תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

נזיקין
עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה

תוספות יום טוב והס מים חיים ממקור נובע

באתי לספר בשבחן הייתי גורע כי קצר המצע מהשתרע : קכרס סגחון הגדול המפורסס ר"מ . ור"ג וג'וקיסר! - מסר"ר יוס טוב ליפמן נר"ו • כן החליף כקריינתן זנר"י • כן תחליף מסר"ר מפת ווינרבטיין זנת"ת לוי הלר חתן קיסיס המרוס • התורני. המכוס כמסר"י 6סרן 6סכנז זנת"המק"ק פרחג : ינהחרשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות י מי גאון המהברנר"ו • ושמנו בגליון לאות על יד יד פשוטה מורה באצבע

licentia Serenissimi Domini

, qua Ducis Solisbacensis

המשפטים אשר תשים

תוספות יום טוב והם מים חיים ממקור

באתי לספר בשבחן הייתי גורע כי קצר המצע מהשתרע : סכרס סגחון הגדול סמפורססות . ור"ג ולג'ו סיפר! - מסר"י יוס טוב ליפמן כר"ו • כן החליף כקריינתן זלה"ה • כן תחליף מקו'ומסת וונרבטיין זנר"ר לוי העור מתן סיסיס המרונס • התורני. המכוס כמהר"ר חתרן 6סכנז זנת"המק"ק פרג : נתחרשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות י מי גאון המהברנר"וי ושמנו בגליון לאות על יד יד פשוטה מורה נאצבע ע: יהס

ראה זה. 2 חדש הוא : ותונתו כעיון רב קוק סיטיכעל ידי מניקיס כקיליס כטול

, qua Ducis Solisbacensis

ומק

ררשו מעל סדר זרעיס • יקרחו כסקלמת מחכר (התוספות יום טוב) (תתכוננו מס בחר פל ככת

תניע חליו נחכרס. (ממכס יודיעו דרכיו ותתועליות הנמשכות מסס - וסיס 6ף למותר לסדפיס סנית מתקדמת קסיל . לכל רחיתי כי טוב לעורר הנבנות ולהזכירס כזכרון טוב התפלות פסוכרן נקס יקילו מר' נחוניחנן סקנת לכל כלי בית המדר: נכניסתו וכיכלתן

-'חנו הן : בכניסתו מהו אומר ביציאתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה' אהי שלא יארע דבר מודה אני לפניך ה' אהי ששמת חלקי תקל על ידי'. ילְא אכשל בדבר הלכה

מיושבי בית המדרש • ולא שמת וישמחו בי חברי • שלא אומר על טמא טהור חלקי מיושבי קרנות אני משכים ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור משכימים : אני משכים לרברי תורה • והם ולא על אסור מותר • ולא יכשלו חברי ברנר משכימים לדברים בטלים • אני עמל הלכה • ואשמח בהם : עמלים • אני עמל ומקבל שכר : והם עמלים

ואינם מקבלים שכר : אני יץ והם רצים • אני רץ לחיי העולם הבא • והם רצים לבאר שחת - שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת • אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם • ואני אבטח בך

תוספות יום טוב

[ocr errors]

והם

.

.

פרר נזיקין ככר כתכתי כפתיחה נסדר זרעיס ונקטינן כסידרן זרעיס מוערנסיס נזיקין כרלסמכינן לקרל רוני חתונת

וגו לסחרי שכן נמכח סידורן כסמך הכתוב • רחוי נסדרן כמו כן כזס סדרך - וכן סדרן סרמכ"ס ועיין לעיל ר ריססלר נסיס • ורנח כבעל כף נחת פסילר סדר נזיקין bסור rca °סני fומר עוד פלין לכעל כף נחת • פוס טעס ונחת ממר סכרחת מפסוקי תומר י"ט כתיניס תירת ג'ונו'סכסכנגי קויסדריס כמ"סנפירס"יזתול מדרס רחיתין כילקוט כוסו'תנחומס וסס כחמר משפטי ס'כנגד נזיקין ולחסרונס יסעו לי"כקסו קרלי לקררי של ג"ע ורוד ויפעיס כל6' כתכו חמרו • רקפ"ס כזמן סיפר על חומתן • ולז נזיקין סרובן ככר פכת:ין ויfיכו נתלת כגופו של 6רס רחוי טייס מסוחר נכל חכליסעיס סלי fמרו כפקן ורסנס נעקו חונת רנדום כמסכת מגינת לוין החורכן ול: קרסיס וטקרן" רחוי לסיות מוסרי לכל זרעיס לף (חסר קנית כותג כככל וסלרכס ת'ירח'נדקקי למלחי לי ניני נכל קלרמת כמסכת ככוס פרק רכי יסמע6ל ממנס 6ף סכסלר סלריס לין פילורס 6ות כסני פסוקיס !ו • הגר נקל נפרס פכתיניס כסרר רחמונת עתך פתוח מורס סקכוט

כגמ'סכול עיקר כמ"ס כספרי יוקסין כסס ונתלי גלון :"קופיקס מפרסיס & סלין נסללין כלן בבא קמא מסכת נזיקין מסכת סרלסונס מזה הסדר קרויס נזיקין וכללת ג'מלקיס ונקרסין ככח קמח ככס מכימס ככל

כתרו). (מסכת כליס סכתיספתח סליק נ"כ לג ככות ו"ל הרמב"ס חנק מסכת קרספונת 'תלקיס ותתחיל כככח קמה וענינת לדבר על נזיקין • נייסמנט מקס) וכגון סור וכור וסכער ולין תתיכל ולין פיפט רסלי נרקיס דכר קידס סיסיר התיזק מכני ללס ומפני זס סקדיס הותת כריפונת על fcר הדינין כ"כ ולע"פ וכפ' יניל פניס דן ק"כ פליגי וניוכ: ו: יוסף ורנר נ6ס נכות נזיקין ניו קרל כב'היל ורב יוסף 5°c כולס לו דף מסכ'ורכי דין פסקי הלכות חין הלכה כרב יוסף לגבי ינתנה דחין סלכת כנפרי :) מכיי ורכי ייךור 3 ייכו כגייס לענין דינין כסתס וחקר דייןלוקת ולהf קי מכנגי וסתס כרים:"ל) הכריעו מ"ת סונר הכנולס וסלכס כרכיוס ופים ומשתכרס כוותיס מיקרי לי בכינוהקרובקר ינכיעלי ונתי):* דסיכי סתרי וחלקי זריז מסכת קן לפי סכרין הרנ"ס גרריך גס כזס : נשאר נכיר מלס ככי? (ומה כי ני'וכו פתח נתינוס 6סתר כפסיק תמר נו זרם ישתו וכנמר לו כדריס Bע "טל תכר יתרון על ריטלכר ורכי. יין המסכייס Lמחנייס סינרי ספריה, וקורלין דכל קנקנct פת? חוסר ימת מלך כון cs פתחת: לפי מספרי זייני ותורה סג'ייןיס (כול. תורס סכעל פס ססיל כמסנס קיוf פופ הת יותס וזת יער (סנדיקיס יכי ו כן כתוב כסנו שני לוחות הברית דן קפ"ג עמורג' • וכספר תוצאות היים דף "וזת טונס כפפותל

הכפר (כלמוד כו) יקנור הנני רונה (ניוד כדי סיכילני תלמול זס לידי מעPC • ילידי מרות זרות . (לידי ידיעת תורס • הריני עופה

לפס יקוד קי067 כרוהופכינתיס כסס יהוה וכס ארני מקיסריס יאהרגה"י ש ידי קנעלס

(כדחילו ונרקילו)

.

« הקודםהמשך »