תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פ רק ח משוח מלחמה - בשעה שמדבר אל העס - בלשון הקדש זיה מרברי שנא' והיה סקרבכם אי המלחמה ונגש הכהן - זה כהן משוח מלחמה - ודבר א העם בלשון הקדש - ואמר איהם שמע ישראי וגו' על אויביכם : ולא על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בירם ירחמו עליכם כמה שנאמר ויקומו האנשי' אשר נקבו בשמו ויחזיקו בשבי וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישים וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום - וינהלום בהמורים לכל כושל ויביאום יריחו עיר התמרי' אצל אחיה' וישובו שומרון על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם - אי ירך לבבכם או תיראו ואל תחפזו וגו'. אי ירך לבבכם מפני צהלת סוסי וצחצוח חרבות • אל תראו מפני הגפת תריסין - ושפעת הקלגסין אי תחפזו מקול קרנות או תערצו מפני קול צווחות כי ה'אהיכם ההולך עמכם הן באין בנצחונו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

של בשר ורם - ואתם באים בנצחונו של מקום פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו בני עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו ואתם אי אתם כן כי ה'אהיכם

[ocr errors]

ההולך עמכם להלחם לכם וגו'זה מחנה הארון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב ודברו השוטרים א העם ואמרו מי האיש אשר בנה בית הדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו ונו' אח' הבינה בית התבן- בית הכקר - בית העצים - בית האוצרות אחד הבונה ואת הלוקח ואחד היורש ואחר שניתן לו מתנה ומי האיש אשר נטע כרס ולא הללו וגו' אחד הנוטע הכר' א' הנוטע המשה אילני מאכר ואפי' מהמשת מינין - אהר הניטעי ואחר המבריך ואחד המרכיב וא' הלוקח ואחד היורש : ואחר שניתן לו מתנה ומי האיש אשר ארס אשה וגו' ואחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האמנה אפילו שומרת בם ואפי' שמע שמת אחיו במלחמ חוזר ובאלוכל או שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין ומספיקין מיסומיון - ומתקנין את הדרכים : ג ואי שאינן הוזלין הבונה בית שער אכסדרה מרפסת הנוטע ארבעה אילני מאכל . וחמשה אילניס ק המחזיר את גרושתואמנה לכהן גדול גרושה וח, וצה לכהן הדיוט ממורת ונתינה לישראבת ישראל לממזר ולנתין לא היה חוזר. רבי יהירה אומר אף הכינה בית על מכונו לא היה הוזר ר' איעזר אומר אף הכונ'בית לבנים בשרון לא היה רואי שאין זזין ממקומן - בנה בית וחנכו נטע כרם וחללו הנושא את ארוסתו * הכונס את יבמתו שנאמר

חוזר:

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אחד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הלבבזהו המתירא

שננקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו הביתו יהיה זה כרמו ושמח את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבמתו אינן מספיקין מים ומזון ואינן מתקנין את הדרכים ' ה ויספו השוטרים לדבר א העם וגו' . ד"ע אומד הירא ורך הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה - ולראות הרב שלופה דבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך מן העבירות שבידו לפיכך תיתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן - ר' יוסי אומר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הריוט - ממזרת ונתינה לישרא - בת ישראי לממזר ולנתין - הרי הוא הירא ורך הלבב : ו והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם - ובעקכו של עם מעמידין זקיפין לפניהם ואהרים מאחוריהם וכשיליןשל ברזל בידיהןוכל המבקש להזור הרשוי בידו לקפח את שיקיו שתחלת ניסה נפילה שנאמר נס ישראל לפני פלשתים - וגם מגפה גדולה היתה בעם ולהלן הוא אומר וינוסו ישראל מפני פישהים ויפלו חללים וגו': ז במה דברים אמורים במלחמ'

הרשות : אכלבטלחמת מצוה הכל יוצאים *

אפילו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »