תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ג אמנה שאמר'אי אפשי לזוז מבית בעלי - אין היודשין יבולין לומר לה "לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנן אותי בבית בעלה ונותנין לה מרור לפי בבודהי אמרי אי אפשי לזוז מבית אבא ,

יבולים היורשים לומר לה אם את אצלינו יש לי מזונות ואם אין את אצלינו אין ליך מזונות • אם היתה טוענת מפני שהיא ילרה והן ילדים זניןאותה והיא בבית אביה : ר כל זמן שהיא בבית אביה נוב' כתובתה לעולם - כל זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובת' עד עשרים וחמש שנים שיש בעשרי וחמש שנים שתעשה טוב'כנגד כתובתה - דברי רבי מאיר שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל : וחכמים אומרים - כל זמן שהיא בבית בעלה גוב' כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית אביה - גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים. מתה - יורשיה (ס"6) מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים :

ו פרק

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו ריעמברטנורה כתובות פרק יב תוספות יום טוב . נז

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אלמנה לכהן גדול - גרושה וחלוצה - לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל - בת ישראל לנתין - - : ולממזר יש לה כתובה *** פרק יב הנושא אם האשה ופסקה עמו כרי שיזון את בתה חמש שניס חייב לזונה חמש שנים - נישאת לאחר ופסקי עמו כדי שיזון את בתה המש שני' חייב לזונה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה kא מוליך לה מזונותיה למקום(ס"מ שהיא אמה וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא א'זנה ואהד נותן לה דמי מזונות: ב נישאת - הבעל נותן לה מזונות - והן נותנין יה דמי מזונות מתו בנותיהן נזונות מנכסי בני חורין והיא נזונת מנכסי משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב - הפקחים היו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו הממאנתי השניה. והאילונית: אין להם כתובה ועיין כפי' משנס ג'פרק ט' מוניbין ממנו : ולb מזונות ,

ולא פירות - ולא מזונות - ולא בלאות - ואם ליכמות ומ"ס סס ומ"ס סר"כ מתחלה נשאה לשם אילונית • יש לה כתובה *

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יש

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »