תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]

ח ונשא חסיו וכו'חולכות עיין כמסגרי"ג :

ח וכן סמנרס 6ת 6סתו וכו' כנמר' פריך וכן סל bk חימ6 ט שקרש חסין ת 6חוקס כתכ תרסיס לוק' נקט סקילס חבל

סמנרס וכו' סלחות נרוסה מרכרי תורה ולכן פטורה מן מסוס וכסעת ניסוחין יוק נוס6 חות זקיקתו החליג' ומן היכוס וחחות חלונה מרכרי סופרים ולכן סולכת כל כנסה לסופת ח"ן להמתין תלכעול ידכיון לכנסת לסתו ולס מתיכמת : ט פומרלינס ממתנת לינס : סקלס 6קל גמורה היל ופקע' 5ר זיקה

מן החמיס 6ת חתותס 6חר לגמרי - וכ'כ הוספת דף ח החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת

סנפלס זו לפניקן וקוקקה "ח • 6כל קנימוקי יוסף חולצת ולא מתיבמת - וכן המגרש את אשתו ונשא לכלן: המתן מלכנוס דקל כתר ולוקח כמce' 6חיי אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה מן החליצה ומן סנעת (כסחות) וקוקס : עד כיכנותן הול רפקעי זיקתה היכום : ט שומרת יבם שקירש אחיו את אחותי סיעסס 6חין מעסה סיכנוס מינית לכל מטוס נסולין משום ר' יהודה בן בתירא ס"ז) אמרו אומרים לו חתיך חת סיכמה סו יחלין ,החות' 6 כקעה ולפיכך המתן ער שיעשה אחיך הנרול מעשה חלצה לה נס ויעקר 6ת זיקפת מעלין : .ימתיךעיר . ונ"ל סכן היה אחיו או כנסה יכנוס את אשתו מתההיבמה מקס היכתה יכגוס 6ת 6סתן סכרת רס"י כפיר' כמסניו' יכנוס את אשתו * מת יכסי יוציא את אשתו בגט דחפילו כנסי ומתס מותר פרק נ' וכ"כ כריכסס קרסו ואשת אחיו בחליצה :י היבמה לא תתלוץ ולא כלסות' : מק קיכס ול6 וכנסו חין מוכיחין מירס תתיבס • ער שיש לה שלשה חרשים • וכן כל נותר 6l p6 את מקום הת מסוס דכל חל (חו כו 6יב שאר הנשים לא יתארסו : ולא ינשאו עד שיהיו חסומק : מוניס 6ת cfתן הוי חיפכל סקר6סון כנס להן שלשה חדשים אחר בתולות • ואחד בעולת נגט וfק pcb

6חיו כחלילה לחוק זקוקתו הסוס סכת' אחר גרושות ואחד אלמנות : אחר נשואות ואחר הכל יכותי לס מסוס דלתות רוח רענן חיסורס ומסכן ארוסות • רבי יהור' אומר • הנשואות תארסו גרוטזי הים וכנמרח פסיק חמין וינס קסניית סקי והארוסות ינשאו

חוץ

הלכ' כרכי יסוליכן כתיב) יכמתו פקעת זיקת' למפרט

י ל6 תחלון (וכו') מפרט פלילך ולי הית' הכונרי קתוס' סכיר' ליס מיר סכנס פקט כגמרל טעמס רכתיך חס 65 יחפון הים לקחק ת כתתו מזיקה ול6 bינטריך למימר ומסכל 6חיו כו' • זקכית יוסף ועלתה יכמתו וכו' fr

6ס יספון ייכס כל העולה לינוס ס"ס קניט 65 העיר כזס כלוס : אחיך קנלול 6מרו הגדול טולק לחלינס וכל סחינת עולי ניכוס ליכו עולס לחליל' על קטיקו הנקרס מכוס כנרול לינס - קרמכ"ס כלומר וגלול נתונות מרינן לטו כעולות ולרוסות לטו נפוחות וכן הלכת דנקט לסו לוקח חלק מסוס רמכות כיס

וקנןנ'תרסיס קס כ'יוס חון מיוס סמת בו פעל 6ו סנקנרסי ואשת חמיו כחלינה סלינה נפטרו מן קחנינ' מחמת ספיח כו ותוך מיוס סנתסיסה כו : קנפוחות יתחיסו רטטתת

חסות נרוסתו • סוליל וזיקתה קרמה (קילופי ר6סורק כדי לסכחין כין זרע רלסון לורע פני סל6 קלל כן כגרופי • וסכ6 65 שייך למתני לו לנכו' כרתנן כפ' דלטיל ספק כן פסעת לבחון ספק כפכעס 65מרון וכסרוסות מפנק י' כמ"ס סס כשס סתוספת

ליכה למימי קכי : והתרופות ינטלג רקס גת מיעבור מרחשון: יהיבמה לה תחלין וכו' כתב הריו נגמרת מפרס וכו' כל

קון העונה לינוס וכו' וכל סחיגו עולס לינוס חינו פול' לסלינה וכל סנן דחמרו רכנן הולכות ולל מתיכמות כגון פחות מלוכתו ולתות זקוקתו וספר כרת ערוק התס מפוס הלס 6פסר סול לח"כ לעולס מסור קילכך כיין רמלוריקס כת יכוס היל חללי מכל הכח ר6פשר לזהויי מפקינן ויכס סרכר כסיפר רס"י וחיכס נמי למדלורייתס קלג'ולס מיכמה סקיס לקילס 6' מכי החיות פ"כ מסני' וטעמס 6מרינן כנמי לפירקין דכת ינוס קיס 67ס יכול 6ליקוויסמר זוהי סקרס מקינס מס"כ כג'חרסיס וקכח • 6פילו יכול שיקו ויחמר 6ת סינק מעוכרת ל6 קתיכס ללח פלוג bk כולסוכריכי נסמתין נ"ח• וחייכי לחוין דתנן כמסג'רי פרק נ'רלס מיכמיס וסולכיס כס כתכיכן לטיל מרקורייקח חזי פינס 6k חכמיס חמרו גזיר' כיחס רקcוני 6טו כיסס פניס 6ע"ג לקח פסיק ותניbמנת לכסן נלול וספי' מן הנסולין להסתס ליכ6 לית רסלמני לח יקח ועסס לכקולס מכמיר יקח סל סלמנ' לס : ולחו קכס מכלל עסק עס'.

ולס לפי עזה לינוס ולחי לל תעשס ועסינמנסלין יכוסלbמנ'לכהן גדול מן התורה ולפיס סולכת מסו'ררכיית קרח וחס לו יספוז

קלים לקחת 6ת יכמתו ועלחתיכמתו מתחיל יכמתו יש לך יכמת חקרק פעול לחלינס וחינת עול'ליכוס כללי' כנמ' רפ"ב דף ין' הורכתב סר"נ כל העול ניכוס כו' פירס"י(יף מח ע"כ) עול' הסערה לפני הזקניס: וכן כל פרינסיס כו' פי'סר"כ

לקמן כדי להבחין בין זרט ר6סון לזרע סני וכגמרל יסינ טעמ6 מסוס רכתיב להיות לך ולזרעך 6חריך ופירס"י סלין ססכיני פורק חלס פל קורליס סורטו מיוחס 6חריו והכרכזת לסמתין כל סbס'ססס ולח חמרינן קסקס מעט ותכס ותכרק כי מלר לקנ'סלסיס לריכי תכרק לכרריס לין מגנין קנטולות חי כפסיעותיק fס מספר עכמס פלס מרחק מעוכרת כלי סיירס כנס

כנכסי כפלק כנמרק אחד כקולות ו6חל כעולות וכו' 6קל נפוחות ולסר 6רוסות מפרס כנמרח לקילקל בקולות וחקר כפולוק פנתקרמלו

לו

:

[ocr errors]
[ocr errors]

חון מחרוסת פניקולה פקין מיסלין 6ת סכלס ולק הספן 16 פנקגרסו כין מן החיסין • דהיינו כתולות • ניוש ניקולס קולס כניסתן לחופס כדי שיקית וניל ומשחק עמק

הניסוחין וסיינו כעולות : ולס יקין כופיס זס מזס נכטילת מכות כן חייסי' 6ת6 נעל : הארוסות סכיסורס עיין כמסנס ס' פ"ק דכתוכות ללא כל כל הכפיס יתלוסומטוס לרכי יסורס ל6 מפליג כין סלמנת

סניולס : גס פירס סרנ רניל ועיין מים לגרוסס ומתיר למנ' ליחרם

בפסגת ה' פ"נ וכרכות ומ"ז חפילו תוך סלסי' יוס סל ימי חוץמן הארוסות שכיהירה מפני שלבו גס בהו' קרין לכך קייסינן סתס כעל לכלה brf רכי יוסי לפלוני יוסי אומר כל הנשים יתארכו יהוץ מן האלמנה • (ר"ה לכסולס סלה תפורס עלית נכח וחסר לחלמנה מפני האיכול: יא ארבעה אחין נשואין ארבע מה"ט סמס יכעול הלשון ליהרס תוך פלסיס 58 ימי נשים ומתו * אם רצה הגדול שבדם ליבם את כלן• 6"י דילמ' כעיל: לכלת : יא לרכעה לסיס הרשות בידו • מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת יא ארבעה חסין כו'ומתן וכו' ה"ה ספינזי טוכח נתי ביאתה אוהליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה

מפרס כנמר' 6ס 6פפרכסיפוקייקן קרסו' היתה אחת כשרה' ואחת פסולה אם היה הולץ רת"ק 6רכעס מלמין כו' ניקו לכנוס 6ת כלן וקחי חויץ לפסולה • ואס היה מיבס • מיבם לכשרה : רת"ק (מתו • כי מתן כולן דנקט רכט ענק טונס יב המחזיר גרושתו • והנושא חלוצתו • והנושא - מן מינס: הרשות כידו קמשמע לן לרכט חין טפי קרובת חלוצתויוציא • והולד ממזר • דברירבי כתנ קר"נרתיק טפי מדגמי לה כי היכי דנטטייקו עונה עקיבא • וחכמים אומרים * אין הולרממזר • וכו' ונקט ר' כו' כי היכי נחלס : כילתס סנפלינתה

ומודים

רנמטינקו עונה סל 6חת מסן פוטרק כרפה •

פרס"י טונס תלמיד חכם ולס גינס לפרוייסו וכתיכ חפר 5 יכנס 6ת כית חסין • בית מפרו סכת לערכ סכת כדממר כפ"ק לכתוכות דף ס"ג ע"כ לחך קול כונס' ו6יכן כונה סני כתיס ולח חלין לתרווייסו וכתכ נימוקי יוסף וחע"ג רמתניתין סתמס נכל 6רס מיירי בכל סלינו עולה ליכוס 6ינו פולק לחליל' וסוחיל ותרווייקן ולס סגי לכל חלל וחרס עונת כחרס הכל כיכמה ס6ניםoth

ני יולי 65 סלקי כינוס : כרחמרי' כית חסר קול כונס הכי הקנו לו מן ססמיס ולפילו כפחות מות סניליק 6לס למטוס ; נמי ל6 סלקי סלינה : סולן לפסולס - ולס יפסול 6ת סכסרק ענק טוכס 6מרינן דלית ניק לנרועי כפסות מכונת כח לכל ו נכהונק • סהתלונת פסולס לכסונס ול6 יספוך לרס מי כולו חרס. לכל כנוזל כפיס רעלמס חייב לעשות עונה עס כל 6ק

וחסריס נריכין לסן : יב המחזיר חת גרוסקו מסנbחת : כדין קמפורס פ'6פ"ס עכ"ל וסכתי כריכ'למורטי מ'ט 6מרו ותנוbr חת חלונתו דקיימעלית כללו רלס יכנס כיון סלס בנק דל6 לגרועי כפחות מכונת כחרס וג'3 כי היכי רמסכחת כלים סור להיכנס. : והנוסח קרובות מלוכתו וקסנרו"ע לתלונתו לל6 מוקי חגפסית מלכעול טפי bcnפיס יוס כפיס b6תו עמו כחסתו מסכתול קרחת כיתו דכתיב בית מלון הנעל כלתנן כמפכ"כ מפרק י"נ דמכילתין וטעמס רמכטערניותר וקפנר גני ר"ס יס ממזר מסייכי ל6וין ולינה קלכס : ק"ג כלפה חמרו חכמיס טלס יכערק כסיסהנקנלס נטילת

קרוכס יותר מסורס ועור נ'ע רמית מרתנן כפ"ק לכתוכות מפנק ו

רת"ק יוכמין סלס גרסות פלסיס יוס קס טפי 65 ס"מ דער לי יס לין לס כער וטפייס לק כפר ולעינ לסתס ו"ח תנן ותכתיס פליני כמ"ס שס סל"כ ל"ק דליס רכנן bk מסוס לללמוד תורת על ספרלכער סלס לכל נסגרס הסלסיס יוס כעלמ6 65 מסכחת דפליגי וקס רמסתס סתיס לן תנ6 כמדת ה"סלפיסכיון פרנו להסיח פלק טוני בלוי קוס לקסיס רספונה לת"ח כפי מרתו ועול סכןנס כן סקיס לן תנח נסיך פרק ס' דכתוכות ועול עיין מ"ס נמשנת ר' פרק ח' לגלריס ונס6לתי סה", לתת טעס לסיפור (עונה) 6' עלי יוס סכן סתס נסיס טוכלות • לכייוס פכן וסקות נסיס מפלסיס יוס לל' יוס כלפירס קרינכמפנק ו'פ"נ רנרס וטעות גמורקוס פוק חסר חומרה שהחמירו ליסנו נקייס על דחיית טפק כחכלל כמ"ס סר"כ כרפיי דנרת לכל גרורות סר6סוניס סיתס טוכלת לכרת לחי ימיס ולזכס גלולק לז' ימיס ולסומרת יוס כנגייוס כיומה: ביאתה סו סלינתק סל חקת פקן פוטרת ברקת • כתר קרינולס מינס ותרווייסו כו' ולח סולן להרווייסו כל ס6ינו עולס כו' • ומה"ט נמי כח מיכסלסל (חלין למיין • וכתבו התוס' רכחלון לסל וליכס לחרכמי לח כיון רחלין (מר) 66 לינס סנית כיון דחין עולס לחלינס כרbמר לעיל (בית מלון הנעל כית חקר קול סולז) וחיכו קולז נ' כפיס ועור דחינו חולז לכי כתיס ° וכתוס' דפוס יסן 6לו סמפר פיכות ליתנהו וכן כרחס למיקס מקרפוסיס סחרסיס משמעל פקסניה מותרת עסוק כל6 כלוס : מיכס לכסרת כלומר רסלי ליכס לכסרק • ולסון סרמכיס כפרק ח' מק"י מיכס לחיזת אירנה : יך יהמחזיר חת גרוסקופי' סר"כ מסנסחת וכן פירס"י וכפפטי'רקרח ומלקק מכיקו ייכחק והיתה לחיס 6חר וגו'מ לה יוכל כעלק קרלטון לסור לקחתה וכספין לסוטת כתר קרינ דכקילוסין חסר רחמכח קייט מוכתב והיתס רות וקילופין כמסמט ייכחה וקיפר מקים הוק ליליחס כמ"ס סר"כ כריסמסל'קידופין: והנושא קרונק הלוכתו • כתנ רנ"נ לקסנרר"ע לחלונתו כרסתו 6סכתוכ קרקס ניקן וכו' גמרי ופירס רס"י ולית ליר סתמס למתניתין ח' קסולן ליכמתו ונסb

ג ב סקין

[ocr errors]
[ocr errors]

החיו את חסותה ומת תוכנת הערים פטורים לגמרי : קרינת גרוסמן • לנרוסתו כחסתו

נחמה וחחותה חיילי ומוריס נכוס6 קוונת נרוסתו וקמשמע לן דליפ 68 נתיני כריתות ננהו : יג כל סחר כסר ססול כלה יכל • כל קורנס

לחין • לכל נסייני כריתות מולו זס כען חייכי ססיל כרחו ולפינן לין נס כרת :כל חייני כרת • חנל 5 חיינו מיתות בית דין : (חייני דתני מחזיר נוספו ונפל חלונתו ל6וין וכן סנכסיסכל סbסוריס 6סור כרת • קולר מתור : מקרוכק מלוכתו פני נתי

קוז מן סנדק • חנל מחייכי קית' נוספו נ' : ומורים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר : לקוין • סין הולד ממזר: ין כל סחר כר פתוח כל יג איזהו ממזר כל כארבשר • שהוא בלא יבא • פרק ו רבן גמלי: לין יכס כתן פריך כל דבריו' עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבין

גט 6חר נטי רכס סריס כלחו וכו' וכין עליוכרת בידי שמים והלכה כדבריו: ר' יהושע סקייכמות לינס החל מלח וסי וקסיסלי וקל מחזיר אומר כלשחייבים עליו מיתת בית דין אמר ושמעון 6חר ונתן גט לרספונה וקור גרופו דלחי קירכס סול בעזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה ונתן גט לסניס לס נ6סרן וחומרי'טפיל הולד ממזר איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי ר"יהושע קרובות הסניה פרי למקוי אסון מתנ"ס פטור זכרי אשתו שתהימותראהותה נישה ומתה מותר כנרופחו '. דעני ימיננט וכי עקיכלכל מחר נסרוכל באחותה נשאת לאחר ומהה - מותר באחותה • לרספונה כקעה ויקי ספירן הכול כלה יכל לפי סעיקר יבמתו שמתה מותר באחותה חלץלה ומתה מותר מעליו דנט מוני ניכמת דעתו כל פ6ין לו כיס באחותה : (נשאת לאחר ומתה מותר באחותה) : למיקס פנס כל6 יכנה ופור בקהל קולד ממור לפיל פרק ה רבן גמליאל אומר: אין גט אחר גט : 6יינעס ל6 קול, ולה מלר

: שהוא כלס יכס • נמרח בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ'א קנט וכל כנרת'סילכך כי וכתיב לחיקת חיס

מור ויקיננט סני לסני' מין לק 6סת לכיו ול6 ינק לק

כמעסיו כלוס וסוי כנותן גט כנף חכיו • כנף טרחה לכיו כרכי יקולס קריס פיס למפרס לופס נכרית ופלמס וכן סני יכמין ניכמס 6חק ונתן זק נט • לקרח כחכוסת הניו דסוס ליס חייכי לקוין • וסמיך ליס לליכס תה נט האחרון הינו כלוס ומותר בקרונותיה : לח מסמר עמאר כקיר ק' • ולע"נ רמפסיק קר6 דלה יכל פנוע רכס 6חר מסמר כין סני יכמין לינמס לחת נין כיכס 6חר וסתי כנתיס כתכו סתוס' וכ"כ הרי"ן וכיון רלחו גני כניס גנתו יכמות כחסרון הינו כלוס לינה בריכה ממגנט ומוקר לה סין מינייהו ממור לח חסיניפסק ומוכתיב ולח סמעינן כקרונותיה :

דקפינולחין הללו סחר ועיין מפנק ריפ'ס מיס 6ס: על סחייכין עליו כרת • סכר לס כרכנן ורכי יסודס לסנר וולס ינכס כגן כסומרקיכס סל הכי הכתוג מוכר (כמים

לקמן ריס פ"ה רק חייכי כריתות pci חחי לכיוונקכי קור כפניס כמסנס פורק מסוס למסמן לסיכת ממיר הלמר

מחיני כריתוק הוי ממזר : והלכה כרכרי • כתכ קרינ רבינו עובדיה מברטנורת וכן הנכס וכן כתב קריגרכינו מסס נר חיימון •

ההלכה פסיקת סכפפנת כמו סכתכתי כמסנת ופרקנ'רפיחת דחין למרין הלכה מפי התלמור ותכס סיינו טעטל פסקי כתותי מסיס דרכי תנן כסוף פרק ג'וקידושין וכל מי 6לין לק עליו קרוסין מכליס לק על הקריס קרוסין קולר ממור וחיות זה הכל על חיי מכל ספריות סנמורת כמו סכתנ התוספת וסרי"ף וסוחיל וכקלוסין תני כמפורז התסריט וכתב קרן רק מן הנות וקיר טפמח כנמר' מסוס ותפסיכס קרוסיןיכקין ומסי מרות עליו 6פי'כסעת נותק מעסיכסקלוסין הקי

סון קויה דקדוסין ועין מיס כמסנק י"נפרקנ'רקלוסין : כל סחייכין עליו מיתת בית דין רחי מלח ינלס לה לכתוב 5ס יקח לסת חכיו של כל ילק לנופיק לרני יפורק לחייב כלפוסט

רכיו ורננן לחייל סני לחוין נפומרת ינס סל חכיו ולס יקח pcb סכין כקניה (חסמועי'לממור מחייכימיפת נ'דריק: באשת חיס וכתבו התוספת תימס ללח נקט חייכי מיתת כ"וסתס גמי מסוס ומטסר סכית כן היה חס כן מכלן קוי

כר' יסוסע י"ל דנקט pdf ליס לרכותס דחפיפ סקול קל bcn'מייכי מיתוק רקוי נחנק ויס לס היתר כחי מיסרק:

וכרי רכי יסוסע לה היה כתוב במנילה • 56 מריל קחי חמר רכי סמפון כן טוחי לקייס דכרי רכי יסוסערס" : יבמתו פמקה מותר כסחותס חמרינן כנמר' ומפנה חינו כריכה קיה (חיל קרי כי רכקול • עניק כחיית על נקסוס

החופת מלח כחייס • רס"•• וכתוספת כתכו כססר"י) דסמיכמכיס לסקו : פרק ה אין גט סחר נט כו' עיין מ"ס כזס כמסנס דלקמן: ולא מספר חסר מחמר מיין מיט נסיעתל וסמיר מומג'נ': ולא כעילס כו' ולס סלינס כו' מפורס כמסנס וסוף פירקין :

[ocr errors]

דס סניט

לקיים

ינט לורנט רקמה לשחק זיקת לגמרי וקל כעי חינה יש גט 6חר נט וכו' פירס הר"זרקת6

65 רחת לגמרי וכו' קירגן לכקי מיכל פנל זיקח וחתנינט פני לפניה לחיקוי ולפני גט גיכן כדקיקל כנמ' וחט"ב רמרקורייb כל נוספוולסו כקרוכועיס וכן סלכס: ב כיכר לחולפלנק' הוי נט כיכמס כלל 6מר רכנן גיין דכה"ח מתני לי חמרת קמיל מילפ'כלנפינפסס ליכס 6חר וסיכמס 6חת קחי וקכי ניכמס לס מפני חברי גט להוכיח' קלינס לקוניס ומרנט לח קלמר בינו דין שם חקר

מתני חלינס נמי לה מקני וממס 6חת : נרימר ממנו יש נט אחרגטי ויש מאמר אחר מאמר • אבל לא ולתיbמיכעל סחרחנינ' ופי' סלינס ולס רנס לבנום לו אהר בעילה : ולא אתר חליצה כלום : ג מצד התוס'דקט"נ דכלPC חם לס יכנוס וכיון דסתחי' כמסין עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה הימנו קייסי' לסמל יומרו מרחליג' קיימס עליס כלל יכנס חליצה עשר מאמר וחליצהצריבההימנוגט עשה ל6 מסני כי לפי חלק מיין בריכה ממנו גט וחלילה מאמר ובעל הרי זובמשתה : ג נתן גט ועשה כwcf לי הליכה וקריוקי פקעה לזיקה, ונט כעי מאמר: צריכה גט וחליצה • נתן גט ובעלצריכה וכח נמי ליכל למיחם ניכמס לחפוקי קרוסיןדיליט רחליג' נט וחליצה • נתן גט וחרץ: 'אין אחר חליצה סילמר תודחליג' לחול'מסני להתפקעס קדוסין: נ נתן כרום • חלץ רעשהמאמר • נתן גט ובער: נט קורל גמי מקני ותכפי נט ועסס כס מלמר נריכס או בעל ועשה מאטר • נתן גט וחרץ

נט ולינק לפולס' וכקל נט חנינה דגם רקי קנת

אין

ליכס למטעי דחלינה כפריל פייר קנת ומסמר קני סיורס

כתיב לכל קייסינן סימרו לנט סילכך נריכס נט למחמרו ומלינס לזיקתו: גפן נטוכעל דחלינס הנריכס סכתוב מלכרסנט סנכל סנסיס ויאמרו לסור לקיימה סמסע'פנקן נט קיימה עליק כלח יבנק ובריכה מלנט לחור6 ל6 מסני כו'ומ"ס סר"כ וכן הלכה לה קחי Spot נט כיחתו וחניכה לזיקתו : יס נס כו'ויס תלמר כו'ולה קחי על 65

6חר ניילס וכו'כמים

כמפנה ג': ויש מחמר 6חר מחמר • ומיט חמור רכנן מספר כיכמת מתני • מסוס דמקני כפלמח • די6מרת 65 מסכי • חמרי מחמר לקנות • ניסה לקנות ומהמספר 65 מתני כילס נמי כח מקני. וחתל במיכטל 6סר כילס וקוק ליק כונה סניכקיס• דחיסורח רחורייק6 כפר'דלעיל מסנס י"6 הילכן ותרו רמקני סלס לכפול 6קריק כמה חסרת • ומהסקס ליכח למיקס למירי לסמס יכעל 6קינטילת • כיון לחקר מחקר כמי אסור למכעל : ג כיצד עסס מלמר כו'כתכנימפולס מפרס התכח דיני מסמר ונט קסנס מסוס דסוי דרכנן וסכיני לית סדר מפרט חלינה וכיחתרורייקל ופתח כחלינס דסתרת יכמה לפוק עדיפה לייק כרחיק' כנמ'ע"כיוקולי ונט חינת מקירחת לגמרי לפוק נקני לס 6קרימיס למסמר כמוסמקריס חנינה לכיחה • on מיהו קסיס סידר' רמתני' דלעיל והקרי' נט למסמר ולק"כ הקליס כעילה לחלינס וכמסכה נ' ריקליס נתן גט וכעל * כי היכי דלסיס 6ין 6חר חלינס כלוס וכמסנס ר' כריס להקליס פסק מחמר וכטל מסוס דרמיס לחינך לכפינתי סלינה לכל פסיפס לסקדיס נט וכטל קורס נט ועסק מחמר לה ידעתי למס

הרי זוכמכותס • והכי חקינו רכנן 65c יכח עליק על סקרסה קרוסין נמורין כפני עריס וכסוק פרוטה ולס כעל ול6 קייס קנה ולוקה מכת מרדות על סנהן קלוקרוס נענתו כוסית'כנתי : נ נתן נט ועסת מסמר בריכת נט וחנינס כו'כתן קונדנסרחי קכת ואיי קכת וכו'ומה"ט חפי' רכן נמלי: מורק ריס מסמר

שחר גט ויס נט6חר מסמר וכןכילה יס חחר מחמר וכן מחר גט כרחית כגמ' : נתן

נט ובעל כריכת נט כתב סר"כ סמספק פנתן נט קיימ'שליק כלל יכנה ומלק הוק נט כחלילה לפקועי כולה זיקה

קינכן העמוק עליק כללו גמור וחפי' נריע למתניתין כופיס מולס דקדופין תפיס כל * חלץ ועשה מסמר כתכו סעוסי לס הוס כריך למיתני וכיון דיני נח נט וחלן דקין 6חר חנינק כלוס מע"ג דילינק פסולת

הילכיס לחקר חלינס כסירת מיןמסריק כנוס את כל העניינות סונה ע"ס ולי נרחת דמי מסוס הס כס הריח החיכ' למימר חכטרין הלל מימר לוקח נט וחלינת מין לסריק כלוס קסוס דכי 6מררחמנס חלינק כיכמה מנכר נט קומ רקחמר להו

מאוס סכי 6מרו כנטלמהני כיכמה כמו סכתכתי כריס פרקין כסס התוס' : חלץ ועסק מסמר

ומחק מהמר. • נתן נט וכפל לו לו קתני ושסק מספר לו נתן נטל כטל ונט הלוקר חלינס פס קול נריך למתני

לסמועינן דלקו כלוס הנמלי הנילקסר נקרונומיק קל ממסר וקל מחמת חלילק & חיילי וכפי נמפני גט לחר נעילה כרקמני מוכפל מסס מסמר ונתן נטלה מועינן דחין לחקרכיסס כלוס זיקת כמה וכללי נט סני ליק כלח חנינה תכה

כלי נט ווחר חלינס וקני מפרס כנמ' ס • א כפל ועסס ממר לו נתן נסחו חלן ומחמר רלר כיסי מן קוק כרין למקני קלמרי כהני ולפי'מסמר קמר מלומר כיכמ'מחת מור פרניאו פירורי הלועסס כופר נסרין לתסמועי'כר"ע דלי קלופין תופסין כו' וסכי מפרס כנת7*:

מין

[ocr errors]

אין חקר תלינקכלוס • מריס6 לחלן ועסס מbמר כו'יסנס לין לסחר חלינס כלוס • קל מתני'ר"עסיס 67מרלין קלופון

הסיפס דקתני לו כעל ועסת מסכר כו'קוקטייך כמתני תופסין כחייכי ל6וין וחינס קלכיס הלכה כחכמיסbומרי'יס סין חסר כיל כלוס • גליסנ6 קליל קול למתני חרס וקתרת חסר חלינס כלוס ו6ס קרפה- 6חר הליכה בריכת סימכו גט : יכמת לפיק עדיפח ליס למתני • נמי • ונסקרינרמתניתין 6קליכמס 6חת לינס 6סל וחסל 6תייכמות לינס לקר פון הן ר"ע קיל וכו' - וכן כסb לסין

סי' חחרגט ירחון לחו לחר 6חר ניסה כלוס לרכנן נמי אין אחר חליצהגלוס : אחת יבמה אחת ליבס אח', מסמר בחסון כלוס וכין לחרי מסכחת לס דיס 6חרית נסתי ואחת שתי יבמות ליבם א' : ו כיצר עשה מאמר, כיחס סכלס כלוס גלין יבמות ינס 6חר ל"נ פני בזו *: ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה : מאמר חסר חליג'כלוס : כריכו יכתיס סלס כעל ק6' וקיים כזו. וגט בזו: צריכה גט וחליצה מאמר בזוי ובעל פניניטין לפתייכמות כרככן סול לו 6חין השנייס ספיס את זו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזוי וחלץ דיפ מסמר 6סר מסמר : כרמסקי סרי"ף וקרח"ס רנח לזו: הראשונה צריכה גט גט לזו וגט לזו צריכות (חנינה לקח מין ופוטרז סור כרת 6חר נעילה 556) הימנוחליצה -גטלזי ובעלאת זו צריכה גט וחליצה נרתק : מסמר לוי וגט לזו' עr: • נית חסר קול כונת גט לזו ומאמר בזו צריכה גט והליצה גט לזו וחלץ פסל גט סל 6חרונס 6ת' ומין כונס חתיכתיס (לחו לזו • אין אחר חליצה בלום : ה חלץ והלץ* או קרוטוג'רקס ליס כל6 יכנס הכל מכלל עשה : פס • חלץ יעשה מאמר: נתן גט ובעל אובעל ובעל או וכריכה גט למחמרן וחניכה לגירסת התוס' פ"ק דף י"ח בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר הריצה לזיקתו : מסמר לזו נכעל לזו כלור • כריס פירקין כתכו כלום בין יבס אחר לשתייבמות בין שני יבמין כריכות סני ניטין ז נט התוס'דריג לחמר מין מסמר ליבמה אחת :

ו חלץ במאמרו של נט לניחתו : חקר מסמר חקיס 6פי' כרכנן

ומלינס לחסל נוקן ופוטרת דרעי ורוקח כקרופין סbקר כיחסי רכילה פקעה לזיקת כרתת : גט לזו וכעל זו כריכות נט וחלינק ולסור לקיימס לגמרי וכיון סכנס וכו'ולס קוס bk עסס • 6כל כמסמר ספרין וקס פליק כלס יכנס מפוס נטרפון וכנט לחורית לה כפקח זקוקה לו ולין לונתפוס bk מלרכנן ולח תקנו פיתח מסמר חס' כעלס כילה רכילה פסולס קיל : לין לסחר חלינס כלוס וחי מהמר ולסכי ל6 קלמר עלה ננתי זו דכרי ר"ט ע"כ • ומיקו קלר מקום נס חונכרתה כה תפסו כק קלוסין כריע לחמר מות מין רחיים לקח לה חמרן כגמ' על חין חסר חלינס כלוס סין קרוסין תופסין כחייכי לחוין וחינת הלכה: ה קלז וחלן סכרכרי ר"ג : סלח לנטר לה על קלן ועסס תחמר וכו'מסוס מותר כקרוכות סכיס סחין לסרחלינס 6טונס סוס זיקת יכמין רנק מתני נקריס לסין מfמר 6חר חנינה כלל • ומ"ס סר"ן וסלינה כפרייקס לחו כלוס היס 6פי' לכהונת חינה פסולת :

פֿין פֿחר בילה שבתחילה וכו' מפורכסוף פירקין: וכן תלן לזו ופחמר לזו וכן נתן נט לזו חקר קסלינה פל זר לי ו כיצר נפתי יבמות לינס 6': רס": עשה מהמרכון 6ס נעל כזו ספר התניכ'מל סין מנסת החסרון כלו' מן 6ס

ומסמר כזו כריכות סני גיטין זכותי לל • דריכי כעל תחת וחזר וכעל לסניס לו כעל תחל'וספה מסמר כפניק ליפנר • חי ליכומי לפרוייסו ס"ל פני כתיס וי כחלל קוליל (חי) נתן גט לפניס לו חלן לסניק סין סקר ביחס כלוס ומעזה וקנרמס (ניק) חנילס ס"ל כונס סני כתיס • רס"י. ומכיון חחרון ל6 חסיב ומותר נקרוכת קסניק: 6ין 6חר סלינס כלוס דיקיך ניט6 לחלקס עליס כלס יכנס לך לפנות וחפי'כייקים לריסה קחי לסיפה נריך למימר לין סחר ביחס כלוס : ניטס ופי' רמחמרן ולק לזקיפו ריס מפרסיס הפריס לפיי

( קלן לרירית ה"מ ריעכר לכל לכתקלס לס כמיסתוס'פ"גרן ל'כ:

כזו וכעל 6קוי בריכות פניניטין וסלינק לנגט לחולל 6S כפקח כפלק כיחס לכיסס פסולס קיס כריס קו"ג קהן והיינו טעמ רפסולה לה קסני ק כנט • לנזירס כילק 6חר מחמר רמי קסנילנט י6מרו לכיס 6חר מסמרקנית

מעליות (ס"ק ביחק חסר נינוק לקנין מעליה וכפול הסניית סתר פכטל קרלסונס : גמ' : 6 צריכות הימנו חלינס לסון רס"י כריכות הימנו חלינק 6חת פיס • כלו' ופוטרת נרתק כמ"סקרים בלינך י ולפיוס

6מרינן כגמ' מסי כריכות • רפלמס : גט לזו וכעל חתור כריכס נט וחלינק רכילק פסולס קיס כדפיר פֿרי5 וטעמ6 לכל סני לק כנט גזירת ניחת לקרנט 67י סני כנט יחמרו כמו סקונס כילס 6חרקנט רכילה מטליות' הוח לי. חקר הלינה ולפי למכפל לכתחלס 6חר הלינס נמ': אין ללחלחלינס כלוס כתב קרינ ולי קרר מקלס וכו'לליכל למנזר כחליני פסולת כמרככילת פסולק רלגזור חלינק חסר גט סוס כחסכק לחלינס מסולק סיחלון לחל הלינק גס כן •

רק חיכפת לן פתחנון כל ימיס : ולי כחלינס 6חר מסמר פלס נחפכה לחלינק מכונת סקי לחלון חמר כימה ול6 יקיר ניטל ליכ6 למיtb& רחלינס 6חר מסמר מי ל6 כעיס גיטס • גמ': ה אין 6חר חלינס כלוס כפנקרים חריפל קחי כו' וכמ"פילפיל נמטכ'נ': בין פגי יכמין ליכטר חקק וסל"לכסני יכמין לסקי יכמוס דליכח למ"ר נגמרי כ"קיף י'ייס הכרה על הלחין ככות

לכלקיימס קיימס 8

ב

« הקודםהמשך »