תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

:

הזוממיס ססרי 65 וכו'ספיקת כלו נהפפירו - 6k זכות ספיקו סקול מנפק bלס תמות כסייייירפנת ויפת כי זכותו מכח זכוקס פתוח סוכל פירות הקרקע המיוחדת לכתוכת'תמיר ולס היס ועול פהול מוסוק ועומלותיה מחוסרת נכייג'ו6ס נ6 למכור לחקר * זו זכות ספקיות זכות ספקו לו ניכר יותר מtלס וזס יסין הזוממיס מסוייכיס לפלס וי"ל רת"ק פתין זכות ספקי כעת לרס רונה ניתן כטוכת סנחס סלס וbותו להימנס וכל fcoר סיו מפסידי' חותן כעלותן לכל fותס רמיס לס סיו מפסידין לנתן סקרי עתס כסרוומו 6ס הית' רונת למכרס יתן לה הנעל נרכון בכתובתה של זו• שאם נתאמנה אוארשה: ואם נתקלמנת סוכתנרת יטפה טוכת קבלת זו • וכסומה מתה יירשנה בעלה * מעידין אנו באיש פלו'שהוא לוקח ולס מתס יירסג'נפלק מפסידין קזוממין ויפנו יותר חיי' לחברויף זון על מנת ליתנו לו מכאן ועד ל'יום

ויפסי'מעותין פנתן וכריתנו מkו סין סמין זכות ספקי • והוא אומר מכאן וער עשר שנים • אומרי'כמה ארם ספרי' לכטלי: ב 656

oco כינוי קרי טסיתס כתוכת' רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז בין נותנין מכאן וער המחייכו מלקו'- 65 המקרה מלת מנת • לס כל למכור שלשים יום בין נותנין מכאן ועד עשר שנים : ב' כמחייכו מלקות מחייכו זכות ספקי יתן לו הלוקח מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחכרו מאתים זוז תשלומין מלקות מלה מענה חמסי'מנס : וכפקים מוכרת ונמצאו זוממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאו תשלומין מועסיסס לו כ6סר כתוכס עונה זכותו ס' מנה לידי מבו' מביאו לירי תשלומין דבריו"ט וחבטי זמס:כל סתסלס לינו לוקה לפי סfין זכות ספקס פוס אוטרי'כל המושלם אינו לוקה: גמעידין אנו באיש לכתי'כרי לטעקו "על רטעה כמו זכות ספקי כדפריסית פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממים חקת 6תס מחיינו וחי סקס לכן כססו6 מוכר זכותן לוקין שמנים

משום

מחיינו על ספי רסטיות נמסיס מני קיס מוכרת

ומרקלמרירכנן מסלסוליכו נסינטיס מנת . והפתל ברוך ות טופס יפוי כח וזכות הנעל כמס ססיס תחתיו לtפיס מנת• לוקס - ולס חמרי לוקס וחינו (6"כ בין ר"ג רסמין זכות ספיקי • ות סנותנין לבעל • ומתני' ק"ק • חומרין כמה סוס מסלס • ס"מ רכל סיכ'רלים רונס ליתן נכתונת זו סתיס תלויס נספק פfס תתסלמן וכו' (סמין כ'ווכות ספיקו ויתנו לו סרתי מלקית ותשלומין • 69 כן פירש"י וסתו' ומים סכסף משנס סרס"י כתב על פירוס סלכו מנמגס נו • כל עניין יפס 6מרינן ילקת ולס יסלס • 68 סלק על פירוט זה כמו כן 6

% על הפי'ססמע מוונתו : ומיקו ולחי רליסנס רננתניתין רמיקס bcn'ולינו לוקס: וכן הלכ': טובה לפני הפירוסי'תלנו נסתרל". הקפת עליו - ופי' סריס כפסוטה על רון נכח הסמוכה

ג מטוס לק • חומרין כמס 6דס רונה ליפן ויסיו כירו ?ף זו * נין ניתנס מכלן ועל סלסיס יוס וכו' • הכי נמי bמין כמס 6רס רונק ניתן נכתוכתס 5c זו סקייכותו ליתן מיך סתתית כירו ער זמן סתתbמן לו תתנרס. 16 סמל לס ינטרך לפורעת לטולס כי סמל תמות בחייו - לס לנכס הסמוכה קסומה ידועה : לכל סומ זו מסיק הסתין כ6סס 6ס היה יולדת כנער רכר מיתת מנוי כת • ונס 6ס קיס קנתרנית חין ינעל יכיל לסוכנת וינרסנס • וכן סמין כקרקע המיוחלת לכתוכתס 6ס סיס טירית • 6ן זיבורית וככל זה נותן קלוקס 6ת עיניו : בכתובתה וח"ת ולחיינו btר כסות ועונת רק6 מפסלי לספק • וי"ל דמיירי סמעפר יריק סקן כילו סון כסלו כסות ועונת ועולים לומר ס6ומרת גרסתני. (6"כ מחלק לכעלק

חוקן פלסס רכריס · תוס' • וכפירוס ftר כסות ועונס עיין מס סכתכתי כמסנס ו' פרק ו' וכתובות : דב שלא קפס המכילולידי מכות • פי' סר"נ ג:נקות מלח תענס (°כרתנן כמתני' דלקתן ועיין מס כרכור רנקמן)

לנתר ממוכיס סס רע מס מוניס סס רע לוקס ומסbס (רכקיכ ויפרו 6ותווענסולותו • יקיר ויסרו • וס מלקות) 6ף כל לוקס ומסס ' מס למוכיח מסרט טכן קנס (וכל קנס סלוס קוס • ומקרום65 ילפינן) סכירס לקו פרס זוממין קנסס קול • ועיין מיס כמסכת ני: כל המסלס fינו לוקה כתנסר"נרכתינ כלי ר6פתו • על הסעת תחת וכו' . hb מסלס וסינו לוקה • דכפירו' ככקק פורק עליס זוממיס לתסכומין מכלי כתכועסיתס לוכספר זמס יו ניר למס לי וכר קניתן מיר ליל : ומלי ניקו • ממון : גמ' פיגוכתוכות דף ל"נ • ועיין מ"ס כריס פ"ק וג'קי וטול סס מפנק ג' ול"ת ומהיכי תיתי להלקותו • וסלס קענס לחו פbין כו מטה סול - כמ"ס לעיל כריס פירקין : וי"ל כמ"ס סתוס'כריס ורננן וכו': הלכתר לגלי גן קרס וסכריקי רסייך כיס מלקות • ים לנו לומר ונקי מלח קטנה (עיין מ"ס כמסכה לנקמן) וכנמ'רכנן תחילה תענק מלי לרסיס כית • (יממין ולחי לס כפי חזירק • קוספ') מכעי ליס ל6זסרק • נעריס זוממין (פמפירין כליס פלוני מחייך מלקות . דלה טנס פונס הנוף bk 'כ סזסיר * תוס') ור' מסירנפק6 ליס מוקנסלריסיסמופו וירקו ולח יוסיפו עור : ורכנן קסוס מכטי ליס לקכרוס (לחקר סכענסו כריכין כית דן נסכריז כן וכך נסוג פלוני • כלקוח רתנן כמסנס ד' פרק כתרס וסנסלרין לענין זקן ממרח) (ר' ננחיר הכרות מישמעו וירחו נפקח • וחומרי מלס יוסיפו • °(מים קריכ סמע מינה רכל היכל וכו' כלומר עריס זוממיס וכסו קיימינן • להס כפרק ח' רכ"ק מפנק נ'כתכ וככל התורה כולה לוקס ולינומטלס חון מסוגל וכו' • הלל סכי קbמר כענין עליס זוממיס : לסון סרמכ"ס : פוק כעריס זוממיס. וסחוכל כמכרו כלכר :

נ

[ocr errors]

DICD

מכות פרק א

קט

ריע מברטנורה

תוספות יום טוב נמסיס לח מענק סקרי כ65 חפפר לקייס כערי' ועסיתס ל: ג משום לסתענס

לשון סר"כ ססרי כbbי 6פסר לקייס כחצ'ותס כגון מעיריס 6נו כלים פלוני פרוג) כן נרוסס לוקיס

כעריס ועסית'עכו'סכל לחיכס וכו'לחו לסתיל ליה סעדיס מtס לה תעניקנ6 דסיכ' חזקרק 65 תענה וחיכינמי כמכל סכן דקל ק"י פריכס סוח ולהרכח רמc\' פסי מפפר כיסרומס לוקיס סמונייוbין סלכס כר"מ משלסין כממון • לקיי' וכו' קלכן לוקסbכל כסמתקיי' סימס רתו ל6 נקי מטוס עריס ותמין סחייכין

לק תעג'. 62 תיק להוליך כסלומין משלמין הממיין לפי משוס לא תענה ברעך עד שקרי ומשום ועשית'לו (מפכס לס סקינסוסכחול מספר העדיס 6ס סיו סלס' כאשר ומס רכרי ר"מ וחכמי אומרים אין לוקין לא לקלקות מפוס לה מענה עריס וקוזמו כל 6חל מפלס ארבעי:'משלשין בממון ואין משלשין במכו'כיצד כ61") לקייס וכו' כרכתיך פלים הממון סקין רוניס העידוהו שהוא חיי' לחכרומאתי'קוז ונמצאו זוממין והנריקו קנדיק וכו' - הלכך נתפסידו : סין מ:לסין משלשין כניה'אגלאס העידוהו שהוא חייב מלקו' תו נמי מחייכי'מו'לס תענכמכו' פלין כל 6חל מהערי' ארבעי'ונמצאוזוממין כל אחר וא'לוקה ארבעיס : 6פי' כסמתקיי' ועסיתס כיון ליק' סלים מלקו'חי כל 6חל ו אין העריס געשי' זוממין עד שיזומו את עצמן •

רגלי לן קר' רוקנריקו וסייך לוקת 6רכעיירכעינן ועמית' כיצר אמרו מעירין אנובאיש פלוני שהרג את הנפי

כיס מלקוק כוח תעג' הלכך לי כחסר זמס יכל חסך מקס אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי נהרג זה: או לטולס נח'ינקו פוס 65 מנקס לקלקי' קנדין מלקות ההורג היה עמנו אותו היום במקום פיוני' אין לו תענס ונין סכר כיון רגלי סלס וממון גיכטרף כסיתן כל זוממין אבל אמרו להם היאך את'מעידין שהרי אתי גן קרס וכו' כמ"ס כמכנה כל ל'מסס סליס קיי קכל הייתם עמנו אותו היום במקו' פלוני הריצו זוממין דלעיל ל6 פלינ ללרכנן חלק את סילו לספסירו נין כלס ונהיגין על פיהם 'ה באו אחרים והזימוס: באו ור"מ יליף ממוכיס סס רע • לכל מכו' לח מנטרפין :י אחרים והזימום • אפילו מאה כולס יהרגור' יהור' כוכתבתי לעי'לסוחיל ומוני ערסיזומי עכמן סיזמתו חנקן אומר איסטסית היא זו

ואינה סס רע חייג כ65 מעפס הכי בעסקי גופן • ולל כעסקי

נמי פריס זוממין וכיון רגלי קסייג (יסקיון) כרמפרס וסזיל ונפק'לן מקרס דכתיב ותנת לן וכו' (ל"ת ומ"מ תקפה לסר"כ למס לי למתלי נסס רסרי מר סקר הער פר סיסית הפקר כנופן פל טריס : ה ולפילו כפחי 6פסר וכו'. פיפיק ליס מסו'דנפק6 לן ממוניס סס רע היי מחית כתות סתעירו ז חסר זי בעדו' חקת וכת 6חת קזימס וכו'לגל קסילרמוניל fט רע גופיס לס ירעני לנקי !6 מוריה חת כלן כלן יקרנו: ליסטסית סיס זלת כלומ' וbת קכח פרק 6ס כן יכול ללמדנו ויסיו וכמוכיח bס רע מויסרו רסורר

וסטיס ומורה' ורת'כתיב כן וילפי'ליס מכן הכות קרסט כמו ססניחן

החוס'כרכור המתחיל גמר ממוכיס סס רע וכו' גמ'וכתובו' ג'ורף "ו : משלשין בממון : כתב סר"כ 6ס יהיו cbc עדיס וכו' : וק6 מקפינן tScס לשניס כרתנן כנופנס ז'ועוד

." דמdoc מלקות חיכטריך ליסנורי כסלסה • רולקות לפטר נסcbc זיגיע לכל 6חל י"ו6 לחנותי לפניס ואין מפלסין כמכות: כתב הר"נ ונעינן ועסיתס וכfוגומון מנטרף וכו' הרי קיכל וכו' • הכל להלקות סלס קיבל כלוס ללה

סמלקיס לעריס כחסר זממו להלקותו וחט"ס סיסיו כלקיס נין Scפתס סמלקות ק6תל ל6 נתקייס כאשר זמס סלין כלן מלקות חקר כלל מסל"כ כממון טמכטרף • ניס כלן קבלת ממון - כ6פר זמס לסוכיח ממנו: ו ער סיזומנו 6ת עכמן: כתר קר"נ דכתיכ והנה עוסקר קער ער מיקיס הפקר כגופן של עליס •

מרלס נחמר פרות פקר קרמכ"ס: אין לו זוממין וסוערות מוכחת ונרקו הנריקס Sc לו (וחלו) וכללו לוין SE עלות כל עיקר סרמכ"ס : שהרי 6תס סייתס עמנו וכו' ולין לנו יודעי'ס זה הרג 6ת זס כיוס זה נמקו' פליני כמו סלתס fומריס ולס סרנו סוליל והעדי' ססזימוס!לק הפנימי על ענתר של עלות כלל c6 חמת קיס לו סקר קרי מלו זוממין לכל 6ס 6מרו כיוס זה וכמקו' זה היינו עמכס ומס לו כל קיוס • וכל היו דנרייטפולס- סוזי וססכחת נטלות ככמס סי6

6ינס זוממיס• (הנ"ל 6ס ל6

bמרו כלל עמכן סייתס 6ל6

66: כן הסורג ותסרון קי עמנו ולסרמ פון מוכספת סיס - וסרמכ"ס פ"ס מסלי ערוק ועיין לקמן מיסלרטור : במקום פלוני • רחוק מחותו מקוסאמס חומריס יותר ממהלך יוס הר"ן: ונהרגין על פיסס ר"ל סיסרגו סעריס על פי 6לו מתזיני וסעיף ספס' קרי ותרי לפי ססעלות על ענמס סל עריט ולקנחו לסעיל על (פלמה) של ערוס לה לקיימס • ולס לנטלת. לפי סקס חומריס 6ין 6נו יולעיס 6ס זה הרג כמו 6cתס חוסכיס • לו סלה קרג • וסין עלינו לדעת עלות • לכל נס ט6נו מעידין ס6תס קייסס כמקוס פלוני כיוס פלוני לפיכך פומעין דכריקס (יקרני סעריס סרמכ"ס : ולפון הטור סימן ל"ם • הפני זה ה6חרוניס נסמנין כיון פפטידין על גופן Se סעריס וקן לינן נחמניס על עכמן לומר לה פסיכו כך וכן

יפוי כחלו קטילו עליסס סקרנו הנפס 6ו סחכלו פנת • סין • ונרלס לכסכרתו כל סbמר עמנוסייתס קרי סס מעיליס על גופן • וכרכו סמרן פקרנו כפס וכו' ו6פילו העיל, ג"כ על קולג וקרוג זה איסטסית היסור כתנסרין

כח א כלומר

:

28

:

; וקנין

כלומר 6ס לכתקיל סיס וכו' - וכנמ'6פי'כתר6פונת נמי 65 וסטי6 קיח סכן נטלו עלס כיניסן לסזי כל הכ6 לפעילכטלוי" אמר ר' חנקו סקדמו ותרנו' פחי דקות אות (ולמה לי למתני ז6ת פי 6חר 6יסטסי' קיל זו וכי עלות זו (יורה של חיפטסים של כתרfטונס סלס 6מר וכל קיק חס 6ינה חרס כס 6חת -היל • סנוכעת כל הנוגעני : חינס נהרגת ללח כתרופונה

נתרגילי ליכ'טפי 6ין נסכנין קל כלכ'קלמר חסמעסיס פול בלכר לסכירכר"י דל6סר רחיתזכילס כק רחמונת קו 65 מקכלי fdחרת) קזי6 סולקין 6כתוך

סהרותח וכת ס. 67תיס כזה) ומ"ס סר"נ פי'חס' וכו' (ס"6) ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד : ל6סתו כפרת ולי 6סיות הסבירה ליס לר"י דלחקר ו אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין שהרי וחיתכנס לה קטליכן לס ללח וחקותס לס כ c65ונס תו הצדוקין אומרים ער שיהרג • שנאמר נפש תחת קרינות וטפיתלו דה לת לה מקבלי' ספרות6 דכת נפש אמרו

להס קטלינן חפומס וחין הלכת זניק וכו' דלה קרינן לת

כרכי יסולק : ו פר סינמך ועסית' וגו'וכן פי'כרנוביס• לתכנות מחי ליסטסית היח ז • קלין - סל הגרון פיקרן על פיסן (ולקר) כן קוזתו ותס לסו מסוס המזמין קסקינן עלייסו 6ל6 מטמט חיפכח דקל מסוס רקולס מקנלי' סקלוקח וכו' קול ומחזיקין למזמין ולכל המעידיס כמותס סקס סקרניסי והמזימי'העידו בחמת ונרה - כעיני ריס לפרס דר'יסור'6 cמר 6סטסית היה זו כרכריקס לרכנן קלמר להן לרנריכס לסכריקו רמקנליס סתלותת וכת סנייק וחין מחזיקין למזומי'ולמעידי'כמותס סכונס עליס סקריס הס 6פי'סכי להקות לכו ללון לקרינת לכל המוזמים • 69 סוס לכן לומר לספסית היסו fכל לרידי כללו הכי חינת נתרנת S6 כת הרפרנס כלכרי תסוס רסין מקנלין וכו' ומ"ת ומחי דוחקי' רסרמכ"ס למפר'ררייקולה לרנרייררכנן קלמר לסו ונרfיכעיכי מסו'דלפי מחי דמפר'סרמכיס ניח'ליפנירמתניי רתכן חלק כת פרספונה כלכר ול6 עס קוסית קנמ'רקל הפת'רחמרן דלר"י לסחר לחותמה כל רספונת תן לה מקכלי'וכו' לה

:כחת 655 רוק לי קטלס לס לכס קרcfונס • ולפיכך ספיר קזני חינת נתרנת הלס כת סרלסונס כלכר - לכל תיק נסרגת ולפי'ליכל טפירחי לחותכי ס6ינת נהרגת 5 מסכחת ללגז מקבלין ספרות וכת סניק 6כל גמי לסלקל לת למקני'כקוסי' היינו לסכירס לק גלס 6מרינן טעמ6 לרכי יסולס מפיס רלין מקכלין וכו' 656 רטעמית כפפט וכפירוס סרווזון מכתב סר"כ והל תלחס לספיג ולסגל דנמתני'ניחה לפירוס סרמכ"ס - מכל מקוס לל סוי ליס נחלס סכרח זוכרכרי י יתרת רסעיס לית דלין מקכלין וכו' • וכפרס רלח כתגת רסין סין לחיתול חירוcסכרס זו - ולה מלכו סיתס )ת חלה סכרח זר עכמס • קיח מכר שנזכר'כגמ'כרכרי ר'יסודס כתסוס עוכרח להפיח חקתס דחייתי סתרי וסcתקור וסייתי סתרי וcfתקיר יקחמר ריס לקים מוחזקת זוילמר ליס ר'יוחנן לס הוחזקס זרי כל יסרלל מי הוחזקו וfמרי'לימה ר"ל דאמר כר'יקורת • ור'יוחנן דלמר כרבנן 6מר לך רכי יוחנן חנה רחמרי 6פי'לרבי יקולי - ע"כ לf קלמר ר'יסולס 6לקתס רחמרי לטו כולי עלמל גכי קני הוו קיימי וכו' ופירס סרי"; לימס רכייוחנן דחמר כרכנן וכיון רקחמרירכנן 6פילו כנחת יקרנו *פופי'מינית וסגרי רננן לע"נ דלפוננת ב6טונס ליליס כת סנית זמס רק על 6ותו פלוני סהרן חת הנפס מקנליגן סתרות וקטלינן חפומס וכן לי חתוכה לק כז סנית נמי וכו' - ומסוס סכ' כר מזומו כולן נהרגו כולן וכל כת וכת קרינָל כת ועסיתס לוכfפרזתס וסוס ליס רכי יוחנן דהמר 6ס תיל הוחזקת וכו' • למימרח רוקנליכן סתרות'רמתן רחתי ותסהיד כתר רfפוקר פרדי קמחי - כרכנן וריס לקיס 67מר כיון רלתקור סילי קמחי לס מקבליגןוכו'כר'יקולס רחמבחיןנסרגת וכו'רכיון דתתזמת לס כת קר6פונס לf מקנניכן וכו' . ומסיס הכי כך מפקדי ונתזמילה קטליכן דלה קרינן כס וכו'עילי דחזינן הפתילסכרח זו רכר'יהודת לין מקכלין וכו' 6חר סתומה ונתינת הר6טונס • רי6 סכרס רס"ל כגמ'!6 דלמסקנה 67מרינן לרכי יוחנן חמר 6פילו כרכי יסולס ל6 קיימ6 הן סברס • !6 טעמים ורכי יסולת מסוס לחמרי'חטו כ"ע גכייתו הוו קיימ6 כלומר 6סטסית היה זו • וכפירוס סר6סון סכתו כריך ועל המסקנ6 סולת ולחי רק י' קופיס קנת' • וכיון דחזינן דחסטסיק קיח זר 6פילו כת תרופונת ל6 תתרג• ומסניכן לק ת"ק ס לינס וכו' . יקפיס סס כלכר קלמר וליכל לפרוקת וכ"כ סרמכ"ן בספר מלחמו'דור הפוני רקfי ליפנק רמתני נקיסיס לוקח למסקנה היל • הכל איכסלימה רחמרן להקפי) •&ס 6לרכח רוקח כסכת הרלסונס נסרגת קו 2:פכחת לכל מקכלין לכל כללי סגי לס : ולפי סלסותת סוניס דרימס ניח6 ליסנ6 דמתני' - ולס קחי כקוסיימפוס הכי תפס לו תכמנכ"ט כפירוס

:פנס כפי 6ותס סונית • fע"ג ללמסקנת הגמ'לס קייס לפי סנרסס כעיניו יותר לפלטהמפנס פתתה קיימת עלה קסה • ואת בידינו סניפפירוסיס סכתכ הרינגס סכיקס הס כגמרה • סקרספוןסכתב הר"נ קול התחרון סכגכו' וכמסקנחסלf, רכישה במחני'קחי כקוסי רלח תות לית לנותני כלכר - והפירוס קלסר טכתכסר"כ סול סרטון סננמ'כוסלק6 דעתי'ניתל

ולח פירום ניקל) ליסגל רמתני': וכרוקח נקטל בלכר ויכ6 לכונ"כ מכל זס ססני ספירוסיס סזכר סר"ננפי'מלתח חסטסית וחלוף הגרפסות נס פניקס עוליס לסני ספירוסיס• ולס חלקס סר"נלס לפי ססלסון סרון מכל כפירסיות עתיקו ב כלשונו פי'סמלס • ופירוט העניןיהbסון קלסרון מכס כפירום סרמכ"ס וכדכרי סרי"ף .והעתיקס ג'כ כלסונס • כפי'סלנילס והענין • הכל ולמי 57סניסלזוגות פירוט מנת לסטטיק ונירסקו • קינת נתלס כלל כפי' סענין: ו שנאמר בפס תחת

נפט כעליס זוממין כתיכ ולס

וכן'

מחוס

תחוס עינן נפס כגפס רס"י : לעשות ל6חיו וסרי וכו' - מסמע ססרי חסיו עדיין קייס • רס"י: יכול מפעל סקכלו ערותן וכל לקס הזמר מיר קורס גמר דינו סל נדון יקרגו • רס"י: ער סיגמור סרין : וסtת'מקיימת ספיר נפס תחת גפס למפיגמר דינו מקרי נכרס קטילס כרססכסן כמסנס ד'פ'ס וסנסורין - ולס מפנגמר וינוכיס וכו' • ועיין מ"ס כמפני ט'לחקר סנסרג לס • וע": ז להקיש סלסס לפניס סכי גרסי'בכל הנוסחלות וסכי מייתי לס כסוף כ"כ רן ק"ס- ולכסורת לפכל הנת

ליס למימר לפקים טניס ז ומנין 6פי' מסס' ססניס להם הימי' והלא כבר נאמר ועשיתם לו כאש' זמם לפלפס : מה סלפת מזימין מזימין תחת ססעילו יקר : לעשות לאחיו והרי אחיו קיים וא"כ למה נאט'נפש הסני' דקל רוכח ננקו • נ"י: מס פניס לין נהרגין על תחת נקש יכול משעה שקבלו עדותן • יהרנות"ל תלמוד לומר עליס • לומר סקוזמו פניקן - וכתיב קנת נפש תחת נפש הא אינן נררגין עד שיגמר הדין : 6פי'מסס לין לתס עד פקר העל וחמר מר כל ז על פי שנים ערים או שלשה ערים יומת המת אם 6

% דין פני עריסיני וסתו' מקוס סגלמר עיי הרי כלן מתקיימת הערו'כשניס'למה פרט הכתוב בשלש' כונן קימת לימ6 רערי'6תס סניס עד סיפרט לך סכתוב אלא להקיש שלשה לשנים - מה שלשה מזמין את 6פי' 6רכעס ונמלס 6' מסן חסר 6 ער סיקיו סלסתן השנים אף השנים יזומו את השלשה : ומנין אפילו קרוב לו פסול יות'מן החלc* זוממין וקול סקעין כל חסר מאה תלמוד לומר ערים ויש אומר מה שנים אינן דכתיכי כקרח לכל טפי בתוך כדי רכור סל סיומו של נהרגין עד שיהו שניהם זוממים • אף שלשה אינו

אף שלשה אינו מסכנע לה וי"ל כיון סנס חברו 6כל 6ס סעילו פניס נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין : ומנין אפי מאה 6ס מומת פתי כתות סוס (למ'זמן סעילו קלחריס סרי ת"ל עריס ר"ע אומר לא בא השלישי לא להחמיר סרין מלס ע"כ : רבי שמעון סן bתי כתות לכל לכר: ריט עליו ולעשות חינוכיוצא באן • ואם כן ענש הכתוב חומר מת פני' לינס נקרגס 6ומר לס כס השלישי 656 לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת וכו' ו'סמעין סתמb ר"ס כן להחמיר עליו 650 קלמר כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי יוססי קול סהול תלמיך ר"ט קליל וכלס ססליסי היתה מצוה : ח מה שנים נמצא אחר מהן קרוב או וחין (חוס סכפנס קילס ליכו קערות מתקיימת ליעזובר פסול עדותן בטלה אף שלשה : נמצא אחד מרן כמ"ם סתוס' ב"מ דף ו'סוף דין הזמ': למין הכתוך סחף קרוב או פסול ערותן במלה • מנין אפילו מאה : פ";: סכרייתb • וכנר קול נירין: על ל'כמה וכמי תלמוד לומר ערים אמר ר'יוסי במהדברי'אמורים כתכתי כיוכח כוס כמסנקי' טמרק טונה מלונה על מרק

בריני פ"ג לככורי': "מה פניכם פורעיו : ח כמה וכריס

וכו'

כתכ סר"נ וממר מר מוריס כריני נפשות וכתיס וכו' • עיין עליו כפי' למפנק נ' פרק טפי לסוטס : ער פיזיו פלשתן זוממין • עיין מ"ס וקנילו הערה כמסנס כ' פ"ס לסנסלרין כסס סתוס' ורוקנf כסכיוכו ערותן וכו' • ומ"ס סריס וסול סקטיר

ומסדרינן וכו'כתיך כרי רכור רוקח כסליסי וכן לס סס יותר: חכל לס כסניס קרלסוניס וכן כתננסרי' קטור סי''ח ופעור תוך כדי רכור מפורס ריס פורניר - ומ"ס סר"כ 6כל 6ס תעירו וכו' הרי הן כ'כתות לכל רכר • וכפי רש"י • ועיין מ"ס כמסנס דלקמן לסתוס' וסרמנ"ס חולקיס כזס : רבי עקיכ6 לומר לה כל הסליפי וכו'. לסון רס"י ל6 קונרך לגמרינן זלת לממילידעיכן ססניס מזימין 6ת ססלסס : ססרי ססניס כפריס לכל עלות וממיל6 ילעינן סלין זוממין ער מיזומו כולס . סקרי כולס כ6'נעסו עליס • וקרח כתוכ וקנס על סקר הער : ולס נ6 וכו' ע"כ. וכתב סרמכ"ס ולכרי רע ור"ס קיימין ולין עליסס חלק - ע"כ י וכן חין פניקס חולקין זס על זס • וסל רמתניין כליסגל רפלוגתס • ק6סכסן טוכל רכותיס ול6 פליני - וכמ"ס כמסנס נ' פ"ג דככוריס - הכל נ"י כתב ז"ל וריכ"ס מפרס ור"ע חולק על ר"ס : ומפרס כך לה כל הסליפי להקל עליו ולומר סל6 יזומו על פיזומו כלס 6 לסחמיר עליו לומר סנסרג מיס6 כפניס - fכללס קומו סני' קרלסוניס נקכניס לע"פ פלס סוס קליסי ופול פי' הר"י ני"6ת רחס קוזמו קסניס 6ע"פ סלה קוזס ססליסי געשו כילס זוממיס • (טנט הכתוב סמליפיסנטפל לפניס סעברו והעירו סקר כיונ6 נתן מס ססניס קוזמו ולח coליסי ולוסוס הליסי נס קול היס נקרח עוכר עכירק - והרי נפסק דין פליטי כדין הפנים נטפולן נתס ולל נקמתו • ומ"מ 6ף לפי'זס סלכס כר'ס רת"ק חיק ליס לריס • וסוס ליס לר"ע יקירחת ע"כ ותקו' פ"ק דסנהדרין דף מ"ח פירסולר"ע fית ליס לר"ס : (מוסיף הול מס טניס נמכל 6' מתן קרוכ וכו' כרתנן לקמן • רולרים תתקיים קערות כסלר : על אחת כמה וכמה יסלס סכר וכו' : לסין קריכסמלק טוכס מרוכס וכו'כמדס טוכת סול לומר נוכר חסד לפיס כמדת פורענות סו) חימר על סלעיס ועל רכעי' • רס" • ועיין מ"ס כסוף פרק כתר : ח מה סניס - כמכל כfחר מכן קרוב וכו' • ים לפרם פסו6 סיוס דכרי, ר"מ • כנס לעניין זה הוקם הסליס כפניס: חופכחו מפני מחלוקת ר' יוסי ורני • נ"י. וככר כתכתי לעיל וברי סתוס' ולס ידעתי) למה קונרך לאכול טעס כמה פנסו : (מכוחר קנס 6נתלק כפרפס ססכסוך סכחו :

(מכוחר קנח 6נתלק בפרפס ססכפור סכחי : ערותן כטילס. גרסת ליז

כח ב

28 ,2

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

:

פות מכלל 6מרס ;S : הרי זה כל לגמרי ונמנ6 עמרי סתרי ומסדרינן 6וכות6 : 6חר מיני תמונות • כמי פרותן כטלת : עדין להטמענונסניס סעלותן כטלס: בזמן שסתרו נתן .כזמן סתתרו כהן • כריני נפשות סיירי כלומר כי 6מרי' וכטלת וכו' וכפי רכי ין ור' יוסי פליג וסבירח לית bפי' כזמן 65c זהו כז3ין סהקרון חו תפסול נסתקף מתחלק להיות מן המקרין

ת"וכסן וכן סול נהריח ננמ' • וקקפו כתו' ל"כ הילך מנינו כעוכר עכירס מכל 6ס לל תתרן נסן ולו כיון להיות פר כדבר ירינו ורנליגן כסנותנין נט

65 נטלה עלות במקרים סיס כמעמד קרוני וסי' לגו בדיני נפשות - אבל בדיני ממונו - תתקיים הערות כסכיל רbייתו סל זסי והוכי לומר דעדות הכסריס נטל כשאר יו' אומר א' דיני ממונות : וא' דיני נפשות כרי : ט וסמ' מקרה נו ותחי רוני ודיני נפשות בזמן שהתרו כהן • אכל בזמן שלא התרומהן מה נלמנט

קמפרק מנטרף וסריכן f rc6יס סים כה יעשו שני אחין שראו בא'שהרג נפש: טהיו שנים עס סכת של עריס 6קוח כיפות כיו • וגס לרכי גמי רואין אותו מחלון זה ושניס רואין אותו מחלון זה וא' רוחס לותס וסס רוליס לופן קס ספעמיס יתכון לסר מתרה בובאמצע בזמן שמקנתן רואין או את או הרי כפעת כתרסק : לפיכך 6ס תן סקרוכיס לסעיר ומת או עדות אחת ואם לאו הרי או שתי עריו' לפיכך אם קין 6תי הכתוס סכפני אתרנו דקרתי כעינן סיכון נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין - והשנייה החלונוירוליס לוסנטרפי להעיר וסיעידו כנ"וולי לחן מטורהו יוסי אומר לעולם אין נהרגין ערשיהו פי 6לו עס 6לו וסס כלס עלות הכי ל6 פסלי • ותל דפרין שני עדיו מתרין בו

שנאמר החת: הוס וסן נסרנין קו מה יעסו סניחמיןוכו' ר"פ

נסרן דרכתי חיכס כת 6חת וסמס יכח ויעיר חס' סככר העיר 6חיו וסוס ל6 ילע סככר סוס 6חר כרי לכורו תירול'זס ליכן פלח הוותס וסס סניזמין פולס לפי'סר"כסמפרס לעיל ולאחר כרי דכור קריקן סתי כתות לכל רכר לסתוס'סכירס לקו נהרגין פרי ללס 6מר סקן סתי כתות סלח לקומס כלכרי לח לנמגס קרוכ וכו' במכוחר כרכריסס• סלכן נריך לומר סרעת תר"נכזת כרעת קרמכיס פיס מסל' עדות לל6 כעיגן תרתי 6ל6 ככוכתו להעיד כלכך מפפלי - ולענין קופית קתיס' מבחינת נט - מכחתי למסר"ר פסלק כהן פכתככס"ט סימן ליולסלתרן ספרי יכיל סמנרס כסמין ערים כפריס ול3 ל6 יפסול הפוסל נכונתו כמ"6 סס קטר רכיון לתזמין עליו והוכיח 6ת 6חריס מכלל הערות לחוכל כמינייסו לכטל תעלות • ע"כי וניקו נתח דלענין תוך כדי לכור רעת סרמכ"סכרעת התוס' לנ6

6מרו 68 לענין קומת • זמין לתורין כוס: מה יעפר סני חסין פרחו עס סליסי מן הסוק כחול וכו' רס"י : ט ואחר מקרה נוכחמנע קימק מי סוכון לומר וחזר מתרק סfין מן העריס. ויס מפרסיס רנקטיס מטוס ריס6 דקתני • יומין הלוחת לו - ומסתתס סיינו ע"י סמתרס ס6ומר לעריס •

חלו ו6לן רמו 6ת סרע סות(עוסס)וכרחה למסיח דנקט לספוקי מדרכי יוסי רחמר כסיפה הינו חייב על פיתיו פי טניס פריס מזרין כו • קוס': כזמן סמקנתן רופֿין. לת 6לו - לשון סר"כ 6ס היו שתי סכתות סכסני החלונות בליס חוזר וכו' • וול סרמכ"ס כפירוסו כסיסית זה המתרס רוחס סניקערי'סכחלון זה וסני סעריס סכחלון fiחר וכמו כן הס כלן יוחין 6ת סמרה וכו' ע"כ לסון מקנתן 65 לייק הכי - ולפון התוס' סמקנתן רופֿין 6לן 6ת 6לו מנטרפין יסוי s6 לוס ftין רופין ע"כ • ולקמן סעתיק לסון סרמכ"ס סכחכורו : ואם לסו וכו' מסקי סתו' דמיירי כס6ין וו6ין המתרס • לין המפרת רוחק 6ותס• 656 rמעו המתרס סמתרס כן וככן סני דקל קיימינן כרכנן דפליניסלרכי יוסי רכסמוך: ול6 כעי כי פני פריו מתרין כו • כמו רכי יוסי • ע"כיוכלומר רחי המתרת רוחה חותן • 6ו הן רוחין 6ותו מנטרפין - ותוו הספי כמות כפרות חחת • כדקתני רפ6 כזמן סמקנתן וכו' ללמ6 65 כעיכן סיתל כל הסניס וכו' • 656 בחר סגי : וכמכוחר כרבריקס • 390 סרמכ"ס נכיר :נכין עדות היו סני עריס רוחין וכו'. כזמן סמקנתן רוחין וכו' - ולס לה סין רוחין 6לו 6ת 6לו - ולל כירן חוחן המפרת • קרי 'י cתי עריות - ע"כ נרחק מוכרין פסור ממ"סנפירוסו • ומפרסו כחכורו כרכרי התו' סמקנתן רוקח רוח • ולפיכך התנס נשיפה ולח נירף וכו' - ראו כירף המתרס כלכד הוי כמקנתן פרחו וכו' וסוי ככת 6חת : והשנייה פטורה • 6ס רומס מנת הסנייק 6חר סנסרג סרונס פטורי היל • דכיון פנתרן הסורג על פיסס • סונחין נסרנין דקיימ6 לן לח סרני • נתרנין • קרגו : 6ין נסרנין דכתיב כספר זמס לעסנתרחקיו • ולס כ6פר עסקיניי ועיין מ"ס כמסנס7' פיג רנ'ג למסמע דלענין מזון חפי' כחסר עסס כמי מחייכינן ליס לשלומי ודעת סרמכ"ס כפ"כ מסלכות ערות ולח מבטי לענין אמון fk

67פילו לענין מנקות נמי 6פילו לקת זית פקעילו עליו לוקין 6לו• ותמר סכ"מ למכוס מכין לו כל זס וcfהמטזית דלענין ממין יפלו rל מת לסמיך חוזר bסנינו במשנת ד' פרק ג' לנין • 6ך סכיח לכרי סתו' לכיס כ'ק ססעתקתי לניסס ככ"נרמייסכין למת כתמין 6פילו כfסרעפת • ונזין רכריתס מספיקיס לענין מלקית' ולפיכך פירן קכיס וסנירס ליס לסרמכ"ס לוס סbמרו ולס כססר עסס רדיקf נסרינס סיס סכיון שנקר זה על יריקס גרול עונותס מנפוחידוגמה לרנר • נותן כל זרעו למולך פטור • סג6מר מזרעו ולל כל זרעו • כל כמלקות 65 מייך כולי כחי ועוד י"ל למחקר bsקיס גכם כערתעולי סזס קנרון קיק חייב מיתה • לו סיס מני סקכ"ה להסכיס על ידיסס פתקנר נפט לקת מיסרל • וכולהופכס ונעפה:הוכחת קיר זו דנכרי קטיר קטלי ע"כי ונסכי fסכתככתרון האחרון ככר קלמסון קרמכין נפיקפורק

לכל

[merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »