תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחבור סגלעיס מכ6ן ומכמן על הראש שתים אהת מכאן ואחת מכאן ועל הזקן הרי חמש לחי עליון סמחוכר שתים מכאן ושתים מכאן ואחת מלמטה ר"א אומר לנועי ולחי סתחתון : אם נטלו כולו כאחת אינו חייב אלא אחת ואינו חייב ולחיסעליון והתחתון שכtמש עד שיטלנו בתערי ד"א אומראפילקטו במלקט סרי ל"מכ6ן יסתיס מכין או ברהיטני חייב: ו הכותב כתובת קעקע כתב וסוף סוקו 6סשער, יונ6 ולא קעקע קעקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוי ממנו כעין שכולת לפיכך ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושםיר"ש נקיb שכלת סזקן סרי זס בן יהוד"משום רשמעון אומר אינו חייב עד שיכתו' חמס : bינו חייכbלb 6' - שם השם שנא'וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה': וכיון ולמו מיסו6 הריסומ ז נזיר שהיה שותה בין כל היום אין חייב אא אחת כמוכל כ' נתיס סל קלכ אמרו לו א תשתה. אתשתה והואשות'הייב על כל

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »