תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ג המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציאי ויתן כתובה - רבי יוסי אומר - בעניות

שלא נתן קצבה - ובעשירות שלשים יום : ר המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהוא עמה בעיר חודש אחד יקיים שנים יוציא - ויתן כתובה ובזמן שהוא בעיר אחרת - רגל אחד יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה : ה המריר את אשתו שלא תלך לבית האבלי או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה - מפני שנועל בפניה - ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי . אמר לה על מנת שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי - או מה שאמרתי לך - או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה : וואו יוצאות שלא בכתוכה העוברת על דת משה ויהודית - ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעוש'

ומשמשתו נדה - ולא קוצה לה חלה : ונודרת

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »