תמונות בעמוד
PDF

נדונס כן:

סליק מסכת דמאי

בעינן עפרת רסס מטוס רריינינן ליס כלוים לו,פרנסס ח פסרסורות של עסרעסר כלי יין מסולריס כחרז פנכל ממקוס 6סר קוס - וכן פיס לו עפרה חלקיס יתריס כפי ערך ענין סתמנס כין ממזרח למערב כין מכפון לדרוס תמכס עסר חלקי קטכל 6ו המעפר • סעכסיו יש לנו עסוק חלקיס (ספרי שורות של עשר עסרסון מלת כלות : פורס סחיכונס חתת מסן fחת לתרומת מעסר קרסנית לחלק עשירית מעסר החלקי מעפר קנית 6חת סנסורק סחיכונס קבעתי מפטר על כרות קטנל חן המעסר הלכן

חסרו'סיסלי: וחין ילוט חיון דיינינן ליס כפרנסה ממקוס הפסיד כלוס : ח מי שהיו לי עשר שורות של חינונס פסרי יס כלן לרכע חסר וכפחות מזס ל6 נוכל עשר עשר כרי יין אמר שורה החיצונה אחת מעשר סורות חיכונו למרכע רוחות :

ואין ידוע איזו היא נוטל שתי חביות לוכסן חצי שור' נוטל פתי חכיות כחלכסון ח אחת מעסר פי קרן החיצוני א'מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל ר' חביות 6חת למקנוט לרומני' מזרחית

כרטנורי על כלות מארבע זויות - שורה אחת מעש' ואין ידוע איזו היא (סניס לס כמקנוט מערכית חסרות סיס לי כרלייק נוטל שורה אחת לוכסן חצי שורה אחת מעש' ואין גפוניקסכל חניות פכמקלוע קרמניס לחי כח פימו) קכי ידוע איזו היא נוטל שתי שורות לוכסן • חבית אחת נמנית לסקי רוסות וימלר הילד יוכיס סכית 6קת מעט' מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל מכל חבית וחבית : מספיקן חניק 6חת וקקיק ממחק חביות וקלס עסיריותי

מעסר : חני פורק סחיכונס עטר קניות :

חחק מעקר ולס 6מר חניות נוטל סתי חניות • כתר

חמת סכחני סורק הסיכונה .קר"נ וימלח מסתיסן 6חת ותסיק מספר וכן כתן כק קבעתי מעסר על כרות חסרות סיסלי : ולין ירוט 6יזו חטי קרמכ"ס וכתג נכסף משנס נסון פ"ס מסלכות מעשרוול פורק מחרכע טורות קסילונות : נוטל 6רנט קניות מחרכע והילך ידי סוכתו כמס סיפרים מתערוכות זה פעור מס סקכע זויות מפני סיס ככל זוית משתי מנחיס סכפתי פור' סחיכוכות מעסר על תקוס 6חר וסל6 כריך לספרים מחותו חכיוס סקכט קסמוכילס וממלח מסרנעתן חכית 6חק ותסיס מעפר: טורס רוקח ונ"ל כיון שנתערכ 6נו רוסיס כסלו כל התערוכות רגר 6חת מעפר וכו'ולס 6מר חכית 6קת סכסורס 6חת מסלו עפר חקר וסוי כללו כולו מחותו חכיות סקכט עכ"ל : (לולס כל פורו'נס קבעתי מעפר וסין ידוע כחיזק פורק סי6 :נוטל פורת

המרוק קולת מסוס התרומס סb מעסר סיפנו חקת כ6לכסון כלומר נוטל עסר כרות מסורת 6חת מתקנוע חביות כתר קריס ה6 רפתק בכר וסייס כסכיות לומר לך • דרומית מזרחית על מקכוע מערכי' כפונית 6ו ממקלוט דרומי

היינו כל היינוחכיות כרמסנינן כפ' קמניס 6ת סכו מערבית על מקצוע מורחית כפונית וממל6 מכל סעסר חניות עכ"ל וtס תמלחתו כס"ר ותו 6סכחן כסלי גונ6 כמסנס ז'פ"ג חניות 6חת ותהיה מעטר ומפני מס נוטל כלכסון וסינו כוטל במעינס רקרי כך תס ססוח קורח חביות כמקוס 6סר כמסכת פורק 6קת כלס ניוטר ממזרח למערב חו מצפון לדרו'לכסהול סוכה סוף פ"ר וכריכיןנמי לסגויס כפ' קמניס - וכל זה נכלל נוטל כ6לכסון כין סתמנת ספורות כולן ממזרח למערך בין מים כריס כרכות כסס סתוס' ררגילות המשניות לחסמועינן סתמנת חופן מצפון לדרוס נמנ6 כטל חניק 6חת מכל פורת

כקכור 6ף כמו פמפורס ככר • ועיין סס : פורת מס סחין כן 6ס קיק נוטל פורק חקת כלורן ממורק חצי - טורר 6חת מעטר. לסון סרמכ"ס ולס סמר חגית

פמפרס חו מצפון לדרוס : ,לחת מתלי פורק 6חת מעסר ולח יסר חיו חני סורק יקס עסריס חכיות עסר על אכסון חסר ועפר על 6לכסון 6חר

סליק מסכת דמאי . העובר עליו ונמכס לוקח חנית מכל חני פורת מהמורות וחסל כן יוכיח מכונס סכית חלק א וסגני מנייר לך כסס כורת כלי פיזיק קלכר מכוחר לפין קרוחת (כזה) וכענין ר6סון מזוקקלכס קול לוקח סתי מכינת סכתוב על 6חת א ועל ססנית ב וכענין * * * * * קסני לוקח ד' תכיות סכתוכ על 6חת א ועל סנית נ ועל סליסית נ ועל ככיפיק ו וכענין ססליסי לוקח קעפר חניות 6סר יעבור עליסס סקו סעוכר מסיני • וכענין הרכיטי לוקח העסריס 6פריעכרו פליקס סגי קקויס סעוכריס מח' ער נ' נמנ'ער ריע"כ:

קרמניס סידר חקר רפלי כלמיס וכן סידרס סכתוכ כסלר קרוסיס תקין לח תכלה פ6ק 6ין 6חריו לה קורע כלליס ע"כ : וככר נתן טעס למה סקליס קמחי (סמכה לפחה :

כלליס

:

3

* * * * * *

*

[ocr errors]

כלאים ירוסל' כתיבסון לח תזרע כלליס הייתי חומר חפיפני מיני חטיס וספייסני מיניסטוריס • נקמתך ל6 תרכיע כללי

הייתי חומר 6פי' סור סחור על גבי פור לכן חיפור לכן על גבי פור סחור : (כגר כלליס סעטנז לח יענה טלין הייתי חומר (הפילו) סני מיני נמר וחפי' סני מיני פשתן פי' ככגדיס ל6 פלכס סעטנז כתרופתיס יסליו מס כלליס נגליס 6לסרתי כך לק זה ממין זה ול6 זס ממין זס 6ף כליס פ6סרקי כך נכל מקוס לס זס ממין זי ולס זס ממין זה :

אקרים לסון סרמכיס החטין ולזונין קורין

כן מסכת כלאים

- כסוף פ"ס מסל• כערכי זיילן

כללי' וקוקורטוני כחלקיס היכן כלfיס זה כזה לפי החטים והזונין אינן כלאים זה בזה - השעורים לג' חלקיס סל' מסס סו6 סכססחיתו דור המבול 6ת

ושבולת שועל הכוסמין והשיפין הפול הנקר6 תנוחה וקיס סמטת דרכס מיתת החרן גס היס והספיר הפורקדן והטופח ופול הלבן והשעועיס מיניס החטיס וסכוסמיס מזכי 6ת פירותיס וסיו זורעי' אינם כלאים זה בזה : ב הקשות והמלפפין וכסעוריס (סכולת פועל סטיס ומוניות זונין ולכן אינם כלאים זה בזה: ר' יהודה אומר כלאים חזרת והסיפון והמני מסס קול לה הוי כלליס עס סחטיס וחזרת גלים עולשין ועולשי שרה כרישים וכרישי הנקר' קטנית הכלכלי'לחרס לכל עס 6חר מיני תנוחת

שרה חון מן התנוחת כגון הפול הוי כלליס 6ע"ג דל6 חזי

ותספוניס וסעוסיס והדוחן למ6כל 6רס מ"מ כיון ססולכיס 6ותו ממקוס למקוס למלכל והחורז וססותפלין ורפרנל והספיר וכיונס נין : וססלישי יוניס הון כלליס :

יסעוריס וסכולת פועל כל הסכויין מקס קול סנקרל זרעונין סלינס לקויי למ6כל ס6לס וספירי כמסנס זוג זוג חינס כלליס זס נזס 6סר מזוג זק וחסר מזוג זס סל 6ותת קורע מ6כל 6רס כגון זרע סנכליס ולפומין וזלע קס כלליס זס כזס וסס רמרי' כמנחות הכוסמין מין חטיס החכיר ותקנח (זרע לפת וכיוכ' כסן וזרע פסקן סרי סוס נכלל סיפון מיין סטוריס הני מילי לענין חלה סמנטרפין זס עס זס זרעוני גינס כפיזרעו כל מיני זרעוניס לוויכמסן כקרח הכמת נסעור חלק לכל לענין כלליס קוו כלליס זס כוס : (סכולס כולו כל זמן סלח ניכר וזרע רסf ונקרס ירק • ויס מזרעוני פועל סטוריס מרכריס (בלעז 6ויג"ח : כוסמין כלסון לעז גינתזרעוניס סדרכן לזרוע תקן סרות כגון ספסלן וסקרול וטר לספי"לטל : סיפון כלע"ז סייגלס (מטוס לכוסמין וסיפון הן הנקרליס מיני זרעיס • ויס מזרעוני גינה זרעיס סחין רמי נקררי מינס כלחיס זס כזס : וסספירים חומרייניגרקניס ורן בני 6דס לזרוע מסן !6 ערוגות ערוגו' קטנות, כגון הנפת בלע"ז : ורמכ"ס פי'סקורין לו כערכי מח"ם: הפורקדן רמכ"ס ותכנון וסתרלין וסנגליס וסכסכר וסכרפס וסמרור וכיוכח פייסקוס זרע רק סקורין לו כערכי גילכח"ן: וטופח סול קטני נתן • יו סן סנקרליס מיני ירקות עכ"ל - ועיין סוף פ"ט סגרנריו'עגוליס לכניס וקורין לוקורטתל"ן וחני סמכתי במסכת סכת : °עול כתכ סרמכיס סס הנכת ריה: 6ין 6סוי סטופח סול סקורין לוגילכ6"ן : וסעועית קורין לה נערכי מסוס כללי זרעיס 6 הזרעיס לרלויין לכלכל 6לס : 356 נוכיח"ק: לינס כלליס זס כזס 6ס זרע כל חקר עס כן זוגו: עסכיס המריס וכיוכח כיס מן העיקריס ס6ינן רויין חלה נ הקיפניקסולין סקורין כערכי פסקיס וכלעז קיקומכרויט: גרפולה וכיונ6 נקן סין כסן כיסוי כללי זרטיסי כלקי חילנות והמלפפונית נקרליס כערכי פיי"ח וכלעז ניטרול": רני קרי קס נכלל מה שנלמר סון 65 תזרע כלליס : יסולת חומר כלליס ולין הלכה כר"יקורת: קורת ותורת גליס החסל סגללס כגניס וחסח הגלנס נסריס: עולסיס סל גניס החטים והזונין 6ינן כלחיס זה בזה כלי לסורות ספנוייסט ומולטיפוק ונקרליס כערכי הנוכי: כריסין סל גינס וכריסי זוגות זוגות לסכי הפסיק מזון קמל וחני עלה הינן

סדת כלמיס זל כזה : והזונין כתב סר"ב וסטיג ד65 חזי למיכל

חלס מכל מקוס כיון סמוליכיס 6ותס ממקוס למקוס וכו'לחי לחו הכי ל6 סיו חוסרין 6S6 כחותו מקוס לכר כחכמיס לסוף פרק ס' לפכין קיניס נכוס והכי מפרס כירוסלמים אינס

כלליס זס כוס * כתב סר3 וה6 רחמרינן כמנחות (פרק עשירי משנה ז) וקכוסמין וכו' הני מילי לענין סעת וכף

עיין שס כפירוס קרין • וכן עיין כפרק ד' ממסכת חלה ? ושכולת פועל • כתב לרנכלע"ז 6ונח (סכולת סלק עשוי כזנעסועל • רס"י פרק כל פעס לף לה :" וטופח עיין כפי'סר"נ נמסנסני פיה רפחה : והשעיעיס כירוסלמיסגירסה והסכיעית כתי"ו ומס כנמיכיני מתניCAP

הנגן הסעועית • 6מר ר' יונה למס נקרח סמס סעועית ססיל מסעסעת 6ת יתהלכת 6ת ככי ליניס' ופי' תריס כלומר סמטמטמת 6ת קלס ומסלסלה מלסון ועיניו הסטי וטס 6ת סכית תרגוס וסוי: °כ כרישיס פי' סר"כנלטז פורו"ת וכסניקרים שער לס כתב סקורין לחוןונכתב נגיפיון ובלעז פלר • ולס לומיס קכת לכלכיס וbסומיס נסיותס ילוקיס

יא א

עלין

[ocr errors]

קייס

:

[ocr errors]

כדין כלומר סלח נתכייסו עדין ע"כ י וסס ללויין קול ילוט סרף וקס סנקרליס כערכי פורחת וכלעז פורוס: וכסכר כן נלסון 6סכנז :

סמו כערכי כולייגררוכגעו תרגו' ירוסלמי כזרע נר ככר זרע יג והרמוצה פייקריב דלעת מרק סממתקיס 6ותו כרמן וכו' כוסכר : והרמונס ללעת מרק סממתקיס 6ותת כרמן כלומר

ירוסלמי • וכתר קריס וכככלי 6S קיימקן כספר חס סים כורספי 6ס לפיכך קורין לס במונס : ופול מנתח לחמרינן כפרק קנולר

המכרי פלסול" כלע"ז : מן המכוס (דף ני), מסי שרה• כוסכר וכוסכר שרה חרדל וחרדל מצרי • וסחרור מין קטנית וקורין לו קרמונה 6מר סמוסל קלי ודלעת המצרי והרמוצה ופול מצרי והחרוב אעס חרוכ לפי פתרמילין סקורט קקוזלי (הלועיס סל 6ותו כלאים זה בזה : ג הלפת והנפוץ : והכרוב כתוכן קן דקיס ועקומין מקוס 66נס מתכפליס והתרובתור התררים והלעונים אינם כלאים זה בזה כחרוכין וקול ממין פול זי לעולס יפה) ו 6פי 6מר הוסיף רבי עקיבא השום והשומנית • הבצל הגברי: ג והנפון הול מין דלעת קטמוכס כרמןחיתיכי' והבצלצול והתורמוס והפלפלוס אינן כלאים זה נכון ועליו לומיסלעלי הגפת יכינח לרכ 6סי רכי נחמיק בזה: ו ובאילן האגסים והקרסת ומלין והפרישים הנכן 65 קוו כלליס : 6מר דלעת מכרית כלליס והעוזררים אינם כלאים זה בזה. התפוח והחזרר והפרוכתור מיןכרון סקנדיס עס קרמונה תיוכתר עיר • הפרסקים והשקרין והשיזפין והרימין אע"פ שדומין סלו יקיס : קרלין כערכי לפי רס"י ור"ן רכנדרי קוים זה לזה כלאים זה כזה : ה הצנון והנפוץ : סילק" וכלעז פליטי תיוכתס לסתס קוסים לפירוי החרדל והלפסן ודלעת יונית עם המצרי והרמוצ' לעונין כערכי קטיף בלעז דקכס פמפרסי' למרכרי רכי אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה : ו הזאב חרמו65"ם: הפומניס סוס נחמיה מסמע לרמוני מין

והכלב מלכרי וקול קטן מן קסוס דלעת סכקרס רמונה • לכל

הגדל כגכיס : ככלכול כלל לפי קרקס רקתס ניח6 סירוסלמי טסינגלי סכן כתכ 6nk מלנרי קטן מסחר כגליס לפיכך נקר6 נגלגול: פלוסלוס מין פין כפני עכמו הנקרח כן על cc סמחותן המינין רגילין לטמון תורמוס קוס תרונוס מין קטנית ידוע מר מחר ססולקיס כרמן חכל סbר מיני דלועיס fינס נקרfיס כן 6פילו 6ס 6ותו סכע פעמיס וbוכליס 6ותו כקנוס סעולק :ו לגסיס טומנין 6ותס כרמן עיכ' וכירוסלמי 6סך כריית6 דר'נחמיה כערבי חג6"ס וכלע"ז פירסיס : קרוסטומלין מין fנסיס סיתס סכי וסרמונס 6מר רכי חנינ6 כמין ללעת כנרת היח והן קטניס סדומיס לעפליס סקורין מולי"ן : פריסיס קס ממתקין 6ותס כרמן • ויס עכסיו לפרס רכרי קריכלי • כן מנופיס כערכי ספרגיל וכלעז קולוניים : עוורליס כערכי

מן דלעת מרק וכו' נחותו קמין סרוס כן וטומניס כרמן כת זרע"רוכלעז סורכ6ס : קורן תפוח יערי תרגוס וכפתור עסקינן וכיף היה הנקר6תרמולה • וכן בפרס דכרין וחיזר : 6פרסקיס בלעז פירסחג"ס וכסתן קטניס דומין נגרריס 6ף על פי סbזס לינס סכליס ספירוס כל כך לסקדיס : סזפין הרכיכ זיתיס על רמון נפיק מנסון סזפין : חיכח למימר דסמן חלקכח :

רימון כערוך פי' פולכרסק" כלעז : ה תכנון והנפון חף ג והנפוץ כתר קריר עליו לומין לעלי הגפת קלכן כלהון על פי הפרי וסעליס דומין זס לזס הן כלליס זס כוס לפי fלין

כלליס • °(נירוסלמי כמסנס וכגמרה הגירסס טעס ספרי רומת מהלכו כוס 6חר טעס ספרי : לפסן נפוס ועיין כמסנקק'• °והתורמוס פירסו קר'נכרית

פירס כערוך מרויין כלעז : פלוסלוס וכו'

ועיין מ"ס נוה כפס מסר"ס כמסנס ר' פיק לטכול יוס: וובאילן עיין מס סכתכתי כמסנס ז' כסיו: הפרישים והעוררין • כפרק חכיות כתכ כעל חכמת שלמה פריטיס כלסון 6סכנז קוויטיין • פורדין כלפון 6סכנז

ספייסרנינג • ועיין כריס רמסי : ה הצנין וסגפון וכו' כלחיס : כתר קריב ססלכו כזס 6חר טעס הפירי • ויל סרמכ"ס כפ"ג מהלכות כלליס סוחיל וטעס ספירי זה רחוק מטעס פירי זס כיותר עין מ6b"כ לפת וכפון לנפנת נשחין ריחוקן ריסוק גדול סקילו מפני וכרח' ססן רומין כורמיון גדול על סירחו כסני גונין ממין 6חר 6ס מפני העליון סלומין זה לזה לו פמפירי לומס זס לזס ס6ין סולכיס ככלסיס חלס 6חר מרלית העין 656

6"כ טעס פירי זה רחוק מטעס פירי זה כיותר • כףעוליס רכרי סרמכ"ס ססי וליהירושלמי סכיחו כ"מ סס 6"ר יס מקס סתנכן 6חר קפירי ויס מקס סקלכן חקר העלין סקיפין קרי כנון ונפון פרי פרי רומס וקעליס לומיס ותימכ כלחיס: ס"ר יונתכות הלכו 6חר טעס ספרי עכ"ל • לכן מ"ס הרים סקירוסלמי סוכר סהולכין חחר פירי לסחמיר וכן 6חר סעליס להחמיר וכן 6חר סטעס לסחמיר מלכר מחי וקפים מליסנ6 דירוסלמי למקסס והרי ככון ונפון עליו לומיס וfת 6מרת כלקיס • רמלי קופים ה6 כיון סחין הטעס דומה הולכיס לסתמיר 67 °ס כפירי וכעלין הולכין להחמיר כ"] כטעס פתוח פיקר ענינו של הפירי •

קסיס כמי מתניתין דלעיל הנפת וסנפון דמסוס ודומס כעלין קולכיס לסקל כמ"ס הריכוכן סול כירושלמי וקכיחו קריס cc : 0(הנפוץ נס כלן גרס כירושלמי כמפנק וגמרס וקנפוס וכן סוס כמשנתינו כמס" עוקניס פ"ק מפנק נ' : עס קמכרית

וקרמולה

ا داد

[ocr errors]

ו כלככופרי כלכ סמגדליס כני הכפריס וקוס קטן ולומס וקרמונה • לסון סרמכיס חסר קסס למתחור וירנס לומר לפועל : קיעליס מן חית וסקי מתרגמינן ויעלק : טרור חמור עם הגעת המכריס ועס דכעת הרמונק עיכ : ופטוט קות הכר : ן 6ין מכילין 6ילן כלילן 6ין מרכיכין חילן מחכל לחו לו קתני וכ"כ סרמכ"ס כפרק ג' : כלילן מכל מין כס6ינו מינו 6ו סילן סרק כלילן מסכל 6כל ז אין מכילין 6ילן כחילן • bע"ג לכנר תנינת כמתניתן לי חילן סרק כחילן סרק כיון

חזר וסכלס כחן לפרוסייה6 סלין סוס 6חד מסס עוסס והכלב: כלב הכופרי והשועל • העזים והצבאיס• רחיתס כלליס כלילן היינו פרי כמין סחר חסוכ וסרי : היעלים והרחליםהסוס והפרו הפרד והחמור • רוקח כקיכנס דחילו לזרע ירק כירק מין כססיכומינו : החמור והערוד • אף על פי שרומין זה לזה כלאים שני מיני זרע חילכות מותר רני יקרה מתיר ירק כלילן זה בזה : ז אין מביאין אילן באילן ירק בירק ולא מסין לך כלקיס כחילנות ot וחין הלכה כר' יסולס: ח אילן כירק ולא ירק באילן רבי יהודה מתיר ירק קרכנה כלכלכמיס סרמכיס פקמת חילן תחנת סגלל באילן: ח אין נוטעין ירקות כתוך סרן של שקמה פרק 6 מהלכות כלליס : גיטריס : סון סל סקמס איןמרכיביןפיגס על נכי קוהלכנה מפני שהוא ירק רכי יסודס מתיר ירקג6ילן לאחר פנקתך וכפרו פרטיו באילן אין נוטעיןיחור של תאנהלתג' החצוב שיהא

ונרמסי וסייס ק"ק בחר נקרס סלן וחין נוטעין מקירו • אין תוחבין זמורה של גפן לתיך האבטיח פתח ליקווק"ת חיפכס רמי ירק לתוכו לקו ירק כלילן : שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק פכס וכן נסליס נתוספת פינס עפר פקורין גרורים אין נותניןזרע דלעת לתוך החלמי'שתהא משמרתו ר"ממיר ירק כחילן חילן כלע"ז : קידס מן מילן סל מפני שהוא ירק בירק : ט הטומן לפת וצנונות נירק - והריני וסרמכיס כסמיס תרגוס קוק קכיעל

.תחת

ז"ל 6S פירסו טעמו SE ריי וכתיב מור וbקכו קניעות

וניל וטעמן סתפר' כירושל• כל כנרותיך: חנוך מין ייקספרסיו יורליי כעומק החרן כיוסר סקכיחו סויס מחלפח פיטקיס ורכי יסורס • קמן סול לומר וחיכס גוטיס לכסן ולכחן וכן קיחס יסוסע חת החרץ :מקילי נוטל 6דס מטה(פי' זרע 6חת מפיטמ6

bל לכטיס ומעת לחת לפוןקור סתקל התחנה מקרריקסכול פתוח חס כיותר פייקר מפיטמה של תפוח ונותנו לתוך גומס חחת וקן מתחתין וכעסין סתריה עליו לגל שון קורס : מימית לתוכק סהלנטיק ס כלfיס וכהן הול חומר הכין * תמן על ידי פרוס נותן זה כבר ומכס מיס : חלמית כערני כוכיוס וכלע"ז מלויולf : ט . . זה הן מתלחין וכעסין כלליס יכנס הכח ירק כלילן סוח עיני הטומן לפת ונכונות כדי סיסיו כסמרי' תחת הקרק' פלח כלרך וקייכו ססוכר ר' יסודס לרוקח כפעל ידי התרככה הן מקלחין שתילת גלי רעתיק bgינו רונק כקפרפקן כגון סטמן 6נולה ונעפה על ידיקן פרי וירק מסונס כקו לסרק קפולק מטוס SE לפת וחגורת bt ככוכות

כלליס: וזה לוקח כלילן וחילן חוירק בירק - 6כל ירק וחילן

סלינס מקלסין להשתנות ולעסות ירק חופרי 6חר 6ף על פי פיונקיס זס מזה לה חסרת התורה : ח שקמה פי' סריג דקכח סוס פירוסו של סרמכ"ס ררים מסכת רמלי וכן מפרט עור לקמן פי מסנס לי וכרחת לי רחף עלנג לכסרמכ"ס היינו כנות סקמת היינו סקמס ללה ופירות סקמס קורס לקו

כנות לקרן תרתי גינקו וכמ"ס כריס דמbי כס"ר חצוב כתר קרינכו מיחס יקופט ת סחרן: נמרח פרק לין כרין כמסכת לינק לף כיס וסייס רמכיס ועל כן נקרס חכור

ע"כ : ונרחה סר"ל פלפס סחוכב ומחלק הסרן כיוסר לחלקיס סויס • ועיין כפיק לעכו"ס מפנק קיו אין תומכין זמורק וכו' סקול חילן כירק • כתב קרים מטעס הירושלמי דמיירי כסספמיק סורס הגפן (הסכטיס למטה

משלשה טפחיס וסס קכניס זס לתוך זס וכמקוס סענפיס יוכליס חוז מן החרן רחוקיס זס מזס כסעור קרקקת ורע

מנפן יסילי כריס פ"ו רחי 65, הכי 6פילו כלק מחינס 6סור לקני) זרע תחת הגפן כדלקמן : שתהא מסמרתו החכמיק מרטין קזרע וסומרו על פיקס קורע נסרס כ6רן מנ6תי כפי שהזכרתי ! ט לפת ונכונות • ופליגיסרמכ"ס וסרסנ"ך חי הוו כלליס זס כזס • קרמכ"ס נפ"ג מהלכות כלליס סכירס ליק דלת

קו כלליס ספרייסן סוס ורסייתו כתר כסף מסנס פפירוסלמי • וכתנ דנקט הנימפוס דורכן למגרן וכלגולת מיירי כמו סכתב הרינברטנורק ולוסי קתני ותרסזכיר סכיר נקי לפיו כלליס • ופלסון רס" כעירוכין דף עין סכת3 כלליס כללי קכרס ירחס לסכירה ליק ולוקח קתני לס6 כעינן סני מיניס עס סכרס כלמסיק קרנברטנורת כסוף פירקין ס כן לוקח תרתי קתני וסבירה ליס כסרלכ"ר רלפת ונכון כלליס זה כזס - ולנוכרי קרינכרטנורה כפי' ממתקי סכתכת פליו ססוכר לקולכין להקל קייכו כרעק הרמכ"ס כפי' הירושלמי וסולכיס גלפת ונכונות להקל 9 קוו כלליס :

יא ב תחת

:

יקל

:

[ocr errors]
[ocr errors]

*

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

תחת קנקן סקוס ין וכולחי ימכרו פרסי קלפת ונכונות כן: יתר : 6ס היו מקנת עלין מנולין מסוס סכת נקטיס לחס היז

חפירוקכי מותר • כיככית פ"ג מהלכות כלליס : כל העניין מכוסין חיספסר ליטלו חס לח סיזיז עפר נידיס : אם היו מקנת ענין מגולין. • כתר הרין מסיס סכת ולח מסוס כלליס ול6 מסוס סכיעית ל6 מסוס זורע כלליס

בקטיי ר156 לכלליס - 6דרכה יותר מחוי כירך ולח מטוס זורע כסכיעית חינמי הפילו הוסיף מ6תיס מסוסי סתיכס מס שהעלין מגולין

כלליס סרי לל6ו לרן זריעת • ביכורים• ופֿין נרחס לפרס תחת הגפן אם היומקצת עליומנולין אינו חושש לא ולס סיו מספית ונכנסו מדעת סריג כסרלכ"ר. משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום. לסכיעית והוכיחו ספיחיס bמפרס נס כן מסוס סכת • מעשרות ונוטלים בשבת • הזורע חטה ושעורה כורך סמוסיפיס קככניס חבל סוכר ד6ס ל6 קית כאחת ה"זכלאים • ר' יהודה אומר אינו כלאים עד. כתלוס 6ין נקס מסוס ספיחי '

גודת חלה לפתיתילי כסליו שיהו שני חטיס ושעורה או חטה ושתי שעורים או סכיעי': ולס מסוס מעסרות מקנת עלין מבולין סרי לסי חטה ושעורה וכוסמת :

חינו חייב לטס'כסיתנפלותס זעירים כן ל) היה בין פרק ב כל סאה שיש בורובע ממין אחר ממקוס ססמי' כתיכ וכל

הרן וכפסטס 6תיס. סטיג

בין

קחי לחו זריעת היל : ונקרסניור' חייס כן סנחת

ונוטליס כסכת וכתלוסיס למפנָתינו כמים נכ"מ מ"מ 6כן רלח תנינן סכי • 6ין לנו דמו והוחז כטליס המגוליס ומוניסן וfף על נר רמזיז עפר לרחוק ולפרס כך : לא מסוס כלליס כתב סר"כ כדרך ממקומו טלטול מן קנר לצורך רכר היקר וחיכו נוגע כלכר:

מוסיפין הכניס נתלוס וז"ל התוספת כסְכת רף כי 6מר ר" כ6סור מותר : ער סיקיו סני חטיס וסעורס טטמה ורייקורת. דרגילות סוח סמתוספיס מתכנת לחלוחית הקרקע כמו סfכו מסוס לכתיכסון לס תזרע כלליס וסכר לקרקע כלס זרע לה רוחין מוגנין וכגליס סמתוספיס 6פי' כסמונחי'כסלון וכיולס 6קרי סרק ומnc' 65 תזרע כלליס נסרי סרן סנזרע ככר וק

זס כתן לרמקס כמשנס ט' פי הסכיעית : ולא מסוס ל6 תזרע כרמן כלfיס לf תזרע כלליס וסיינו סני מיני מטפלות : פי'סר"כ חיכו חיים כפיתלוס וכוי וקופי'סרמכ"ס: זרעיס כסלי כרמך ולח תחייכ ככלחי הכרס עד סיזרע חטת ,לינס סכתנירינגסינן גס פי' סר"ס • סוס ליס לפרס גס וסעורק וחרקן כמפולת יד וחין הלכה כר"יסולס הקרקע לטיפ כוס פירוסו סb סריס פמפרס רסס תיק מסנס סניית סלינה סלינו זרועה קרוי סרת לכל חינוכרס כלח חרכן הלכך הזורע: כמעסר סני ונכנסו לסליסית והוכיחו ספחין יקיכנן מעס'סני חטס וסעוּרְק כחסר חייכ מסוס כלחי ורעיס וחיכו חייכ מסוס: לפי סחיכו רונק נתפרסתן וסל6 כדרך הפרסי קיימי :

כללי סכרס על סיזרע חטס וסעורת וחרכן כמפולת יד : . זה כליס: (חיוב מלקות • חבל לענין חיסור 6פילו פרק ב כל סחס סיס נס רוכס סקס דסייכו 6תר מכיר כלל זריעת כחחת ים חיפור ו6סור לקיימן כתי

לסלס סססלס סס קכין ימעט 6ותו מין מתוכיחות המשניו' כמכילתין וכתב סכ"מ סוף פ"ו מסלכו' 6סר קמעורר מער פיפחת מרוכע ויתכטל כתוך ססfת ומותר כלליס ומדרכנן סוס • רלח חסרת התורה 6ל כמפונקין, לזרוע ולח מיתסר מטוס זורע כלfיס: יכור מכיון שהוזקק ולסכי ריוס מדכריסס תוכן הקילוכדרכיס קרנס • ועיין למעט יסיר הכל מסוס דמחזי כמקייס כלחיס מכיון שהתחיל נָלִבְרִי.סכין פרק ג' מסנס ג'וקי : מטיס וסעורס לגרור 6ס ל6 סיס כורר 6ת כלו חכל תחלתו פחות וכו • כתכסרינרלית הלכתם הכי 6ל6 ככרס רלס סקרי

מרונט כרס וכו' 6כל סדת סקרי וכו' • וכ"כ סר"ס וס"מ לכלחיס מיקול6 סוי כפחות משני מיניס : וכריס פיס הקפה על זה ר6סכחן כתמתן 65 תרכיע כלfיס ול6

fמרינןסני מינין כנקמתך וס חלק עכ"ל - וכלנמר ונכסמס כסמרגיע מין 6חר על ס6ינו מינו קרי סני מיני מחוכרין ומקרי כלליס ,תימס לסר מינ6 ענפה כלליס 6ס כן חין לך דבר סתוכל לזרוע כסרן ופול נכסמת סני מיניס ככת 6חת לסיינוכפין

במפולת יד חי פער • ועיין פירי כתמתן כלחיס: כתוס'רפסחיס לף מ"ז : :ובי יתורס fומר 6ינו כלליס ער סיתו סניחטיס ופעורת וכו'וכס"נ פליגי כפרק כתר6 לענין כללי כגליס רכרכי יסולת גי

תכיפות סוי חבור • ולרכנן q6 פני תכיפות מכור - נכחתי כפי' ססזפרתי : פרק ג "ימעט פי' סר"נ עד סיפחת מרנגע ויתבטל בתוך הסחת דרכו תורת חד כתרי כטיל 6לס לחכמיס 6סרו מפני

מרחיק העין יהס 6מרו לפחות מרוכע לסחה מתכטליכן פי' כריס מסכת סקליס: ותמיק6 לי מילת6 לל6 שייך ביטול ברוס 6ל6 כסלין נכרין כנכרין לין סייך לומר גִיטול וכיפנס"ע יין ריס קיט וכתורת חטחות ריט ל"ט וכפני מיני תכולת הרי ניכרין וכ"ס כתכוfס וקטנית ובמתניתין דלקמן ונ"ל רקיס לסו לרכנן ססתורס לס 6סרי חלה כרונס לורע כלליס 6כל כסbינו רונס ל66סרתו תתורת 6ל6 סחכמיס bסרו מפני מרחית סעין ונתנו סיעור כרכר גס פטרוסן כממעט מקלתן פקס

למרו

[ocr errors]

לכל כסרס כי

[ocr errors]
« הקודםהמשך »