ורננןסכרי ס6ין סעיקי אותה ומעש'בצידן באילן שהיו עוברין אותו ומצאו לס 6סרק וחסרי לה כל זמן נחסר לכל כתוספ' מולו תחתיו גל אמי להן ר"ש בדקו את הגל הזה וברקוהו סיס פ"6 תחתי' י"ס חומר וכחס'ות6 דתנן נדעו ופסלו - ומצאו בו צורה אמר להן הואיל ולצורה הן עוברין סינס 6סרת 556k סטונלין c65מועינן דחט"ג רעפת נתיר לה את האילן : ח לא ישב בצלה ואס ישר חותה ועל כל פיס תחתיה מכסה נניף הלילן חפי' קכי טהור ולא יעכור תחתיה ואם עבר טמא היתה ע"ח 6ין זו 6סרק וחין הנכי אין עיקר סמילן כספר : גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור כריס : ח לחיסכ כגלק העמיד תחתיס טס וכיטל

סלי כל כמו תחת בין ה6ר' ולעינ'רכי לה כטלס נמי לח הוי מסמפיס רקס !יכס קלמר רלח קוי מני למתניתו ולס יפס טסור רקח קתניסיפס לרכנן קח מוקמי לס וחמרי חילן נטעו ולכסוף עכלו מותר דחס עבר טמ6 חלק מן ה6ילן ותלחה רכססחמה כמורת * והכל מסתמי לח נטפו מתחלק לכך מדלס מפרס עלס סנטען במעיניס לכל דבר כל חרון : ל6 יעכור תפתיסרח הנוף מתחלי לכן מ"מ כל זמן סלח בטל'חיסורס לרכנן חיכיסכסעס מקמילן סהלילן מחטיל עליו וחס ענר טמל :כיתה לנזלת חת סעיס נרחיק תחתיי נר6ס כחלון נטיעת ממחלת לכן תוספי דרכי סנוכה וטס לרס"ר:

סקול ולסBמטתית נסג"מ כפרק ח' מהלכות ע"6 כסכקר כך ארנפסיק ולר'ן כתב רמדכרי רס"י ז"ל נרחס לחילן נתי כל סנטעו יסור כתלוס רמי 65 המירו 6ילן סנטעו כסוף נפנל • חלק נכסנטטונרטין רלחן חילן תיק כסנטפוע"כ : וכטלה וכן גרסת התוס' כת"ס לטיל • גס נרסת הר"ן וסרמכ"ס בפירוסו חכל כחכורו פרק ח' מהלכות ע"ס • וקטור סימן קמ"ק העתיק ונטלתי וכן הוח בריף : ח לא יפננגלס • מסוס רקח מתהני מט"חי ומרלס קתני לס יעכור כמו נסיפה ס"מ לקכל טרי וטעממטוס המרינ6

6פילו פינת הוה לייק למפרי כל סיכס 6ל6 מכווין לקח קייל כפרק כל סעס רחפסרולה קל מכוין סרי 6לס וחייכן סמס יעסס כיסינק (חתי לכוון לכל העברת נטלמ6 65 סייך למילס נס כולי תלי סריותחתית ר6סור מטוס טומלת ע"ח • הר"ן: בצלה כתנסר"כ לחז. תחת כיף וכו חלק מן החילן ותלמה רכססמת כמורס לו כמערנים לכל רכר כל חרוך וכל זמן 65c עכרי מרת חורך הגל חת מרז גונס קומת תילן הכל על וחשוך : מכלן ולילך הכל רק יקליס רס"י כנמ' ועיין מיס ריס פרק י'רפסמיס: ואם עבר טמ* גמי • מרי טעמ6 חי 6פסר לליכ6 תקרוכת טיח (ונמכח החילן מאהיל על התקריכת ופליו) מני ר"יכן כתירס קיה רפניס ריכן תירס חימר מנין לתקרוכת ט”ח סמטמ6 כ6קל סנסתר ויכמלו לכעל פטור וילכו זכחי מתים מי מת מטמfכחהS

6ף תקרוכת ע"ח מטמל כוהל • ותמיקני לכס קלמרי מסוס קיס עכמס סקיל טיח ומלקלק עליו רק6

65 bcני כן נין מססיל על המת ועליו לו סתמת עכמו מחתי עליו כרתנן כריס פרק נ'רטריות וריס פ"ג דחתלות - ולכפורת לין כרחת לומר לר"י כן כקירלז רוקת עקרונת סכירה ליה למטמס • 6כל ל פיל פנמה • חרס סחין י סכר ועול דקר6 נופֿיק וכתב זבחי מתיס מסמס רעיס עכמס

מתיס קרי לס וכי 6מרינן לוכחי מתיס לטמויי כחסל כל סכן למקיס נופייתו לסיינו ט"ס עלמס רמטמ6 כלסל רתח מקיס גדקרינקו • לוס רכפרק רכי עקיכח כמסכת סכת רף פ"נ טיס מסקינן רלין טומסע לתל פיס פפיטה לי מנתח רלססיל סוניק

מיןטומלת חסל כפ"ח כלל • נין לעכמס כין לתקרוכת סלס) • 656 ו"יכן כתירס נקט זקרינת לרכותח וכ"ס כ"6 עלתה וחפסר לנמ'נמי לנקטה חילפטר הליכה תקרוכת פיס פתוח ג"כ מסוסיכותס כעלמ6

67פילו מסוס ה6cc זו חיכח למיחס * חבל רחיקי נתוס' פ"ק דחולין יי"נ דמפרסינן דלר"ינן כתילס טומלס זו לסובייקל היה (ועיין מה שכתוב לקמן כסס ר"י ורין ורמנ'ס) ו6פילו הכי נגזלת 6ת סרכיס התירו מטוס וקכס מסוס CEP תקרוכת סוס •וכניות 6ת סרכיס ל6 נורו כחics זו ע"כי וסימ רמפוס ע"ח טכמה לח הו טומחס כלל 656 מסוס CEP תקרוכות סתחתית וכרמסמט ולקיליסנס לנת' • לכן אפשר לי לומר לחין ק"נ רחף לר"יכן כקירח לין טומחת לכל חלק במקרינת ולא כעס עלמס והל קתמר רקכי 6סכחן נהריה בגמ' לענין כיטול ידנט"ח מוטיל קפיטול כרתנן כסוף פרקין וכמסנסו' פי ילקמן • ולו נתקרוכת 6מר רב נילל 6מר רב חיים בר יוסף 6מר רכי סחין לס כטילה עולמיק * סג'ויסכלו זכחי מתיס • מס מס לין לוביטול לפולס 6ף פקרוכת חין לו כסילס לעולס : כרחיקס ר"פ ללקמן רף ג'; ועכו גרסיכל ורכס 6סרינה(סקכרכוה תוס') מסוס הכי ריעכר חין לכתחלס לס 6כל כלליכס ורכס bקרינה פונר לף לכתקלס ומיכל מרן דמתני כילים סוכר ומיירינרליכס לרכס 6חרינ6 : נמ' 8

קר

[ocr errors]

טהור • דטומ6ס רכנן סי6 והיכו רגוזלת קרניסלה גזרו טהור פי'קרינ רטומ6' ורכנן כיח וקרח למייתינן חסמכת'. וכנן: ירקות כימות סנסמיס סרילן קסס לסס סמונע החמה בנמל תיל ר46 וסר"ן וכן דעת סרמכ"ס כריס פ"ו תלכח : חכל לח כימות החמה סקנל יפת (קס: והחזרין חזרת מסל'חכות קטוממות * זעיין מ"ס לעיל נפס התוס'וסלין 4 וכפרניקסים: 69 כימות החמה (ולה כימות סנסמיס):הכל, אבל ל6 נימות החמה וכו' - ולס כימות הגסכניס ולס קתניG יפה להס לעולס: פתגמייתי

ולס-רע 6סור כדקתני פלין מנוסרין מן החילן נימו: טהור וזורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים • אכל די66

65 יעכור תחתית וחס סנסמיס כגמ' פרין רקח לא בימות החמה והחזרין לא בימות החמה • ולא עבר טמ6 דל6

6סרן קסנחת פמעינן ליס לר'יוסי רחמ'זת בימות הגשמים רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות נריענן. קרחים פרק קמ6 וזה גורם מותר לעיל כפרקין הגשמיס • מפני שהנמייה נושר'עליהן והוה להן לחולין סי' ט' } נני מפריר וזורק לרוס ולע"פ לזבל : ט נטל ממנה עצים אסורין בהנאה : והחזרין פי' סר"כ תורת סנט'זכל: וסיכח ספקיתר הסיק בהן את התנור . אם חרש יותץ • ואם ישן

ובערכי חס"ח והחיסור סניק'נורמיןלקניס יוצן • אפה בו את הפת: אסורה בהנאה : וכמסכ' פ"כ לפסחי'מסייס ורנר • כגון ססקרקע S6

נתערבה

לטו"גס כלע"ז כתכ סרמכיס קיתר וקז:5 סל ע"65c6סוי

מורין וכוי מורת : גורמין לכמיסת הירקות ס"ל לר"יסקוס מותר • וקיני קחסה רבי יוסי חומ'6ף 65 ירקות וכו'כתב סר"נ לובריקן לרנט הירקות סכס מפני ססנמייה נוסרת עליסן מפני פרי הכל קלכנר וכו'והלכה כר'י ווה ווה גורם מותר • ורק קי"S גולריזן טל רכנן קסכר לרילכו וחמריקו זה וזה גורס 6סור: כמתני' לכל לס בימות החמה מסקנת הפוסקיס ולקפה הר"ן היקר לספור הירקות, מפני סרבניית כוסות עליהן וקיל לקס 4 'י חוסר זס ווס נורס לכתחלס כרתנן (סוף פ"ק היות לתס לל ייכנן סכרי :6ני קכס סחין הלילן סל ע"ה רפרנק) רי"ח וכו'חין נוטעין חנון SE ערלס • ותירן יצחני מועיל לירקו'כלוס סתס סמסכים לסס כנמייק פונס לסס כלל התס ססוס כמנטל חיסור לכתחלק • לכל כגון ירקות דמתני' והלכה כר' יוסי זס ווס נורס מותר : ט נטל הימנס מן דהנה ממיל6 חתיס כס רמי למכטל חיסור לכתתלה ער כן 67פרק : חרם יוזן. ססקיסקסרספון סמסיקין התנור הול ועיין מ"ס לקמן : שהנמייה פיין מ"ס כסוף פ"נ למעילס : מחסמו ומחזיקו • ולרי נתקן כחסורי הנחה • והחמקני'חתי. ט חרש יותן כקב הרינרל מתני'!יכ6 רמ"ו זה וזה גורס איכס רמירזת וזה נורס 6סור וחין הלכה הלכך כין סלס נין מסור ומין סלכס • הוכן כין סלסכין יפןייכן וכו' יסן יולן סלס ילפינו את הפת נתיסק זק עו סינטגן התנור כלי פלס יקנה וכו' לbפילו למ"ד זס ווס גורס מותר 65 פרינן נריסל6 יקנת מעלי חיסור : ספק לסור • ננמ' קחמר וסוס לכתחלס כמיס לטיל , הלכן יפן כיון לסני ליה כלינין ולח מהחנוקה כנגלו סכל סעס ססית פת כלפה היה רולק סחור מפסיד מידי 6 חיסור הנחה לחורית • (כך נריך כינון • גפי סתנור וסופה • סטיק נקנק מן האיסור כסעת ססיס הכל חרס 6ס נחמר יוקן • יפסיד התנור הלכך כליעכל ספיר קחיסול כעין

ליס תוס' פ"נ רפסחיס דף כ"ו ותכס לחו ממילס סול • כמו

בירקות דלעיל : הפת מסורק נקנסה : כתכסר"כ וקוס סומכוקס כננדו וכו' ויס סכס עליס כפת • וס"ג כמתני'ר' ה'כפ"נדערלה • לכל לס כן כריס פיג רמטסרסני וטעמת מרתי מהתו' פרק כקרח ומכילתין דף פ"ופכקכן דל6 מיין ל6סור סכח עליס נפק • 64 לוקח בחיסוניקנ6ס מסוס ויס סכס עליס נפת' הינו סכסקנחק רעליס כתוך קפק וספיס נקנס מן סעליס • והניחו כחיה לרנר וכן נרחק פס מפירס וכ"כ סתו'נ"כ נפרד ופסקיס י והלכן כעיסת מסטר פני סחפוגעניס של חולין הפכס לפני • ולין חולקין מסכת לטניס SE חולין וכ"ס וסקס חומר קול: אסורה בהנחה ה"נהיל לקרין לכתוב לממיל66מרינן ימכר חוז מרמייסור סכו כר6מר רסכ"ג כפ'כתר) כמ"סיריככמסנסו' פיג רערלת והכי נמי פרכינן נירוסלמי כסיפ6 חרג כו את הכנר 6סור כסנחה ומפנילה כי היכי דמסני הרינקתס כערלה דחיישינן סמל יחזור וילכרנו ע"6 ליסר! • וכמו פסכילוסתוס' והכח וסיימי כווכן יס לפרס כספת לת ספת ירין ליקי פקמן העיס• עין • וכרין לומר פלסר ססתירותו כמ"סקר"נכמסנס ו' פ'דלעיל סס פי' סר"ן וכימי בכי קותל: ועיין כר"ן פיק גני קריח פתח רחיטי לנפל עלייס חניתח ריין נסך וכו' 6ך רניס סחולקיס וס"ל סbס סותר כימי רני • וכן דעת התוס' עכמס יף כ"ס כר"ת מכלל דסיכס וכו' • ועיין כמסנס ס' פיג דמכסירין לכן כריך לומר דקיק דורך ניקס פת מן הע'ו • כדי להכיל לפועליו סע"ח • ופת לקנ66סור נתנחת וחייסינן כן נ"ל ולפי זס מ"ס סרין דלחס נפרוק רענן מכסיל סנסלו נקניפי ערלה ירוק ולס סכוריגן ימכר חוז מרמי חיסור סכורסיינו לוקח כתכסיל סנסכל כמות פסול חי (חי נמי 6ינו עולה על סלחן טל מלכיס סניקס מן סט'6 תל כסלר כמכוסליס ל6 יללק 6ל6 ימכר כרסכיני עכ'3: רוקח לפטיו רס"{ ובימי ר'הותר ומניגן לקרולי יקל רלה תנן הכל נפת רימכר מסוס דל6קר סקופר 6יכא למיחם מיחזור וימכרנו ליסרחל חכל לוסכירס להולכימי רכי לה סופר וטינרל כדכתיככח סמל יקנק הפועליז קע"ח • קתס נמי כערכה ככל תכסיל מיילי : (טוס ccoהסמס יקנה לפוטלין סולן :

נתערכה

נתערבה בחורות כולן 6סורות • י"מ bסוס דרכר סכתכין זס סכח עלי'כפתיוליךקנחה ליס קמלח רמי כני סיפפרס

קול כגון ככרות נעל קכית דחסיני (כרתנן כמסג'. כרכור יס לסולני'טן עשוי כמין מחט Sc סקלין ומעכיריןחנת פ"ג דערלס - וע"ס מפנק ח') לי בטלי - הכל ככרות 6cיגן עלקחתי כשהו' מסוס לפניק' כחריגס : ו6סמועי'מתני' הסוכות נטלי כרוכה • לחריי פירסו לכיון החיסורי עיס כנקן פלונפ'כרכי שיעור ורננן נקנן תרתי דסיcbמועינן בקמיית' הסולי כקנס'קע"פ 6פֿיןלכר

הוי חמינה בסן קלמר רכי מכמניןקריןועיין מ"ס כמcני נתערבה באחרות כלן אסורות בהנאה" היא אומר 6ליטור מפוס רכטילנס רקס ט' פיה : יוליך הנחה יוליך הנא'ליס המליאמרו לו אין פריון לע"א נטל נמר' פ bקני ליס חיסורה • כיס המלח פירס סר"כ דמי "הימנה כרכור אסור בהנא'ארג כו את הכנר הבגד לכל כרכור הית' למיסורה ככר סנתערי זכין קרמכ"ס אסור בהנאנתערב באחרי' (הרי"ף נרסלק פעיל נפת) כעיניס • סימס מורה (ק נפיז'מהלכת על זיקפה ואחרים באחרים כולן אסורין כהנא ר' איעזר אומר לרכנן יומי 6תמר נקן • קרין דס"ל למימר יוֹלִין דמי זוליך הנאה לים המלח אמרולו אין פריון לע"א : כקל קלמרי, רכנן הכל החל מקס לים המלח ומסי י כיצר מבטלה • קירסט ווירר.. נטל ממנה נקמייקח חמס מורו ליס לר' אולין קנ6ס ל6 ודחי מסמע מקל או שרכיט"אפילו עלה הרי זובטלה שפייה קליעזר גריכ'- זהלכי ככי דמקנח עליס קחי כרכרי לצרכה אסורה' שלא לצורכה מותרת •

!יער ולפילו חנית של יין רש"י ז"ל והרי אין המדומע פרק ו רבי ישמעאל אימר שלש אבנים זו מסך בערנק חכית חל"ן לפי חסכון

אסורות סל קיתר מולין רמי לופס (כרתנן כמשנס ז' פ"ק ושתים מותרות וחכ"א שנראות עמו אסורות קנית ליס קמלח 6tarר דתרומות) נס הרס": כתר

זשאין

כולן מותרות כהכחול: דכיון סנסתלק קנחת נוף.

+ כילללסלק עט6 החיסור הותיקכל 6כל כלל מערכת 65 כקילו לסתי'כהולכי 65סרה יקרסס: קסמיס כסי' סכחילן נטלן לכרכולזרום :: הנח'ליס קמלח עכ"ל וטעמ' כתב סר"ן דכי היכי דלה פרינן מירי כרת ענפי' כחיס סכת: פפסק תרמ' וסכום חוקו טחון למכור חוז מדמי הלויסוי כיין נסך נמור כמ"סקרין כמשנ'ז' ופיפת ימית : לכלכק כדי ליפותת ולין מכטל ע64

6M נכרי פרק כקר'ולפ"פ דכמכיר'מינונהג' מן המיסו' כלל נ"ס קכל גלוליכן דעת מידע בטיב עיר ומסמסיק ומפי' 6ס כטלס פניני ממכו לחחל סיילין הנחתו ליס קתלח קלכך ליכ' למדי

בט"נ הרי זו מבוטלת : ס ספת ריח נעינס ול6 ניערני קוליליס גו דמי תערוכת פרק ו רבי ישמע!: ז ככרזו וכי חתת פלנל MEL . ע"6 כך נרחה לדכרי המוסריס כלל תערוכת חט"פ bדעתו עיקר מרקוליס :ככר מרקולי' כנד 6רכע למות : מסכמ' רס"ינס כזס דרכי שיעור 6לי 'קחי ו6ף כלל תערוכי 56 מרקוליס כל ססחכמיס רחוקות מרגע 6מות מן המרקוליס ה קוס 6ומר יוליך הגמי לים המלח כיון סלח נערך כפת ממt וילום ללחו תני' וכקס קלמר רני יcמעחל דלפה הכניס סל חיסו'ל6 דמי לעירוי יין נסך ע'כ וכמסכ'י פין דערלס 6סורות סחין מרקוליס פחות מני חכנוע סין תמרקיליס קטן לתכתי לנהלמנ'ס יסכן נרמין נס דעת הר"ס לר"ס נמי לה כלי מרקוליס נרול וקטן הנעסה כנר גדול בכדי לי'ככל לקוח סנייוליך ! על ידי מכיר' ונמכל fcינו נקג' 6ף ככלן מ"ת וסין חספין זיקית חחת על נכי סתר ורכנן סכרי מין עיס' ס" דלה תקנו סוס היקר בתערוכ'כלכל ומים קרין והלכ' מרקוליס קטן בלר מרקוליס גדול סלכך נרחוק עמו כלומר 8 לר"6 וכו' נמ'וכו"ס 6פי'חכיות של יין נסך קיינן חפילו יין סמוכות לו לסיכח למימר מגיס נפל כין פקיס כין סלסס נסך נמור ולפיכך לחסותר ס כחכית סנזער נחרית החלו מסוריס לין גרסות עמו מופרות: סלכס כחכמיס : סתס יינס 6ף "ין כיין מותר כרלקין פרק כתר' מסג'ימיק

נ מל6 לף כסתסיינס כחכיס כחכיות גרין צ'כהולכת הכחיזו כמ"ס הרמב"ס כסדיס כפר' ט"ומהלכות מלכלות 6סורות : נתערב כ6חריס וחסריס 6חריס כתכו התרדר"ת לה גרסז6חרי כלחריס ורייכר כריך נרס ומפרס וכו' כמ"ס הריבC5תי הדעות כתפנק ו' פין דערנק • וכפסחיס פ"נ דף ניכסכו כסוף המפנק ויתיק לס קכס כע"ס ולל התס נערכה: * כיצד מכטלס פי' קרין עיל לספרה יזמכלן סכטול מעיל הפרסקו'ס

פרק דלקמן מסנ'ר'ומ"סקר"נ וחפילו כטלס כעל כרחו עיין מ"ס כזסנפרקונקיון מפנק ה' : שפיית לכורכת: נכו' פי קרין ספרי תרנוס ולחכותזכו' • ונרחק סכולל כל סכטוליס וקורחן בכלל ספייס • זסbס לfשמועינן חלוק סכין לכורכס : 65g לכורכת , וכן ירמס לסון קטי סימן קמ"ו) חבל הימנ"ס מפרס ספייק גרילקק ומסמט דענין מפני פגמו קוק • וכן לסונו ככולו סוף פ"ס מסלכות ע"ח לו ccפחה 65c לכורכת וכו' 6פלת לכורכס וכן • זקפס דמחי פֿכס הפניק *

תנןלכוכס - טפי מכחינן: וסרי סויס קס : פרקר שלש לכניס * ככרו: כתר הרכיכיטוחק ע"ג סמיסbפיקי מרקוליס ומחלתו ר"י; כצר מרקוליס לסון קריניגרקרנפ 6מות 5s מרקולים, ורכנן סכרי וכו' נרלות עמן. כלומר סמוכות לודסיכל למימר

דמנים

[ocr errors]

ג מכל כרcf סל מרקוליס מעות כסות ל כלי'רי ומותרין והנית כפיל • זמסקי סתו' דהיינו לכנין חמה לומני למת* והנה סלם יהיו מונחין לנו (כנין)סקין המפות מונחיס ככיס ומ"ס סר"נ כין סתיס נין cbc תסור'ס למלתח דר' .מעל קסור (תלוי לו על כולנו כסות מקיפות ותונחת על כתפו 46 מסור רחמר סתיס הכל כרכנןת"ת לקרנמי מסור וסכי קמרי על רחשוי כליס נמי מונחים על רלס סכל או חינס ורן נוי: פנרלו עמס כ קלכניס סכרלות עמס כין לסכין סתיס נין ג פלח נטונת סלק יעלק

מקל ונגמר'סיתס נתי כה"ג סכר (עפ"ח ; ו ע"ס 50 ושאין נראות עמו מותרות : ב מצא בראשו מעות ר"ימכח חפילו תרתי נמי עיר חסורק מיר

כסות אוכלים הרי אלו מותרין: פרסיליענבים לתסרו וכתכו סתוס' קית פסילי שתיקן מספסלו כעסה ועטרות של שבלים ויינות ושמנים וסלתות • וכל רתוי מני למימר 6פי' סלח לו לחכות : ופליסרחל עו דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח אסור: ג ע"א נמי מתסר tt מס' רכמתני' סחיענו' וכתיב וסס נסתר שהיה לה גינה או מרחץ נהנין שלא בטובה ואין נקט פתיס מותרות נקט נמי ער פיטסה לה וכרי'Sc סקר נהנין מהן בטוכה היה שלה ושל אחרים נהנין מהן הכל סתיס : ע"כ ולסון כלומר סיעכלנה פייסרסל בין בטובה ובין שלא בטובה : ו ע"א של ע'א הרמנ"ס נפ"ז תסלכות טיח הינו פעיל bk נסתר מפני אסורה מיד : ושל ישראל אין אסורה ער שתעכיר וכן חנני מרקוליס כל סכן סמתיר' מכיר : ע"ח מכטל ע"א מבטל ע"א שלו ושל (גמ' הרי"ף"נחכרו : (ני) הכרחית סריח כמו 6סורס עיס סלוכתי' פסילי שקית' יפרחל) וישראל אין מכטל ע"א של ע"א המכטל ע"א נהנתה : נהריאומותרין תשרפון כלם• כשהן נותנין ביטל משמשיה'ביטלטשטשיה משמשיה מותרין כתוך 6חלחומר ורסו 6ת כהן מנהג חלקוק • חנל סס והיא אסורה 3

ה כיצר סקיליקס וחת נלוליסס ען נטלות סרי bו מיתכיס:Sci

ולכן חסר עמוס מסמע יסרחל כזמן סיסלו כת סותפות ומין כן הלכת רט"ח מין מכטל סתיו מקריכיס bדכן • וקרי ליה סקוניס חכמס כל מה פיס סל יסרחל חפילויסמונת פפות : ויפרחל מינו מכטל למקריניס קמיס כתסר וכתוב לי לומר לה תחמול כסף זהל עיס סל ע"ה ולפילו נתן לו קע"חרפות : פליקס חכל ען ולגן 69 כתיב ה' כינר עלתס לומיס רפליק'

ה פחסת מס עליסס רכר סל נו לסורי וcינו סל נוי מומר 6ף עמסס

רכר סל מי לסור • רסלינו סל נוי מותר לכל ספכס לס ו6"כ על יממר עליסס גמי : פרכילי ענכיס ופטרת5c סכניס קני מרין תקרוכת מיתסרי • לכגמ' דף כ"ח ע"ח מוקמינן להו כגון סככרן מתחלס נכך וסיו כעין פניס כיון סתיו כליס כמקוס לככוריס (דלקכרס"יסמפרספכככירק עגלת לטיח והוכפלו מקל לפכית ררמי לזניחה) וסעין סbין נסס עכולת לנכות כעיןפֿניס מקרי •ויינות וסמניס וסלתוחכמי פשיט6 לכעין פנים קוס דרק היכנסו למקוסיין לנסן * סמניס וסלתות למנחות ולכולהו הני מייסינן רלמן כניד כקו הקרוכת כעין פניס סנסן ריין • והקטיר קכת מיפמן וקסולת וחיכו סנמכחוסיריס קן • כרטנרינן כמקום ומסת מיקסריגר"ן : פרכילי ענניס גסהענניס כרותיס עס קומורוסנקרליס פרנילי פנביס • כן פי' קרנבמסגת ניפ"ק לעוקנין : ג נהנין מתן דחין הקרם לט'סטר סיקריב נתקרוּבפירס: שלא כטונס פי' הרינסbת יעלה סכר לעע"ח • וכפירופרס"י• והקסוכתוס' פרק דלעיל רף מירללסון כטוכקלס מסמע סכי ולדרכת כסכר פלס נסכרמכעי ליה • ויצור רמי כסכר : כסיפר כי ליכ6 למחריס קלק כיוס וסרי (ועיין לקמן) חמחי הסמריק לע"6 וtס מפרסרס"י סלח נטוכת סלח יחזיק טונה לעע"ח עילי ונרחק סר"ל וכ"65cc יתן סכרי וכלסוס וריס פלה ועליות וכוסנסנ' פ"והסניפית לעניין פירות סל עיתי וכן פי' הר"ןנסס קרניו לכל התו' כתכו סטיפסנותניסלקס סכר סרי ולח רמי למתנייר פיק לחניות מעיטרות חסר ליקח מיס מtוס מכס ע"ח והתס מיירי ססמכס הוח לכוין תע”ח ונקכי מיתרנה נמייבפרק ד'רנוריס מחנה ריכמודר הנחת 67סור ליקח ממכו kה נפחות כרקקסה מינה הר"ן על פירס"י וכיון ללחו לט”ח עכמן לס קשיח מינס כלל : שלא כטוגל • פי'הר"ן סל6 יסלק סכרגעע"6 6יכ6 דמתני לה כנמ' 6ריסס • ו6יכ6 רמתני' לק 6סיפס וסרמכ"ס פוסק לקולה כמון דמתנימרים6 חבל זהו לפירושו דמפרס נטוכקנונריס כסרסנ"ו וקוי מדרכנן ולסכי 6זלינן לקולק כינקר"ן לכל ס6ר הפוסקיס מפרסיס כמחן דמתני לסיפח ולפי'יס לתריס חלק נסיכת עס עפ"c6לה : י ע"א • מכטל ע"6 לו כתנ הר'ג רכתיב פסיל:פייס תשרפון כלס גסין נותנין כקן מנהג פיס 6כל 6ס נטלוס סרי סן כטליס• וכ"כ סרמכ"ס כפ"ס מסלכות פ"ח וכריך לומר רס"ל 56קיסס למה לי רסילכדלעיל מספסלו כעפללי לחלות כחול 6תל קוק מני ליכתכ פסיליקס תשרפון כ6ס • חלקיתס דכתיל כקכח למה לילורסי לליכל למטפי וכל פסיליס 6פי' סלינססיס :הנריכסהכתול סרפס חלס 6לקיס 6סמועינן כסקן נותנין וכולי ומיסו כנמ'דמון ולריס פסילי bסיקס מספסלו לחלוק נפק6 ליס ספוסל אותו מדכתיכ כסיפה וקרל לה המון כסף והן עליתי ולקחת לך זקסי6 חתוליכקיל 65 החמור וכתיכ ולקחת לך ה6 כיני פסלו להלול (ס תחמול פסלו מחלות ולקחת לך פירס** לפסילי לריסל וקרח תרי נוני מסמס וורפילןליק קליסר והיתר רקרס : ושל חנרו ונ"6 ליסר! וכן העתיק הול ופי'כח) סיס לו כת סותפות'ניןכן הלכה וכו' וכנמ' רוס כינרוקן סגקוקליסר! וכלומל לbותפות וסכר סרף 6רעתס רכיס פלת. כיום

רע"ס מכטל לנפסיק רישר גמי מכטל וכזקנותו סנס וסb סכרן :

סנר

כחכמיס :

הכריזר! 6לטקס רנפסיק פלק כי מנטל פ"6 דנפסיק ריסר! ה פוסק כפנית • מכה בקירנס ער סרסיי נורת פניס ! לחכטל : ביטל. מcמפיק :למסמסיס כפרס נרירי' • קרין : נרוק סחוג וקסלך כתוך קטיט : 6ינסנטילס דלפוס זה ה אינה כטילס פי'קר'נדלפוס זעק רתס פנק וסדר פלס רתח ענס וקור פלח לק : ר' חומר בטלה פלונת6 דר' ורכנן

לק דסמר קרס וסיס כי ירעכ וסתקיף וקלל כמלכו כbמכר' לעיל לכל מכרס לישר גורף לכרי סכל כטלק ותלכי וכbלקין ופנס למטלקינזיס

ו סקנידוס כתריס ו6ל 6רן ניט רפי, הכיצר מבטל' קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש סוכרייה וחין דעתו לחזור 4 דקלל במלכו וכחלקיו ופנק אצבעה פחסה אע"פ שלא חיסרה בטלה רקק נסעת פלוס מותר' הוליל למעלה (פנס לכו למעלס כפניה השתיןבפניהנרוה וזרקנה את הצואה הרי ויכחו לדעת וְלָס נטלוס c5מיס) חל חרזינים (חוזר זו אינה כטילה מכרה או משכנה רבי אומר ביטר, פמקס כטלוק : כיפופיות ועובר ע"ה סלו) נמ'ול6 דמי וחכ"א לא ביטל :ו ע"א שהניחוה עוכריה כשעת סל מלכי כני נזית המתוקני נקס דמתני' ד' פרק ללפיל שלו' מותרת בשעת מלחמה אסורה ביפוסיאות של כדרך מהלך המלך וכשהמגן דקלמר ליס א שומרת על . מלכיס הריצומותרות מפני שמעמידין אותי בשעה טונר bס מוסיכיס סס ע"6 מכיר וכל סעס ממתינין שהמלכי' עוכריס: ז שלו את הזקנים אם אין רצונו והו' מפתחות לו וכנמ' מפרי לפניס מינו נוהג כת מנהג בעא למה אינו מבטלה אמרו להן אלו ידבר שאין מפני סמניקין לותק כלומר שרות מקרי רסס לסעתי צורך לעולם כוהיו עוברין היהמבטלו הריהן 6ינן מי חלות (קופין Eb וסעתס כזלזלר קיימן • עוכרין לחמה וללכג'ולכוכבי ולמזלות יאכר עולמו ט"ס כל ספה חלה כפפה . נמר 6ס : רבי לומר מפני השוטים אמרו להן אידיאכר רבישאין צריך פסמלכיס עוכריס פעמיס כטלק לסון סר"נ פלוגתח לעולס בו נניח דכר שצורך העולם בו אמרו להן סהמלכים, עונריס כדרך רוני זרנגן כcמכרת (ט"ח • אף אנומחזיקין יריעובריהם שלאו שאומרים תרעו. חחר'וסין חספין לקס קלכן לכל מכרה ליסר גורף לכרי שהן אלוהות שהרי הן לא כטלו : ח לוקחין גת לחו מסמסי עין חסיני : קכל כטלקי וכן נ' הרמכ"ס בעוטה מן הע"א אע"פ שהוא נוטל בידו ז 36 חנו מחזיקין ידיססס! וממילק דעס לחמרן 6ף

ונותן 6לו סעוכריס לחמק וגלנגז לגורף סוס לפליני רמי 5ס פימל סכי לbסמועינן רכוקס רחפי' לס קייכו רולין bCEר ע"ח חככו מעכמן וחלו קיימות היינו ככורף ט'חוכרי הכל כטלק וכנמר6 חיפה נזרים מחלוקת מוליס למלו : ח נת כעוטק סכעטס ולרכס כ*6 : לעין כגורף ע"ס וכו' װיל קרין מחלוקת ככורן טיח כלומר ממכר' סקול בוטל כילו ענניס

מתוך ע"6 לנורך חכרו לתתס חמרי רכנן דל6 כטיל וסכר המוכר כיון דלוקחס ע"ח קול פלק לק ל6 קכר לק לכל ככורף !פרסל רכרי הכל כטל • רמירט ידע פ' • ריסר6ל סכר לס • ט"ר וכתב פור ומסכנס כנין סfומר 6ס ל6 קכחתי לך מכלן פריוס פלוני הרי קוספלך והגיע הזמן ולה פרחה לקוי ניק כמת ד"כ מלי רכומיק ונורף • עין • וננ"י סימן קמ"ו כתר דנרחה מרכרי קרמנ"ס רלח מפליגין גורף יסר6ל לכורף כיס המ : נמכרת: לכל לס כמסכנה עיני ולי 6ין כרחת כן מרגרין רחלפירוק מריסי' סכתכ סמכר לכורף יסרחלכטלס • ולסנקט מן : סמסכנק וס"ת וכמסכנת ף ככורף יפרחל לה נטלתי פירוק מסיפ6 חפכחסכתכ 6כל 6ס מכנס 6ו מכרת (ע"ח לו ניסרה 66ינו גורף וכו' מינס כטלס כס"פ ורוקח ממוכנס ליסרחל פינו נוף קל לגורף כטלס וכן ככ"מ כתר כלכרי סר"ן וסמעינן נמכרת רנקטי סר"כ וסרמכ"ס כפירושו למוכרוקח נקטי k מכרק לתנןכריס נקטי וק"ק למסכנס: ו מפני סמעמידין 6ותס כסעת המלכיס עוכריס פי' סר"כ ופעמיס סמלכיס עוכריס כריך לקרסולין מופפין לקס • קלכן לקו cnco פ*5 חסיני • וכן לסון רס"י• "S הר"ן כיון bcפעמיס וכו' לס קכיעי למחנכינתו מסמזי טיח ולאחר מיילי מנייקווקויניק בע"מ והניחו עוכריס פריס ע"כ והמוס'כתכו וע"ח סעכוס לס 6cbוס ע"ס סלח לנורך סמלכיס • וכפרוסין סלין המלכיס חופפין ניסנס סס מכטליס לחוזק • עין • וסרמכ"ס מפרס כענין 6קר סכסמולך מלך חקר מקימין כימוס 6קרתי וקוכססמלכיס בוכריס ל"ל ממלכותן • לח ידעתי למה הרמכ"ס כחכורו - וכן סטור 65 העתיקו ככל 1 : ז שאלו חק סזקניס כלומר לכר וסנS6 5חכמי יפרח. • הר"ן : יאכר עולמו מפני הסוטיס • ותיסכוס ימכר הסוטיס • לה קסיס סהרי מכינו סbוכליס כמלbת ספקס וסfתס כענין יוסכי החרן סין כנען כמו סקס קולס לכן לח נחכרו כמו סגחיכיל סלס פון החמורי כמו כן חלו ספוטיס כתתמלח סלתס ילכרו וקולס לק ל6

cfic 6כרס קולס לכן קריזקו בכלל יקכל עולמו לפי סקפולס ככרח שתקח הרסות נתונה בידי חרס (מימין לי לסcתחיל ולפיכך לין לסכרס קורס שנתמלס סלתס • גרמה לי ודחיתי נספר דרך חייס על משנתקכל כפוי והרשות נתונה וכו' פרק פליסי לסכות ספירס סחס יחכך העוכריס ל6 קיק הסודס כעל כחירס :לקרי ירח מן החכול לגמרי • מ"כ : ח אע"פ סקול נוטל כירו וכו' רלס תימס רלס פריכן לקחנת נעיטה חפיפ ot וכן 6סור כרתנן מפנק נ' פרק נ'6לס קיכס דידעינן רלח כניע 6כל כי ננס תיפק לי וכניעה g6 ניין של יסרחל חוסר בלנקין

מפנק קמשמע לן דקכל פרי מסוס הלכתי לקניין קול : וb"מלכתי מקי רכות לנטל כידיו

[ocr errors]
[ocr errors]

0

« הקודםהמשך »