תמונות בעמוד
PDF
ePub

נאפאלעאן ויכהו לבבו, עד כי כמעט רגע היתה תחנה ממנו ויאמר לנוח את מנוחת החורף בחומות סמאלענסק השוממה, אבל כמעט התבונן על העיר הנצורה ההיא אשר אין בה מכל המחסורים אשר תחסר נפש האדם, היתה אתו רוח אחרת ויאט לפרוץ במאסקוי

תגרת מלחמה בקרנות מחנה צרפת ובעוד הרוסים נסוגים אחור ער מעבר לסמאלענסק והלאה לפני מחנה צרפת. התיכונה, נלהמו שרי צבאיהם מלחמת תגרה עם שני קרנותיה, טארמאסאף עזב ככפיר את רבצו ויפרוץ דרך בצפון בין מינסק ובין ווארשויא, את הקו אשר משכו צבאות צרפת לגבול מלחמה הרס, את צבא הזאקסים העומדים בקאברין לקח בשבי, ואת וואָרשויא החריד ויאמר להבקיעה אליו , וירעץ וירוצץ את חיל מלכי ברית צרפת, עד בוא עליו שווארצענבערג בעם כבד וביד חזקה, אז שב אחור עד גראָדעצנאָ, ויתקע אהלו בי"ב אגוסט באחד המעברות הצרים בסתר יער וְצָה משני קצותיו, אשר אין דרך לבקוע אליו בלתי אם במישור קטן אחד בעקב קרנו השמאלי , ורעשניער : Regnier שר צבא הצרפתים הממהרים אחריו היה איש חכם ובעל מחשבות חרוצים, וַיָתָר וימצא בהרף עין את ערוַת מחנה הרוסים בפרצה אשר הניחה תכונת הארץ ההיא פתוחה לפניו ויבקע

אבל לא בחיל גדול ובעם רב פעם אחת, כי אם מעט מעט בלהקות להקות נפרדות, עד כי הספיקה העת לטארמאסאף לשלוח להקות לקראת להקות וגדודים לקראת גדודים, ויתחזקו ויעמדו על נפשם ער רך היום, ובלילה נהג טארמאסאף את מהנהו מעבר לנהר שטיר ויתחבר עם טשטשאַקאָף השב מפאת הדאָנייא בראש החיל אשר נלחמה בתוגרמה •

ובקרן השמאלי במקום אשר נגפו גם הרוסים גם הצרפתים

1

אליה,

4

הגלגל ברגע.

הליפות בראשית ימי החודש הזה, היו הרוסים מבקשים מלחמת תמיד והצרפתים מבקשים מנוחה, לא נלחמו בלתי אם להגן על נפשם מחרב וויטטגענשטיין העומד בדוב אורב על מערכות צרפת ואודינאָט שר צבאם שב להתרפאות מן הפצעים אשר נפצע בי" לחודש ההוא במלחמה אצל סלאָוונא, ותהי פקודתו לסיענטסיר Saint eyr משנהו, והוא איש מזמות ובעל תחבולה, ויחשוב מחשבה להשיב על בני הרוסים את האופן, ואחרי אשר רמה אותם בדברי שלום אשר שלח אליהם כל היום ההוא, התנפל עליהם פתאום ויאמר להומם ולאבדם , ואך הקרן הימיני הנשען אל הדינא החזיק בטעוזו וישיבו את כל פני תגרת הצרפתים ריקם עד עבור הבהלה הראשונה, ואחרי אשר שב רוח הרוסים אל קרבס נהפך

כי השתערו רונבי הרוסים על סוללות סיענט סיף וילכדוה ביד חזקה, והצרפתים אשר חשו להצילה הפנו עורף וינוסו מנוסת חרב אל המקום אשר כלי התותח ערוכים בו , על כן לא יכלו המורים לירות על הרוסים הרודפים פן יפגעו בנפשות הצרפתים הנרדפים על צוואריהם, עד כי לא היה מעצור להרודפים להתערב עם הנרדפים ולהגיע אל כלי התותח, שמה המיתו את המורים את עָלִי התותח נָפֶצו, ואת רוכבי הצרפתים החיידן ובריחום בשטף אפQ עד כי הרסו את מקום רנלי שר צבאם, וינוסו איש אל נָפשו ואין מקבץ לנסים, וזיענט סיף נס ברגליו ויתחבא באחת הפחתים עד עבור זעם, והרוסים פרצו ויעבורו ער שערי פאָלאָצק , שמה שבו הצרפתים ויתחזקו במלחמה, וירפו הרוסים מהם וישובו אחור , אז ידע זיענט סיר ערוך את גבורת הרוסים וישמור את מֶסֶפר צִערם ויחזק את ההתחברות אשר לו עם מאקרינאל, עם וויטפעסק, ועם סמאָלענסק, ואת פאָלאָצק בְּצֵר וְיקיפה בריק ובסוללות , ויצבור נֵךְ בר ומזון למרבה

המחנה התיכונה מעבר הדנעפער והלאה

והרוסים הנסונים אחור מאת סמאָלענסק התחזקו עוד זמן מה במגרשי העיר אשר מעבר הרנעפער מזרחה, בעוד הצרפתים עמלים כל היום י"ח אגוסט להשיב את הגשרים ההרוסים על מכונם ובי"ט בו לפני אור הבוקר עבר נייא וחילו את מעבר הרנעפער לאור מגרשי העיר. העולים כליל אש. השמימה

ותכבר יד הדרך עליהם מאוד, כי סגר האש עליהם את כל דרכי העיר ואת כל משעוליה וילכו בין מוקרי אש הלוך ובקש מדרך כף רגל ופחד הרוסים עליהם עד בואם אל פרשת חורכים אשר אחת הולכת למאסקויא ואחת לפטרסבות שמה שבו עמדו כמסתפקים ויפסחו על שני הדרכים האלה ער אחר הצהרים, כי לא נפלו שבויי מלחמה בידיהם, ומרגלים לא היו להם להודיעם איזה דרך אחזו הרוסים הנזורים אחור ואך לפנות ערב שבו החלוצים ההולכים לתור את הדרך ויודיעו כי הדביקו את הרוסים בדרך ההולך למאָסקוי, וירדוף נייא אחריהם וישיגם במורד וואלוטין אַ Valutina על שפת נחל קאָלאָוִרְנִיאַ, והנה הפכו הרוסים את פניהם ויעמדו כנגדו במערכת מלחמה! כי בעזוב בערקלאי את סמאָלענסק לא הלך בדרך הישר למאסקויא, כי באורך הדנעפער הולך הדרך ההוא ונקל היה להצרפתים להרגיזם בכלי תותחיהם מעבר הדנעפער מערבה, על כן אחז את דרך פטרסבורג הפונה לו מאת הנהר ההוא, ומשם פנה לו בשני דרכים צדדים המתעקמים ושבים אל דרך מאסקויא, ויתנהג בכבדות עם כל הכבודה אשר ברגליו בשני הדרכים העקומים האלה ההולכים במעגל כחצי קשת, וְיָתָר הקשתות האלה הוא הדרך הישר ההולך למאסקויא אשר החזיקו הצרפתים בו, עד כי כמעט קדמו הצרפתים בדרך הישר את הרוסים המעקמים עליהם את הדרך , ורק אחרי יגיעה רבה זכו הרוסים לשוב אל הדרך הגדול בעוד איות הצרפתים בוואָלוטינאָ, ורק הנחל קאָלאָוורניא מבדיל בינם ובין

1

[merged small][ocr errors]

הדרך; על כן הפכו הרוסים את פניהם למלחמה נצחת למען הציל את הכבודה הגדולה אשר ברגליהם, את חוליהם את כלי תותחיהם ואת אסמיהם , והצרפתים עטו אל השלל הגדול הזה ויתגרו אתם מלחמה רבה במערכה בשדה, אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, ונאפאלעאן הצמא למלחמה שמע את קול התרועה ולא שת לבו לזאת, כי דמה כי אך תגרה קלה היא אשר חלוצי צרפת מתגרים עם מאספי מחנות רוסיא כמשפטם כל הימים וישב עם עם המלחמה אשר ברגליו, סמאָלענסקה , אבל קל מהרה נהפכה התגרה ההיא למלחמה רבה, כי על יד על יד נקבצו המונים המונים אל עמק החרוץ ההוא עד בְּרֵי ששים אלף איש, וילחמו עבדים ושרים פקידים ושרי גדודים פנים בפנים מלחמת טרי נפש, ויהי שפך דמים מורה מאוד כל היום, וגם הלילה לא אמר למלאכי המות אספו ידיכם , בי הצרפתים לא חשכו את ידיהם ממלחמה עד אשר. חשכו עיניהם מאישון לילה , והרוסים לא העתיקו ממקומם עד אשר מלטו את הכבודה אשר ברגליהם, לא השאירו על פני השדה דבר אשר ישתבחו אויביהם בו לאמור זה שלל רוסיא, ואחרי כן אחזו בשטתם ויסוגו אחור כגבורים והצרפתים לא יספו להרגיזם

כי. נמקו גם המה בחבורות המלחמה ההיא מאוד, עד כי לא מצא נייא ומחנהו כח עוד ללכת לפני מהנה צרפת כמשפטם מאז, וישובו ויעמדו מאחריה להנפש ולהחליף כח, וראוואוסט ומחנהו עמדו במקומם בראש חלוצי צרפת, והוא איש אשר איננו נבהל למלחמה כנייא ודעתו לא היתה שָׁוֶה לדעת מוראט שר הרוכבים אשר היה כסוס שוטף במלחמה, ומעת ההיא והלאה היו בראש חלוצי צרפת שני קצינים אשר לא היה גם לבבם גם דעתם שלמה איש את אחיו

מוראט שר הפרשים היה איש לְהוט על המלחמה, וכמעט ראה קאזאקין אחרים מרחוק היה כנבר עברו יין שוקק להתגרות בם

ודאוואוסט

כי נהפכה

קצין הרגלים היה איש מתון ויחשוך את ידי בני חילו עד עת מצוא וגם כבוא מחנה צרפת בכ"א אגוסט אל דאָר אַ גאָבוסץ Dorogobusz ויראו את כל מערכות רוסיא חלוצים למלחמה, לא נתן דאוואוסט את בני צבאו לעשות חפץ מוראט לההל את המלחמה, כי אם שלח מלאכים קלים בראשונה אל נאפאלעאן לקרוא לו, ואף כי מהר נאפאלעאן לקול הקריאה ההיא וילך בראש שומרי ראשו ביום אחד דרך שתים עשרה פרסה, בכל זאת העביר את המועד, כי עוד בלילה ההוא נדדו הרוסים בדרכם, ולא נודע מקומו אַיָם, וגם בעיר ההיא לא מצאו הצרפתים מקום מנוחה גם היא כסמאָלענסק לערסות אֵפֶר כמעט הציגו הצרפתים כף רגלם עליה, על כן שבו עזבוה בכ"ד לחודש ההוא וילכו במערכות מלחמה לבקש את הרוסים, ופני מאסקויא אבן דוסיא מרחפת על פני באפאלעאן בכל הדרך ההוא, כי דמה כי לפני שערי העיר ההוא ימצא את המלחמה אשר הוא רודף אחריה ; ובתוכה ימצא את כל אשר הוא מבקש, מזון לשובע כבור למרבה, מנוחה ושלום, וזה סדר מהלכם בדרך הזה, מוראט ונייא הלכו בתווך ומלכם אתם הלוך ואחוז בדרך ההולך למאסקויא, פאניטאווסקיא הלך בקרן הימיני, ואיישען בראש צבא איטאליה בקרן השמאלי, ואת וויקטאָר שר צבא צרפת אשר עבר את הניעמען בעת ההיא צוה נאפאלעאן לקבוע מקומו בסמאלענסק, ולסמוך את קרנו הימיני במאהילעף ואת קרנו השמאלי בוויטעפסק, למען יהי קרוב לתמוך את ידי זיענט סיו העומר בפאלאצק, ולמשען אל המחנה הגדולה מאחוריה, ולהחזיק את התחברותה עם ליטא, ואחרי אשר סכך את אחוריו ואת קרנו השמאלי בכח החיל החדש הזה שם פניו אל מאסקויא, וישטוף ויעבור בכ"ח אגוסט את המישור הגרול במחוז וויאזמא ובא' זעפטמבר בא מוראט וחלוציו אל העיר גאָטץ ויאחזו בה .

[ocr errors]

1

« הקודםהמשך »