תמונות בעמוד
PDF

יבמות פרק ט די-רשידה

[ocr errors]
[ocr errors]

תוספתיום טוב

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ולממזר יש להן כתובה : ר בת ישרא מאורסת לכהן - מעוברת מכהן - שומרת יבם לכהן וכן בת כהן לישראל - לא תאכל בתרומה - בת ישראל מאורסת ללוי - מעוברת מלוי - שומרת יבם ללוי י

וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר - בת לוי

מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן ללוי - לא תאכל לא בתרומה - ולא במעשר : ה בת ישראל שניסת לכהן תאכל בתרומה - מת ולה הימנו בן תאכל - ניסת ללוי תאכל במעשר מתולה הימנו בן תאכל במעשר ' ניסת לישראל לא תאכל לא בתרומה - ולא במעשר מת ולה הימנובן - לא תאכל לא בתרומה - ולא במעשר • מת בנה מישרא תאכל כמעשר * מרת בנה מלוי תאכלבתרומה - מת בנה מכהן - לא תאכל לא בתרומה - ולא במעשר ; ו בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה מתולרה הימנובן לא תאכל בתרומה - נישאת ללוי תאכל במעשר מתולה הימנובן תאכל במעשר. נישאת לכהן תאכל בתרומח - מתולה הימנובן תאכל בתרומה מת בנה מכהן - לא תאכל בתרומה . מת בנה מלוי לא תאכל במעשר - מת בנה מישרk

חוזרת לבית אביה - ועל זו נאמר - ושבה אל בית

אביה כנעוריה מלחס אביה תאכל : פרק (י

[ocr errors]
[ocr errors]

דרך ככל מקוס לשנות חלונס כסלי גרוסס * ולb

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

-------------

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

AOs

[ocr errors]

1 ות ה א שירם

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

וכו' וכלומר וכן הלכה כמו פקורבו וכן פסק סר"כ כספ"ו ממסכת ככורות וכן פסקסלמכ"ס ועיין מ"ש לקמן כוס :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

אגררוגינוס נושא - אבל לא נישא ירבי kיעזר אומר ... אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר : פרק ט יש מותרות לבעליהן ואסורות י ליבמיהן : מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאו ולאוי ואסורות לאו ולkוי ואו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן יכהן הריוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול (ס"מ כשר) חלל שנשא כשרה ויש לו אח (ס"6 חלל) כשר * ישראל שנשאה בת ישרk • ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל - מותרורת לבעליהן ואסורות ליבמיהן :- ב ואלומותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האמנה ויש לו אח בהןהדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל " ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל " מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן אסורות לאלו ולאו כהן גדול שנשא את האמנה ויש לו את כהן גדול : או כהן הריוט כשר שנשא חללה - ויש לו אח כשר ישרא שנשא ממזרת ויש לו אחישרk - ממזר שנשא בת ישראל - ויש לו אח ממזר * אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן: נ שניות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

- - - - - - - פשולל 0 של ". רק ש של

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וחולצין לאשתוי מפני שהיתה לו שעת הכושר סריס המהי לא חולץ - ולא חולצין לאשתוי מפני שלא היתה לו שעת הכושר • רבי אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה - חולץ וחולצין לאשתו - מפני שיש לו רפואה סריס ארם - לא חולץ ולאחולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה - העיד רבי יהושע בן בתירא עלבן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו - לקיים דברי רבי עקיבא ה הסריס לא חולץ ולא מיבם - וכן איילנות לא חולצת - ולא מתיבמת. הסריס שחלץ ליבמתו-לא פסלה - בעלה - פסלה - כפני שהיא בעילת זנות : וכן איילונית שחלצולה אחין לא פסלוה - בעלוה• פסלוה - מפני שבעילתה כעילת זנות : ו סריס חמה כהן שנשאבת ישרK - מאכילה בתרומה • ר' יוסי ור' שמעון אומרים אנדרוגנוס כהן ישנשא בת ישרk - מאכילה בתרומה ר' יהודה אומר טומטום שנקרע"ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »