תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג מעוברת חברו - ומינקת חברו - לא שותות ולא נוטלות כתיבה - דברי רבי מאיר - והכמים אומרים יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן" איילונית וזקנה ושאינה ראויה לילדי לא שותות ולא נוטלות כתובה • רבי אליעזר אומר יכול הוא לישא אשה אחרת - ולפרות ולרבית הימנה ושאר

כל הנשים או שותות - או לא נוטלות כתובה : ר אשת כהן שותה ומותרת לבעלה - אשת סריס

[ocr errors]
[ocr errors]

שותה - על ירי כל עריות מקנין ה

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והלא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התור' שהוא טמא שני כל אשר בתוכו יטמא : ג בו ביום דרש ר'עקיבא ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמ' פים באמה וגו' ומקרא אאומר מקיר העיר וחוצה

אף אמה סביב אי אפשר לומר אף אמה שכבר נאמר אלפים אמה . ואי אפשר לומר אלפים אמה • שכבר נאמר אלף אמה - הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפים אמה תהום שבת - ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש - ואלפים אמה שדות וכרמים: רבו ביום דרש רבי עקיבא אז ישיר משה ובני ישרא את השירה הזאת לוה'ויאמרו לאמ' שאין ת"ל לאמר ומה ת"ל לאט' מלמד שהיו ישרא עונין (גמ' סירס) אחריו של משה על כל דבר ודבר כקודאין את ההלל (ס' 6 לכך נא' לאמר. ר'נחמיה אומר כקורין את שמע - ולא כקורין את ההלל :

ה בו

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א

ל

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה בו ביום דרש ר' יהושע בן הורקנוס - לא עבד איוב את הקב"ה kא מאהבה שנאמר הן יקטלני לו

- איחל. ועדין הדבר שקול לו אני מצפה - או איני

מצפה תלמוד לומ' עראנוע לא אסור תומתי ממג' מלמד שמאהבה עשה אמר ר' יהושע מי יגלה עפר מעיניך - רבן יוחנן בן זבאי שהיית דורש כל ימי שלא עבר איוב את המקום kא מיראה שנאמר איש תם וישרידא אלהים וסר מרע - והלא יהושע תלמיד תלמידך למד שמאהבה עשה : פרק ו מי שקינא לאשתו ונסתרה - אפילו שמע מעיף הפורח • יוציא ויתן כתובה - דברי רבי kיעזר. רבי יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה : ב אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה ולא. עוד kא אפילועבד אפילו שפחה הריאו נאמגין אף לפוסלה מכתובתה • חמותה ובת המותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי או נאמנות ולא לפוסלה מכתובתה אלא שלא תשתה : ג שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים - עדות אחרונה

שאוסרתה איסור עולם - אינו דין שלא תתקיים

בפחות משנים ת"ל וער אין בה כל עדות שיש בה ק"ו לעדות הראשונה מעתה ומה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הסכי

[graphic]
« הקודםהמשך »