תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

את שהעדים הראשונים נקראין עמוכשר עד א' עברי ועד אחד יוני עד א' עכרי ועד אח' יוני כאים מתחת זה לתחת זה שניהם פסולין: ן שייר מקצת הגט וכתבו ברף השני והערים מלמט'כשר " חתמו ערים בראש הדף מן הצד או מאחריו בגט פשוט" פסול - הקיף ראשו של זה - בצר ראשו של זה והערים באמצע שניהם פסולין נ"6 ל"נו סופו של זה בצד סופו של זה והערים באמצע " את שעדים נקראין עמו - כשר) ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים (ירו' ורייף מלווטס) כאמצע - את שהעדים נקרין בסופו כשר: ה ננ! שכתבו עברית. ועריו יונית - יונית ועריו עברית עד אוהד עבריי ועד אהד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עד כשר'איש פלוני עד כשר בן איש פלוני (ס"f) ,עד כשרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »