תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

תוספותיוםטוב קנט

ספר כנוסח פ"ס וכן כירו' קדרופי' רש"י כעל קרנות ועיין רפ"ו דכ"מ : רבי יסודס מומר משמו לשון רש"י של

מכל נוריb - סחמרי'רוכן רשעיס מפני לסטיות: סנמלין רוכן כפריס שפורפין למרכרות למקוס גדולי חיות ולסטיס וירמיס

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה . קדושין פ רק ד י",

חמדנמל וספן כללו 6זמנו לסטות כשלנין בררכיס נכנסיס ולוקטיס עגיס ופירות מן סכרמיס ייפוד פגשכרי לכני 6רס ומעבירין על תנbס: ר עסכסיו"שלי שמעביר סכסמו לרעות כסדס 6חריס: חנוג נילי rד כbונ6' לסטיל מיס כיין וגרורות

כחיטין - פחייכ קורס ללמד מתכנו מומנות נקיסא אבאג'ריין איש צדיין אומר משום אבא נוריא - לא ילמד אדם את בנו חמרי גמל - ספרי ספן רועה סליק מסבת קרושין וחנוני שאומנותן אומנות לסטים ר' יהודה אומר משמו החמרין רובן רשעים והנמלין רובן כשרים הספנין רובן חסידין - טוב שברופאים לגיהנם - והכשרשבטבהים שותפו של עמלק - ר נהוראי אומר - מניח אני כל אומנות שבעולם - ואינו מלמד את בני איא תורה - שאדם אוכלמשכרה בעולם הזה - וקרן קיימת לעולם הבא ושאר כלאומניות אינן כן. כשאדם בא לידי הולי - או לידי זקנה - או לידייסורין - ואינו יכול לעסוק במלאכתו - הרי הוא מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנתו בנערותו מהו אומר וקוי ה' יחליפו כח - בזקנתו מהו אומר עור ינובון בשיבה. וכן חוא אומר באברהם אבינו עליו השלום - ואברהם זקן. וה' ברך את אברהם בכל מציגושעשה (ס" סקייס) אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה - שנאמר - עקב אשר שמע אברהם בקולי : וישמור משמרתי - מצותי חקותי ותורותי :

סליקא לה מסכת קרושין

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יכיח הכתורס לא כתיב כקרי מלמ זקנס • הניחו נסכן כמומנות כממילא

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ולא על הבנים - מתה ואלובניה - מביא ראיה על הבנים - ואינו מביא ראיה על האשה : יא אשה נשאתי במרינת הים הרי היא זו ואלו בניה " מביא ראיה על האשה - ואין צריך להביא ראיה על הבני' מתה ואלובניה צריך להביא ראיה על האשה ועל הבנים: יב לא יתיחד אדם עם שתי נשים - אבל אשה אחתמתיחדת עם ב' אנשים - ר שאומר אף איש אחד מתיחד עם שתי נשים - בזמן שאשתו עמו וישןעמהם בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתיח' אדם עם אמו ועם בתו - וישן עמהם בקרוב בשר

ואם הגרילו זו ישנה בכסותה וזה ישן ככסותו :

יג לא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- "ר

« הקודםהמשך »