תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ז חייב לס'ס כתב סר"נ וכגון טחכרו טוענוכרי וכן חכל ז חומר נמכרו מז'תיך וכו וכנון פחכרו טועני כריגזלתני

, הכרו טוען bnc • וכן לפון סרמכ"ס בפרופו fכל והול חומר חמת גזלתיך • לכל ליני יולי 6ס סחזרתי לך קיר fס סיס חכרו 9סופק ולומר פיני יודע לס הנויתי חותו וכו' (סנס 6כל 6ס חכרו טוען סיס גזתני fו הגויתידיתוח חומר והה חומר וכו'. ונ5

° הנחה למימרח סנריך פיטעין 6ותו למס מעינותיך חו הליתני • (bיני יודע לס ריזרתי לך פטור ליס ולטענתו וכיון דתל"

מדיני חרס - ולס כח לכסת מסופק כפרעון חיכו יוכח ידי ז האומר לחברוגזלתיך הלויתני • הפקדת אצלי ידי סמי סנס לו : fיני יורט מיס פר סיכס ידי ספיקי ואיני יודע אם החזרתי לךאם לא החזרתי לדחייב 6ס נזלתין וכו'פטו מלcלס סנכן לפי חין טוענו כנוס לשלם • אכל אם אמר לו איני יודע אם גזלתִיך ו ומירן יסנע סינו יודע וכןכנת המרו דכל תכעוליס אס הלויתני : אס הפקרת אצלי - פטור מלשלם :

מחייך נו רלח טריף סמל ולס 6מרו לטעון פמח) וכן ח הגינב טלה מן, הערר והחזירי ומת או נגנב

מנרי דתל חי גמי יוס טטין לפון קרמכ"ס כחכורו פ"ל חייב באחריותו לא ידעו כעלים לא בגניבתו ולא ליס לין לך כידי כליס קוס מס טומן לכל 6ס fין לו בחזירתו ומני את הצאן שלימה היא פטו':ט אין הפכעיגן ליס סכועת היסת: קובע וכו' (ועין כסוף מLג' לוקחין פן הרועים צמר וחלב (ס"6) ינריים ולא מיין נ6סריותו המכי נ' פ"ח ונכס מכינ6 Or) משימרי פירות עצים • ופירות • אבל לוקחין מן גננת קס ניס ניסותית 656 סfס 6ינו מסופק לכל הנשי'כלי צפר ביהורה ירו כ"ג וכלי פשתן בגליל (הסכת לככר לחן מסכת חומר כרי לי סלס הלויתין וְעֶגלים בשרון - וכולן שאמרו להטמין אסור ליח : ולס לb ידעו כו וכו' וכו'סיס זר פטור לפי נכחת ולוקחין בצים ותרנגילים, מ"מ : 'י מוכין מתניתין קכי מתרלה קייל ידי סכיס מירי רסות טענו שהכובס מוציא הרי או שלו • ושהסורק מוציא •

כלקריותו בין מכי בין 65 חטין והודו לו כסעורין

הרי מכו 6ימתי כזמן סלf ידע ופטור י'ף תיקי סטוריס

כו הנעני נגניבתו וכחזרתו כמו כתנת במסנס ג'פ"ו לסכועות • ועיין כמשנה ו פרק 6כל ידעו סכעליס כנניכתו • נמנו 6ת סלחן וריל :לימה ג':"ט : פטור מלסנס על פי ניר חכל לכלת ידי שמיס פטור מלסלס וסכי פירות מת לו כנגן סטנת ל6חר ססחזירן חיי כיון רופפפק וים כחן פונט נכרי • כרחית? כנמ ומס קננג חיין כתביומו בין פינו סכעליס סכסן וקיס סלימס כין מכתב סר"ג וכניסו יסכע וכו'. עיין כפירופו מפני ג'פ"ו סלח מנו הכחן חימתי כזמן סל6 ידעו סכעליס כנניכת הטלה וטלועוק ופס ריס פרק קפירס טכין כיסת :

סכל כסן סתילס רנינת לנחת פין נריך ליזהר כה ביותר מ ח ומת לו נגנר נ' רונסוס סיפח רפטור תכה כגנל רל6 סוחיל ונ6 ידעו סכעליס כגכיכתר וסרית למרק לנחת ולס

תימס לוקח מת מעלתו פטרינן לו ועיין כסמיך : נותרו כה • חייך הגנג לסלס כגרמתו כסכרת הכין לכל 6ס חייב כחסריותו כתג סו"ס רמכי גננס קסניס כרסותית ירעו סכעליס כנניכת סטלס • 6חר כן מכו הכלן וכפכחת

וסכת לככר לחו הפכת היח וכפי'רס"י והנכדפי' סלימס סקוקזר הטלת קנניס "כ ככר ידעו סיס כ6ן לחת מת קייב כרתנן כמתני . ותימ6 על לשון סר"נסכתן לקמן סלמור' (כחת חין וסיס נקס (סזסר כס וזס ל6 כזסרו לנסו קייב הגנל לסס סכגרמתו כלכרי סכחן דbיכ'למפמע מינס רחכסו ופטור קננג מלסלס : ט 6ין לוקחין מן הרועים דלוק6 כ6כילת חייך מסוס לגרמתו עסתר סגחכות רחכקטס לליכ6 למימר orb נגבו מכחנו של בעל הבית המסור (קס : נה נגרי כרייתל. kו במת כל נתחייב ללחונרמס לידיס עכיד כפר ניקולה ופשתן כגליל מלחכת הנפיס ריח ותן עלמן ניס • רמלהך קמות מס לי סכח מי לי סתס • 6 טעמל דל6 עופות ומוכרות ולרכת הכפניס קול • וענליס קרוניס ענין הזכר והנכדקמס ליס כחקריותו לכל דבר ולס תת חייך נסרין סס מקוס ספנדלין כו עגליס וסנקס סן :י מוכין כרמית : ט ולא מסומרי פירות מליס מיירי נסומרי סהכונס מוניו) מוכן הנמר • מוכיח מן הנמר ונר מוטט ע"י פירות מסוכריס כהילכות : וענלים נפרון • לסון סריג סטיפס : קרי ו סלו . פלין הכיל מקפירי' יחס הקפיד 6S סס מקוס סמגלליס כו כגליס וסנקן קן - יקחי על נסי וכן רוי קפילס : וסרסורק מוכיח • הסורק חת קלמר ותזנפלו כרמכ"ס פ"מתנכ'גניבת • " המגיל קעגניס סס כזול : מה חינוכי: קוי לכר ססוכ ורגילים להקפיר : ורחפת מגדלת ומוכרתן : וכולס סחמרו להטמין 6סור •

הכונס מפני סרן כחזקת נניכת סרמכ"ס סס : ולוקחין כליס ותרנגוליס מ"מ מכל 6לס ולס fמר הטמן 6סור • סרמכ"ס סס : י, ושהסורק מילים לשון הר"י

הסורק 6ת הנמר וקמנפל וכן לסון סרמנ"ס • ונסון סר"ננסנסנ'פרק ו' דסכת התנפלו פינטו כסכט 6"ג סורקו כמסרק • וקרמכ"ס כתכ סס מכפלו כנט

טכולין רס"י ככלן סססורק יונים ע"י יונס סקורין קרדונס סורק פינו"נס טל or סיf סורקו נקיניס כעין נסרק • עין• (לפי סדר הפנוי כמסגר נ'פרק ז'וסכת

וט

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

• כתר ונטו

הכונס נוטל ניסוטיס רן בגדי כתר נסגיס כסוף חריגתן ג" וכן כפיי"נ מפנה ל'היינו קודס טוויה ולפי סדר הסנוי בחן קוטין מכנין 6סר • וסכונס נוטלן יתסוס ככנר ומיפתו • ולס קול כfמר סנעסס כנל • וכן קס לכרי רש"י כגמ"חרתניס ולס חטין סקוריס זס 6חרוניס נקנר לכן רסלי סכוכס ליטול סכל יטול יותר מג' • כתב ו°S דרך ססרקיס לתת נוכחות של טווי לפי הפסור כלכן מגנר חותן כיותר: החייט ספייר מן סקוט במחט 5חרכו סל כנוכססוח נסרק וחוכטו כמקלות וכן ע"ג• כדי לתפור כו ססוס כמלס

ומלכריו למרכו כפי' סר"ן אורך המקט : ונטלית פתיל הרי או של בעל הבית הכיכס נוטל שלשה חוטין הסכת פססורק עכיר תרתי נעל נ'גרסינן קייט פרסוס והן שלו • יתר pכן הריצו של בעל הבית • 6ת תְּפִירתו וקילט ממנה היה השחון על גבי הלבן נוטל את הכל והן שלו פורק כמסרק ! רתח דסכת מטלית קטנה לס חככעות החייט ששייר (ס"6)טןהחוט כדי לתפו'בו ומטלי' כלמר קיר טויי כדי לסחניקו על פלסbנכעות חייב לקחוי' שהיא שלש על שלש הרי צו של בעל הביתי, מה נחכט ונסרקו נקפיר הנימין לבעל הנגר : מפלר כלי שהחרש מוציא במעצד הרי אי שלו: ובכשיל של סכנתי רbויס למלחכת פמילי כן הנגר 6ת פני הגות בעל הבית ואם היה עושה אצל בעל הבית • אף והכל חוכטו לפרו וסורקי .(לפעין סהול מוני רקין סן : הנסרות של בעל הבית :

להעלות נימין ינקיות חריג כפיל קריוס ומפיל ספטין

קוטין בלתי נרחין : נפין: לכל בעל קנית כשכיר סליק מסכת בבא קמא

יתר מכן סלי או של בעל יוס:חףהנסרות רק רק ליוני

רכית • לסון הטור מתחת המקרח סקס דקיס מלך סל כעל סכית : סי' סג"ח כולן לכעל סכית • וטעמ6 דכקפילו תניח מלתf • סליק בבא קמא

וכי לוי מידי ללא חזי ליס לס קפיך - לכל כמילי דחזי לי קפיר

ויקר מכןחצי ליס וקפיר הכול" • רסל הכל חזי ליס כרלסכין כדין החוכ6ס מסנס ג'פ"ו כככח מליעל - וכן כמשנת 93' לנגס כתר6 מילס כסכל וכו' : כדי לתפור כו • לסון סר"ן פסו מלח חורך הגנקט וכןלסון סרמכ"ס כפירוסו ותימס דלס חזי לתפור בו כלל סכל זמן ס6ין מן סחוט bk מלח מחט מכולת מין יכול פתוחכן נכנד וכגמ' מסקינןכמנכס מחט (חו למחט כמכ"מחט דהיינו חור מלח פני מחטין:כמעצר פי הרגכלי פמחלי כו וכו'. עיין מס סכתכתי כּריס פרק י"נהפכת אצל כעל סכית לסון סר"נכשכיר יוס • חורחה למנתח כקט לרן סכיר יוס לעDIE לכן בעל הבית • ולרן קכלכות נערות בכיתס וסוח סדין כמי חי חפכח לקבלן עפת חלל כעל סכית וסכיר יוס ככיתו דפני ליכס 6פכח לכולס מנתח תניח כמקוס סמלחכס לסתיס 6כל כעל סכית קפיל כעל סכית על הכל לפי סכיון ססיכיחות הס לגלו קפיל עניקס מס סfין כן כססינס סגנו 5 קפיד עליית רכס טרק נסו לחייתוניס נכית (זהו סרקרק קל"נכתוב כסכי'יוס נגיף הרמיון ופינק מלפון רס"י סכתכסכיר יוס • מ"מ נרחק פנס לדברי רפ"י דיכח קכי • כמו שכתבתי לרנרי קר”ן :

סליק מסכת

מסכת בבא קמא ממסכת נזיקין • וענינת לדבר על הטענות - וספקדונות • והמכירות. ודין וסו: . וססכיר - וכל מה

פתוח בלוי לחכר לזה הענין כמו סעטה הכפול ס6חר דיכו סור וכור והכער וכי ינקו חנטיס• רכר חרכעה סומריס • הרמתנ"ס• (כתכו סתוספת חיילי לחיירי כנוזל כתר מחלוקת נסרות הנגר • וכעל סכית • לקתני כמעלל

פרי או סלן • וככסיל קלי או של בעל הבית • קכח הכל כמי דיני חלוקת : פרק א שנים חופזיןכטל

פרק א שני לוחזין כטלי* מסכת בבא מציעא

כת3 כר"ג כמתני כנין 60' מקס תופס

כגמ מוקי למתני כגון סרז' בחוטין מכשפת הכנר תלד זר the' תופס כזוטין כספת

אני מצאתיה • וזה אומ אני הס 6רוקיסוכו'וס נוטל זכו" הכנר מלך זר • חבל לוס קס

מצאתיה

וסחר חונקי כפות וכסכיע* חלוקיס ככגר פעלתן

וכן לפון קרמכ"ס ומסייס כחכורו פ"ט מס'טוען • וים לכל 6'נגלגל על חכרו • סכל מס סנטל כדין נטל : ע"ב • וירוס לילטעמו פעל גנס מיס כידו מcr השייכין תקנס 65c ו-6 כל 6'תוקף וכו' • לחי חמרת התקנה זו כתקנס גס כן על כנס ts נידו מנכ: • 6"כ ככ טוען על מה שיש לו ביד חכרו פסול לו •

תקיק ככל התקנת

[ocr errors]

פרק א שנים אוחזין בטלית - זה אומר מהם ועם הזמן לב אם

ולס

ור

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ולס תמונות כמפנה על ידי כתרתי כלמפורס כריס פ"ו פלמה זה מוטל על מקיס סו מנעת וזס כיטל עד פידו מגעת. וסכועות : זה חומר כינס סלי • לסין קר": חגי קניתי וכו' וכסלר הונקיס ססות • וכסכועת - זס לומר כונס לי 6ני כגכנר כמקח וממכר ופירס יס"י דחיכח למימר פניקס קנסות קניתית וכי מכרה המוכר ולילך • וסמוכר מכר לחקר מקס . ולפניתס כתרנס המוכר לכל זס סמר חגי חרגתית • וזה חומר , ולקח המעות מסכיקס: מחקר מרעתו • ומחסל כעל כרחן • חני סגרתית (6 יהלק!

עלינו יולס תלי מרעתו ומתי דודי סל מכיסו רמחי קול. מצאתיה זה אומר כולה שלי - וזה אומר כולה שלי כעל כרקיס דלכן ידע וליק ותתל מונח על סיכח לכיסו. זה ישבע שאין לובה פחות מחציה וזה ישבע שאין לומר כזה מכרתי. קיס כלן וקתוס כתכו כרכור המתח

עד חסר וריק סכערו חייך חיתכח וכו' וככי החי גונ6

סנועס זו לחוריית לקכחים כמי יחלוקו כסכועס • ולס למרן יקח תוכח 6

% כסניס סספקילו סער עכפיו סליכו יולט

קער עכסין סחיכו יולט פניקס נסכעיס סכועת החמורה וכו' רקגן כמסנס ו'פרק ג'כיון סידוע לנפקו סרוח ולי על כמתניתין וכדין הוק פיסין חולקיס כלס סכועס חלס סתקכו חסר מקס לפילו קודס סכחו לפני בית דין לחלוק עליו ע"כ קכמיס סל6 יטול סוס 6חר מסס סלחכסכועת כלי סמf יסל כל מהפכת'סר"כ והמוכר מכר לחסל מסס ולקח כמעו'מפניה'. חקר הולך ותוקף בטליתו סל חכרו וסומר פליתוס ומכטרךתכל דחי מסר חיכו כלמן לומר Cמכר (חסר • ופשיטות רכות ודעות sf65מועינן כור חומר חני מכחתית דהיינו כמליחה וכזת סות' חלוקות בכסמבוק המוכר וליןנקלרין • ומה שכתב הרג טיול כול סלי לסייכו מקח וממכר פֿי תכח מליחת קיר למיכל מניעה ער חתן וכו'סfינו נוגע כערות כלל דחפ"נ לקבל רמיס fינו לוח דרמו רכגןסכועס עלי מסוס רמורת סתירס כסחו כק פלס עומר חלח כמי שפרע כרתנן כמסנסנ' פרק רלטון • וכן פירס' כריורי) חברה: לחו מירי מסיכת ליזיל וחתפיס ולפליג כקרי' ויכפרק כתרס רקרוסין דף ע"גנה רמוכר סקכל רמיסדים לכל מקח וממכר דחילה תוך כריך לת• לה קוס מקרר חכתרו עניין מי מפרט • עיין פס. ולפיכן :*סכינגסת bסר"י רפרקין למזככת וזה פכח (חלק עמווניתן חלי רמית סלל כרין מחפרו ,רכסילכס כחיכס סכועת היסת 69 הו עד סכיון סיכול סכננדו וליכל למימר דמרי סתירס לימס ל6 רמו רככן סכועס עלית • נהפכייי ולומר לו תן לי מקחי שקניתי ממך : וער סכריך סכועת (חי 6סמועינן כמקח וממכר חת למיכל מקח וממכר סוס לרמו לח חסינער • ע"כ • לה היה מן הכורך לקנית • והכח לס רכנןסכועס עליס מסוס ומוריגמר הכרחי רמי קל יתיכ וכו מיירי חלה שנתנו סמיס ומי ספרע 65 דמי כסכוע' רטעת'רטר רמי קל יקינגס • ססת6 רכריכל נדידיססקסלנס ומכרחי סנריך סכועת חיכו עד פירסו כתוספת נקידופיןלךמ"ג מפוס לטרס וניזיל וכזכיין לוסריתי לכל מניעת דליכא למימר הכי לרסמנחסמר על פי סנייס פליס יקיס רכר רמסמע קגחמניס לחימה 6S כריכה : ימכע סלין כו כק פחות מחליק וחיכוכסכע כרכורס כלכר • לכל העריס קטפוניס ליפנט קולס סימנו סכונס פלו כרק) סעין מעיקרח דקל לחיתניליק כול". וסי דכריסס לין ממס כפרותס ע"כומי ספרע ניכס 6לס לסכן מסתכט cחניה סלו כרקסיסכי ליס קוס מרע ליס כדכוריק קמח לייטינן ומר סכתב תר"נ וסיס bכנגלנקייס סכוע' ללוריית' דסמר כונת סלי • קלכן יסכע סחין לו כס פחות מחני' דמשמע וכן לשון סרמכ"ס וכתכהמניל פרק מפריס מסלכות מכירק הכי כונת לי כרקם סמינח מעקרי ולרכריכס ;6ין 6תס וכן פוטר מסכועל לחותו המסייעו • והכסף מוצק כתנסbין מbמיניס ליה ככולה סכועס פס לי כת ואין לי מה סוס גלוי כרכריו סיסגור כן ע"כ ומכל מקו'מסקנת הפוסקי'

פחות כן קול פיפטור • ומה שכתך קר"נוכרין סול פיקו חולקין כ65 סנועק מחסר סזר תפוס ועוכל וזה תפוס ועומר נמרח רף היותיכס לליכח חזקה נאס חסד ותקפיס מיס (החוק פניקס כסוס ומס סכתב חליc fתקנו וכו'כלי סלק ירח כל 6תל קולך ותוקן (לוחו רס"יו"ג וכו' ומסקינן רלט"נדחפיר למוכר לס תמיד חסכועתס וכתכו סתוס'דהיינו טעמס מסוס סכועס חמורס כרלמרן כסכועות וכיומס סתכונס כולעוט על 65

fbc5 ע"כות"ס סר"נולחכטריךוכו'סכל מקח וכו' דליכא למימר סכי טלס יודע סקכרו קנליטיקלי קוי תפוס ומרתפס כסניר סלו כולי וכרכה מוכר רכס נקט זוזי מתרויים חימר כח רמו רכנן סכועס עליה למטוס סכופרח יפרוססקרי סכור סס לומלחמת קמcמעלן דחפילו הכי סכע תוס ומ"סר"כbכל מכילה לליכ6 למימר הכי חכיריילך וימל6 חסרת רס"י: זה יפגע וכו'וס יסכט 6פילו כן כנס המפנקת פרק ורסנועות דחמר כינר סלולו כלין לידי סכועת סוס סתס ליכס ורמי סכועת סוס (לחל ודתי מסתכע לפקרסיכח ליכח למימר לליכס סכועות סוס חומר רתרוייהן כסלי סלרי סגכורת נמרח : ישבע 6ין 8 נק פסות מסכית כתנסר"נוחיכו נסכע סכולה סלו וכו'רקל לחיקוי ניק כרכנן רכן נכס לכטריך ללת חיישינן לפנועת סוח תוס'ות" הוכתנכן יפרע פלין לו כת פחות מחכית למסתפ הכי וכו'וככומר דנסון קסכועת חינה חח סליןלו בה פחות מסלי פליפגלן דמתניתין • ומסייט ליס לכ"סכתב סופני כן לס כתכו קרי"ף וסרמנ"ס 655

Sפון סמסנס ונח קנריכו פיסנ'כפירוס כלפון סכועס פסלו כה ולין לכו וכו'cסוכריס לין כריך פילמר כן כפירוס לסון נכר נתפנק כחלו

[merged small][merged small][ocr errors]

+

לומר כן • 9*5. לס כרככ"י מכתב למי כמו פרגית הרי"ף וסרמכ"ס כתימ': ויחלוקו ולח למרי יכל ליכי כדלפרגן כפניס ותפקידו כמנת ל'פרק ג"להסחר יקח מוכח • ורכס כולס טלית כפר והתס קול: הסלכי סתס רודוי פלר רסל מנייתי הול 6תייכגן ירח מוכח. וכל ריכל למימר דתרווייהוקוס למרירכנן פלגי כסכועס וחפי' תימסר"י רfמר הכל יתח מוכח • קתס ודלוחיכה רמלי קכח מי יימר בסיכון ככלי לימל נהרי קרדי חנכותה • וכל סר סינר סקול הנכית קידס :

ויחלוקו לרפי פי כן פסו' פחות מנית:נ קיז סגיס לובה פחות מחציה ייחלוקו - זה אומר כולה שלי • בחלוקת נטלית רוכבים על גבי בהמה: הס וזה אומד הצית שלי - האום כולה שליישבע שאין עלמ"רומי ורוכב על סכסמ' קמ"ר וווכר קני 6ע"פ לו בה פחות משלשה חלקים והאומר חציה שרי לנקמן לתגן כמי יקלוקי 6tינן תנין פלח שוק הכהן' ישבע שאין לי בהפחות מרביעי זה נוטל שלשה וכסלמס טסורס הזית לכפר ממקימס : לו פקיס 6חד חלקיס וזה נוטל רכיע : ב היו שנים רוכבין על & טכס סוח לפסלוס: גמ' רוכב וחסר מנהיג • כזמן גבי בהמה • או שהי אחר רוכב; ואתר מנהיג זה הן ת'; זה חומר כולה שלי מרוכך מנענע ברגליו כי אומריכולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישכע וכו'נמתו לתת ליקח ס"ו היכי דתיזיל קכמס מחמתי' שאין לובה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה למיכל רלי דקלמר קליק שלי הוס דסויסרוכג ומנהיג •

פחות לסוי כמפיכ סכרת וליפטר ולס עמ קיק bk רוכב כנגד

(מסכועת כרתכן כמפני נ' מנהיג קנס • רוכן ל6 קכה :

חס פלורנטין) דרסי סערומי קל מצרים • סכר חי לגינ'כונת

סלי כעיכס cfתכוטי • חימר הכי נקוי כמסיכ סכרת וליפטר : ושבע 6ין לו בה פחות מג' קלקיס • ה"ת על סמלי סמולס קכרו למס נריך לסכם וי* לו נח היית נסכע לס על סרכיע כלכר: סמס) היס מתכוין לחופו חלק פמורה לו הכרו: (חט"פ פכל סכסכע ככ"ר על דעת נ"והול כסכט • מ"מים לדיין נסתמיר פיפרס תגעכע כסכועתו כל כד רכלות סיכול נחסון כלכו ומכחן קול הטמעת הכי נ"י: וזה נוטל רכיע:כתכו סתו' ת"ת יקח כלמן רחלי סb תנודלי בטי חמר כל שלי ברלמרי'סלי מנו גופיה לפטרו מכופחי לחו סמסו רסיברומי קח מערי (כמ"סכרכור זה חומר וכו')ומפרס רינ"ס רמנו לסוליס לf fמריכן רכסכיו הפנימוחזק זה כמו לע"כ גייכתכ מסוס לכח חמרי'מנו נטענות פקולות • 6כל סכח יותר נוח לו לומר קליק שלי 65ינו מעיז פניו כחכרו פל כן מנומר כולה סלי פיכטרך הפיז לגמרי ועוד פלין חומרים לנו bk כלfותו רכר פגמו טיול תובע לו כופר לכל הרפר לרכר לח ולפי כסתיו חותן כרכרי סקוליס לפי סלפסר סכדכר לוקר רוח מפיז וכלכר 6חר 6ע"פ פקי פקין חיכו יכול להעיז • זכור bcלו סיס נוטל חליו יותר קיר כוח לו לומ'חליו וסיטול כל תביעתו מלומר כונה ומלח יטול fit סכין • ולפיכך כסס סללו לומר כונס פלי ליכו נוטל את קלי טענתו 6ף כלומר חני סלי חיכו נוטל hk הכי טענתו) וסיינו לחמרי כתו' כללו של דבר היכוכיטלס מלי טעון כלכר כ"כ : נ היו פניס רוככיסוכו'. פירס סר"נ קח קפלעגן לרוככקני ולפ"פ פלינו מכתיג יכו". כנמר6

rq7'6מרינן לכנופה לה הכטרין & chמועינן דרובנקני ופירס"יחפילו פלס מנהיג וכו'כ"פקר"נ ותימס לכסיפל מפרס סר"נ דלק מפני רוכב כמקוס מכסין & כסמנעכטנ"כ ולמחי כיון שהקנין רכיכה נחור קיי קנין למה יגרע כנגרסחר רכיון דקנין קול לקני • וכנס 65 6מרו דסיפל רוכב ומנהיג כרגליו s5 bkמו למכירה ליס רכיב לכור לי קני לרירית מוקמיכן (סיפו) רקכו פליקס לקייכו כפרול ומנהיג כרגליו לכל חי קוק סגור פמו דרוכג כסחורכזי קני נח חגטרין נמיקיס מתניתין סמנהיג כרנלין "כ - ולע"נ דכעי'נגמוס רכון כמקוס מנסיג קי עדיף • לי רכוב תפוס ולזי מנהיג ד6זיל מחמתית דסמעינן מינק רִים

קנק בין קנין לנעמה ביחילי לקנין הכעסה עם חברו סעוסק קנין 6חר • מ"מ ליין לבן לחלק • דרו למסקני לס עלין כלן ל זה וכל זה לפניסס כסקלטוכיס • וכך חכמי' ומסקנה הליכון לשמו! היל • cתס כי סיכוז דכמפקן לפתוח דכעי רכס ולנתין כרגליו כין כלחול בין פס מנהיג • לעולס כעי סירס ג'כמנהיג כרגליו וכי מכליג גרגליו מפני לעונס• הכח נגני סקס נתרמוקיסרי cמועיכן רוכב קכי 6פי'כלס כענוע רגלי הכי כמי כסיפלז עס כמכסג קני ולח צריפל כך כנרך רכיל כל דסכרת בעין לח סלקס פמוחל דחליכיס כעי • ק"כל6 סנקס איכיק ספתח דגפרח דלענין פּכרל נלין הלוק כין ספעל לגמרת לפתור כללי זעד דמהיכי תיקי נחלק נכתס חוקמתה ממלן רחיק לן ככי • כלכך לי מכרות למתני' כסקס 6 קות יכפּירם ג'נפּריפל דרכים נהול קני לין נפרם כסיפ ררכוכ ומנהיג כרגליו כלפי הר"ב רכג כלחור קונקכו כמנהיג ולחי מפרסת כספו כסמו! זכרפי'סר"ן דרוכל ומנהיג כרגליי כעינן • סין לפרסכריסb ורוככ ככסוך קני • סוף רכר כר"נ קרמיעניין סתמו לנת'ורסמותל ולינס עוליס כענין 6קל כלל ופכפיו כריכין לנו למידעי חיות הס מפני ספירוסיס יכסר רחלי ניק גפרם בין גרישה בין כסיפה. ורחיקי לסרמכ"ס כפירוסו פלח פירט כליס על סרינס. לכל נפיפס כתנ וכלנו סיגענע נרנלין על אבקתס כסי פתגן ולס ל6קיס כן סקיק סל פליק בנכד המנהיג קכה •פ"כ סמעינן מינה דיכ) 9C7ולל נסיך לק 3

ו 1 ן א

[ocr errors]
[ocr errors]

ו זה

-;

ח רחיק נדול 6כלי לרכרי קנ"י סי' קל"fפכת וסגיר לי לסרמכ"ס סוכר רכעיכןמנסין כרגליונ"כאביטל רפתו מפכי רפת המניר וקרןסכתכו סדעת הרמב"ס ורוכב כחול קני • וסרי לסון פירוס המסכת מוכס כרכרי נ"י לסוכר כסמול דכפיכן נ"3 מכסים ברגליו • וכך פירספרו"סוהנכס כוותיה • וכתב טורקרוס הסתה לרוכב ומכסיג כעיגן • מתניתין מסי קrסמע לן דלענין קיין דקני 65

6כטריך (לcמוטי דהיינו מנהיג גמור • ופול רעריף טפי לתפיס כס לכטריך לפתועי רסכיס רוככין על ש כסמס לסס קנו סניקס 657 תימ קמח עדין סהול עקר • פחות מחציה ויחלוקו בזמן שהם מורים או שיש ולוס הודו לו כלו עליס 6פילו והשני קול טפל • סכן דין להן ערים חולקים בלא שבועה : ג היה רוכב על 65חר שנפסק הדין ענייס הנעריס לכוס מעט חחורי גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחברו תנהלי סיחלוקו כסכועת • חונקיס סלוניקס קמפמע לן וגס נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה כה • אם משנתנה סל6 כסכועק : ג למר s6מוטי דרוכב ומנהיג כו' לו • אמר אני זכיתי בהתחלה לא אמר כלום : נמכרו תנה לי וכו'. כל קנו סניס'עכ'ו 6כל הרי"ף

ו ראה

חמר וכתלי כק • קכה קרוב' הכיס מתני כפסטס • וכתכו

וחין סמנכיס יכול לומר לני דסכירנית כלוקמת וסתמ6 גמ'דרוכן נסור קני - וכן כסיפ' זכיתי בה : ל66מר כלוס • סקכלס זס סמזנק מיך קכרן • רוכב כסוד קני עס כמנהיג וה6 קמ"כין כריס6 כין כסיפה : וכל זמן שהיתר ניך המגכיס ספקר היתה : ויחלוקו עיין מס סכתכתי כזו כמסנס קמייתל : בזמן פרס מודיס וכו'• כתכסר"כ 6פי' ל6חר סנפסק כדין עליקס וכו' . וכך כתב הרמב"ס וקימה רמחי רכות רי6 לחקר סנפסק קלין דמלי חכפת לן בפסק הדין כיון ססס מוריס fו כחו פליס • ועיין סון פיגלסנהררין וכנמ' דף ח' • בזמן סהס מודיס וכו'כמחי חי כמקח וממכר כריכ'למימר סנח ללו כמכילה סמע מינס וסמנכיס מליחס נחכרו (כלומר פיזכר חכרו כס) 6ע"פ סלס עסfו סלי לכן קכי חכרו רלי סיו לס קנת חכרו קיטסה זו כמי סמונחת על גבי קרקע - ולס יקנה על זה ולח זה. וכל קרולה יקטפנק מירס ועיין לקמן כדין סמנכיס כולה : ג היה רוכן על גכי כסמס ורחס לת קמלילת • חורח' רמנת' קתני רפי מסלך ורסיטלנו כעכמו וקטור סימן רס"ט העתיק רחת מניחה ולמר נחכרו זכה לי וכו': נטלה ילמר 6ני זכיתי כת זכר ומסקינן כנמ דטעמ6 לחו מסוס רכס מכי זכי כית מלח היכל לזכינמי כנפזית כנין סניס סתנניהו מכילה כפיפל למתני' ללעיל רקס ניקל • דחפי' כי לס כעי למזכי (גפסי'. מלי זכי סכרי במגו דחי כעי זכי ככפסית וכרפי קר"נ כמסנסט' פ'ו :: לפלת מי סלקט חת הפחת וחמר הרי זה לחיס כלומר עני לחס זהו ג'כעני זכה כו כדכרי סכל וסגן מפני התגן למר מני זכיתי כל זכר כס מסוס דסמר ניק תחלס פירס"י הרי חני זכיתי כס רקחמר תחלס קלמר ליס מתחל' סנכתי כרכי עלה לכרכין • ונעול המנכיס מכיס לחכרו קנת חכרו לומיירמעני לעני עכ"• וריקטס לסמעתת רמי מתחל'היתר רעתי לכורן חכרו תורה תני מיסלר ע"ג דלית כתר סכי 6מר ר'חייל כר לכל חמר ר'יוחכן המנגיד אכילס נמכרו קנת חכרו וח"ת מסכתיכו לספר תני לי ולל 6מר זכה לי (דכיון סחין רעת חסרת תקנה לה קוק תנה כזכה ולס קסי'למתני'ו'פ"ק דגטין כ"כ סתו'וכגטין תרלו : מיד כענין 6חר) ופירס"י b"ת מסכתינו רקחכי חכי זכיתי נס ומשמע לן חכי זוכר כק עכסו • זכה נס וחט"• מסנניס לכורך סכרו סיינו טעמ'מסוס דקתני ולמר נמכרו תנהלי ולח חמר זכה עתר לי נקנכתקן נמלח סלה עrלו סליח לסקנותו כסגכסתן על סעת נתינת • (הרי קילס נתינת הדר בו זה משליחותו עכ"ל • לסו למימרח etic חע"פ כן נתכוין סמנכיס לפיקנית לזכרו בהגבהתו פלח זכה c okמן הסתס ל6 עסס 6ל6 כרכרי חכרו פלח חמר רק תנה לי כל הטור כתב כסימן רס"ט bcפילו חמר קנברתי קהנס לכורכן חבל פתס לני רונה לזכות כתושומעין לו ספייס מסר"רפולק כין:"על ידו וכתב רקמגבית מליחה לחברי קנת חכרו היינו כלומר נסער פמנכיר לו קילס לכן סהול מנגית לחכרו • 6כל מסתמ6 לפ"ג לדעתו היה נתנכית למכרן יכול לחזור כו • חלח"כ חמר ליה זכר לי (כוכתכקר"נ)והפתח שלוחו קולס כיון הסתק ועל פי כווין סגנית • עכ"ד ,לח ירכתי כני הכריחת (פרס כן דתל סוניס לסמעתס לס מסמס

ערכי רבי פרין ממתני' ופסק פי סלקט וכו' וחתר קרי ז יס פלוני וזכתנו למפני דרכם דלת זכה לו • ליפני ניר סתס רbמר כרתכן כקריל ומ"ס זכס לו ולח תלי מיתרר. הכל הכל וכל bמר כלוס כפעת הסגכסס סנכן מלי מיקרר ומרלח מפני ליק הכי ס"מ לנת' ס"ל לכסמורת סינכרתו היתה לכירן חכרו כמסן דלמר רכי וכל מני מיקרר וקל לתכן התס ולfמר משוס דמי נס 6מר מסי ידע' (מי רונה ניתן וכן יס לפיס לומר

היינו עכשיו(חסר זכיית סוס חומר סנקיטתו היתה לזכות לחיים פלוני • וכונת מנתחתני) ככוונת הגגרתו נכירן מי היתה כן הגרלת כעיני °ולמת כחמר סרכי יוחנן יחליק טל סכרל ז 6לס סזקן המשנה כתרון מרווח יותר לפירוז הלעיג לחוק דסח 65

תכן תחלס וכורחי ניי נסיוני מק"ט וסוג מכלתי כתפיכת נסרסכ"6 סהניחר ע"י סימן קכ"ה מכתב לר' יוחנן דטימו רמלי קמגבית (וכנר כפחמרת תנס ני 65 תיק גרעתי פלמרת סלזכק כ כסכילך חנה לחקר פרננהנה ולתכנת לך עכ'. וכלות" ומפוס כך

65 נקכינתי לזכות לך נתנכרתו • כן ברחה לי: אס מסכתנת לו למר חגי זכיתי כה תחנת• מפרס כגמר למטוס ריס6 :למיירי לוקf סbמר פסק כרכתכתי פעיל • קלכך רייק כסיפס למתני תקנת כחומר (לוס

מתנה

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »