תמונות בעמוד
PDF
ePub

The Missionary herald

American Board of Commissioners

for Foreign Missions

[graphic][ocr errors]
[graphic][subsumed]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »