תמונות בעמוד
PDF

טעמס והניסת כעי6 6סור לחזור • לbו מסוס סמס יחמרו ה סגרו לו מתס חמקן ונסה החות'מלנית סלס ממס • וקורו זה מחזיר גרוסתו מטוס רלס דיקל ספיר קנכן מלון רנסנס וחמרו לו מתת הפני' ונס6 חסות'ס סני' מסמס ולס כסניה פסל לק לקנוס :

ובמכלת ! הסליסית גכריס סגל סרלסוני וקורי נ6מרו לי תתק ה אמרו לו נתת 6סקך ונס6 חסותס : עיין מ"ס כריס fוקנ'וכ6c

6חותס סb סליסית זו מלכיס ולס מחתה • כמכלת :: מתני' דלעיל

רביעית, רחוקה מן הטניס מותר : נרח-וגה וכתב ה. אמרו לו מתה אשתך * ונשא אחותה מאביה • וכי מן הרחסונה וקורן

:: קרין ותניס סנס מתה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחות'מאביה ולמרו לו מתס 6ת סרכיעי' : c6ס וכו' כרייתה נגמ' ר"פ מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות. : ,וכסס 6חתה מלמס - יְהִים דלקמן וקל לנקט כתר מותו בראשונה בשלישית וכחמישית - ופוטרות בסוקק מן ססליסית : וכן מן כתבתי לעיל. :

צרותיהן ואסור בשניה וברביעי' • ואין ביאת אחת סר6סונ': ומן הפניק ולסי ו על ידי 6חין (עליון) מהן פוטרת צרתה • ואם בא על השניה לאחר כך6תרו לו כלן קיימות :

נ"י: הוא פוסל מיתת הראשונ'. מותר בשניה וברביעי'- ופוטרות מותר כרחסוני וכtליטית כת'סר'כ וכיתובילה לוק' צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת וכחמיסית סחיכן קרוכת זו :לענין יכוס וכמלfמר כמ"ס אחת מהן פוטרת צרתה : ו .בן תשע שנים ויום לוו - ומע"פ פרסליסית 6חות :סריג כמסנס ס' פ"ק ונרה אחר • הוא פוסל על ידי אחין והאחים פוסלין על הפניה סריל רקליסי סנית ומ"ס עול הר"ן סיס לו נט ירו* אא שהוא פוסל תחלה ואחין פוסלין תחלה לא תפסי ללחות 6פת הים ויש לו מחיר וכיכסרמכ"ס וסוף כיצד כן תשע שנים ויום א' שבא על יבמתו * לרחפוג' פלקס מקילס וקוס רוסלינה ,לח. כוכתכו לקמן פסל על ידי אחין • באו עליה אחין ועשו בה מאמר (ק כמנוסה ומפותה (ותניח) ומפנק ו' פר'י"נ ללרכנן לין נתנוגט • אוחלצו • פסלו על ידו : ז בן תשע חנס לסס מותר לי:6 כתק כחלינת קטן כלוס • וקסיס שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא עליה רלס לסרק תורק לח חסות רחס חלינס כיכמה לית ליס אחיו שהוא בן תשע שנים ויום אחד פסל על ירו • tfת כלנו וקיכח דלק תפסי כיס גט ללית לי' רסח כגדול רבי שמעון אומר לא פסל : ח בן תשע שנים ויום קרוסין לחן חחות rfס סיס כח 6תי גט 6 מכח חנינה • אחר שבא על יבמתו • ואחר כך בא על צרתה פסל , וכן הסמיסיס 6ע"פ ססיל וכן מור כן סרמכ"ס כפ"ק ע"י עצמו ר'שמעון אומר לא פסל בן ט'שניס ויוס 6חות כו' מותר וסוS6 מסל' יכוס וחין לו גט וכיס אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת • תפסי קרוסין כג' נמכחת הטור סימן ק"ס וסיינו נגי

נשא

ניקת רכיעית פסים חסות וכגמ' מפרס • סכתכ כר"ג

סליזי' כילת זנות ו5ס 6סרק כסמין נקיט כססו6 כריית6 רמינה מפרסיס הכי • 656 (חמיסית) עליו

. : .ופוטרות כרותיסן 6ס מת ונf ינס יכס מסמר נכחורי ורני' ירוחס כסוף נתיב כ"ה כתב רים לוגט 6חת מסן פוטרת כרפה ומסור כסניס מפני הרספונס יום לו חלינת: כיצד כן תסע וכו' פסל ע"י 6חין סעפוכה . וכרכיעית מפני הפנימית : ו6ס נ6 על קסנית לחקר מיתת

מסמר תחלס רסס כיכר חכסוף קחי • לשון רש"י : קרלסונס סלמת סין סלכריס טל רספונס ופלר סרכריס פקר ח רבי שמעון 6ומר ל6 פסל • קלוני סמעון ספק קניס סיו 6סור כני מפני הכ' וכת' מפני קר': ו כן ט'סניס וייס

ספק כח קניה חי קניה קני לגמרי ול6 קמסניס 6'פוסלחת סיכמה ל6חין 6ס כח עליס דכילתו כיחס סו 6ס כילת 6חין - וכן כיחתו נכרתה • וחילס קני קוק ליס כמי נתן נט 6ו עסק כס מחמר סיס לונט ס לו מסמר לכל חיינו סלח כעל 65 זר ולח זר ומותר לקייס הראשונה. לכל סנייס לס גט גמור ולח מסמר גמור • ססוס פוסל תחנס כנמ'מפרס מקייס - וריכמה כיחת קנייה נרחפונקוקיימה פנייה עליה דכמסמר סוס פוסל קסלס ולס כסוף פלס 6חיו הגלול פפה כחיסור סני נתיס • רס"י .

מחמר וחסר כן עסק מסמר זס ססוח כן ט' פניס ויוס 6חל לו חולצת - ולס מקכמת עיין כמפנס לקמן : - .. פסלק מלקין לכלככיסת פוסל כן תספ סניס ויוס 6קר כין

כסל כתחלס כין כסוף ומתניתין מסורת מספרת והכי קתני S6ה

: קוס פוסל תחלס וקן פוסלין תחלה וסוף כר"ח כמספר, לכל כילת 6פי'כסיף נמי פסול כינוּ כן ט' סניס וייס 6חר סכ6 על יבמתו כו': ן פסל על ידו דס"ל כמסמר חקר וסניקס תופסין בת : ר" חומר לה פסל רפיחת כן ט' (פ"ס ספין קיים ספק לה.קניס 6י קנית קני לגמרי ול6 מסניח ניחת 6קי וחילחוקנין ;הוה ליה כמי סלח נעל .65 קנס עלס 6קין הלכך לח פסל נלין הלכס כרכי סמעון : ח כן טיפניס ויס 6' סכח על יכְמתו ומת מולכת ולח מתיפחת סיס עליה זיקת, סני יכמין פנניחתו של זה סקטן סקול כמחמר כגלול • לס יכחת מירי זיקת גפינס רספונקי עליק פניה • וסנס עלית זיקת נפילס פניס : ותגןכפרק ו' 6סיס מי סכניק זיקת יכס 6קל ולח פעליק זיקת סתי יבמין

כoc.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

גס6 t ocfחינת יכמתו ומת ולו חחיס קרי זן פטורת 67ף על נשא cfת ומת הרי זה פטורה פירס סר"כ רלין קנינו קנין נס רכיסתו כיחת • 6ין קנינו קנין כלוס ער סיכים פתי סערות כלוס כלומר 6פילו מדרכנן דלס קקנו לו ניסוחין לכל כיכמת הוליל וזקוקה לועפו 6ותס רכנן כמתמר: ט כלליתל כגפרורים פרק י"דכיון לסקס לכלל ניסוחין - ולע"נ חסל ידע הרלסונק מסקנדיל רלטונה הולכת ולח מתיכמתי לכקטנס קקנו מסוס סל6 ינתנו כה מנהג הפּקר : רייקי סני יכמין עלית

ט אם לא ירע • המלק הוליל ולא ידעת מסקנדיל נשא אשה ומת -הרי זו פטורה : ט בן תשע שנים

מפורסת נרפ"ק: 65 ינחת ידי נפילת רפונק: ויום אחד שבא על יבמתו : ומשהגריל נשא אשה והשנייה סו סולכת לחר יכי סמעין חומר מינס לחיי אחרת ומת * אם לא ירע את הראשונה משהגדיל

מתיכמ' ופלינס פירנס לית ליס לר' שמעון הראשונה חולצת ולא מתיכמת והשניה או חולצת סמסנס ט' ופרק ג' דתנן זיקת ג'יבמין וה"כ 6מרינן או מתיכמת רכי שמעון אומור מיכס לאיזו שירצה • הולכת ולס מתיכמת מטוס בפרק ד' 6חיס : וסולן וחולץלשניה אחר שהוא בן תשע שנים ויום אחר למסמר לוקס 6פילו כנרת לסניק רקס לחברות נינסו אחד שהוא מעשרים שנה •

• שלא הכיא שתי כעלת זיקת סני יכמין - וסין לפטורי סרק כינוס חכרת'

שיערות :

הרי עפו כיחת קטן כמסמר זיכותי פרוייקן לה הופיל פרק יא נושאין על דזאנוסה ועל כגדול - אח פסול כל גזר קוים נרתס כמקנת מסמר

המפותה האונס מטוס סתי יכמות הכלות דרכנן • מחזר כג' יכמות והמפתה על הנשואה חייב * נושא ארם אנוסת מכית 6חר כמפורט התס קבלות מכית 6חר: 6חר כן אביו • ומפותת אביו * אנוסת בנו : ומפותת בנו

ומס\' רכנרול קלי 6סמועינן תDC וחתוכןן' סגיסן שוין

רכי

כגדול • רוס היין לקטן לכל החמור למעל' וכל כמס

ותחי תנ6 דסכל סכירס ליה ולח הייתי כ'סערות קטן סול על סיסית כן ל"י פנת וחס דלק גזר ומפוס וכקטן קלי 6סמועינן נקטן וקול הדין לגדול הגיע לחbtinueסיס פנס ולס פניס סתי סערות 6ע"פי סלס קכי סיתס כנמרק : וסול סלין רקנח ריכל פליג סמתניתין גרסו כוסמיסרים המפורסיס למעלס קריאה סריס סמס : ולעיל כפירקין כן תפע סכס על יכמתו ומת חולכת וכל פרק יא נושאין על הסגוסס ל6חר סחכס 6ו פתס 6סק, מתיכמת - ולע"ג דליכח גרס • 6פילו הכי גזרו סעלית זיקת מותר לסbנתס חולמת חוסמותת •

סנייסמין • מטוס סתי יכמות הכלות מבית 6' : דכתיב וליס 6קר יקח 6ת 6סס ולת חמת ככלן כחמר סכינת רבי סמעין חומר מינס לחיזו סירנת כתר קרינרלית ליס נכון נחמרת לקיחת לומר לך דרך לקיחס חסרת תורת : לר' שמעון זיקת פני יכמין • וכיכרס"י ורוצה לומר

רכי

רלס מפכחת שיניס לר' סמעין זיקת סני יכמין מטוס רנספקס

לית לי קני לגמרי מילס קני כלל ומ"ס וי"כ 6מרינן כפרק ו' לחין. כלומר ור". המרינן כמסמר כנרול רפליג רבי שמעון כפרק רי 6חין - סוכ מכחתי כרכרי כספר חכמת שלמה יוכרין עיון ולח הכפל ר' ל6סמועינן כמתניתין דלעיל רפלינרי:). וסכר (טרי) ליכומי כסירנת כי היכי דסכפל להפנועיכן דרכי שמעון לח פסל : וחולץ לסניס' כתב סר"כ ויכומי תרווייס:65 הוחל וסוי נרתס כמקנת מחמר ורנגן וכן לסון רס"י • נס זה

קלסון הינו מדוקדק ולעיל פרק ו' הזין כתכו ניכומי תרוייסו לח ודילמ6 מסמר קני וקוונ' יבמות הכלות מכית סל : ואחר פתוח כן עסרס ולח כרחו כו סימני סריס כמים פריככסוף פרק ס' רגרס ומס סכתכ קרין רכינו עוכריה

מברטנורה המפורסיס למעלה • רכונו לומר כפרק ח' מפנק ו' : פרק יא נושאין על הלנוסס וכוי חיידי לתניכסחסה רכס רfין סכיכת חסותת חוסרתס • תנס גמי קחי פירקס • לסס

מותר 6c קיכותית • תוספת נושאין על הלגוסס וכו' פי' סר"כ כתת חן 6מת 6ו סקותס וכן לסון רפיי ונקטי ליסנ6 לכרייתס ססכים קרינלקמן כדין

נטען מן ק6פה לכל ודחי דקיק וכיס כסלר קרונות הסרי • ומ"ס סר"נ לכתיכ וחיס 6סר יקח וכו' לומר לך דרך לקיחת וכו' פי' רס"י סהיתר רספונת לקוחתו • חיים על הסניס כסנס עלית • דכפניס ליכל למימר לקוחין • רקס ל6 תפסי כה קלופין• וכתב ניי ומיסו קסס מנלן רמותר לים6 כפת דילמת וכל קיכח דחיתנת לקוחין חסרת תורה וכין כסניה בין כרססונה וייל רמפמעות קרלי קכי קוס • סרקיחת היה כר6פונק והכי חסרה תורה לסכונכ6חת סקר סיס לו המחרת • וחס קרלסונס לנוסת לכו : נזכיל זס 6ינס סלו וכגמר' פרין חלק מעתה וחיס 6סר יקח 6ת 6חותו דרך לקיחה קול רלסור ורך סכינס סרי 6"ל לקיין חמוריס כתורס סזס יסרלין לסכיכס פכיכס - כי הכל גכי 6חותו לליכ6 למימר לקוחין מתס רסס ל תפסינק קדושין - קרחון נקיחת קיקקי כלה וחמה c6ס ולחוקס רסייך כקו קיקס • חמריירלוקח כלקוחין לסרק תורק:

:

[ocr errors]
[ocr errors]

רבי יהודה חוסר פירס סר"ן וכתיכ ולח יגלה כנף סכין וניקות חוסר וכתיכ ל6 יקח ליס לת DE6 לכיו ול6 ינלס

כנף טרחה לכיו ומגלן רכלנוסת וכתי' מעלות בקרת כנף חכיו י כנף פרחה לכיו לס יגלס ומין סנכס כר' יסורס * ונתן החיסהסוכר נמס לסני הנערת חמסיס כסף ורכנן הס 6כל חכמיס 6סר לנטפן מן סחססיליס6 כתת חן חסותת חן לס סמיך ליס 6ל6 כי 6תס קרח Sסומרת יכס ס 6כיו וכנף ספק לו 6חת מקרוכופיס • מפני ססיס מנויס סנלס תמיד קרלו (חכיו הוס - ותיפוק לי

ולתו לירי הרגל מכירת • מטוס דורתו - לעבור עליו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו • ומפותת אכיו : ולס עכר ונס6

6חת מקרוכו נסניל6וין ותיפוק ליס מפוס ב הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין * ולא סכוסתו ומפותתוחו מקרוכו יכמס 5סוק לעבור כנ' לוין מיבמין אפילוהורתו של ראשון שלא בקדושה • קoc6 פנחסר עליה לין 6יג לאחר מיתת סכין • והשניהורתו ולידתו בקדושה וכן שפח'שנשתחררו מוכיחיןחומר מילו ומתניתין ומ"ס סר"ן לכל חכמיס בניה עמה : ג המש נשיס שנתערבו ולדותיהן דקתני נוסלין על הסכומה חסרו וכו' קחי חריסהגרילו התערוכות • ונשאו נשים ומתו • ארבעה רמסמע 6פילו לכתחל' מיירי דמתני' • גוסלין על החנוסק חולצין לאחת ואחר מיבס אותה הוא ושלש' חולצין לחסכמיתת תלגוס' ומפותק וכו' וכל רלסרו לנטען כו' לאחרת • ואחד מיבס • נמצאוארבעה חליצות להסתס ליכח למיחם nsל ולס חסרו לכניסן סל ויכום לכל אחת ואחת :

כחסר סיפ6 כתה יונה עם המתירין וסוף פרק כ'

ו האשה קרלסונס : נ 65 סולנין כרמפרס סקס כגמ'נסי לגני

רוחות מן החכ כעינן ונריס כפי שכיחיןנכרי לנכי נכרי bס סכיחין - 6"כ נסי ללח מתפרי מין נקס סר מן החכ : ג סנקטרכו ולרותיסן : לכל החת מסכינת המזכה עקרונותיה (6 קפרי 6סורי נכרי למתסרק מסס כן ודחי סלח נקערן:6רכעס סולכיס ל6חת כן ולחי Sc עליו 6סתו המזנק קפרי סהררי • ווסקר"נ קרונותיס • פירס כל 6חת מן החרכעה סולן ללסת מקן וכל חקק מספק לה קרמכיס פנחסרת הניחה פמקס 6ס קיקה c6פן • ופשוט לpcb חס וכן החמיסית יחנק ממה נפשך 6ס Tch חסין הים הוק • ומים ותו לידי קרנל עכירק • סון רס"י והוי 6ונס קרי מינס לה וחס לחוקרי חלז לתיכתס : סוס וסלסה זה ומפתה על סנפוחה : נ הניורת סנתניירו כניס פמס סינס חולז לחקרת וסלסה עמו וקסמפי מיכס ממק נפון כל חולכין כו' פירס קריגרכינו פוכריק מכרטנורק לרחוק וחוזרין הסניס הללו וחולכין לפליסית ופניס עמסס והחמישי מן הסנכעיגן כמפורסברים פרק קת) ונריס לין לקס 6חר מיכס וכן כלס : ר' חניכות תחלק לפי ס6ין 6חל מקס רסקי קלב כרמפרס כנמר' רחמנ6 6פקר לזרעס כורע בהמה • ליכס ער סיחלנו לה קסרכפת כי היכי רלח לפנט כיכמת לפוק דכתיב וורמת סוסיס זרמס זרנ!ת זרע 6סול יורק כסן וסוס כדין רתמנו ה6רכעה למחלן לכלקו (החסר כונס 6ת כלן כורס מיס סמקלס נכח • וכתג נמוקי יוסף דריסb כקורפן לח דקכי ספיר טפי ללמס לכל סל וסר מתרמי דיליס ומפקים' ולידתן סלח נקרופה וכן דייקס ליסנו סנתניירו עמק עין

מכות יכוס :

ו ותפו ותח דתנן סניורת מסוס סיפס ללידתו כקרוסס • דלה מפנקת 656 כשנתגייר קלס • ומכל מקוס לס נריכס למימרח וכן סר"נרכינו מסס כר מיימון וקטור לח העתיקי bk נריס וכו' ועיין כמסנס נ' פרק רי וכתובות מיסנסס סתוספת וכתר עוד ניוהס רתכן לס חולנין וסנקו לסו 6חין ננקו כלל • ח קמשמע לן אפילו מדרכנן ליכן כתורת יכס וחנינתי וחי בעולמנסננסי לקרדי לחסר מיתה לפינויסלקס כניס נסכי וכנמרח שקליוטרו

כה ע"כ : ומסקנת הפוסקיס וכסנסחוס לחסר פנתניירו • לסורו מיכל מורכנן למנסג נסי דקררי : אפילו הורתו וכו' (לידתו נקלוסס י וקסני וכו' רחף עלננ רקורקו של רספון סלס כקרוסס וכסתי למהות רמים וחיכח למימר רתקו עליס כנכריס ולי נפי ליכומי מיכס 6פילו סכי 6סירי וקיימת פליק כrc6

6ס נמרס וכפכן התוספת וליכ6 למימר דל6סמועינן רכותח טפי תורתו ולירקן סל ר6סון כקלופס רסתס יכול נקיות וסרי : ג חמש נסיס נפרק כ' רקרוסין מפנק ז' מעסס כסמס נסיס ומעסה פקיק כן קיק ומסון פנס לקכס למתני נמי סמס כפיסי

זכרי נווכח כפרק טיימסנס ז' : ויבוס נכל 6חק ולחת • כתנקר"נ רכינו סוכריה מברטנורס וסו6 קרין רוחך כונס לכונןtח כי רילמל לכל מר וחלמתרמי

דינית כו' כנמרק רמי מסוס דלס מתרמית נכל סר טונס כסוס כרלפיל מפנק י"ח פרקר קס ל6 קות מלח ענק טונה • לוח הרין לטפי נמי כמפוס התס: וכתב המנין סוף קייכיס ופסוס קוס 6ס רכו כולן לחלון לכל תחת קרפות כיון הכל לפי סמכות יכוס קורנת פרסו כמפנק דין לינס לכל 6ס 6חת עד כהן : וזס כמסנס רספונה רסיף פרק קמס וככורות ועיין מפנק י"נ פרק "ג (tנסס התוספת וכרכרי סר"ככככורות וכן הלכת ללעולס מכותינוס קולמת (ולפינו יכמס bס נוי ולססממון הוליל ופקע חיסור 6סת חס מינק כסמת 6חיו כלס כניס סותרס לו לגמרי) :

ו (כני

תוספות יום טוב

יבמות פרק

ו ומקו כסריס קודסין: חסר חולן תחלס והדר מיכס סידן ו ובני הזקנה לו חולכין לו מיכמין • פיי חקר טכני הכלק ממס נפסן לי קחי דקלן קול כן קכלס וחלן לספק סקין קו סלגו תחלס כ"ל קרמנ"ס פרק ח' מק"י זטור סימן c6פריה לק כסן סלינה ספיר נסיק לה חיוך סקול כן סזקנ' קע"וופפוט : ה וחולקים חלק חחר פירס קר3 67סת כן 6חיו מותרת פולי קחי לחלן הוס בן הזקנה (pc6 מלק כחול כו' דקסכר קוי פנל חין חולקין כו'כלומרולר ! חקיין חלן • קוים נק

קימל לן כוותיק לקחי קנר כחולג' מן סנכרי וכן סכלק ו האשה שנתערב ולרה בולד כלתה • הגדילו רכי ירוק קיק ולטעמים כי מיכס לקספיר קמינס : התערובות ונשאו נשים ומתו- בניהכלה: חולצין ס'מעלין מתרמיליוחסין ה 6וכליס כתרומס לפחד ולא מיבמין שהוא ספק אשת אחיויספק אשת אחי אלה קיימ'לן קכי כמו כהן וחסר עכו כקן לוכלין אביו ובני הזקנה או חולצין או מיבמין • שהוא סכתוך נסיו כמפנק חי כתרומס וחולקיס חלק ססר ספק אשת אחיו : ואשת בן אחיו מתוהכשרים • פינדכתוזמיקו תוספס מפרט כנמר' וסכי קלמר בני התערובות לבני הזקנה חולצין ולא מיבמין פן תכח דסין חולקין כו'כסוף וקונקיס קלק כחקר 6ס בלי שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו (ס"6 לכני) חותו פרקים ניכות קופיס פניקס על קנון כ6חת ובני הכלה: אחד חולץ ואחר מיבם : ה כהנת כרעי סרמכ"ס כחכורו כמו נותניס נסס לכל זה כל6ס שנתערב ולדה בולד שפחתה • הרי אלו אוכליס 6סכקר כמסנס ס' פיל מין מונקיס (קס וקסכר כתרומה וחולקים חלק אח' בנורן ואינן מיטמאין לכתוכות : ושחררו מפרץ סמי הכחסין חולקיס פרומס למתים ואין נושאין נשים בין כשרות בין פסולו כנמר' לימ' כופין לופס לעגו חה"כ רכו עמו : כין הגדילו התערוכות י ושחררו זה את זה - נושאין ומשחררין זס 6ת זס דליסק כפות בין פסולות וכל 6חר, נשים ראויות לכהונה • ואינןמיטמאין למתים ואס ספחס מינויכול - כק חורין מתן ספק כהן ספק עכו נטמאו אינו סופגין את הארבעים • ואינן אוכלים מינויכול-כדתנן כמשגה פי בפרוססורות לפנלופפול בתרופה : ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש

פ"ר רניטין : לסורות לכסן וספק 6סורס ואינן חולקין על הגורן • ומוכריןאת התרופה ואינן מיטמליןלמתיס • לחומרה : לין סופנין 6ת והרמים שלהן - ואינן חולקים בקרשי המקרש

כתכו סתוס' קימר קת' וכל חד חמר לנ6 לו ואין נותנים להס קדשים : ואין מוציאין שלהס כרכי ינחק דקמחי לס קתני כהן מכח : 6ין מסלמין דכל מירסופטורין מן הזרוע וכן הלחיים ומן הקיבה פמי ולין סופנין לס קמי קרחת'כסן לכס ולח מפקיט

וככורו

כדקתני כסיפ' זלימפוס ממונה מספיקה : זמוכרין

דקתני כסיפ' לק cp סנוק הפרוכת תרומת כוחן לין נותנין לותק לכסן כסמפריסין קס קתכי ומין מיטמרין למתיס ופ"נרקגלבפיפ' ט"ל-מכר לוקה וכל חך למד מיקי רקיק ללחונקן כל ומים היה להן ומין חולקין כקרסיקמקלט כולה חפלמתני כריס'מסוס לקטן לחבלק bk מוכרין לותר לכהן וקלמיס סלסן : 6ין חולקיס לקו כסיפ': סופגין פי' סויככמסנק ק' פין דוכמיס 6 נקופי המקרס כנון עורום קרפי'ללכל חד מניקו מרי קייטי אינן מסלמין קרן וחומס • 6כל כריכין להפריס מסיס כפר רמיס וכקן E0 פקול : ולין נותנים לקס קדסיס להקרין : פוספס : ואין חולקין על הגורן פרמפיסלר ישר ומין מוניטין שלסס כגון 6ס מלד לקס ככור 6ין מוניסיס קנ6 יסיי • וכתנו התוס' וbפי'יכולו פניסס על תנורן זיסין חופן פיקן וירעק על ססתחב, 3

מפניס לסכקן הכי מנולי כסנילי ולס חכירי כסןתנו כסכילו סיס חין חולקין כיון דחין לוכלין דלמר חתי ליל

תקלה : ואין מהכיס לתס קדסיס פי'סר"ן לקרינק • וכן פירס"ינלאון רצון למילתל רעשיס' מסורים להקרין • 66 כ"ל לקכי קלמר סלין כותכיס להס קדסיסלסקריכ וסקס יתנו אחר כך לכל כקן מירכו מפי 6sינו כמסמר ועיין לקמן : ואין מוכיחיס סלקס מילס פי' קר"נכנין לס כולרנקס בכור כן פירפ"י כלפון קר ולחומו פירט מפרט ממי ולין נותניס נקס כככור 6כל לפי' קמ6 ספרי קרי לקקריפמפרס וחין מוכיחין וכו' לfס סין מיכייחטח חוosh לו עולה מין כופין חוק'נקקס להכפימסמר ולהיות מכולת'וטורס להכפימפמר קל מרמר סכל כקן חנס זוכסן יקרין כלל סbססירכס ופי'כמפמר 6ליכו פלנ6 ויקריכולהסקרכנות ויחולקס הכפר והעור יתנו לכל מי שיתנו לו ויעסו שליח כל כהן סירבו לסקריניקת קרנג'הויסקו רק קרכנ'ער סיפרכז קס לתתם לחנסימפמרים ע"ב - אחד מטוס סקקפה על זס כקו' מפרקסנחל קמ6 דקיכו ללח מלו עכור פכולה סליס נמי לס) (וכן מפר : הרי מירכו הפוספט 67ניקכל bלסיכס שיקן זיממרפסול כהן קיק הלוי לעכולככולק כמו חולק רוקן פממן להיות מסמר סירני קולי ועל ידי קריק רקוי כעכול שכולה כדמפרס כתנול וכן מכח קריר&חנן כתריס כירוסלמי רמסיק דהתערוכות עכדינן לקו כולן וסולס דתנינן סין מניחין פלקס מילס פ"ס • ועופרו תיק ללפרס ריס סיפס כחד מחפר וגנים קריר יפון לרעת חרמיס ודכוותיה הבכור : כמו ספירס רס". כככור (קרמיס

עככים

D

וככורו יהרועה • הסתה הורית מלי עבור כנכור סלו • חומרי יפרץ וחומרי כסני' מפרס כגמ'סמנחתן כקמלת כמכחת

רש"י: . יהא רעס וכו'6פי'כזמן סכית לקס Sח יסרש וקרן בפני עכמו ולין פירק נחכלין כמכחת ישרoft t מכן למכייפינסו למיתן לכהני'לסקרוני ולחכו 6תכסרו וחנקו נטרפק כמנחת כהניס פריס כליל: וכן חולנין ולח מיכמין כתילס ככי למקכיס כסן ולסחזיר לק הכפר וככוריס הינו c5מו סל ספק והחל מכני סרלסון חולז פמר כן סכיסן סיל 1 נסכ3 68 לכסני' וכוננים

חלק מיכמין פמס כן ק6פכים * תסר'יהיה לך כחות התכופי וככורו יהא רועה עד שיסתאכי ונותניןעליי חומרי הול וקריסוס חקיקומן קלס : הלכן ירעס ער פסתחם כהנים וחומרי ישראיס: ו מי שלא שהתה אחר ולס מן סחב ופתו טליקס זמותר, לסוחטו כמדינת בעלה שלשה חדשים ונשאת וילרה ואין ידוע אם ככרק וכן כני האחרון וכן והכלקורס רככו'כפל מס בן תשעה לראשון • אס בן שבעה לאחרון: היו לה קול חולן לכפופיקן ולס הינו מסוס זרות • תטו' בנים מן הראשון : ובנים מן השני • חולצין ורא מיכס:קיו לו חתימן קרופון נל רמתנת כהונת וקכס גל מיבמין : וכן הוא להם חולץולא מיכס • היורו ומן הקרון של מסותת ניכר לסמוכים מחכרו עליו אחים מן הראשון • ואחים מן השני שרא מאותה סלס: קוס 6ו חולן לו מיכס

סרחיקס 4 האם הוא חולץומיבם והס אחר חולץ • ואחר כחPc כן קרלסון לס חסין עד סיסקוב • טיפול כן מיבם; היה אחר ישרא ואחד כהן * נושא אשה קול הרי טוב וחס לחונכרי'

מוס ופירשו הר"ר ראוי לכהן • ואינומיטמא למתים • ואס נטמא קיל.6כלנוכגון פלין שס 6ס כמסנס ט'פ'כתר6 דמנחו': אינוסופג את הארבעים ואינו אוכל כתרומה ואס אר קול הליכ'לספוקי כיככנק : ונותנים עליון חומר כקני אכל אינו משלס קרן וחומש • ואינו חולק על הגורן (סוק וכן לספק כן החסרון :

וכו'י פי'קרין וטוכרהתרומה והרמים שלו ואינו חולק בקדשי וסס 6חל יולז ולמר מינס פמכחתן כקמכת וכו' מין (ס") המקדש• ואין נותנין לו את הקרשים : ואין 6וכן קרופון חוכן קחסרון : סירים כלכלין לס כסרפה כן מוציאין את שלו סירו' ופטור מןהזרוע והלחיים חוק לק וחלילן מיכס לס : מפיק כריכה קמינה לסנחק והקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאבי ונותנין יכמתן (סיס) הרי טוכ ולס : אלה נקמנק פסולה כוכין עליו חומרי כהניס • וחומרי ישראיס • היו שניהם לחו נכרית קיה ומסוס כמה ; אלה נסחט • רס"י : ומיס כהנים • הוא אונן עליהם והם אוננים עליו הוא לפוק ליכ' למיחס סהרי חלן : קריבנסרפס ולה כק'קרינס אינומיטמא להם : והם אינןמיטמאין רו • הוא לס ינמק : { קיק6' יסר? : הסוס ולח קרינה על המוכר אינו יורש אותן

אבל מחר מן הכעליס סר נחקר : כרחיק' כנמ' דחקרי כסןכל

כהן: הוק 6ונן עליסס סמל סממנו ל6סיס ככל סקטיר כמסור"כ כמשנה ו פרק ה' את חכיו וכיוס מיתתו לסור למכול כקרפיס : ותס סוכניס : דונקיס ומס"ק לינת קרינה או כפרפס חכית הרסן כקסיס פלין וכיום מותו 6סוריס פניקס כקרסיס ומסכחת לק ורוחת החניכןכמסנס ג' פרק נ' לסוטה :

פתיחת סניקן וכסן כפר הול דקר חינו מיטמ6 כהן כנון ו והיו לו חמיס כו'כתכסר"כ וכנון cמין פס חח 6 סוס וכן סגתקרות קלפי טעות על תנחי ולס נתקייס לנפקל מינה

פירסי" קתוס'קין לוחמיס וכויופי' ומקוכולן כל6 גיטל (וכיסחת) פון סלסה וככהליגונל מסכחת לק שלח כbחר כי 6ס הוס לכרו כ"כ • ולין ספק סרט" והר"ן דרוחת במיקס פניקס וכןכפר הוק לפיכך חיכו מיטמ6 נקן: סכתכו טיולי סתיס מן קרלסון ומן סחסרון וקסמיטו 6חיס קוק כל ירט 6ותן ליורסיס מרטין לותו או מגל או : כתרה • לומר רחמיס כפרק מיותר כמסנס וכלו ל6 תכן של

וסן חמיס קמחי וקחי 6מן קרשון מן החחרון והיינו מכל חחחח לחל לכל מרלה כתכו דק"ג ס"מ תירסתס כנירסקינו דחילקת k פנירפקס כמו פסעמיקו ולח קונרכו לכתוב רס"ן • 28 מסכןקזי6 צמחי כתמו כלל והעתיקו זו סככל מסמפנק כלח פירוס וללס כורך 62 הגירסתס כגירספינו והוכיחו החיס כפרס :

חכמון דליתח דמי • וכין כתוספק כין כרטי המפנה 6סכחת 6חיס כפרס ניע • והוא הוכן עליהן כתב ריכ6סור לאכול קרטיס • וכן לסור כעכולת כרימס כריס פרק נ' דוכחיס וכתכ סרכ רכינו פוכריס מברטנורק למסכחת לס דרוקר כמיתת סניקס וכהןכטר הוה לה מינו מיטמה להס

רשו חלל קינן מוותר על הטומחה כמו ספירסר"כפרסק חמור • ומהו חוכן עניקס נופית ל6 מלינן למידק דליכח למימר כמיקו דסני ולקט עכמות רקמה רעל לקוס עכמות חייכ כסכיכות מדרככן כדתנן כפוף פרק ח' פסחיס ולח מוקיס לה פכחו כלים פניקס כונות קל נטפת ורשה חלל ככך סוס רחכמיס גרוסמשתקין לוקומדין כקונס קומיל וינו יורט חכיו קולחיסכחמר והיקת לו ולזרעו סקרין ער פיקיוורפו מיחס חקריו נמי :

הכל

3

« הקודםהמשך »