תמונות בעמוד
PDF

פסקול נסחט עור רלי הכי קוי מעסס לסתור למפיקרס קלמר מיין ע"פ כת קול 6פי' ידענו מל6 כפמע כן מפי חלס וקור קלמ'מעסר כfחל סעמדוכו'וכל לומר דדוק6 כסיס לפלופו כחרס וכמו ססנריכו כנמ'סרחו לו רמוס חלס כו'ולפין דלמסקני כח קחי קקיס חוקתת' כמ"ס כית יוסן לסרמב"סלח לכפעת הסכנה כי סל fין חוtcי'לכרק ולס לסר : מימ סנרילfמיתית ליותרים לסמיך כפירטנו פרס פס תכסלס ילעכו t bkמסוס קסכנה חין חופפין חפי' כלס ילעגו וח"כ קוי מעסס לסתור 6

% כרסמרן ובת קול ריכל 165 היינו כת קול דעת' ! פס בצלמין באהר שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני נכלמין פס מקוס: זכוכיפי. פוס: כן ניחת לי וכטן זה נשכני נת'והרי אני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו לו חמרתי לו: כן סוכרים יש לפרס כסוף פ'כניסטי' את אשתו: ז אמר ויעבשירותי לנהרדעא לעבר סכל חבריו חולקים עלי :: במס' נינה מנין מסתמסין השנה ס”ח מבחנימצאתי נחמיה איש בית דלי אמר תסוכסת כניסות וליבי יכול נכת קול כו' וס"מ הפמ' קל לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישרא על לילך 6כליכי להעיר מס נער'סמת6 נקל לתת'כרכרה פי ער א'. אלא רבייהודה בן בבא ונומיתי לו כן pcbעתי 6לס חמור נקס וכן יפרס": קול bלינו הדברים • אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים לתת - זה העדות בסמי : מכוי סוח וכת קול כלהלין • שהמדינה משובשת בגייסות

שהמדינה משובשת בנייסות - מקובלני מר'נמליץ ריחליטזר ור' יהופע להנריס ע"כ • חפר לימ' לפי סלינו הזקן שמשיאין את האשה על פי עד א' וכשבאתי ור' עקיכי חומר כו' ולית מנוי הוי סימני וכת קול והרצתי הרברי'לפניובןגמליאל שמח לדברי ואמי קלכק כסל מונייר של הלכת קרינה ניס ססרי כתנותו' מצאנו חבר לו לרבי יהודה בן בבא מתוך הדברים מפיליס על פי לפה ועל פי נסס ירושלמי רמסיס סימני נזכר רבן גמליאל שנהרגוהרוגים בתלארזא והשי קרוביס קון מחמם נפיס פרי ולק הוק ניחום : ר"ג (ס"ה)הזקן נשותיהם ע"פ עד א' (ס"מ) והוחזקו לתנן כמתניתין וינר מפי ער איש פלוניכן חיפ פלוני להיות משיאין על פי עד א' והוחזקו להיות משיאין מפי och מפי סנר מפי

כפכני וכו' נ"ל רס"ג. ער מפיער: מפי עכו מפי אשה מפי שפחהיר"א ספחת כסר לערות C6 : כעינן סילמר ניר ממקוס ור' יהושע אומרים אין משיאין את האש'ע"פ ער א' לה קהל כהנת כפונדקית פלוני: כמו כריסb • ולריס ר"ע אומר לא ע"פ אשה (ס"6 נ"נ) ולא עיפ עבד. כלומר מיוחסת ל6 קכס קול וסמך וכן פירסקרין • ולא על פי שפחה - ולא על פי קרובים • אמרולו כסמנק כפונדקית כתמית ורס'יכמסג'ו' פרק ו'דגיטין מעשה בבנילוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה ו6ס קל מיכן סכונרקית כמתני'רמולך לכור ססזכי' א' מהם בדרך והביאוהו כפונדוק ובחזרהם אמרו מסיחה לפי תומר כל פכן פמו וסס כירו וירין לפונדקית איה חכירנו * אמרה להם מת וקכרתיו פירמינן כופה ישראלית : וקרח"c ליגנריס 6% 6ים והשיאו את אשתו אמרו לו ולא תה'כהנת כפונדקי'

לכםתקח פלוני וסכל כסיפ'נרסינן

אמר להן

לכשתהא חיים פלוני בן חיים פלוני מנוקס פלוני : וכן העתיק הטור רך סיפ' • וכתב פלוני בן פלוני ממקוס פלוני וסרמנ"ס פרק י"ג מק"ג ולתר פתוח פלוני כן פלוני 6. פלוני ממקוס פלוני וכרחה לי פתוח טעות סופר ונתליס כתכ כסוף הפרק קתוח יפר! fcמר כנת חיים יסודי

טעמנו וכו' 6יןfומריס כחומר בדעת פלוני הו6 על סיביר קעד ססו6 פלוני ויכיר פתו וטס טירו : ! מצאתי כתמי' נס"ס וכן כרי"ף ורחים מכוניות לפי סנסמיס חזר למר ר' עקיכ'כססמע סכס לו מחרן יפרץ : כלי

להגיד לו העלות . ולפיכך סייך לזכור סנחמיה מבלי לרכי עקיכל כיוןשסוח קית מנקפו לרכי פקינס : ונומיתי פירסיר"נ חפרתי ונ"ל ססול מלפון נחוס כמו וכחומתי • וקטף ככלע כדין סופיות יסמה : מפי ככל • טיין כפי' קר". גפ"ק דר"ת מסנס ס' : מפי עכר מפי 6סס מפי ספחת • נכולי דוכתל תנינפיס נרים' וידר עכריס וטעמל רכס ליכ'רת עכו מfסס ילפינן כניס כמו סכתכתי כפ'נ' רכרכות • וקכל דתני ספחת סמך c oc6פחת רכוותת !6 דקסי' פחת גופת למחי סינטרין וי"ל דכיון דליכ' תרתי לגריעות6

bcינס ככל סמכות והיח נקנה ה"ח רלס תקילו נס (סכפיר עדיקת מידי דסו6c6ר פסולי רחוריית'רלס מכשירין כמ"ס סר"כ כפ"ק דר"ת קפ"ג דטנר פסול

פסול דלורייתל וכסר לערות 6סת - ומ"ס סר"בחון מחמס כפיס דתנן כפרק דלעיל מפנק ו' ועיין סס מפנק ו' והרצתי סרכריס וכן כסוף פרק ז' רכויר וכן במנח כגמ' פ"כ רחגיגס דף י"ל ע"כ רכי יסוסע קרנק לכריס לפני ר' יוחנן כן

זכחי יכו' ונרחה לי סרמלה חרמיתסכן תרנוס יונתן מסלי ז'וסקיכותי תיק תסיחן היה תהו רליך • סרי ססיהק מתורגס נלסון לילה סוס מן סקל חזר מן הככר הנוסף : (יונתן ות חינוכן עוזיחל ופייןחו'למגילסרף כח ר'5וכמנילס : אמרו לו לרכי עקיכ'מעסס כו'ר"י : כפונדקיות פייסר"נ מסילת לפיתומה דעכו"ס היתה כדמוקמינן כנמר'ופריתק כוכקכפרלקס לותס קודס סbמרו לה ליס חברינו לחליק 65 הות לפי קומה

סוליקה

[merged small][ocr errors]

3

ס

לכפקקל פונדקית נסמכת כלומר מנס לפונדקיסינסנחמנ': הוציאה לקס מקלו וכו' קרי פלס עליס סמכו 6ל6 לפי סליק מסכת יבמות

תומס הפיחס וקכילק לסס מקלו ותרמילו רס"י:

סליק מסכת יבמות פרק א בתולה נפלת ליוס רכיעי ולהכליל חמישי לחיכס למיקס

טעם. סלורק ככר מכוחר הכל יהיה טריל כנפוליס לכשתהא (ס"מ) פונדקית נאמנת הפונדקית ממ"סנריסיכמוי: מלח מלי כעיל : 66ס יסל הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תור'שהיו בידו; פרק א בתולה סכל 05E טענת כתוליס כגון סיסמר נשלמה מסכת יבמות

כסחת כעלתי ול6 מג6תי דס "t

חין רחוי לקרות'כק"קרעת לס קיס קטנה לו נערק לו מסכת כתובות

ולגן תנינמי 6למנת רגכת כונרק לו פתח פתוח מנחתי

כלל קי6 6cb"כ סלסה וכן לס קיח קטנה לו נער 36 פרק א בתולה נשאת ליום הרביעי ואמנה זיכתס פזקוקס לינס קקי כנרת לין לס טענת פלס

ליום החמישי שפעמים תקרס כס"ס הידיעה לפי פתוח : יסניס וכח לבית דין בשבת בתי דינין יושבין בעיירות ביום השני וביום טמפורסמת וכרfמרי' כגמרי נטול כעסו עליו מכל יתפיי' החמישי שאם היה לנטענת בתוליהיה משכי'לביד סיף פרק ט"ז ריכמות ותקקרר דעתו ויקיימנה

ג בתולה הסומסמ' נגרם כורס6 כי סמל זנתה תחתיו וקריקי

סרקל רמן לס וכו' (סוכן לסורס עליו וכנמ' פריך ותנסbכלקל כסכת וחסים לו טענת נמי ל6 תני קעכו עכרי כמסכ'כ'פיק דקרופין רמלי חסינותה כתוליס יסכיס כיוס סני לכית דין ומסני סקלו חכמיס על 6יכ6 ליס לסודיעסעכר כ'6 כך נ'S וסתו'כתכו כענין חקר: תקנת כנותיפרחל סיקס טורס כסעולק ג'ימיס חסך כסכח שפעמים נסכת חכפולה קחי • רס"י וכתב הר"ן רמק/9 נ' כסכת וסלסת נסנת זנרכיעי כונסק (כזנון פלין בתי דינין

הכל דתני נמי טעמס נסקרו למעוטי יוס 6חל יוסכיס כו' וק'6פק נסחת בכל יום והום סטרס כסעולס וטעמל רמנס כיוס ס' ותירן לחימפרסמה מילתח קווט כל פלססימיס ומפני תקנת ענייס נוסניסנקנת מקומות ליפ6 רנסנין כחסר נסנת מטוס לטריקה לקו "נ רלח קפלו לרוס נערכ סכת וטעמ6 דסלכנס גיוס חמיסי סקרו חכמיס על וחרוסת כפעור'ומלןלסוי לח ידע למפר'רכי יו6

68 67'כפכת תקנת נכות יסרחל סיקס סמח עמר סלפס ימיס חמיסי כסכת וד' לענין ניסוחין כי הררי ננקו ולס לפלוג בין 6חר לר' כלל וסי כסכת וסכת ולנוסb לת 6למנס 6סור כעסיית מלחכת ומעקרח תקנתס לרכנן לגמרי וכן כתי כי חזו דלרס כטל פלין סלסס ימיס וסנופל 6ת סכתולס כל סכעס ולעניןברכת חתניס למלחכת נסיכ ככולקו יומי (כרחית כנמרח רף ה' לס סכרי כין כחור סנפח חלמנה עין שמן סנס כעולה מברכים ברכת למסיק הכי קול 6לס לרכנן 65 תיקין בחלמנה מידי ומפיקרס "חפניס כל סכעס וחלקן סנס6 פלמנת יוס 6חר : תקנתה לגמרי ונוס"ק תנינקדיס ריכל ומסתיר לטעמייסו עור

נ כתולק

מרחק לי לתפוס מקלו 65 הון עתקנורכנן לעכוני מנות

דניסוחין 6לס מסוס טענת כתוליס למלקס וחסורק קול קונרכו ליסל (כתונת ימיס וכיון ססוכרכן פיקד יחלו לכתוכסרכיעי רמפלי טפי מfסוכסכת מסוס פקלו וכיון דיסלו נכתולס יקלו ל6למנס נס כן ללוי לס סקו למימר ונטולי 6למנס זילו לרכנן ולח מתקני כקו מלמל (מסיק פני קנס טעס לטענת נתוליס לומר דעיקר התקנת היפרכסכילה ולילך לו תני להו כלל - ע"כ: ביום השני וכיוס ססמיפי דשכיחי דלתו למקרי כספרס • נמרח פ"ו דכ'קיף פ"נ וסטעס כקכתי סוף פרק ג'רמנילס : שאם היה לוטענת כתוליס כו' כתב הר"ג וסמל זנתה תחתיו פירס לחקר סנחלרסק וקרי היס 6סורק עליו כגון 6סת כהן לו סקיכל כה לכיס קרוסין פחותה מכת סלסה דליכל 656 סל ספיקר נכון סמל קורס סנקלרסק ונפחותה מכת פלפל סמל כחונס (ועיין כמסנתזי מים e) ומסוס סכי 6ף כלר נסיס רסיכל ספק ספיקח ולינה 6סורק עליו • חפי' קכי נח פלוג רכנן כתקנתס ומסוס לסת כסן ופחותה מכת סלסה תקנו ככל הנפיס סינסbוכיוס סרכיעי ח"ן הוליל ומסכחס כל6סתכקן ופחותה מכת סלסה למתסרי עליק תקנו ככל הנסיס נמי וכרפירס כקונטרס סמתוך כך סיכס לכית לין יתברר סוכר ויכלו כליס סוכתר כרכון תומכת ומ'ס הר"ן פקדו כו' כנמרח ומיין פי' המלה כסוף מסכת סוטה ומיס קר"נ ונופן סלין כ'וכו' 6ס נ66ת ככל יוס גמר' וס"ק מנר תקנס שו למשנתינו נסחת ככל יוס 6כליס ולי ימיס רחפור חסר חל עלייסו כגון סכת לפי ספיי קנפוליס קנלר (כמה לכרי' כרתון לקמן מפנק ד' פרק ו' וק"ל כקונין קנין כסכת ללסול כמ"סכחסנה ו'פרקנ'רכינס וכיכ קרח"ס וכן כי"ט סיין נמי המיטעננה כולכן כמחנה נ' פ"ק וכינה וכלסו קכי כי"ט 6סור 6ף כסר"מסכוכרתנן כמסכת ז' פ"ק רמ"ק: ומ"ס סר"נ וטעמל רסלמנק כו'פיקס פתח עמס פלסס ימיס וכו' (סינפסק כיוס 6קל 65 מקיימס תקנתה 656 מסכים למחר לממלכתו וכולן כו 4

ב 8 ת ב

נ כתולס

[ocr errors]

נ בתולה כתוכקת מלתיס וכו' נסיף מכילתין פסק ב כפולס 6למנס נרוסס כלומר כתולס ססיל bמנס סונרופק

סריג רכחול' 6ת דרככן ולפתח קני מחתיס 6 חלונק מן ססרוסין וחזרת ונסחת כתוכתס מן הפני מ6תי' : בכסף מדינת יס סכן כל סל ינריקס וס נכל דינר סכעס ויס לס טענת נתונים לס לו מכה לק יפני כוליס 6כרס חלקיס נקסת ופמינית כסף ונמכל מלתיס דינרים של כתולס כתוכתס רמקח טעות סול ססוי כחזקת נתוני נפחת: ג בית דינריס : כסף טסורי

סכח על סקטנס פחותס מכ ותסקלס כתנתי, נתפנקו ב בתולהכתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה פלס פניס ויוס 6חד סלין פרק ו' רפחה וזו דעת אמנהגרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים כילתה כיחס : וקטן פחות יומנ'ס • הרה"c סוכר ויש להן טענת בתולים הגיורת והשנייה והשפחה מכןתמט מין כילקו ביחס וככתונת תקנו כסנע : שנפדו ושנתניירו ושנשתחררו פחותות מבנות הכל על קנלולס: ומוכן כן פורת סכולו כסף טהור וכין שלש'שניס ויום אחד - כתובתן מאהים • ויש להן פנתקע לה עכלותו בנקוס: התוס'נפרק ו' משנת ה'כמו טענת בתולין : ג הגדול שבא על הקטנה וקטן כקונתן מחתיס 6ס כסלו סbכתוך סס ככ"דרות הכלל שבא על הגדולה ומוכת עץ כתונתן מאתים: דברי סתס : וחכמיס 6ומרים

של הנריקס לס נחמר חלה ר'מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה : מוכת ען כתוכתס מנה לסלע בנחור • וכן פי' ו כתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין והלכת' כוותייהו וגופינו לי הומניס נוסנת ר' כ"ס כתובתן מנה ואין להם מענת בתולים הגיורת קכיר כת כמוכתר מנס ולח ונכורות: וחלוצה נרחס והשבויה ומשפחה שנפדו שנתניירו ושנשתחררו קוי מקח טעות : ו כתולס לפרס הנרכיתל נקט קלונק יתירות על כנות שלש שנים ויום אחד : כתובתן פריס מנת לונרוסה לו דס"רחמינח כיון רפומרת מנה ואין להן טענת בתולין : ה האוכל אצל חלונר מן קנפוחילס תורת ינס 65 מססרי כניסת חמיו ביהודה שלא בערים אינו יכול לטעון טענת ונסbת סתס כתוכתה מנס לחופ' סטרייכמת יכס עליס כתוליס מפני שמתייחד עמה אחת אלמנת ישראל וכחזקת כעונת קיימת כעל כרח' ו'6 וכנפוחה ואחת אמנת כהן כתובתה מנה בית דין של כהנים משנכנסה לחופה : ה

רמיס קמ"ל תוס' : היוגובין לבתולה ר'מאות זוזולא מיחובירס חכמי' האוכל חלל חמיו כיקורת הגיורת וכו'סנפלו וכו'וכן

ו הנושא

כסתיו עוסיס סעולי חרוסין תכן לקו לקמן

נכי חכי סכלק כיסודה קיו גרים פיג וכפי'ס מסלכות חיסות העתיק הרמנ"ס משוחררת נוקניס סקלרוס מקייסר פס חרוסתו כרי סיתס לכונס נק ניורת וסכוי' • הכל פ"ק מסלכות נערת העתיק של דלקין פ"ג לפיכן כסנסלק אחר כך חין לו טענת כתולין : גיורת פנויים מפוחירת חס נתגיירה כפרית ונסתחררה וקטור

ו ונסתחפה סימן סיו וסימן קמ"ז העתיק ניורק סנויס (ספחת נתגיירו

סנפלו ונסתחררו וכסס רנינו מסר"י ליווס ז"ל סמעתי טעס ספונת סנפלו וכו' וכן מכות פריון סכוס קולחת • ולסתנייי .חי"פ סרוחין 6ותו כתחלס לין מרכין עליו וחין מרקיקין עליו מכל להסתחרר עוכר כעסס רוקתנחלתס חוקס °והתוס' פיק .רעכו"ס יף ג' כתכו 6ריכה וחורחל רמלק) דנמרח לכקרנת מקומות לה קפיר למנות כסלר : ושנתגיירו וכו' פסומת

מכג'יין מיניירין כקטנותן תמכל כלפון תוספי פקעתקתי כמשנה נ' פ"ו : פחותות מכנות ג'וכו' 6פילו נכפלו נקוליתן חוזרין - ר"ן : ג וקטן סכח על סנדולס פי' סר"נ פחות מכן קטע ריל ויוס 6' • וכרתנן כפרק י' דיכמות • ומ"ccלין ניח תוכיחה ומכ'ט לי רמי לקטנס הנכפלת רקקס כפוליס חוזרין כמו סכתכ לעיל וכפירס רס"י נכון לכל קטן

והסיר הבתולין לה ריפל ממוכס ען הכל כלל הסיר כפוליס מיירי כן כתבו התוספת וסרח"ס : וכתויה כו'מן סנסוסיןסנכנס לחופק וסלק פדיס סלח נסתרת ח"כ נסתרת ולס ססתק כדי כילת כריית'ומייןמי: מסנג': וחלוצה היידי דמתניתין קמס נקט ה"נ חלינס וכין דמועי' הכל בחלמנס מן סנסולין חין נ bk מנס פסיטל רמCL

להניח חלונס כתר סכי לס יפס כחס • קרין : והשבויה פיין מ"ס כפ"ג מפנק ג': ואין להן טענת

כתוליס לין יכול להפסילק חותה מנת ולומר כחזקת כקולס נסחתין ותרי מקחי מקח טעות • רס"י : ה האוכל הכל חמיו כיתודת מדקתני תסוכל מכלל דמיכ'רוכמל ניקולס עכמו דלק הכיל ונ"מ רסיכל דלק נתיני ליסר יכול

לטעין נמ' וסcתס מתניפין י' פרק ו' דיכמות דקתניסתמ6 תחרוסות סכיסולס לחולוקח bס כי מתניתין והכח : אלמנת כהן חלמנס נתכהן רס"י : היו נוכין לכתולה בת כהן כסנפחת כהן וכל סכן כסנסbת ליסרחל : ולא מיחו כירס חכמיס 6ף על פי שלח כתכ כי כלסון תוספס (דלס לס כן תכינח חרס זימנ6 כריס פרק ה') 6k

6רכע מלת רחו ליכי יקס"ו דכס תנכה רלח חזר] וכלפון תוספת לח כת: קמשמע לן למנהג טוב קול ורחוי להיות ככקו ופייך למימר רחון ליכי ? תפפת :

רוקנת.

[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ו ונספספס פון מטר סוחף כח על פיך והפסיד כלומר מזלך ווהלה פירסתי כמסנסנ'פ"ג דמעשר שני : לא כי 6*6 נרס ותן לי כפונקי : וסיס מקחי מקח טעות ואין לך כקונה לפרס סמכקיס' נכרי דמהיכי ידע ועוד כמה כנסת .ממני: נחמנת ומוניטין חופה סכיפת היסתסכן סוח בוכריס וכפלק & הכי קלמר סמ6 לל כי • ועיין סוף פרק נ'רכ"ק : תטול כתוכס'וכן סלכס ולי למרס כפולס תנחני לינס נחמנת מקח טעות פירס סר"כופין לך כתוכק ממני כלו' לפי' מנס להימנותורכנן לכפל וחפילו

ל6 • ול6 דמי למוכת ען כלל פגיעה רחוקה לין רס ו הנושא את האשה : ולאמצא להבתולים • היא דלעיל • גמ' וף ים טין : טורח כסעולס ומפסידס 8 אומרת משארסתנינאנסתי ונסתחפה שרך והלה נאמנת ומוקמינן לתת ז ורופת סים כפולת לים. אומר לא כי אא עד שלא ארסתיך יהיה מקחי מקח החזקס דמספקי' נחמנת ולל קפסיר' כסוכמס טעות רבן גמליא ור'לעזר אומרי'נאמנת ר'יהושע לשעת חירוסין לינקול'קולי ומכל מקיס חי 966 כקן סיס. אומר לא מפיה אנו חיין - אא הרי זו בחזקת בעולה והעמר ה6טס לחוקיה ולאחר זמן סחרוסין כסנט6' ערשלא תתארס והטעתו עד שתביא ראי'לדבריה: וכקולס נולדת והן פטק קים טען ורוסת חיס לק מפקינן ז היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי לא דחיתניסה לחקר חירוסין • "לס מיניס לסמס לחקר דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים • נט' • ופיין במפנק ח' פ"ז פורסס לוקס נכעלס ומכי נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין א הרי מק פכתכתי טס לקכל רוק למר לרופת ליפ חת פויקס זובחזקת ורוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה : כסלפסרסננסק מסנ66פי פנקסיה התיכס רחפוש

ח ראוה ומה סכתב קרין ומוניטין ולפינן גכעלק כחונס סס

חותה סכועת סיסת גן כפ' קיימס כן Pcf כסן סנסנסה חסורק לכעלת ומנרס לק ויקיר סרמכ"ס כפירופו לכל כחכורו פי"ח מהל' חיפות כתכ ויס לו נס כתוכתס :

ק מדברת נסתריס סתס על מי שטוען פקר כו' מס פיקר דכיון סלינו

טוען פליק ככריס לין כלן מקוס לסכועס לפילו תיסת פלס מבחנות לו ככרי וכמו סbמר סרמנ"ס עכמוכפי'סוף מסכת נדריס ולפי'לפנרל קנזכרס כס"ע ס"עיס סעיף י"ז רמחכיעין כסכוס קיכ6 ריס רנליס לרכר הכל מלי רגליס ללכר מיכס סנכעלת קודס סרסס fדרכס לוקי כחזקת כתולה כל זמן שתוכל : ועין פכועת היסק ננפור'פ"ו לסכועו': ומים קרים וחי חמרה בקול מבחני חינת נחמנס נמי דף י'וכתנ קרלס וחין להלמינ' נמנו רנסנסקי 657 כעי למפסל נפסק לכסונס וחין (החמין כמגו דמוכת ען (כדלקמן) ללס סכיח : חי נמי ל6

6מרינן מנו לחפוקי ממונה כ"כ : ומס סכתכ סר"נ חזקת לסין חלס טורח כסעולס ומפסידק ופירס"י וחין נחום פתח יטעון חלס כן חלל בחמת bלס קית סוכס מתחלס כל קית טורק בסעילס כחנס 6לס קית מגרסק תחלק וכתנ קרין לחין נקקטות ותיפוק לי והוליל וליקו טוען נמי כריס מקיכי תיתי סקר קיל נחמנת לספוקי ממוכס ולחו קוסיס קיס כלל לכיון לטעמס רכתוכק כדי אלה תהל קנס כעיניו לקוליות לס לתת חומר נחמן עלק רידת רמי לכרורי ול"6 לס נקניל קרי קיח קלה בעיניו לסוני'הלכן גרין לטעמה רחוקס וכו' : לא מפיק חכו זיין דהכי נמי חוקי ממוכח בחזקת מריק ועיין כסוף פרק ד' לנגעיס :

פלח תתחרס וכןכרים פרק ח' וכסגיסס סוס ליס למתני ער סלס כתורסה רתתסרס לסכל סוס וכירוסלמי דפ"Qp

כיני ערפלח נקהרסה ולח ידעתי למה לס 6תמר כן כירוסלמי חדקכס ועיין כפרק דלקמן מפנק ו': ? נאמנת פי' קרן רבינו עובדיה מברטנורת ולס הפסידה כתונתה כדפי'סר"נ רבינו עובדיה מברטנורה כמשנה ני רחית

לה מנת הפי לה הכיר נס ומסוס סכי סינטרין למתני פלונקייקונמוכת ען 6פיג 7סמעינן ככלנסקי 65סמועינן קל למנה יסלק ונכנסתי ליכטריך לסcמועי'רס הודית מקיס מקח טעות ואין לה כלוס • נמי - ומס סכתב קריר ומי pcb כקן כו' פויקה חנפסיק חתיכת לחיסורס נמי דף ט' והכי נמי כחסb יסר וקנל בת חניה קידושין כפחות מכס סלסס וטעמם הליכת חלה קר ספיקה כמו סכתכ כריס פירקין וכתג סמנידכפרק י"ח מהלכות סיפורי נילס וסלח 6pc מוכת ען היל וים כחן , פני ספיקות ותירנו סמוכת ען דכר לינו מנוי קול וסין חספין לו פיך • וכן כקו הרינינינו ניסיס • לכל התוס' כתכו לעיל וכגמרל לחלו כערות נכי סומס לין להטענת כחוליס מפני סנקכטק על גגקרקט ופרין כולסו נמי חכוטי מחכטן 6ס כן פנים ופירסו דלהכי לס מספקינן נמוכת טז מסוס וכיון פלינק טוענק לעיג דחין לת נכסינכך כמו נכירת חונס הנכן לין להסתפק בכך ע"כ וסכן הכל דקיק חומרת מוכת פן 6פילו הכי כקנ קרן רבינו עובדיה מברטנורה ל6סורס עליו ולה הוי ספק ספיקה כריך לומר כמו סכתכו סתוס'כשס רכינו חננהל למוכת פן פתחה ספוס וכיון סטען דרוסת חיס 6ת נמכח סטוען פקח פתוח ופותר לנפסיק כחל ספיקח לכל הרכ רכינו ניסיס דחק זק מקנמרק ודרכי חיתי בקליס כירוסלמי פקפוק פתוח כין כען וכין כחרס נמנה רדכרי סרנ רנינו עוכדיס מברטנורס נפסק זס רחון 66ס יחמר למוכק פז כח פכיסס קסיל קס ותוס'תפרק ולו נערופ ומס י6מר כפירוט רכי חגג: קרי דחוי דרכי ניסיס ונס כפירוס התוספ'חי חפסר לסס ככל כטוענת מוכת ען קיל : וסכית יוסף סימן סיר לח העתיק כל לקס לסתופפק סלס כתב דברי הרב רבינו ניסיס וסמניל :

ס מלברת

ה מדברת :פי' הריני מתיחות ותנילס לסודיעך כחו דרבי יקוםע דחע"ג דל6 רחוק פנכפנס פסולק .א נת!::

".טיבו כתב קרמריס טינקיס פינק ובכמה מקומות קס חומרי' טיב גיטין יקלוטין טיך עכו"ס ומטפסיק ,

סכתס ע"כ וכספר התפכי כתוב סקול לסון עסק תרגוס ירושלמי ויוכיחו דכת קלרן ולפיקו טיכס כיסס :

לפי ססיל כחזקת כשרות : לנתין ולממזר : פיין מסנס ס' פרק י' דיכמות : ט מעוכרת להודיעך כחו

: ... לרבן גמליאל הראוה מדברת עם אח? בשוק אמרו לה מה טיבו ח מוכרת מתיחלק ? וכקן ופור החפי' כקת מכסרינן : של זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורכי שיעור קול • מיוחס: נסמכת כפרק נאמנת כת? קרין וכפרים אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר • לא מפיה אנו לכסונס : ט מס טיכו bל

לכהונת ליל) ונתר חיין אא הריזו בחזקת בעולה לנתין ולממזר • עד עוכר זס וכו'רכן גמלי! 6וג' ומ'6פילו הכי לכתחלת לה שתביא ראיה לדכריה : ט היתה מעוברת ואמרו נחמנת וכסריס לכקונס סיס פנסה לכהונת ר' קיס חכל לה מה טיבו של עוכר זה מאיש פלוני וכהן הוא: וכתר חבל לענין ירוסס לל כתת 6 פסקינן הלס'כחכח רבן גמליא ור'אליעזר אומרים נאמנת ר'יהושע אומ' חפר רבן גמליb bזס לעוכר סחוג כתסנס כ' פרק כתר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוכרת ירסנו (סלכס כרכן נמליחל הקרוסין ללכתחלס וטעמ6 לנתין ולממזר' עד שתביא ראיה לדבריה :י אמר ככל הניככי רמתני' ו6פילו רכבתה קיילו כתר קרן רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן קנילכתחל'לס תנס'לכסוני והמניד פרק ח מסל"כ לפי העין ונאנסה אמר רבי יוחנן בן נורי אם רוב אנשי לח סמלכרת עס 6חר ולח פלפפר 6פי' לקסל פסולת העיר משיאין לכהונה הרי זו תינשא לכהונה: קמעוכרת חלה 6"כ היו רון לפיכך לס 6מרו סלח תנסה

פרק

סנסי העיר מיוחסי' ונכעלס קסל לכתחלס לפי סלס קיי

tחת הלסת מחקר מקס ספיי מחמירין כס סbס לכוח כקהל לה קוק לה תקנה הלכך לח חוץ לעיר וכעל דחמרינן כל דפריס מרוכת פריס ולז תנסה החמירו סל6 תנסה לכתחלס ומס ססיס קרין וו פנס לכתחלת לכתוכס כין קיס כין כתה: י לס רוב העיר מפיחין לכתחלס נין סיס כין כקת כלומר רז חין חילוק בין חמת כין לכסונס לע"נ דרוכס סרסני כעלמ'מפלת עפו כיוחסין ותכל כתה ולפc'נמי לומר ללעולס כסר"נ מויסקס • חמס וכמס • כרכור רכנן פרי רוני רון סיפר העונות פס ורוב העיר וכפסלס 6סורס לכתחלס סכי כעי קכס • וכן הכיס המניד ולין מסיחין לכתחלס לכסונס סלט כפרי רוני וכן סלכק : פרק ט"ומר'ס סיס מי סכתככן והח דקדומין לפרסtס ומ"ס

פרק הרינס 6"כ היו רוך וכו' לפרס כמסכת ללקמן בסיר ומ"ס ספיי סון לעיר הכל כפיר לפי' פירס סכופל זלזל לנכס ל6

fמרינן כל רפרים מרוכת פרים & pפכינן ליס כקכוע דכמסנס על מסכת רמי נזירה לטו היכל רסולח חיסי לגניקו • נמי ועיין לקנון רעת 6חרת כזה : העין כרכתיכ 6רקעין 6פר כדרך סור : אס רוס 6נסי העיר מסיחין. נכתונת פירס"י מפיחין כנותיסן וחלמנותיקן

פלין רוב בני העיר פוסלין 6פס נכתונת נכילתן ועיין מס סכתכתי כמסנס כ' פרק בתרס דקלומין סטיג דרוכל חד סני כעלמס וכו' חכרוכות רכנן פרי רוכס לפסק הלכה כתב כן וכנמ' מוקיס למתני' דמעסה סקית כתנוקות זו כן קיק • וכי סיכי ללס פיקסי הלכתס 6סלכתל דסכל מכרכינן להלכה תרי רוכל וכמתני' דלעיל קלכס כרכן נמניחל 65 פי' לכריכה קרי רוכח & מסמע לכחברוכל סני קלכך מחלקין סרליסותרין דלעיל כטוענת וקכל כחינת טוענת וסתמ6 רמלת * הכי ית6 דתנוקות קוס ול6 ילעס למטען ולכוסה תת ולהירפס מלי וכיון דקות ניס סמס 6פי' כרכן נתלים כעי קרי רוני וכן קיק נרות לפרס סר ריח רעת קרינה מרכתו ולין מסיחין לכתחלק לכהונתbk כקרי רוני • דמטמט רל ריענולס כעינן הרי רוני חת לס סמעכו מסוס 6חר מספוסקי'ס כולסו סכירס ליק ובלינס טוענת 6פי'כסחת תכל כל קיכס לליכס תרי לוני • ופול סרכרי ורינגפירופו קמפניות זו וכקודמת מופקקיס ענפי' סרמכ"ס ומכוחר כחכורו פרק י"ח מק6"כ רמתניתין רקכח מיירי נמי נטוענת • ולרכי יוחנן בן נורי ורני גמליסל בחר סיטק פייטי קלכן כרחס לפרס ורעת קרינכוס כדעת סרמכ"ס ודלעולס כריכיס פרי. יוני 6פי' כטוטנת חזה סלח פירטלטיל רתכריכין פרי רוני היינו מסוס לנטר ליס למתניתין וסכל כי היכי וכנמרח כמי לו פרסיכן רמכריכינל מרי רוני bk מתניתין רקכסוכין לעיל וכין סכח כטוענת וחפיסתסוס מטלת סbסו כיוחסין קנריבו פרי רונילכתחלה : ולס קירק רקס כייפער חל רוכו מיהס כעינן דחפי' כרונפסוליס גזיות כריענו קוקיל וטוענת חק לכיע 6פי' לסרמכיס • ולפסו נמי דהיינו טעמס דלח פי' לעיל נקדיס רתרי רוכס כעינן מסוס ליוקל דקירק מינק לקח ריעכר 6פי'כי לית לס כמי חל רוכח 65 קכח? ורט רקני תרי רוני רון סיפק העוכרת סס ורוב העיר פירס"י וכן כתכקטור סי' ר' דוס העיר כפריס ורום סיעה 5c כסריס הכלה ממקוס 6קר עוכריס סס • וסרמנ"ס מפרס ורון העיר בפריס : ורוד סיפק קס bפרפר מן סמקוס קוק זעוכריס bס כפרפע דרכיס bו כקרנות הכבדות ונרחק לטוכח כ"מ לענין

ריגס

וכתב סר"ן

« הקודםהמשך »