תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומקריב עליו קיני ובין - קיני זבות - קיני יולדותי הטאות - ואשכות " ומלמדו מדרש • הלכות " ואגדות - אבללא ילמדנו מקרא - אבל מלמד הוא את בניו - ואת בנותיו מקרא - וזן את אשתו ואת בניו - אע"פי שהוא חייב במזונותיה. ולא יוון את בהמתו - בין טמאה - בין טהורה - רבי אעיר אומר - זן את הממאה ואינו זן את הטהורה אמרו לו מה בין טמאה - לטהורה אמר להן שהטהורה נפשה לשמים - וגופה שלו וטמאה - נפשה וגיפה לשמים - אמרו לו . אף הטמאה נפשות לשניים - וניפה שלו י שאס ירצה הרי הוא מוכרה לעכו"ם - או מאכילה לכלבים ; ד המורר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שדוחה את הנגעים • רבי אומר גרולה מילה - שכל
המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד
שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמים דבר אחר
גדולה מילה - שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את
עולמו שנאמ'כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה
י חוקית שמים וארץ לא שמתי :
פרק די אין בין הנודר הנאה מהבירו -
- - למורר הימנו מאכל - אלא.
דריכת הרגל - וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש -
המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה • וכברה • -
ורחים - ותנורי אבל משאיל לו חלוק י וטבעת
וטלית , ונזמים וכל דבר שאין עושין בו אוכל
נפשהמקום שמשכירין כיוצא בהן - אסור :
ב המורר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »