תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סוס כלילי סכת : מפני שמרכס

רביעה שנייה - רבן שמעון בן גמליאאומר - עד שיגיעה זמנה של רביעה - ערשיפסקוגשמים עד שיצא ניסן כולה - דברי ר"מ רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח * קונסיין שאיני טועם השנה נתעברה השנה - אסורבה ובעיבורה • עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף ארר עד סוף אדר הראשון ר' יהודה אומר קוגם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח - אינו אסור אלא עד ליל הפסח שלא נתכוין זה אא עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין :ו אמר קונם בשר שאיני טועס ער שיהא הצום אינו אסור אלא עד ליל צום - שלא נתכוין זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר - ר' יוסי בנו אומר - קונם שום שאיני טועם - עד שתהא שבת אינו אסור אלא ער ליל שבת שלא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב עד הפסח - אסור עד שיגיע - עד שיהא אסו'עד שיצא עד לפני הפסח - ר'מאיר אומ' י אסור עד שיגיע - ר' יוסי אומר - אסור עד שיצא . ג עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור sא עד שיגיע • זה הכלל - כל שזמנו קבוע - ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע יאמר עד שיהא - אסור עד שיצי - וכל שאין זמנו קבוע בין אמד עד שיהא בין אמר עד שיגיע אינו אסור אלא עד שיגיע: ר עד הקיץ עד שיהא הקיץ - עד שיתחילו העם להכני בכלכלות עד שיעבו הקיץ. עד שיקפלו המקצועו' עה הקציר יעד שיתחיל העם לקצורי קציר חטין אבל לא קצי"שעורים - הכל לפי(ס"מ) מקוגדרו אם היה בהרי בהר ואם היה כבקעה - בבקעה : ה עד הגשמים - עד שיהו הגשמים - עד שתרד רביעה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עד

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

טשאת נהנית ליעד הפסח - אם תלכי לבית אביך עד החג הלכי לפני הפסח אסור בהנאתו עד הפסי אח'הפסח בלא יחל דברו - שאת נהנית ליעד החג אם תלכי לכית אביך עד הפסח והלכ' לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אח"הפסח:" פרק ח קוגם יין (גמ' ירו' סbיני) שאני טועם

היו' אינו אסור שא עד שתחש שבת זו אסו'בכל השבת יושבת שעברה (נ"מ לשעכר) הרשזה אסור בכל החדש וראש חדש להבא - שנה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כי דרחמנ6 6מר bיס כי זו אסור בכל השנה - וראש השנה לעתיד לבא *

שבוע זה אסור בכל השבוע - ושביעית שעברה(כ"b

לפעבר) ואם אמר יום א' - שבתאהת - חדש אחד •

שנה אחת - שבוע אחד - אסור. מיום ליום ב-ער

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

לעיבירה אבל הנודר מזהבית אסו'מן האנף ולפני': ו קונם פירות האועלי קונם הן ע"פ"(קונם הן לפי) אסור בתלופיהן ובגרוליהן (ירו ל"ג) שאני אובל" (גמ' ושאני טועם מותר בהלופיהן ובגדוליהן "ברב' שזרעו כלה אבל ברבר שאין זרעו בלה אפילו גדולי נדולין איסורין:ז האומר לאשתו קוגם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונס הן לפי - אטור בחילופיהן ובגידוליהן - שאיני אוכל - שאיני טועם - מותר בחלופיהן ובנדוליהן בדבר שזרעו כלה אבלבדב' שאין זרעו כלה אפי'גדולי גדולין אסורים: חשאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכס' ער הפסה עשתה לפני הפסח - מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח ישאת עושה עד הפסח איני אוכל ושאת עושה ער הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח : ט שאת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

י תוספות יום טוב. נדרים פרק ז . רע מבדשנורה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ז הנורר מזהירק: מותר בדלעין . - , - ור"ע אוסר אמרו לו לר"ע

והלא אומר אדם לשלוחוקח לי ירקוהוא אומר לא מצאתי אא דלועין אמר להם כן הדב'או שמא אומר kא שהדלועי' בכלל

אסור kא בחמשת המינין ר' מאיר אומר הנודרמן התבואה "אינו אסור kא מחמשת המינין אבל(ס"מ) הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק ג הנודרמן הכסות - מותר בשק כיריעה ובחמיל'אמרקינס צמר עולה עלי. מותר להתכסו' בגיזיצמר - פשתן עולה עלי מותר להתכסו'באניצי פשתן - רבי יהודה אומר הכל לפי הנודרי טען והזיע' והיה ריחו קשה - אמר קונם צמר ופשתים עולה עלי - מותר להתכסות - ואסור להפשיל לאחוריו: ר הנורר מן הבית מותר כעלייה - דברי רימי וחכמי אומרי' - עלייה בכלל הבית הנודרמן העלייה מותר בבית: ה הנודר מן המטה מותר בדרגש - דבריר"מ י וחכמים אומרים דרגש בכלל מטה - הנורר מן הדרגש מותר במטה - הנודר מן העיר - מותר ליכנס לתחוטה של עיר ואסור לכנס לעיבורה

[ocr errors]

- הוא לו לא מצאתי אא קטנית. ירק וקטנית אינן בכלל ירק - ואסור בפול המצרי לחומותר ביבש: ב הנודרמן הדגן אסור בפול - המצרי יבש - דברי ר"מ • וחכמים אומרים " אינו

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »