תמונות בעמוד
PDF
ePub

עליו הרוסיס, ויכוהו וירדפוהו מחוץ לעיר עד הדרך העולה למאסקויא, הצרפתים העוו דרכם ועל האשכנזים יזעף לבם! ויקש דבר שווארצענבערג מדבר הקיסר .

במסבות. האלה עשה אודינאָט דרכו לעומת מינסק, ויחן בכ"א לחדש בין באָבער ובין קרופקיא, והוא לא ידע דבר מכל אשר נעשה, עד בוא אליו בלילה ההוא אחד משרי פולין ויודיעהו את המגפה אשר נגף דאמבראווסקיא, ואת דבר באָריסאָוו אשר נלכדה לפני הרוסים הקרובים אליו מאוד, אז התנודר אודינאָט וימשוך אליו את שארית חיל דאמבראווסקיא וילך לקראת הרוסים, ויפגשם בכ"ג להודש קרוב לבאריסאוו, יתגר אתם מלהמה וילחצם אחור עד הבערעזינאה, והמה במנוסתם הציתו את גשר הבערעזינאה באש.

אז היתה עת צרה לנאפאלעאן אשר כמות לא נחיתה מיום בואו בגבול רוסיא, קוטוזאון לוחץ אותו מאחור, וויטטגענשטיין נוגש אותו מצדו הימיני לעומת הבערעזינאה, וטישטשאקאָף עומר נוכח פניו מעבר הבערעזינאה מערבה, ושלשת המחנות האלה נכונים להתחבר יחדיו ולהקיף אותו סביב, וגשר. אין לעבור עליו את הנהר ההוא, והוא יושב בטאָלאָטשין בתוך שרי עצתו, וספרי מפות הארץ פתוחים לפניהם לבקש מקום מעבר , וכל מקום אשר נתן עיניו בו לעבור, שם בא אליו דבר אחר השרים להודיעו כי סוגר לפניו הררך במקום ההוא, אם מחמת רוחב הנהר, או מחזקת יך הרוסים אשר קבעו יתדם שמה , ויהי נאפאלעאן פוסח באצבעו על מפת הארץ ממקום למקום, ער קרוב אל הרגעפער קצה נבול מושב הקאזאקין ; ויזכור את דבר קארל י"ב מלך שוועדען אשר בא קץ גבורתו במקום ההוא, ויקרא ויאמר הה פולטאַוואָ ! בדרך המלך הזה הלכנו, והזמן נתן את כוסו בידינו, •

ויהיו כל שרי הצבא מתעתדים למסור את נפשם לשביה , וגם נאפאלעאן נואש כמעט להמלט, ויצו לשרוף את אוצר כתביו ואת נשרי דגליו, גם את כל המרכבות היתרות צוה לבער באש , ולמסור את סוסיהן לידי הרוכבים, ואחרי עשותו את כל אלה שם נפשו בכפו , ויחזק בדרך העולה לבאריסאוו דרך היער הגדול והעמום, ואתו כהמשים אלף נפש, אנשים ונשים וטף , וילכו חשֵׁבים ובלי סדרים, אין פקיד ומצוה, ואין מקבל מצוה מפי פקידו כולם תועים כצאן, איש איש פונה לדרכו, ורק פחד וויטטגענשטיין הבא עליהם מצפון החזיק אותם יחד , וכאשר החרידו הרוסים את. היער בכלי תותחיהם, מהרו הפלטים האלה על ידיהם ועל רגליהם עד בואם קרוב לבאריסאוו, המה קרובים אל העיר והנה קול המולה בקול מלהמה נוכח פניהם גם מפאת באָריסאָוו, וירוצו רבים לראות את האויב אשר הקדימם במקום הזה, והנה מחנה וויקטאר שר צבא צרפת הוא , הבאים להציל את מלכם מרעתו, והמה אנשי חיל גבורי כח , אשר לא ראו את הרב הרוסים, ורעב וקרח לא שלטו עליהם עוד, כולם למודי נצחון וששים למלחמה, וישמח נאפאלעאן לראות, אבל המה ראו את מלכם ואת שרידי המחנה הגדולה ויפול לבבם עליהם, כי הביטו בפניהם ויראו כי דומים המה למתים, בגדיהם בגדי עֲדִים ובגדי נשים, רנליהם עטופים בבלואי סחבות, ראשיהם עטופים בשקים ובעורות, אין חרב ואין מגן בידיהם, עד כי התנודדו מהם ויאמרו הזאת מחנה צרפת !.

גם. אודונאט וצבאו נלוה אל מלכו ביום ההוא, ויחזקו ידים רפות, פרסו להפליטים מלחמם ויחלקו בגדיהם אתם ויהי וויקטאר מתייצב לקראת וויטטגענשטיין ביד חזקה, ואָלִינאָט מתחזק לקראת טשטשאַקאָף, ולא נתנו את שני שרי צבאות רוסיא אלה להתחבר איש את אחיו, אז רָוַוח לנאפאלעאן וירא כי לא הגיעה עתו עור ,

- -

- - - -

-

זיקו לעבור את הבערעזינאה בשלום. ,

אבל לא בכח שני שרי צבאיו אלה לבדו צלחה לנאפאלעאן לעבור את המעבר המסוכן ההוא, כי גם בערמה שם מבטחו , ובשמור טְטיטשאַקאַף אֶת שְׁלשת המעברות אשר להבערעזינאה במעלה העיר באריסאוו ובמורדה, משך נאפאלעאן את עיניו אל אוק אַהאָלדא ukaholda אשר במורד הבערעזינאה, על ידי המון האנשים אשר שלה שמה להבין עצים לגשרים בקול המולה רבה, גם בלעדי זאת שערו כל יודעי מלחמה כי את המקום ההוא בחר נאפאלעאן לעבור בו, וְמֵשְׁם יאחז דרכו לטינפַק להתחבר עם חיל שווארצענבערג החונה בקרבת העיר ההיא , על כן משך פשיטשאקאף את חילו אל מורד הבערעזינאה לשמור את המקום ההוא, והצרפְתִים מהרו ויבנו שני גשרים קלים אצל שטויציאנקאַ Studzianka במעלה באריסאוו , ויעברו את הבערעזינאה בב"ה ובכ"ו נאוועמבער, בראשונה עברו אודינאט ודאמבראווסקיא בטלום וילכדו את הדרך העולה לזעמבין Sembin, ואחריהם עבר הקיסר וששת אלפים שומרי ראשו ואחריו נייא ושש מאות אנשיו אתו, ופיקטאָר עמד תהיו בבאָריסאון לשמור את עקב המחנה מחרב וויטגענשטיין ,

המשך * אולם כמעט רגע היתה תחנה על העוברים הראשונים האלה לעבור את יובל המים בקררים ובשלום, והנה שבו יתר העם אל קיאם להרוס אל הגשרים, לסהר איש לפני אחיו להקדים איש את רעהו , אף כי היו שאננים מפחד אויב, בהיות מתנה וויקטאָר העומדים בבאריםאון בחומה עליהם מאחריהם, כי היה לבבם תרד על שללם ועל בזתם אשר אספו במאפקוי, על כן אצו איש באחיו וישקרן להקרים לעבור איש לפני רעהו, השו אצו לחצו ודהו איש את החלש

ממנו, הרוכבים דחפו את הרגלים וכלי התותח את הפרשים, עד כי לא יכלו הגשרים הקצרים לכלכלם - והקיסר ושרי צבאו עומדים בעבר הנהר ורואים את המבוכה ואת המבוסה ההיא , ואין לאֵל ידם להשיב סדרים על מכונם, כי כבר חדלו הצרפתים לשמוע קול פקיד, ולא למדו אותם אלופים לראשיהם עור , ואיש איש אשר מצאה ירו לעשות בכחו עשה, לשוא צוה הקיסר את שומרי ראשו אשר אתו לירות כדורי מָוֶת על ראשי הנמהרים האלה, כי גם זאת לא הועילה להם, עד אשר העלים גם הוא גם שרי צבאו את עיניהם מאת המראה האיומה ההיא, ויתנו את שארית עמס בירי המקרה ,

. אז היתה מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפה, וחרב איש ברעהו, איש איש מהם ראה את פני אחין העומר על ידו כראות פני אויבו ומבקש נפשו, וישקור לדהות את חיי אחיו מפני חייו וכל אשר גבר בכחו דחה את דעתו החלש ממנו מן הגשר למען פצוא מקום לעבור, רבים נדחפו מן הגשר אל יובל המים וטבעו, ורבים נרמסו מרגלי הפוסים וַיִרְצֶצו מגלגלי העגלות, אשר נסה לשחות במי הנהר גברו עליו בצעי הקרח וימיתוהו, ואשר נסה לעבור את הנהר רגלי, במקום היותו מחופה בקרח, נשברה חופת הקרח תחתיו וַואל, בכל מקום אשר העין צופה ראתה הפון מיני מיתות משונות, ובכל מקום אשר האוזן מגיעה שמעה אנקת מטיס למות ואנחות בני תמותה, שבעת אלפים נפש מתו מיתות שונות זמשונות על המעבר ההיא, ובאלה לא היה איש אשר נפל בחרב אויב כי היו הרוסים רחוקים ממקום המעבר עור ; ורק פחזותם לבדו עשה להם את המות הזה, ער אשר ראה וויקטאר כי שוא ישקוד שוט מאחריהם, בהיות האויב והמות בקרב המחנה פנימה, ויעזוב את מקומו אשר הָפקד עליו ויתערב גם הוא עם קצת מחנהו עם הפלֶטים, ואת פאָרטאָנע Partonneaux שר גמרו

הניח אחריו לשמור את עקבו , אולם כמעט עברה קצה מחנה וויקטאר את המעברה, והנה וויטטגענשטיין פרץ לו דרך צררי אל כפר קאָסטריץ אשר על הדרך העולה לטאָלאָטשין , ויבדל בין מחנה וויקטאר ובין מחנה פאָרטאָנע מאספיו, בראשונה התגר אתם מלחמה וימֶת - רבים מהם, ואלף איש ושלשים מפקירי החיל לקח בשבי, אבל קל מהרה נחם וויטטגענשטיין על שפכו דם הנם, וישלח ציר להודיע לפאָרטאָנע כי מוקף הוא מסביב , חיל וויטטגענשטיין מקרם ופלאָטאָוו מאחור, וגם העיר באריסאוו בידי הקאזאקין, וכה אין בידו לפרוץ דרך בין הטון הצרים אותו . אז כלפל פֿאַרטאָנע דרכו במשפט גם הוא לבלי. שפוך דם חנם, ויתן את נפשו ונפש בני חילו לשני בירי הרוסים, שבעת אלפים המונים ורבים משרי הגרוד ומפקידי החיל , וכלי הותח וכבודה רבה, ויתר בזת מאסקויא נפלו בידי הרוסים ביום ההוא ולמחרתו *. . . . או ביום ההוא נשברה זרוע נאפאלעאן האחרון – הוא מחנה

וויקטאר אשר היתה בעצם תומה עד העת ההיא - כי אשר : לא נשבו עם פאַרטאָנע ואשר לא מתו במלחמה ועל הגשר .

התערבו עם שרידי המחנה הגדולה, ויהיו גם המה ככל המון פליטי צרפת אשר לא צלחו למלחמה עוד, לא נשאר לו .משש מאות אלף האנשים הבאים לרגליו על אדמת רוסיא, בלתי אם מתנה שווארצענבערג ומחנה מאקרינאל שרי פקודות הקרן הימיני והקרן השמאלי, והמה היו אשכנזים אשר לא בטח בהם נאפאלעאן, על כן לא נתן את שרידי החיל לברוח דרך מינסק

ולחסות בצל שווארצענבערג, כי אם נתנם אבוד בְעָנְס בדרך * העולה לווילנא, כי ידע את לֵב צבאות מלכי בריתו , כי אך.

מַיִרְאָה חמה עובדים אותו, ולא מאהבה, והוא נער כפיו מאת

« הקודםהמשך »