תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לנתין ולממזר - עיין מסנס ס' פרק ו' דיכמות

הראוה מדברת עם אח בשוק אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורכי איעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר - לא מפיה אנד חיין kא הריזו בחזקת בעולה לנתין ולממזר - עד שתביא ראיה לדבריה : ט היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליא ור'איעזר אומרים נאמנת ריהושע אומ' לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזרי עד שתביא ראיה לדבריה: יאמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר רבי יוחנן כן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תינשא לכהונה : פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ב בתולהכתובתה מאתים ואלמנה מנהבתולה אמנה גרושה והלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתניירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אהד יכתובתן מאתים - ויש להן טענת בתולין : ג הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתושתן מאתים - דברי רמאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה : ר בתולה אלמגה גרושה וחלוצה מן הנשואין

כתובתן מנה ואין להם טענת בתולים הניוררת והשבויה וחשפחה שנפדיוושנתניירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד - כתובתן מנה ואין להן טענת בתולין : ה האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת תולים מפני שמתייחד עמה אחת אלמנת ישראל

ואחת אמנת כהן כתובתה מנה בית דין של כהנים היוגובין לבתולה ד'מאות זוזולא מיחו בידם חכמי'

ו הנושא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »