תמונות בעמוד
PDF

וגם אחרי כן לא שבתה המלחמה במקום ההוא, כי היער הסמוך אל הסוללה היה מלא מורי הרוסים, והמה יצאו מרגע לרגע ממחבואיהם להחריר את הצרפתים בכדוריהם, עד אשר לכד פאניטאווסקיא את היער , והפרשים שות שתו אל המישור, אז השיבו הרוסים צור חרבם, ולא יספו להרגיז את הסוללה עוד.

עד כה וכה שקדו כל צבאות צרפת לבוא איש איש על מקומו

אשר רשם מלכם לפניהם, וילכו הלוך וירה איש איש בקנה אשר בירו עד רד היום, ומקצת כלי התותח הרעימו גם המה בקול גאונם , עד אשר זכו איש איש במקומו המיועד לו, אך להקה אחת מצבא דאוואוסט עקמה דרכה מהקו אשר משך נאפאלעאן לה, עד אשר פגעה

בגבול רוכבי הרוסים, והמה התגוללו עליה כארי על טרפו וימיתו .

וישבו ממנה כשלש מאות נפש ואת כלי תותחיה בזזו, לא נמלטו ממנה כי אם פלטים, וילינו הצרפתים ומלכם אתם שם בלילה ההוא,

מלחמה אצל מאז איסק Mojaisk

בלילה ההוא נדדה שנת כל אנשי החיל,אנשי המלחמה מרחו בלי זייניהם, והפקידים חשבו את מחשבת מלחמתם, מקצתם יראי-t מפחר היום הבא, ומקצתם שמחים על המלחמה אשר תשים קץ לכל עמל נפשם אשר עמלו ואשר ענו כחם בדרך עד כה, וכולם מקוים כי אחרי המלחמה ההיא יתענגו על טוב כל ארץ רוסיא וישובו בשלום אל ארץ מולדתם, אך נאפאלעאן לבדו לא החזיק בתקותו, כי ירא פן יסוגו הרוסים אחור גם הפעם, וגם מוראט גיסו הסיתו בספק ההוא כל הלילה, ועל כל מוקד הרוסים אשר שקע ועל כל נר אשר נכבה - אמר כי נסים המה לפניו כאשר בתחלה, עד כי עלה השחר בו' זעפטעמבער ויראו את צבאות רוסיא נטושים על ההרים כחצי גורן עגולה מהופך, מנחל מ אס ק ו וא Moskwa עד הררך הישן

העולה ל מאסקו יא Moaeau , קרנס הימיני נשען אל נחל קאלוג א מן המקום אשר הוא משתפך אל המאסקווא עד בואכה באראדינא, והקרן השמאלי נשען אל אחד היערים הגדולים, ושני הקרנות נמשכים לאחור רחוקים מעט מפני המלחמה, לא בלטה החוצה בלתי אם המחנה התיכונה העומדת מגא רק א Gorka . בואכה זעט ענ א ו ו סקא Semenowska , ועליה שם נאפאלעאן את עינו הצמאה למלחמה , ויסדר את מערכת מלחמתו ביום ההוא ואת שרי צבאיו העמיד איש על משאו ואיש על משמרתו, ויורם את הדרכים אשר ילכו בהם ואת המעשה אשר יעשו - גם במחנה הרוסים היה היום ההוא יום מעשחרבה וחשבונות רבים, כי חשב קוטוזאוו את מחשבת מלחמתו עם בערקלאי ועם באגראטיאן שרי ידו ויעמידם על מעמדיהם, ואחרי עשותו את כל אשר תכסיסי המלחמה דורשים מידו, הלהיב את לבב אנשי המלחמה בדברים היורדים חדרי לבב, ויעוררם הוא וראשי כמריו אשר אתו להתחזק במלחמת מצוה זאת, עד כי לבשה רוח מלחמה ורוחקנאה את כל העם יחד, : " .ניפעמו מרוח משנה לעשות גדולות

וביום ההוא לא נשמע קול תרועת מלחמה ולא נראה חרב

בכל המקום ההוא, כי קדשו אותו למנוחה ולחשוב את חשבון נפשם. לפני בוא היום הגדול והנורא ויוכיח ביניהם - ואך קול כלי תותח אחד הפריע את מנוחת היום ההוא, כי בקרוב נאפאלעאן אל אחד. הגבעות אשר במעגל מערכות הרוסים לחפרו , הרעימו עליו בקול גאונם להרחיקהו להלאה ממעגלם , וישב נאפאלעאן לאהלו סר וזעף לא ידע נחת כל היום החוא, וגם בלילה לא שכב לבו המרחף על פני דמיונות רבים ומחשבות חרוצים, ויתנורד בשיחו על משכבו, וגם שנת כל שרי צבאיו נדדה בגללו , כי לקח אתם דברים כל הלילה, עד אשר הודיעו נייא בשעה החמישית בבוקר כי הרוסים מתעתדים להודיע אותו דבר, אז החליף כח לקום כארי ממשכבו, ויאמר קומו

[ocr errors]

ונירש לנו את גאון מאסקויא, !

בשעה הששית בבוקר ז' זעפטעמבר בא נאפאלעאן אל .

הסוללה הנלכדה ביום העבר ויקבע מקומו בה, ופאניאטאווסקיא אשר היה מקומו בקרן הימיני נהג את מחנהו לעומת היער אשר קרן רוסיא השמאלי נשען עליו, כי כן צוה אדונו אותו ואת איישען בעל קרן צרפת השמאלי לסוב את הרוסים בשני קרנותיהם ולבוא עליהם מאחריהם, בעוד אשר ילחמו יתר הצרפתים עם הצבא התיכון פנים בפנים. ויהי כזרוח השמש על הארץ ויאמר נאפאלעאן אל שרי צבאיו לאמר זאת השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ, ! דבריו

בפיו ועיניו נמשכו אל הקרן הימיני, כי דמה כי שם תהי תוצאת

המלחמה והנה קול תרועת מלחמה באזניו מפאת הקרן השמאלי.

כי מן העם העומד בקרן ההוא תחת יד איישען יצאה להקה אחת אנשי לבב וילכדו את הכפר באראדינא ואת הגשר אשר בו ותקטן עוד זאת בעיניהם ויעברו את הגשר להתגרות את הרוסים העומדים אל מרומי הכפר גארקיא, למרות עיני פקידם אשר כהה בם מנסות את המסה הזאת,ולא שמעו לו עד אשר הפילו הרוסים על פניהם ובצדיהם כדורי מות כאשר יפול הטל , ולא נותרו מהם בלתי אם פלטים, וגם השארית הזאת לא היתה להם, לולא מהרה להקה אחרת. - .מרצון נפשה לעזרת הנהלאים האלה

- אז נתן נאפאלעאן אות מלחמה, ופתאום נהפכו גבעות שלום

אלה להרים יורקי אש ולגלגלי עשן, השמים התקררו, הארץ רעשה, כל עין מלאה עשן ואבק וכל אוזן צללה מרעם כלי תותח, ורבבות אלפי מלאכי מות עפו בברקים בכל קצות המחנה, ובגיא צלמות זה הלך דאוואוסט ואנשיו בלי חת לעומת סוללות הרוסים, לא ירו ולא הרימו

את ידיהם כי אם השואצו ברגליהם למהר על הסוללה ללכדה

- והרוסים מורים עליהם כדורי מות בדי ארבה לרוב, ומיתו את פקידם

ה

ואת ראשי גבוריו, עד כי שממו האנשים האלה ויעמדו רגע במבול הכדורים האלה, וימלאו ידיהם בקנה רובה להשיב מכה אל חיק מכיהם, והנה ראפה אחד השרים העומדים לפני הקיסר מהר כחץ מקשת למלא את מקום הפקיד המומת, ויאץ באנשי המלחמה למהר אחריו אל הסוללה, והמה מהרו אחריו, לא הביטו אחריהם ולצדיהם על נבלת אחיהם הנופלים כעמיר לפני הקוצר עד בואם בקצה הסוללה , וראפה הציג כף רגלו עליה ראשונה, אבל עוד לא הספיק לדרוך עליה ברגל גאוה ויבא כדור ויפצעהו גם הוא, גם הפקיד השלישי אשר קם תחתיו בראש העם לא טוב היה מההולכים לפניו ויפול בנופלים, ואף על דאוואוסטשר הצבא לאחסו הכדורים המשחיתים בעם, עד כי נפל

לבב אנשי המלחמה ויאספו את רגליהם .

ויהי כראות נייא את חיל דאוואוסט כי ברע הוא , וימהר להטביע את נפשו ואת נפש עשרת אלפים אנשיו במישור המלחמה לחזק את הידים הרפות, והרוסים כראותם אותו מהרו חצו את צבאותם , חצים החזיקו מלחמתם על דאוואוסט, וחצים המטירו פחים ואש על ראשי נייא ואנשיו, והוא לא הפיל עוז לבבו ויחצה בגיא צלמות עד צואר, ודאוואוסט זהילו כראותם את נייא אתם בצרה החליפו כה וישובו בעזות נפש וירעשו ויעלו על הסוללה, ויירשו אותה ויתחזקו בה, וגם נייא מלא ידיו גבורה וישתער על שתי הסוללות אשר על ידה וילכדם, זאת היתה פעולת הצרפתים אשר עבדו בה מהבוקר עד - . הצהרים ונאפאלעאן כראותו כי נפרץ הקרן השמאלי וכי נפתח המישור, ויצו את מוראט ראשית גבורתו להתנפל עם הפרשים על הרוסים הנגפים ולהתם את מגפתם, והמה קלים כנשרים ירדו בנקיקים עלו בצורים עד בואם אל המרומים מעוז הרוסים, והנה הקדימם קוטוזאו, כי השו באנאוואוט וטוטשקאוו שרי גדודיו לשוב וללכוד

את הסוללות, והצרפתים עייפים יגעים ונכשלים לא בטחו בידיהם, ותהיינה רגליהם מעוז חייהם , מהרו התמלטו מן הסוללות בעור שניהם

ש

וצבא הוועסטפאלים אשר שלח הקיסר לתמוך את ידי פאניאטאווסקיא עברו את היער הטבדיל בינו ובין צבאות צרפת - הנותרים, ויראו מרחוק את צבאות צרפת הנסוגים אחור, ולא הכירום, בי התאבכו גלגלי עשן ויהיו כעננים פרושים עליהם, עד כי היו בעיניהם כרוסים, ויורו על פניהם כדורי אש וישחיתו מהם אנשים ארצה נוספים על חרב הרוסים המזנבים בהם מאחריהם, ויתחלחלו הצרפתים בעת ההיא מאוד .

ורוכבי הרוסים החזיקו בהשעה המשחקת להם, ויסובו את מוראט הבא לקראתם ויפשטו את ידיהם לתפשו חי, והוא בראותו כי בפשע בינו ובין השביה חרף נפשו למות ויקפוץ ויתנפל אל אחת הסוללות אשר היתה עודנה בידי הצרפתים, שמה מצא אנשים אשר עיפה נפשם להורגים, אימת מות על פניהם , נעים ממקום אל מקום מבקשים מקום להמלט מחרב הרוסים, ויצוק עליהם רוח גבורה בעמדו בראשם ידו אחת מחזקת בחרב שלופה, ובידו השנית הסיר את הכובע מלא הנוצה מראשו וינופף בו תחת דגל מלחמה אל רוכביו המבקשים אותו, עד כי היתה רוח האומללים האלה בגללו וישובו וינסו כהם במלחמה, ונייא גם הוא שב ויסדר את צבאו ההרוס ויחדש את מלחמתו על רוכבי הרוסים עד אשר הדיחם להלאה ממרומי מקום המלהמה, וכמעט נפתחו שערי הישועה האלה למוראט, וישב בראש הפרשים אל הקרן השמאלי וילחם אתם מלחמה כבדה מאוד, עד כי כשל כח הרוסים במקום הזה ויזורו אחור אל המחנה התיכונה, ותהי מגפת הקרן השמאלי תמה בעת ההיא .

ובכל אלה לא היתה יד הצרפתים על העליונה, כי כל

« הקודםהמשך »