תמונות בעמוד
PDF

על כן לא מסר את נפשו להתחבר עמו, והשלישית איכה עשה

הקיסר בנפשו שקר לחשוב בדרך כלל , כי יעצרו כ"ח אלף אשכנזים כח נגד טשיטשאקאף וזאקען ראשי פקודות ששים

אלף רוסים, במקום פרוץ אשר כל מעצור טבעי אין ? ובכל אלה לא היו האשכנזים כאנשים נדהמים, כי לא חתו להתרחק מגבול גאליציען ארץ מכורתם, מאסמיהם ומאוצר כל צרכי מלחמתם, ולנסות דבר אל ההמון הרב הזה, אבל הרוסים שמו להם שני ראשים, הראש האחד תחת פקודת זאקען עמד נגד האשכנזים, והראש השני עשה לו ידים לרגלי טשיטשאקאף נוכח מינסק ובאריסאוו, ובכל זאת לא הפיל שווארצענבערג את עוז לבבו, ויהץ את עמו גם הוא לשני גדודים את האחד תחת יד רעגניער העמיד נגד זאקען, והוא ויתר העם מהרו אחרי טשיטשאקאף, להציל את מינסק מידו, אבל הוא בדרך ומלאכים באו מאת רעגינער ויקראו אליו בחזקה להציל אותו מידי זאקען הלוחץ אותו מאוד, על כן נטש את דבר מינסק אל יד וויקטאר ואודינאט אשר ידע כי קרובים המה אליה, וישב אחור להציל את רענניער מרעתו, אף גבורתו עמדה לו להכות את זאקען ולהבריחהו עד שפת הבוג, אבל הוא עושה הנה והנה וטשיטשאקאף הגיח בט"ז נאוועמבר עד מינסק , ופקיד העיר ההיא לא הודיע דבר לאחד משרי צבאות הצרפתים , כי טהר לעזוב את העיר ואת שני מילליאן הסעודות הצבורות בה , ויסג אחור עד באריסאוו, וגם שמה לא התנער לקרוא אל אודינאט אשר לא היה רחוק ממנו בלתי אם דרך שני ימים, ואל דאמבראווסקיא השב מבאברואיסק להושיע לו, כי אם עמד כאיש נדהם עד אשר באו הרוסים גם אל העיר ההיא ואל הגשר אשר על ידה כמבוא עיר מבוקעה, ואך בליל כ"א לחדש בא דאמבראווסקיא לתומו, ויך את חלוצי הרוסים אחור, ואת הגשר לקח מירם ,

ויתחזק לקראתם כל היום ההוא, עד הערב השני, אשר אז גברו - ."

ש

עליו הרוסיס , ויכוהו וירדפוהו מחוץ לעיר עד הדרך העולה למאסקויא, הצרפתים העוו דרכם ועל האשכנזים יזעף לבם! ויקש דבר שווארצענבערג מדבר הקיסר . י

במסכות האלה עשה אודינאט דרכו לעומת מינסק, ויחן

בכ"א לחדש בין באבער ובין קרופקיא, והוא לא ידע דבר מכל אשר נעשה, עד בוא אליו בלילה ההוא אחד משרי פולין ויודיעהו את המגפה אשר נגף דאמבראווסקיא, ואת דבר באריסאוו אשר נלכדה לפני הרוסים הקרובים אליו מאוד, אז התעודד אודינאט וימשוך אליו את שארית חיל דאמבראווסקיא וילך לקראת הרוסים, ויפגשם בכ"ג להודש קרוב לבאריסאוו, ויתגר אתם מלחמה וילחצם אחור עד הבערעזינאה, והמה במנוסתם הציתו את גשר ". - - . הבערעזינאה באש

י אז היתה עת צרה לנאפאלעאן אשר כמוה לא נחייתה מיום בואו בגבול רוסיא, קוטוזאוו לוחץ אותו מאחור, וויטטגענשטיין נוגש אותו מצדו הימיני לעומת הבערעזינאה, וטישטשאקאף עומד נוכח פניו מעבר הבערעזינאה מערבה, ושלשת המחנות האלה נכונים התחבר יחדיו ולהקיף אותו סביב , וגשר אין לעבור עליו את הנהר ההוא, והוא יושב בטאלאטשין בתוך שרי עצתו, וספרי מפות הארץ פתוחים לפניהם לבקש מקום מעבר , וכל מקום אשר נתן עיניו בו לעבור , שם בא אליו דבר אחד השרים להודיעו כי סוגר . לפניו הדרך במקום ההוא, אם מחמת רוחב הנהר, או מחזקת יד הרוסים אשר קבעו יתרם שמה , ויהי נאפאלעאן פוסח באצבעו על מפת הארץ ממקום למקום, עד קרוב אל הדנעפער קצה גבול מושב הקאזאקין , ויזכור את דבר קארל י"ב מלך שוועדען אשר בא קץ גבורתו במקום ההוא, ויקרא ויאמר ,הה פולטאווא! בדרך המלך הזה הלכנו, והזמן נתן את כוסו בידינו, .

[ocr errors]

ויהיו כל שרי הצבא מתעתדים למסור את נפשם לשביה,

וגם נאפאלעאן נואש כמעט להמלט, ויצו לשרוף את אוצר כתביו ,

ואת נשרי דגליו, גם את כל המרכבות היתרות צוה לבער באש,

ולמסור את סוסיהן לידי הרוכבים, ואחרי עשותו את כל אלה שם נפשו בכפו , ויחזק בדרך העולה לבאריסאוו דרך היער הגדול והעמום, ואתו כחמשים אלף נפש, אנשים ונשים וטף, וילכו

חשכים ובלי סדרים, אין פקיד ומצוה, ואין מקבל מצוה מפי פקידו;

כולם תועים כצאן, איש איש פונה לדרכו, ורק פחד וויטטגענשטיין הבא עליהם מצפון החזיק אותם יחד, וכאשר החרידו הרוסים את היער בכלי תותחיהם, מהרו הפלטים האלה על ידיהם ועל רגליהם עד בואם קרוב לבאריסאוו, המה קרובים אל העיר והנה קול המולה בקול מלחמה נוכח פניהם גם מפאת באריסאוו, וירוצו רבים לראות את האויב אשר הקדימם במקום הזה, והנה מחנה וויקטאר שר צבא צרפת הוא , הבאים להציל את מלכם מרעתו, והמה אנשי חיל גבורי כח , אשר לא ראו את הרב הרוסים, ורעב וקרח לא שלטו עליהם עוד, כולם למודי נצחון וששים למלחמה, וישמח נאפאלעאן לראות, אבל המה ראו את מלכם ואת שרידי המחנה הגדולה ויפול לבבם עליהם, כי הביטו בפניהם ויראו כי דומים המה למתים, בגדיהם בגדי עדים ובגדי נשים, רגליהם עטופים בבלואי סחבות, ראשיהם עטופים בשקים ובעורות, אין הרב ואין

מגן בידיהם, עד כי התנודדו מהם ויאמרו הזאת מחנה צרפת!.

גם אודונאט וצבאו נלוהאל מלכו ביום ההוא, ויחזקו ידים

רפות, פרסו להפליטים מלחמם ויחלקו בגדיהם אתם, ויהי וויקטאר

מתייצב לקראת וויטטגענשטיין ביד חזקה, ואודינאט מתחזק לקראת

טשיטשאקאף, ולא נתנו את שני שרי צבאות רוסיא אלה להתחבר

איש את אחיו, אז רווח לנאפאלעאן וירא כי לא הגיעה עתו עוד ,

ו

ויקוו לעבור את הבערעוינאה בשלום . . "י י אבל לא בכח שני שרי צבאיו אלה לבדו צלחה לנאפאלעאן לעבור את המעבר המסוכן ההוא, כי גם בערמה שם מבטחו , ובשמור טשיטשאקאף את שלשת המעברות אשר להבערעוינאה במעלה העיר באריסאוו ובמורדה, משך נאפאלעאן את עיניו אל או קאהאל דא ukaholda אשר במורר הבערעוינאה, על ידי המון האנשים אשד שלה שמה להבין עצים לגשרים בקול המולה רבה, וגם בלעדי זאת שערו כל יודעי מלחמה כי את המקום ההוא יבחר נאפאלעאן לעבור בו, ומשם יאחז דרכו למינסק להתחבר עם חיל שווארצענבערג החונה בקרבת העיר ההיא , על כן משך טשיטשאקאף את חילו אל מורד הבערעויגאה לשמור את המקום ההוא , והצרפתים מהרו ויבנו שני גשרים קלים אצל שט ו ד צ י א נ קא Studzianka במעלה בארימאוו , ויעברו את הבערעזינאה בכ"ה ובכ"ו גאוועמבער, בראשונה עברו אודינאט ודאמבראווסקיא בשלום וילכדו את הדרך העולה לזע מבין Sembia , ואחריהם עבר הקיסר וששת אלפים שומרי ראשו ואחריו נייא ושש מאות אנשיו אתו, ופיקטאר עמד תהתיו בבאריסאנו

- . לשמור את עקב המחנה מחרב ווייזטגענשטיין

[ocr errors][merged small]

אולם כמעט רגע היתה תחנה על העוברים הראשונים האלה

לעבור את יובל המים בסדרים ובשלום, והנה שבו יתר העס אל קיאם להרוס אל הגשרים, למהר איש לפני אחיו ולהקדים איש את רעהו, אף כי היו שאננים מפחד אויב, בהיות מהנה וויקטאר העומדים בבאריסאוו כחומה עליהם מאחריהם, כי היה לבבם חרד על שללם ועל בזהם אשר אספו במאפקוי , על כן אצו אגש באחיו וישקדו להקדים לעבור איש לפני רעהו, השואצו לחצו ודחו איש את החלש

ממנו, הרוכבים דחפו את הרגלים וכלי התותה את הפרשים, עד כי לא יכלו הגשרים הקצרים לכלכלם – והקיסר ושרי צבאו עומדים בעבר הנהר ורואים את המבוכה ואת המבוסה ההיא, ואין לאל ידם להשיב סדרים על מכונם, כי כבר חדלו הצרפתים לשמוע קול פקיד, ולא למדו אותם אלופים לראשיהם עוד , ואיש איש אשר מצאה ידו לעשות בכחו עשה, לשואצוה הקיסר את שומרי ראשו אשר אתו לירות כדורי מות על ראשי הנמהרים האלה, כי גפ זאת לא הועילה להם, עד אשר העלים גם הוא גם שרי צבאו את עיניהם מאת המראה האיומה ההיא, ויתנו את שארית עמם בירי המקרה . .

אז היתה מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפת, וחרב איש. ברעהו, איש איש מהם ראה את פני אחיו העומד על ידו כראות . פני אויבו ומבקש נפשו, וישקוד לדהות את חיי אחיו מפני חייו , וכל אשר גבר בכחו דחה את דעהו החלש ממנו מן הגשר למען פצוא מקום לעבור, רבים נדחפו מן הגשר אל יובל המים ויטבעו, ורבים נרמסו מרגלי הפוסים וירצצו מגלגלי העגלות, אשר נסה לשחות במי הנהר גברו עליו בצעי הקרח וימיתוהו, ואשר נסה לעבור את הנהר רגלי, במקום היותו מחופה בקרח, נשברה חופת הקרח תחתיו ניצל, בכל מקום אשר העין צופה ראתה המון מיני מיתות משונות, ובכל מקום אשר האוזן מגיעה שמעה אנקת מטים למות ואנחות בני תמותה, שבעת אלפים נפש מתו מיתות שונות ומשונות על המעבר ההיא, ובאלה לא היה איש אשר נפל בחרב אויב כי היו הרוסים רחוקים ממקום המעבר עור , ורק פחזותם לבדו עשה להם את המות הזה, עד אשר ראה וויקטאר כישוא ישקוד שומר מאחריהם, בהיות האויב והמות בקרב המחנה פנימה, ויעזוב את מקומו אשר הפקד עליו ויתערב גם הוא עם קצה מחנהו עם הפלטים , ואת פארט א נ ע Partonneaux שר גחרו

ו

« הקודםהמשך »