תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב היה מביא פיילי של חרס חדשה ונותן לתוכה הצילוג מים מן הכיור רבי יהודה אומר רביעית כשם שממעט בכתבכך ממעט במי' - נכנס להיכל ופנה לימינו - ומקום היה שם אמה על אמה . • וטבלא של שישי וטבעת היתה קבועה בה וכשהוא מגביה נוטל עפר מתחתיה - ונותן כדי שיראה על המים שנא'י ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן > המים: נ בא לו לכתו'את המגילי מאיזה מקום הוא כותב - מאם לא שככ איש וגו' ואת כי שטית תחת אישך - ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותביתן ה'אותך לאה ולשבוע' ובאו המים המאררים האה במעייך לצבות בטן ולנפול ירך - ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן. רבי יוסי אומר לא היה מפסיק ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב - אלא יתן ה' אוהד לאלה ולשבועה וגו' ובאו המים המאררים האהבמעייך. וגו' - ואינו כותב ואמרה האשה - אמן - אמן : ד אינו '

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ושאר כל הגוף לא פלט : ה שמשון הלך אחר
עיניולפיכך נקרו פלשתים את עיניו שנ' ויאחזוהו
פלשתי'וינקרו את עיניו - אבשלו' נתגאה בשערו *
לפיכך נתלה בשערו ולפי שבא על יפלגשי אביו"
לפיכך נתנו בו י' לונכיות שנ'ויסבוי אנשים נושאי
כלי יואב ולפי שגנבג'לבבות לב אביו ולבב"ר ולב
ישרk שנ' ויגנובאבשלו' את לבאנשי ישרא לפיכך
נתקעו בו ג'שכטים שנ' ויקח ג"שבטי בכפו ויתקעס
בלב אבשלום : ט וכן לענין הטופה - מרים
המתינה לטשה שעה אחת שנאמר ותתצב אחותו
מרחוק לפיכך נתעכבו לה ישרkז' ימים במדבר י
שג'והעם לא נסע ער האסף מרים, יוסף זכה לקבור
את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר ויעל יוסף
לקכור את אביו ויעל עמו גם רכב וגם פרשים - מי
לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה - משה
זכה בעצמות יוסף - ואין בישראל גדול ממנו שנאמ'
ויקח משה את עצמות יוסף עמו - מי גדול ממשה
שלא נתעסק בואא המקום שנא' ויקבור אותו בגיאי
לא על טשה בלבד אמרו. אלא על כל הצדיקים שנא'
והלך לפניך צדקך כבוד ה יאספך :
פרק ב היה מביא את מנהתה בתוך כפיפה
מצרית - ונותנה על ידיה -
כרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ומטהרין את המצורעים - וכהן אוחז בבגדיה - אם נקרעו נקרעו - אם נפרמו נפרמויער שהו' מנלה את לבה וסותר את שערה - רבי יהורה אומר אם היה לבה נאה לא היה מגלהו - ואם היה שער נאה לא היה סותרו : ו היתה מתכסה בלבנים - מכסה בשחורים - היה עליה כלי זהב וקטוליאות נזמים וטבעיות - מעבירים ממנה כרי לנוולה - ואח"כ מביא חבל מצרי - וקושרו למעלה מרדיה - וכל הרוצה לראות בא לראות חוץ מעברי ושפחותיה מפני שלבהגס כהן וכל הנשים מותרות לראותה" שנאמי ונוסרו כל הנשים - ולא תעשינה כזמתכנה : ז במרה שאדם מודד - בה מורדין לוי היא קשטה את עצמה לעבירה . המקום נוולה - היא גלתה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

את עצמה לעבירה - המקום גלה עליה התהילה בעבירה תחלה לפיכך תלקה הירך תחלה - ואחר כך הבטן

[ocr errors]
[ocr errors]

2: 27 ח שטשון

כז ב

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »