תמונות בעמוד
PDF
ePub

for ye

39 Ac ni wybuant hyd oni ddaeth 39 And knew not until the flood y diluw, a'u cymmeryd hwy oll came, and took them all away; so ymaith ; felly hefyd y bydd dyfod- shall also the coming of the Son of iad Mab y dyn.

man be. 40 Yna y bydd dau yn y maes;| 40 Then shall two be in the field; y naill a gymmerir, a'r llall a the one shall be taken, and the adewir.

other left. 41 Dwy a fydd yn malu mewn 41 Two women shall be grinding melin; un a gymmerir, a'r llall a at the mill; the one shall be taken, adewir.

and the other left. 42 | Gwyliwch gan hynny; am 42 | Watch therefore; na wyddoch pa awr y daw eich know not what hour your Lord Arglwydd.

doth come. 43 A gwybyddwch hyn, pe 43 But know this, that if the gwybuasai gwr y tŷ pa wyliadwr- goodman of the house had known iaeth y deuai y lleidr, efe a wyl- in what watch the thief would iasai, ac ni adawsai gloddio ei dû come, he would have watched, and trwodd.

would not have suffered his house

to be broken up. 44 Am hynny byddwch chwithau 44 Therefore be ye also ready: barod : canys yn yr awr ni thyb- for in such an hour as ye think not ioch y daw Mab y dyn.

the Son of man cometh. 45 Pwy gan 'hynny sydd was 45 Who then is a faithful and ffyddlawn a doeth, yr hwn a osod-wise servant, whom his lord hath odd ei arglwydd ar ei deulu, i made ruler over his household, to roddi bwyd iddynt mewn pryd ? give them meat in due season ?

46 Gwŷn ei fyd y gwas hwnnw, 46 Blessed is that servant, whom yr hwn y caiff ei arglwydd ef, pan his lord when he cometh shall find ddelo, yn gwneuthur felly. so doing.

47 Yn wir meddaf i chwi, Ar ei 47 Verily I say unto you, That holl ddâ y gesyd efe ef.

he shall make him ruler over all

his goods. 48 Ond os dywed y gwas drwg 48 But and if that evil servant hwnnw yn ei galon, Y mae fy ar- shall say in his heart, My lord glwydd yn oedi dyfod;

delayeth his coming; 49 A dechreu curo ei gyd-weis 49 And shall begin to smite his ion, a bwytta ac yfed gyd â'r fellow servants, and to eat and meddwon;

drink with the drunken; 50 Arglwydd y gwas hwnnw a 50 The lord of that servant shall ddaw yn y dydd nid yw efe yn come in a day when he looketh not disgwyl am dano, ac mewn awr for him, and in an hour that he is nis gŵyr efe;

not aware of, 51 Ac efe a'i gwahana ef, ac a 51 And shall cut him asunder, esyd ei ran ef gyd â'r rhagrithwyr: and appoint him his portion with yno y bydd wylofain a rhingcian the hypocrites: there shall be dannedd.

weeping and gnashing of teeth.

[ocr errors]

PENNOD XXV.

CHAPTER XXV. Y NA NA tebyg fydd teyrnas nef HEN shall the kingdom of oedd i ddeg o forwynion, y

heaven be likened unto ten rhai a gymmerasant eu lampau, virgins, which took their lamps,

THIN

ac a aethant allan i gyfarfod â'r | and went forth to meet the bridepriod-fab.

groom. 2 A phump o honynt oedd gall, 2 And five of them were wise, and a phump yn ffol.

five were foolish. 3 Y rhai oedd ffol a gymmerasant 3 They that were foolish took eu lampau, ac ni chymmerasant their lamps, and took no oil with olew gyd â hwynt:

them: 4 A'r rhai call a gymmerasant 4 But the wise took oil in their olew yn eu llestri gyd â'u lampau. vessels with their lamps.

5 A thra yr oedd y priod-fab yn 5 While the bridegroom tarried, aros yn hir, yr hepiasant oll ac yr they all slumbered and slept. hunasant. 6 Ac ar hanner nos y bu gwaedd, 6 And at midnight there was & Wele, y mae y prïod-fab yn dyfod; cry made, Behold, the bridegroom ewch allan i gyfarfod âg ef. cometh; go ye out to meet him.

7 Yna y cyfododd yr holl forwyn 7 Then all those virgins arose, ion hynny, ac a drwsiasant eu and trimmed their lamps. lampau.

8 A'r rhai ffol a ddywedasant . 8 And the foolish said unto the wrth y rhai call, Rhoddwch i ni wise, Give us of your oil; for our o'ch olew chwi: canys y mae ein lamps are gone out. lampau yn diffoddi.

9 A'r rhai call a attebasant, gan 9 But the wise answered, saying, ddywedyd, Nid felly; rhag na Not so; lest there be not enough byddo digon i ni' ac i chwithau : for us and you: but go ye rather ond ewch yn hytrach at y rhai to them that sell, and buy for yoursydd yn gwerthu, a phrynwch i selves. chwi eich hunain.

10 A thra yr oeddynt yn myned 10 And while they went to buy, ymaith i brynu, daeth y priod-fab; the bridegroom came; and they a'r rhai oedd barod, a aethant i that were ready went in with him mewn gyd âg ef i'r brïodas: a to the marriage: and the door was chauwyd y drws.

shut. 11 Wedi hynny y daeth y mor 11 Afterward came also the other wynion eraill hefyd, gan ddywed. virgins, saying, Lord, Lord, open yd, Arglwydd, Arglwydd, agor i to us. ni.

12 Ac efe a attebodd ac a ddy 12 But he answered and said, wedodd, Yn wir meddaf i chwi, Verily I say unto you, I know you Nid adwaen chwi.

not. 13 Gwyliwch gan hynny; am 13 Watch therefore ; for ye know na wyddoch na'r dydd na'r awr y neither the day nor the hour wheredaw Mab y dyn.

in the Son of man cometh. 14 | Canys y mae teyrnas nef 14 | For the kingdom of heaven is. oedd fel dyn yn myned i wlad as a man travelling into a far counddïeithr, yr hwn a alwodd ei weis- try, who called his own servants, ion, ac a roddes ei ddâ attynt. and delivered unto them his goods.

15 Ac i un y rhoddodd efe bùm 15 And unto one he gave five talent, ac i arall ddwy, ac i arall talents, to another two, and to anun, i bob un yn ol ei allu ei hun; other one ; to every man according ac yn y fan efe a aeth oddi car- to his several ability; and straighttref.

way took his journey.

16 A'r hwn a dderbyniasai y pùm 16 Then he that had received the talent a aeth, ac a farchnattaodd five talents went and traded with â hwynt, ac a wnaeth bùm talent the same, and made them other five eraill.

talents. 17 A'r un modd yr hwn a dder- 17 And likewise he that had rebyniasai y ddwy, a ynnillodd yn ceived two, he also gained other tau ddwy eraill.

two. 18 Ond yr hwn a dderbyniasai un, 18 But he that had received one a aeth ac a gloddiodd yn y ddaear, went and digged in the earth, and ac a guddiodd arian ei arglwydd.

hid his lord's money. 19 Ac wedi llawer o amser, y 19 After a long time the lord of mae arglwydd y gweision hynny those servants cometh, and reckyn dyfod, ac yn cyfrif â hwynt. oneth with them.

20 A daeth yr hwn a dderbyn- 20 And so he that had received iasai bùm talent, ac a ddug bùm five talents came and brought other talent eraill, gan ddywedyd, Ar- five talents, saying, Lord, thou deglwydd, pùm talent a roddaist liveredst unto me five talents : beattaf: wele, mi a ynnillais bùm hold, I have gained beside them talent eraill attynt.

five talents more. 21 A dywedodd ei arglwydd 21 His lord said unto him, Well wrtho, Da, was da a ffyddlawn: done, thou good and faithful servbuost ffyddlawn ar ychydig, mi ant: thou hast been faithful over a'th osodaf ar lawer: dos i mewn a few things, I will make thee ruler i lawenydd dy arglwydd.

over many things: enter thou intc

the joy of thy lord. 22 A'r hwn a dderbyniasai ddwy 22 He also that had received two dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, talents came and said, Lord, thou Arglwydd, dwy dalent a roddaist deliveredst unto me two talents: attaf: wele, dwy eraill a ynnillais behold, I have gained two other attynt.

talents beside them. 23 Ei arglwydd a ddywedodd 23 His lord said unto him, Well wrtho, Da, was da a ffyddlawn: done, good and faithful servant; buost ffyddlawn ar ychydig, mi thou hast been faithful over a few a'th osodaf ar lawer: dos i mewn things, I will make thee ruler over i lawenydd dy arglwydd.

many things : enter thou into the

joy of thy lord. 24 A'r hwn a dderbyniasai yr un 24 Then he which had received dalent a ddaeth, ac a ddywedodd, the one talent came and said, Lord, Arglwydd, mi a'th adwaenwn di, I knew thee that thou art a hard mai gwr caled ydwyt, yn medi lle man, reaping where thou hast not nis hauaist, ac yn casglu lle ni sown, and gathering where thou wasgeraist:

hast not strewed: 25 Ac mi a ofnais, ac a aethum, 25 And I was afraid, and went ac a guddiais dy dalent yn y and hid thy talent in the earth : ddaear : wele, yr wyt yn cael yr lo, there thou hast that is thine. eiddot dy hun.

26 A'i arglwydd a attebodd ac a 26 His lord answered and said ddywedodd wrtho, 0 was drwg a unto him, Thou wicked and slothdiog, ti a wyddit fy mod yn medi ful servant, thou knewest that I lle nis hauais, ac yn casglu lle nis reap where I sowed not, and gathgwasgerais :

er where I have not strewed : 27 Am hynny y dylesit ti roddi 27 Thou oughtest therefore to

fy arian at y cyfnewidwyr, a mi have put my money to the expan ddaethwn a gawswn dderbyn changers, and then at my coming yr eiddof fy hun gyd â llog. I should have received mine own

with usury:

28 Cymmerwch gan hynny y 28 Take therefore the talent from dalent oddi wrtho, a rhoddwch him, and give it unto him which i'r hwn sydd ganddo ddeg talent. hath ten talents.

29 (Canys i bob un y mae ganddo 29 For unto every one that hath y rhoddir, ac efe a gaiff helaeth- shall be given, and he shall have rwydd; ac oddi ar yr hwn nid oes abundance : but from him that ganddo y dygir oddi arno, że, yr hath not shall be taken away even hyn sydd ganddo.)

that which he hath. 30 A bwriwch allan y gwas an 30 And cast ye the unprofitable fuddiol i'r tywyllwch eithaf: yno servant into outer darkness : there y bydd wylofain a rhingcian dan- shall be weeping and gnashing of nedd.

teeth. 31 | A Mab y dyn, pan ddêl yn 31 | When the Son of man shall ei ogoniant, a'r holl angelion sanct- come in his glory, and all the holy aidd gyd ag ef, yna yr eistedd ar angels with him, then shall he sitorsedd-faingc ei ogoniant.

upon the throne of his glory : 32 A chyd-gesglir ger ei fron ef 32 And before him shall be gathyr holl genhedloedd : ac efe a'u ered all nations: and he shall sepdidola hwynt oddiwrth eu gilydd, arate them one from another, as a megis y didola y bugail y defaid shepherd divideth his sheep from oddi wrth y geifr :

the goats : 33 Ac a esyd y defaid ar ei dde. 33 And he shall set the sheep on heulaw, ond y geifr ar yr aswy. his right hand, but the goats on the

left. 34 Yna y dywed y Brenhin wrth 34 Then shall the King say unto y rhai ar ei ddeheu-law, Deuwch, them on his right hand, Come, ye chwi fendigedigion fy Nhad, eti- blessed of my Father, inherit the feddwch y deyrnas a barottöwyd i kingdom prepared for you from the chwi er seiliad y byd.

foundation of the world : 35 Canys bûm newynog, a chwi 35 For I was ahungered, and ye a roisoch i mi fwyd : bu arnaf gave me meat: I was thirsty, and syched, a rhoisoch i mi ddiod: bûm ye gave me drink: I was a stranddieithr, a dygasoch fi gyd â chwi: ger, and ye took me in :

36 Noeth, a dilladasoch fi: bûm 36 Naked, and ye clothed me: I glaf, ac ymwelsoch â mi: bûm yn was sick, and ye visited me: I was ngharchar, a daethoch attaf. in prison, and ye came unto me.

37 Yna yr ettyb y rhai cyfiawn 37 Then shall the righteous aniddo, gan ddywedyd, Arglwydd, swer him, saying, Lord, when saw pa bryd y’th welsom yn newynog, we thee ahungered, and fed thee? ac y’th borthasom? neu yn sych- or thirsty, and gave thee drink? edig, ac y rhoisom i ti ddïod ?

38 A pha bryd y'th welsom yn 38 When saw we thee a stranger, ddieithr, ac y’th ddygasom gyd â and took thee in? or naked, and ni ? neu yn noeth, ac y'th ddillad clothed thee ? asom?

39 A pha bryd y’th welsom yn 39 Or when saw we theě sick, or glaf, neu yn ngharchar, ac y in prison, and came unto thee? daethom attat ?

[ocr errors]

..

40 A'r Brenhin a ettyb, ac a ddy- 40 And the King shall answer wed wrthynt, Yn wir meddaf i and say unto them, Verily I say chwi, Yn gymmaint a'i wneuthur unto you, Inasmuch as ye have done o honoch i un o'r rhai hyn fy it unto one of the least of these my mrodyr lleiaf, i mi y gwnaethoch. brethren, ye have done it unto me.

41 Yna y dywed efe hefyd wrth 41 Then shall he say also unto y rhai a fyddant ar y llaw aswy, them on the left hand, Depart from Ewch oddi wrthyf, rai melldigedig, me, ye cursed, into everlasting fire, i'r tân tragywyddol, yr hwn a bar- prepared for the devil and his anottowyd i ddiafol ac i'w angelion. gels :

42 Canys bûm newynog, ac ni 42 For I was ahungered, and ye roisoch i mi fwyd: bų arnaf sych- gave me no meat: I was thirsty, 1 ed, ac ni roisoch i mi ddiod : and ye gave me no drink :

43 Bûm ddieithr, ac ni'm dygas- 43 I was a stranger, and ye took och gyd â chwi: noeth, ac ni'm me not in: naked, and ye clothed dilladasoch: yn glaf, ac yn nghar- me not: sick, and in prison, and char, ac ni ymwelsoch â mi. ye visited me not.

44 Yna yr attebant hwythau 44 Then shall they also answer hefyd iddo, gan ddywedyd, Ar- him, saying, Lord, when saw we glwydd, pa bryd y'th welsom yn thee ahungered, or athirst, or newynog, neu yn sychedig, neu stranger, or naked, or sick, or in yn ddieithr, neu yn noeth, neu prison, and did not minister unto yn glaf, neu yn ngharchar, ac ni thee? weiniasom i ti ? 45 Yna yr ettyb efe iddynt, gan

45 Then shall he answer them, ddywedyd, Yn wir meddaf i chwi, saying, Verily I say unto you, InYn gymmaint ag nas gwnaeth- asmuch as ye did it not to one of och i'r un o'r rhai lleiaf hyn, nis the least of these, ye did it not to gwnaethoch i minnau. 46 A'r rhai hyn a ânt i gosped- 46 And these shall go away into igaeth dragywyddol: ond y rhai everlasting punishment: but the cyfiawn i fywyd tragywyddol. righteous into life eternal.

a

me.

A

AN

PENNOD XXVI.

CHAPTER XXVI.

ND it came to pass, when Jegeiriau hyn oll, efe a ddywed- sus had finished all these say. odd wrth ei ddisgyblion,

ings, he said unto his disciples, 2 Chwi a wyddoch mai gwedi 2 Ye know that after two days is deuddydd y mae y pasc, a Mab y the feast of the passover, and the Son i dyn a draddodir i'w groes-hoelio. of man is betrayed to be crucified.

3 Yna yr ymgasglodd yr arch- 3 Then assembled together the offeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a chief priests, and the scribes, and henuriaid y bobl, i lys yr arch- the elders of the people, unto the offeiriad, yr hwn a elwid Cai- palace of the high priest, who was aphas:

called Caiaphas, 4 A hwy a gyd-ymgynghorasant 4 And consulted that they might fel y dalient yr Iesu trwy ddichell, take Jesus by subtilty, and kill ac y lladdent ef.

hiin. 5 Eithr hwy a ddywedasant, Nid 5 But they said, Not on the feast ar yr wyl, rhag bod cynnwrf ym day, lest there be an uproar among mhlith y bobl.

the people. W.& Eng

6

« הקודםהמשך »