תמונות בעמוד
PDF

פני

ק-'ת ו כתב בכתב ידו ולין עליו עליס לר"מ דסמר עדי סקימס 6סיפס רגט סחרור קחי יור' 606

6ת6 למימר למס ל6 פליג כרמי כתב ידו כמחס עדי רמי ולר"6 דסמר ערי מסיר'כרתי • ר"ייקחמר רלס סקפיסק התורה פס כריתו' 6

% ערוק פיס נק קוליל וכתב ידו הוס • וכתכ ונתן קרינן כיס ולע"פ לליכס רויס כריך פֿיכרות. מ6c"כ נסחרור • 6מר רכי מכל רלענין עלי מסירת כטר מרחוריית' . (חכמי' פסלוסו ללמס 6מי זקכלקול 6"3 פיקס שחרור ממס כגט etf • רלח יימר ודין למכסורי נכתב סופר: וסין

חגלסטר כעינן 6פפר ררי כו זמן לזמן תקנת דרכנן גופו של גט שחרור הרי את בת חורין • הרי את מנח קנט 6סיקלי וכגמ'רידן סול - לימפו'פירו'. חי משו' לעצמך :ו שלשה גטין פסולין - ואם נשאת לכל ייו: ודין כיו"ר רם סמס סמס יספק על כת 6חותו הולד כשר • כתב בכתב ידו • ואין עליו עדים • יש רינ6:הרי מתכת חולין • כדממרינן כפרי (פני): וחין עליו ערים • ואין בו זמן - יש כו זמן • ואין בורא כן ני' קספריס • נס ננוטק כו kח ער חקר - מיכל למיר ער אחר: הרי אלו שלשה גטין פסולין • ואם נשאת מפנק פכנמרח וכן קוכסת חכאילו קלי וריס'bשמועינן הולד כשר ירא אמר אע"פ שאין עליו ערים. אא כפסק' בגמ' ומסוס רכגט רספילו חין כי על הולד כפר שנתנו לה כפני ערי'כשר - וגובה מנכסי'משועבריי 6פס קיימיכן ניחח לי'למנק' והכ'c6מועינן דחפילו יזכו שאין הערי' חותמין על הגט לא מפני תקון העולם סחרורגיבנספחיסכל כס על 6חל לכתחלס לס : ומיל'

ה שנים קרי 6ת כן חורין וכן כניסת למ"ר לכתב סופ'קחי ולפ"ה

,ממנה וכירו' וכן העתיק קולר (כשר) רפופ' קוק ליס כמקוס על פני : תקון סעולס הרי"ף וסרמכיס פ"ס מסלכ' עכרי וטי"ר סי'רס"ז חין סמל ימותו ערי מסירה ויכס סכעל ויערער לומר ל6 גרסתיס • לסניק 6תס כס"6 וכרמייתי לסכנמר' ירושלמי' רכל סתת והלכס כרכי שיעור :

מתורגמין לת: הרי 6ת עכמן • לו הרי 6ת לענמן גרמכ"ס

וקטור סס : ו שלשה נטין פסולין • מנינס למעוטי גט יסן דקתס תנסf לכתחלס (וכמ"ס סר"כ סס וסכל ריעכר ולמעוטי סלוס מלכות • ויקס קולר ממזרי (הכח כסר ומתני'יכס דרית כחמר כל קמפנק ממטכע כו' • 6"כ מתני' רכנן והתס קכס וסכח 65 תכס: נמ' וכתב קר"ן ומק סתקילו כג'נטין הללו יותר מנסחר גטין פסולין היינו טעמ6 מסוס ורכר קנקון כנטין ולל :tטרות החמירו יותר כלי לס יכול לספוו'נטין לסטרו' - ומס'ה כתב ESס מלכות סלינס קוננת פלינו נותן 62 כנטין לפי מלח היו מקפידין נפטרות וכן כל סונריס סנתקנו כגטין כלכר ס"ל לר"מ כל סמשנס כו' ולרככן תנח • לכל כלכריס ל6 כתקנן בגטין כלכרי bסנטין

פטרות סוס נקס • כך מרתן נותנת למילילנית לן למיעכר כסfר סטרות • כנון פיק נמורס וכתג נמערך דלפי' כפר סטרות לית לסו למכתב רוכתר הקיימי כיס - לחי לס • מיסויכפיקרס) • כנטין כר"מ קולר ממזר • ולרכנן תכס • סכל כתב נכתב ידו וחין נו רח ער 6חר 6cין לו זמן כיון לכסלר סטרו'רמלי לעשות כןלכתחלה יכנטין נמי כסר • וליכל למיתס כמין כן זמן לסלוס מלכות • סלין מקפידין 6b כסמונין למלכות אחרת - הכל כפלין נו זמן כלל חין קפילס ברנר' ומ'ק נסרין •

6k דכיון רכסלר מטרות לחומטרי מעליות כנסו לתנכי ממסועכדין החמירו כנטין לפסלו לכתחלתי ע"כ : בתו ככתניל וקין עליו עליס • טעמל לפסול מפוס פיוכל לכפול סזמן כמו פירכה (קוי כלין כו זמן ר6יכ6 למיחם סמל יחפה • 6"נ מסוס פירי ולחי להנע חיכו נלחמן ולכן פסלוסו ללפעמיס תפסילהac6 פלח כלין כעיכתוביוס סעומר כו • זל6 יקליס סזמן וחז סיס לק לטרוף לקוחו'מזמן סכתו'וסיה לא תוכל לטרוף לפי סחכו חוסרין אותו פרקליס סזמן ולכן פסלותו• רקפתל כרין לה תטרוף ה6פס מזמן הכתוב כיון ססנט פסול ורוקה בנט כפר נובק מיום הכתיבה • ועי"ל דחיישינן ל6חר הכתינק מיד תתפוס הפירות ותחמר סככר נתנרסס מזמן סכתוכ כו • תוס'פ"ק דף ג': ואין כו זמן כתכ סר"נ רומן תקנתס ורכגן רוח • חי מטוס פירות כו' • כמפורקכמסנס כ' פ"ס : יש כו זמן וbין כו fit ע"6: כתכו סתו' (סס) נרק יהיה רלין כו זמן !6 6סמועינן 6ע"ג דיס כו זמן : לא מנסה לכתחלה: ע"כ ומ"ס סריס וליכ6 למ"ר מכתב סופר קלי כו' עיין מ"ס כמשנה ח' ותקפו קפו' רכיקום הסמ6 סופר כתכו להקלמר וורקי לחbפס וכלתה החסס וסחתימ' עליו עיס ולין כלן נ' עריי וילסססופרי' חוסtי' למכפול ונזקרין ככן : ומיקו חין רגילות לקוקר לגמרי מתחככתיכת סופר כעד 6' - ט'5 : הרי אונ' גטין פסולין - למעוטי כח רתכיס המכיל נט ממרינת קיס נתנו לק ול6

6מר כפנינכתכ וכפני נסעס יוליס וקולר ממזר רכרי ר"מ וחכ"ל מין הולד ממזר - כיכר יעשה יטלנו המנס ויחזור ויתננו נס כפני סניס ויbמר כפ"ס וכפ"כנמי וכתכוסקודלקן כרייתל bינטריך מיעוטח לחול. ול66מעוט כסלי קנסו למעטינקו ממניכח דרים' • לפי פיס תקנס לפילו כרית הפיילכתחל'לינסb סיוכל ליטלי סימנה ולתנופת קורס נטולין : רכי שיעור חומר נ"ל לנרס ר' לפזר כלה יויו כמו סקוס כפי' הרינסכן כרפ"ק ככולס סוניס כך סול - וכן יש לתקן כפירש"י : ואעיפי ס6ין עליו עליס ולינו כתב ידו כסר פינס6 לכתחלס • רס"י וגובה מנכסיס מסועכריס. מוכח כגמי רת"ק 6ס סטר קוס נונה מנכסיס מסועכריס ור'6 ס"{ רטרי מסירה כרמי כין כנטין כין כסטרופ וחיכס מ"ו לסנכס כמותו כין כנטין כןנסטרוק • ווסו פסל"כ כתכ כסקס והלכה כרכי 6ליעור .

ו 36 לו א וכן

פרק ט וכן כיור קרמכיס וסנכ'כר"6 כנטיכסיס שנתן מתפטרו': ה פניגטין פון כפמותיסן : קרי הפניכטל דלה ילפינן הנותן פניקס לזכו '6פי' לריח לחמר עדימסירה כרתי דמ6(ניקו) : כל זמן חחן נכון בכך כפכף נירם פלוני

ועל כרחן לילסמס לכתיב כקרח 65ן 6חתימ' קחי פלונית ופלוני פלונית ! טופס לכל 6חת זמן לכל 6חת ולחת 6k 6כתב • ומיקו ונתן 65 קלי דל6 כעינן מילעו קעדים נכן נסכת נירם פלוני לפלונית • (קפליס קנט * ובכך נסכת נסעת מפירי נתי מינייסן

נייס פלוני לפלונית יוספל' מתנופת גמרה : ה שנים ששלחו שני נטין שוין ונתערבו * נותן קנט וכן כלס . וסעליס הרי הפניכטל "כתר קר'ן שניהם לזו, ושניהם לזו • לפיכך אבר אחד מהן מלמטן : ו פני נטין bכתכן

דלז ידעינן דינסן ניסן • הרי השני בטלי חמשה שכתבו כלל בתוך הגט • כסני ופין זק ננו זק : וסני וכן לפון ר"י • ויל הר"ן איש פלוני מגרש פלונית • ופלוני פלונית והערים פּכריס חתומיס מנתקת קנט קרי השני נטל לח כטל מתם מלמטה כולן כשרין • וינתן לכל אחת ואחת • קרלסון לתחת הפניסס קער ל6 כיון ללה ידעינן ומלן היה כתוב טופס לכל אחת ואחת והעריסמלמטה קתס סר6סון יחס חכיו תחת ניקו לה יכתן לה לזו ול6 לזו את שהערים נקרין עמוכשר. :ו שני גטין שכתבן הסגי וכן על פני תחתיו לכל 6ס ניתן 65מ'מתן חג זה בצד זה ושנים ערים עברייבאים מתחת זה לתח' וקורן וחתמו תחתיתס -סני לסתיסן סרי זס ספק נרוסין: זה • ושניס ערים יונים באים מתהת זה לתחת זה יפרשיס יורי בלרן יין היה כתוב טוכס לכל 6סת

וחתמו נכת'יוני ודין קכתן וכו' פי'תר"נ זמן וכו'

יוני • סהולך מן ססמסל 2 -לחו לסס טופס הונח על הזמן רומן נכלל קוף סוח כדחיקה הימין במנח פס הער תחת פני פס חנין תחת קרלטון : כפי' הר"נמrנת ר'פיניfכל סס טופס מונח על כל נוסס

חת קנט טזת ענין טופס העתון ותומר סנט והכל ככלל ! פהוכיחו מן סכל וקרסו למקלת מתן תורף ולס נלמרתופס כלל קזכר' קורף פמניס נמטמע טופס כל נוסח קנט • ועוד י"ל רומן רסו ג"כ נסקרת כEC טופס Eלינו לח מדרבנן וכיין לסוני סקעתקתי כמסני ר' פין : ור6פון נעיני עיקר ומס הר"נ ובכך נתכת כו' מפרס כנמפוס קומן כו כיוס עכמן פל פרחפן ר!”ס קוי קרלסון מוקרס לחתימת העריס ולס קייס כריך למעס עלין סעריס נקרין עמו נס מפורס כגמ' ורוקח פכתוכ ונכן כוייו לחכרס ניחן • ל6ליק תיפוק לי דחין עריס סתומיס על הכל : את ססעריס נקרbין עמו • קיני תחתון • לכל עליוניס פסוליס סמ6 65 העידו fog על החלון • רסלי: כשר ולס ס6חריס וכיחי קרמכ"ס כפיר מק"ג כפלין פס פדי מסירת רלי נעלי מסירס ודחי כולסו מתגרשת רלה נרע מלס ל6 קיו פס עריס חתומיס כלל • וכ"כ לכל קני ולקמן סכיוכת נזק קן דכלן על ידי עדי מפירס כריס • וכתן סמנין סכתנָהרתכין עליו פפתיס יפק מפיק וכריס נכותיס • דודתי מזויף .מתוכו לין כלן : וכל פסולי נכר קוח חין לחנס בו (כמ"ס כמסנסו' פ"ו) רסס ידוע מלת לכל תלן רמטי פטר לירית ול6 { לחתי למסמך עלית רכ6 ל6 עלית חתימי ססרי (סנ"ל כרfס סרף ומחקריו ומן הנו רלה הוי !6 כנט פלין עליו טריס ולס נתנס לס כפני ערייכער: ע"כ ומיתוקס רסיכ מסמע לוס סנט לתנן ססוכפר רהיינו 6פי'כלס פרי מסירת סו6 לפי פיטתו כשיטת תרי"ף סמתני' רלטיל - 6כל לסתו' וסכfסוסיעתס לין סוס נטכסר כלf פרי מסירה • וכמו סנרחה מתיך מס סכתכתי ; כמסנס כ' פ"ו כסס הטור (ועים סי' קל"ג) ניל וקל לתנן כפר ולע"פ סbינו כסר :6 פליעדי מסירקוכי מיכל עלי סירי חינן כמיכסריס וניסללסון סרסיס סכתכתי כמסכ'ג'פיו 6פרוס כפר יותר מקלחריס לענין סלינס נריכס לקכיס לפנינו עדי מסירת פסגותולין סכדין כמסר לס • וכתכוסר ג"נ מתוך מ"ס כמשנס כ' פרק ו' וזה נגָרוף ל'פריס סכתכן כפכי רפין זר גלרזת ולסון סרמכיס נפרק ד' מהלכי גרופין כקל מנינטין כסני ופין כמגילס לחת זר לכל זס : ושניס פריס עכריס כו' . כתב קרינסס סער תחת הטלפון ופס לכיו תחת ססני * ומפרפיס כנמ' דסני כתר פלוני כן תחת קרסון • פלוני 6כקר6 • 61 להו הכי 6

% כן יעקב ער חכתרו כסריס כרתנן כמסנס ולקמן כן חיס פלוני פר כפר • וספני כסר וכן כגי כפר קנול רמלתא דפסיט6 לקחי 6

°כן יעקב על הכתר6 • וחינתי כתר פלונינן • תחת תרופון ופלוני ער חכתר) פניקס כסריס פסכן סותס על רbסין וסחב על פני : ושנים פריס יוניס כו' • כתב הר"ן והן יכתן קיוני סרולן מן הפמ! 6ל לימין: וכן לסון סרמכיס כפירוסו • ולס קכינותי זס • 6cס סו6 כורך סכותניס העכו"ס t55ונותס כסרכותס 36סכינותינו • 6פכנו נרפת ספרד • ולטליה : 6"כ הילך חפפר לומר וסמס סbחרונים הפכו כפנס לסור סכמנו קעריס סר6סוניס : ורש"י מפרם חתימת היונים חינס נקרחת כחתימת העכריס • שכפתוני חותס יוסף בן Gמעון כידוע פטתו שמעון בן יוסף • סכן מתפרסת חתימן • יוסף כן כלומר כנו של יוסף (tמעון כמו כלעס ככו נעור) - ונמכח bס סטר חתוס על גט סני (oc סכין הקוס על סר6סון • הוכן על כרחך קיוניס תחת הפניקסמן: ונמנה רחccפתח הפכו 6cco קרוכס קיח רפמ6 יוסף כן סמעון היוני לה פמעון סכ bk יוסף • ותתס עכמו נורך התיפמ הענרי

חת

[ocr errors]

קמב

טיןפרק ות סספליס סרספוניס נקרמיס עמו כסר : 6ס סעכריס את העריס קרbסוניס נקרליס עמו כו'. כתב קרל חתומיס למפלס פרן כמנ עכרי ססולך מן סימין 56 ססמS6 וטעמירחייסי'סמס סעריס החסרוניס הפכו 6ת כתכסך ונמנ6 שס קטר תחת הנט הימני וחס לניו תחת הנט enco• • כו' החלו מסוס דמופגניס כחתיתן מן הגט ל6 קיו פסוליס הימני כסו-ז6ס ליוכיס חתומיס למעלס יפמטי כפר סמות דקי"ל נלסוקו כקרוכיס כסרכרfית6 בגמ': כשר עיין קעריס תחת הסת6לי הס

מסכות כמפני דלעיל : וטעמ6 דחייסי'סמל הפריס את שהערים הראשונים נקראין עמוכשר עד א' עד 6חר פכרי כו' כתר החסרוניס הפכו 6ת כקכס עברי ועד אחר יוני עד א' עכרי ועד אחי יוניבאים הר"ן ומסוס רלס

סדר סכתכו סעדיס מתחת זה לתחת זה שניהם פסולין : ז שייר מקצת ידעינן נקי מינייקן חתימי הרסוניס פלס העכריס הגט וכתכו כרך השני והערים מלמטיכשר חתמו קנתס • נמר • וקל ודקי היו לומיס למעלה - טכס ערים בראש הדף מן הצר' או מאחריו בגט פשוט רמפפר לחקת התימני כולקו קולכיס מן הימני ! :סמלי פסול : הקיף ראשו של זה : בצו ראשו של זה • 6לח שלח הונין לומר נילס ותתמו על קנט קימניכסכסו והערים באמצע שניהם פסולין, נ' ("נ סופושל זה ccc5 רט? כן פסוליס נ' סיוניס לסתוס תחתיסס בצר סופו של זה והערים באמצעי את שערים תרווייסו : שניהם הכונס יס מן סימני S6 נקראין עמו - כשר) ראשו של זה בצד סופו של זה פסוליס • עיין מ"ס כזק הכללי • כסיו נזילת והעדים (ירי' ורייף מליטה) באמצע * את מהערים במפנה ה' לסטת סרפניס דינרי זנמנfic fרכנים נקרין בסופובעי: ון גנן שכתבו עניית • ועריו והרי"ף וכן לסטת תוספי חתמו על הנגן הימני וכן לס יונית : יונית ועריו עברית עד אור ענדי'וער אהד וקרו": ז שייר מקנת סיוניס חתומיס למעלס • יוני "כתב סופר וער כשרי איש פלוניער: כשר: בן הנט כו' כפר מסיק רכ 6סי סמל הפכו קעכריס סכחו איש פלוניי(סייז ער כשר •

איש כנמר6 דירט כי מתחתן 6קריסס סור כתג טנרי

דמנלת' פי' סיתס נכרנקלף ותלכו מן סמסלי לל סימניוכתכסנ6רכעתס חתומיס על סליז נחתך ממנו כלוס סורן עוזי קלפיס סקיפריס 6כניס הפמס •• ק"ג יער 6חר עברי וער לסל יוני טר סחר עברי סנים למוח הקלף ונטפס פס שחור וכן 6כל 6ס 6ינו ניכר יער חסר יוניכוזיס מתחת זה לתחזזת • סגיסס פסוליס • פסול וסמס סני נטין סיו כתוכיס זה חבל זה הסמלי נכתב וטעת) רחיימיכן סמל סער עברי קרלסון תזס על סנט הימני כנונה כל המניות יותר מסימני (קית סוס תכחי כימני למטה קרקסון כפי סיו כתב עברי והיער היוני השני חתס על קנט וחקר התחתון מסימני העליון מי6ncלי: וכיין חוקס ניחר. הסמסלי ססני כפי סדר כתג יוני פמתחילין מן הS6pc ותעל וכןי: עור חספות חסרות סקית לחוס לתס לי לחידעו כי הסליסי העברי הפך כתב העברי ותתחיל נס תוס פתSant מתחת • וקטור סימן ק"ל סעתיק לזס : ופירו' כסר • עיין כמו סיוני פלפניו ונתלס נס קול חתוס על סנט הפמלי ותער כמפנק ה' : חתמו פריס נרt6 קוף ו6"ת למלי מינטריך ביוני 6חרון חתס כורכומן Coco : הימין • ונס הול חתוס מתני סיפק הקיף ב'St it זה כנר ר'St it זה • וסניקס על ncoסלי• ונמנ6וג'פריס חתומים על הגחלי וז'כלנו פסולין היינו כרs6 קוף • וי". דמינטריך למכסל נגי סל ערי' חתום על הימני לוגספן פרעו השני היוני הפן כתכוbסור כנגר נניסb כתן רמסכ6

65 סמעינן סלס סרגלי חתימת כתב עברי ותתחיל מודיעין 6לקסמ6ל כמן סחתס סער עברי פריס כגנרנג הכתר 6ע"פ רתח נמי פמפינן מסיפס • חיכו הרלסון וסער עכרי הסליסי סתס כדרכו מן הימין ונמכ6ן למימר ריכטין יין וסכס מפוס רס"6 קן דסניקס פסוליס • טלפתן חתומיס על קנט קימני קרסון זסער היוני החסרון היינו מסוס דכי היכל הלס קיימי 6קלי • 65 קיימי נמי לקלי• לכרו חתם כורכו של סנט nceסלי ומפוס ולח ידעינן נקי לכל הכוז דלין fלח נט סחר 6'כורחי קיימי עליק חתימת זו • מיניית התימי תלתל ונקי מינייסו ל6 חתוס 656 חל סניתס וסיפ6 לסיפ6 ורSo it זה - כנר סופו של זס • סינטריך פסולין : ז כרף יפני סbכלו כרוחב המגילת : מן סכר כגליון לחסמועי' רלח פסלי מטעס דכי היכי רלח קיימי חהחי • 65 פל ימיןהנט חוכגליון הזחלי :חומ6חוריו כנט פסוט סעריו קיימי סקלי - ופרסיונרסינן מפקר'סופו של זס ככר סופו So נקוכו : הקיף חברות לכל זה : סגיסס פסוליס • ססין זה ל6 סוס נריך סיפר רסיפה • 56 רכל גווני מטמיענו - ויס נקרחת הסתימת לס עס זס ול6 עס זה : 6ת ססעריס נקרין ספריס ול"ג לס - וכגמ' 65 מייתי לה • תוס' : מן קנוי לו בסופו שננחתימה כלפי סופו ול6 פרנלי חתימה כלפי רcf מן הלר : הקיף פי' קריג חכר כו' כמו סין מקיפין שתי כסר : ח כתב סופר וער חתס פופר ועך - רתוו לקו סני חניות-יסוי ומפנה תיל פ"ו רכינת 'ועיין מ"ס כמסנס נ' עריס: ולסמועינן מתני' דל6 קייסינן פתח הנעל לח כוס פ"ו תרומות : ח גט סכתכו עכריס ועליו יוניק יוכתר לחתוס לסופר • 6ל66מר לטניס 6מרו לסופר ויכתוב ולפלוני סרמכ"ס נפ"ר וקול סיסו קעריס מכיריס לסון כפכ וכתינק : ופלוני עריס ויחפותו וחסר הגן עליס לכסופח לספר כתב סופר ועל כטר • פירס קרינחתס סופר וער • פילמר חיניכעיני כטר נערות יוסקתמותו כלל רסותו לכעל • הכי סיתס כגמרס : ומ"ס סר"כ ולשמועינן מתניתין

קניכתו

ב לו ב הלה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ר65 קייסינן כו' : ומסייס רס"י כלוקמינן כפ' פי סלחו חניכתו • Bס לווי של משפחת : מעות כחוקס : דיפרSh ממני רכי יוסי קיס רחכור מילי לח מימסרי (סליח יטיב • כפר חס לכסוקו כלין כנון כל קנך וכופין להוכיח לו פקיקס לכל כתר פופר ול6 קתס 65 הוי כער סני (זק דעה הליכה הסורק לו וחס לנסותו שלח כדין פסול ופופל מן סכסונס מ"ו סכתכקר"נכפירוס מפנק ד' לכתב סופר כמקוס ער מטוס ריס גט: וכעכוס כדין פסול • ופוסל מן קכקונה • סגי • וכן מפורט לעיל רף

סלח כדין חפילו ריס נטלין כ"ו טי: כפירש"י ועיין איש פלוני בן איש פלוני) ולא כתב עד כשר • וכך כו' ומי פחיים ליפן מן סדין כפירס"י פ"נרס"זוכי תיקח היונקיי הדעת שבירושלים עושין * כתב חניכתו ולין כח בלייני ישר? לכופו • חייב למותן מ"וקרתי למס וחניכתה * כשר • נטמעושר בישראל • כשר • מוכטין חותן על ידי עכו"ס ניהס לטיל חין עליו חלס וכעכו"ס פסול

ובעכו"ם :חומריס כ6ת מק סיפרחל ער' היינו וכתג סופר ולמת

חומר לך • ונותן סנט על פי ני פז סח 6 : 7 ונכנ'דכרקין ולפין מוקמינן לס רסח דכל אפילו לכתחלס כספרס מוכסק

דייני ישרחל : סכקי כפורת גטין ולחיכתכנו סלח לס כןbמע מפי קגען : נקיי הדעת נותנין • טלפון

. ט יכח קנרס לס סיו חותמין ער 6ל6 פלוני בן פלוני : כתב חניכתו וחניכתה כ'ר פיי קריר סס ליוי כו'. וכן פירס"יח"ל קרח"ס פירס"י מס לוי של המשפחה וכן משמע כנמר' חנינת חכיו כנטין עד י' רולות המכיל חומר על נ' דורות (וכתנכ"יכסס ימרדכי לסיינו חטיפ סלי קווכרסמותס כי חם רחם המשפחות • ומיירי נעלי סירה לוקח • ע"כ • )מכלן וחילן פסול • וריח ור"ת ז"ל מפרפיס bס לווי של החיים עכמו 6ו סל ה6טר וחניכת לכות דנמרו חניכס 6חרת ולל מיירי כסס לווי • פיל • וכתבנ"ידלרס"י נמי סס לווי החיים עכמו כנט חסיב ספיר לכתוב רפנרס קול דעריף מחניכת המשפחה - ע"כי ולית ומסי 6יכ6 בין חניכת דהכס מפני סמו וחנן כמשנה כי פרו 6פי' סריג סקין לו שני שמות כו' זה מכוחר כרכרי המניד פ"נ רחניכת היינו פני סמות כמקוס 6סר 6כל מזנת סמו ולעיל היינו מגי סמות נסכי מקומות • וכמכוחר כלפון קר"נ סס 6לס סכתכ סרמכ"ן כתב לכדיעכר כפרי (פארפכיf כתר 66פילו לכתחלס מנרס כחחל מסס • והנייר"ס קכ"ט כתב לסון סספכיס • וכלשונו סעתיק משנתינוילנריס וכן היו נקיי הדעת שכירוסלס עוסין חקר כתר חניכתוכו וגס ירח"ס גורס כן • וכתב כפיר תירון חחר רחניכת רקכח לכתחלס סנינית רמיירי כסניכה

מכירין 6ותס נכל מקוס והכל קורין לותסכtס חניכת לחול וגרסת לי פזו קיל נ"כ רעת קרחכ"ונקנס סכתכ וקול פיקוח רגיל כחותו חניכה יותר - ע"כ - וכתר הכי ללסרמכ"ס נמי לוקס נריענר • ולדעתו סגורס סרמכ"ס וכן היונקיי כוי קילס כתנ חניכתכו וכן נירס'רס"י יעיל ול6 כרחק כן כפירופו פרי מפרס חניכתו כו', ואחר כך כופרס נקיי הרטת ולס קסיס פלח העתיק ניכורונקיי קרעת כו' - סכן לדכרי סכ"י הרי S העתיק גס כן נכי פריס • לפיכך 6פסר לי לומר סקרמכ"ס סונר ניכ דלכתחלה • ומה שרקרק הכ"י פרקכניס דין חניכה וחניכתו כדין מי שהיו לו פני סמות בין כותג :ס העיקר לכותך עס תטפל רות E65מועינן לנכות מס הטפל כמי 6יכ6 כסרות נריענר כו' כמו כחניכת הנויטכלים לי לומר נהפך - הכיין רות דרכו להעתיק המסגס כלסונס * כל סיכל וחפפר - ולפי סbפון סמסנס ולס כתכ חניכתו וחניכתה כתנ • מפמע נריענר - לכן הזכיס נחכמת לשונו להכניס או בין ידכקיס סללו • ולחכרו כחלוקת כתיכת עקר ססס ולומר פכת סכותך עקר סס וכל tס כו' כן 6ס כתר חניכתו כו' נמי כפר וכזת כן זס כמו סטיקר הס עס וכל סוס כו' (כתחלס כותכין כן כך כתיבת החניכת כסרת לכתחלס • וככר כתכ סרמכ"ס נתקלתת חכורו סמחלק כל פרק להלכות קטנות - וכלן מפסיק ומחלק כין חניכה לדין כתיבת פס הטפול • וזו רחיק גמורס ללכרי מרססמיך דין חניכה לרין כתיכת bס קעקו • תst לג* ק"ל לחנר כתיכת חניכת לדין כתיבת מס הטפול • ולהפסיק מכתיכת סס סעקר

ולהפסיק מכתיבת סס סעקר • ולל תסיכני חלו נתכוין סרמכ"ס (קורות סכתיכת חניכה כסר לכתחלס - והרי לפיזה הוס נורס וכן היו נקייס כו' 6חר כתב חניכתו כו' • למה לק סעתיק כלסון המפנס נס כן היו נקייס כו'וקית מבוחר קיטב ולכתחלת קולי כי לס מקכמת ססלת על זה פמכיון פתוח יכול לקורום זה כל התק ! כל לסין המסנס 6ך כינור וסמיכות וספיקות הלשונות עדיף טפי מפוס לעולס ילמד חרס לתלמידיו כלסון קנריה , כיס סוס ז"ל חסר רעת ]פזיז ברור מללו : בישראל כפר פירט הרינס 6נסוקו כרין וכו' • גמרס • ותנן נמי כסוף פ"ה דערכין יכן כגיטי נסיס כופין 6ותו ער פילמר רונה 6ני דחי חניס 6ין גטו גט • וכתב קרמניס כסוף פ"נ מס"נולמס לס כטל נט זה: סקרי סוס סגוס כין ניר עכו"ס כין ניר יפרחל סלין לומריס סכוס חלס למי פבלחץ וגרסק לעסות לכר סמינר מחויבכו מן התורה כגון מי ספונת על פמכר לו עד שנתן • 6כל מי סקקפו יכרו הרע לכטל מכות לו לעשות פכירת נקוכת על סעות רכר סחייכ לעסותו : לו ער סנתרחק מדכר פbסור לעשותו מין מנוס ממנו חלל קול 6נס עכמו כדעתו קרעה • לפיכן זה סלינו רונס לנרס מ6חר ססוס רונה להיות מישרחל • ורונה הוס לעסות כל המנות ולהתרחק מן קעכירות ומיניו קרט סזקפו - וכיון שהוכר ער cת:סינרו וbמר רונה 6ני כבר נירס לרכינו • ע'כ: ובעכו"ס פסול •

פסול • כתכקרינ כרין פסול - ופוסל מן הכהונת נמרח • ומסקינן רטעטל רכדין עכו"ס ככרין יסרחל מיחלף : ולי התרת דלינו פוסל • חתי למימר וכדין יסרסל ע"י כפוי במי מינו פוסל : (סקוס גיטל מעליס סוס סלס כדין לעכו"ס

ככלין

קמג

ר"ע מברטנורה נטין פרק ט

תוספות יום טוב ט יכ6 פמה כעיר תקופת פנויס פינס פליק קול פלונית בכדין דיפר: לק מחליף פירש"י (לי חמרת מחליף נסלח כדין בתקופת קיוס לפלוני ולה קול קכרס כלכר bס כגון סתיו נרו' דיפר! וסתי למימר סלח כדין דיטר נמי ל6 פסול • וחמרן ?ולקות ומטוס מונטות וכני מדס נכנסים ויוכחיס וחומרים לעיל לפסיל היל נופס גזירס סו6

6טו כדין • ונזירס לנזירת פלוני'נתקדסס קיוס: מנורות סרי מנורות : חריפל קלוי. לו גזרינן: ובעכו"ס חוכטין לותו כו'סעכסיו מין העכו"ס החי לפתח דיכס עליס קול

656 כמקל ורכועי לכ"ו SE מקור: 'וחייטייניק וחסרנוס ובעכוס חובטין אותי ואומרי'לו עשה מה שישרף סרלל ופלוחי SE נ"ו וסין פינחס לכל לקוקו קמים מס אומרי'לך וכשר: ט יצא שמה בעיר מקודש'הרי פרקרקי' כסליס מקוס סוכט מור ויכס עליס קול מנורסת זו מקודשת מגורשת הרי זו מגורשת. ובלבד שלא חס קול יפרץ מועכו"ס קרין קנרסס 6ותו פלוני פיכח לק יהא שס אמתלא איזו היא אמתלא גירש איש פלוני ט מגורשת בתג קר"נ קול קרופין ממנו הרי זו את אשתו על תנאי: זרק לה קרושיה ספק קרובלה

חריסס קלי תנורסת ומופר'לכל סירי ספק קרוב לו זוהיא אמתלא :י ביש אומרים לא כו' • נת' דלו להיפר סנכרו קול סחtסנו לו תחלה פונרו יגרש אדס את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה קס קי"ל כל קנח דכת'נסולין כמו : ונלנו סלס יקח שנאמר כי מצא בה ערות דבר וביה אומרים אפי' לס חייסינן ליס ופירש"י למתנ'סלס יק6 עס סקול סל הקריחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר רנסקל כינסS bפוק פפיטס קלופין לו פלנרופין למתל' רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה דל6 כפרי 6"ס לעלמ' מפוס טקס סיוס סוכר לת כח שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו :

יכילו'קול : אמתלא מSt הקול : י 6פי' הקליקה

וטעס כו' • רס"י : תכפילו• טרפתקו ע"י החור נשלמה מסכת גטין על תנחי סמ6

65 נתקייס לו על ידי המלחירורטיניק

המנחי רטw :

מסכת ערות דנר לחן ערוס 6ו רכר

זרק לה קרוסיה ספק כו כלומר פחר רכר סרחון פלינו ערות : רכי עקיכל חומר הפיי זו קיל למפלס SE קדוסין קס"ג סיפכל הסיור רמי נקס מכס 6חרת נ6ס ממנס • ולריס קרח 6ס לל תמכר חן טל נוי וכמסנס ס' פ"ו ריכמות * מ"ס: י הקדיחתו מנפילן • כעיניו . fולס וכס כס ערות : לו לכר סרסון על כל חסר פי' סר"נ פרפקתו כו' ער מלס ומסייס רס"י כמו c6 קרחת מסלtר דברים הללו יכול לגרם וקלכק ככית סלל : כלפי : שנאמר כי מכס כק ערות רכר פי'קריב ולורסיס סליקא לה מסכת גטין

כ"ת 6ו ערוק לו לכר וחיכטין לכתוב ערוס לומר סלפילו יכלה מס' פרות מותרת לינ66 65קרי כלכתיב והלכה והיתה

לחיחר ולכ"ס 6ינטרך רכר לניס' וכתיב הכל ערות דבר וכתיב נתון ע"פ טניס עדיס יקיס דכרי מה להלן כסניס. 6ף כלן כפניס וכתכו סתוס'ופריך כירו'6"כ חמסי 6ינטריך במכתב לח יוכל נטלת סרטון לסור לקחתת תיפוק ליס רכליס 6סור להחזיר סוטחו (כמ"ס כמשנס כ' פ"ק דסוטה) כיון פיס עליס ומפני לעבור עליו כו' לסון • ע"כ וכ"ס נמי דלי לקכי מכעי ליס לענין לכופו להוכיח רלח כייפינן לית לסוכיח מלח גפרית ברורת כן פירש" • וכן לענין ער סקסתה כמסנס ג' פ"ו דסוטה • מכל מרלס כתיכ עלות כרכר • וכתיב ערות

למקררי תרווייסן 6ו ערות לו לנר ומפמע נמי מרוק ברנר • כלומר כפניס כרסיתל כנמרח ? רבי טקיכס 6ומר 6פילו מכח חסרת כו' • כתכ יריב רררים לו לס מכסנת ערוק כו' רחמרריס לקיס י כי מסמסנרי

פינוק • לי ולמס ! רתח • כיס סכרי כי מלר • דקל תנס ור"ע סכר כי מכס • מי נמי מכל • ומ"ס סר"ן חותר של סרסנן על כל חסר מקלחת לכריס כו' • היינו כרמסקי סתוספות לרכי עקיכ6 ככית הלל 6תי • לחי לחו רמייתר ליס לכר נקקליסק תכפילו לה קוק הרים כי הכל כה כלפון חי נמי 4

סליקא לה מסכת גטין לשון קרמכיס • ויסbסלול ככלן מפני מה סילר קרוסין בחסרונק • וקיס סנכון לסקרימס זלסיות סדורה קורס כתוכות •

ו6"ת 65c סידר לותר קידס כתוכות נשכיל פלח נפריס כין כמוס לכתוכות לפנינס לחר וקס תנין כיחק • (סקין הכריתס נקטריס - ולי נכרך על כל פניס לסירו • קית כוקכו קודס ניטין ברי פיכח על סדר כר6פונס קרופין - ומסריק נטין ויהיה סרויס נכון - קרית התפוכה מסלורס נעסס כן מפני ססיס רמונולינן פ"ו סכתו' פרקליס נרופין קולס נסולין • וקוס מה החמר סקנ"ס וכתב לה ספר כריסוס ונתן כידק ויכלת מביתו והלכה והיתה לחיס 6קר ומתוך רכרוסbמר וסיתס לחים חסר - למדנו פרק מפרקי קקרוסין . כמו פנתכסך כנמ'מקים הוק ליליוס • עין • טלפון קרופין ממוכס כריס פי נסיך:

פרק 6

פרק 6

[ocr errors]

רכר •

« הקודםהמשך »