תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

י". סמתיס גורמק ותחיית המתים בא • על ידי אליהו זכור לטוב - אמן : יסו סיכf :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

תוספות יום טיב סוטה פרק ט תוספות יום טוב קכבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר" והמלכות תהפך למינות ואין תוכחה בית ועד יהיה לזנות. והגליל יחרב והנבלן ישום ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופריתסרח ויראי חטא ימאסו" והאמת תהא נעדרת י נערים פני זקנים ילבינוי זקנים יעמדו מפני קטנים - בן מנוול אב בת קמה באמה" כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלבהבןאינו מתביש מאביו ועלמה יש לנו להשען על אבינו שבשמים" ר'פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות - ונקיות מביאה לירי טהרה ' וטהרה מביאה לידי פרישותי ופרישות מביאה לירי קדושה וקדושה מביא לידי ענוה : וענוה מביאה לידי יראת חטא - ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאילידי רוח הקודש ורוח הקודשמביאה לידי תחיית המתים. ותחיית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

טו משמת ר'מאיר בטלו מושלי משלים משמת בן עזאיבטלו השקרני"משמת בן זומא בטלוהדרשני' משמת ר' יהושע פסקה טובה מן העולם - משמת רשב"ג בא גוביי ורבו צרות - משמת ר"א בן עזריה פסק העושרמן החכמים - משמתר"ע בטל כבוד התורה - משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה משמת ר'יוסיקטנותא פסקו חסירים ולמ' נקרא שמו קטנותא שהיה קטנותן של חסידים משמת רבי יוחנן בן זכאיבטל זיו החכמה - משמת רבן גמליא הזקן בטלכבוד התורה - ומתה טהרה ופרישות - טשמת רבי ישמעאל בן פאבי בטל זיו

- הכהונה - משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא ר'

פנחס בן יאיר אומ'משחרב בית המקריבושו חברי ובני חורין. וחפו ראשם ונדלרלו אנשי מעש'גברו בעלי זרועי ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין

[ocr errors]

מפ'כעין שמפר'לויו סכסוג 'שוא - על מי לגו להשען על אבינו שבשמים. ר"א

הגדול אומר מיום שחרב בית המקר' שרוחכימצא למהוי כספריא וספריא כחזנא וחזנא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלאודלרלה(ומין סומל) ואין מבקש על מי שיש להשען על אבינו שבשמים בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »