תמונות בעמוד
PDF

את ידם למלכם בכח לבב, את כל מדרך כף רגל מחצו בדם אויביהם, על כל צעד וצער אשר קנו הצרפתים רבו חלליהם, דרכם היה נסמן אחריהם בדם, ופגריהם כסו את כל פני מגרשי העיר, עד כי נלאה נאפאלעאן לנפץ את ראשי חילו על החומות הבצורות האלה, ויאמר לסור ממנה לעת ערב, אך דאוואוסט לבדו הסית אותו לחזק מלחמתו על העיר עד רדתה, ותהיחטאת נאפאלעאן ביום ההוא רבה מחטאת נייא ביום העבר, כי זה בא בגדודו לבדו ויאבד ממנו כארבע מאות

איש, וזה בא בכל המון צרפת, ויוציא אל הורג כששת אלפים נפש

וגם בלילה לא רפתה יד המלחמה, הרוסים המטירו מות ואבדון על ראשי אויביהם הקרובים אל החומה, והצרפתים השליכו מחי קבליהם אל תוך העיר פנימה, ועד מהרה נראו לעיניהם גאות עשן מתאבכים ורשפי אש מעופפים, ונחלי להבה פורצים בכל קצות העיר, עוד רגע וזרמי האש האלה קרבו אחד אל אחד ויתחברו ויהיו למבול להבת שלהבת, עד כי היתה כל העיר הרבה ההיא כמדורה גדולה אחת, והצרפתים ומלכם אתם עומדים מזינים כל הלילה נבהלים למראה עיניהם, מחרישים לדעת מה יעשה השם בעיר. עוד לא האיר השחר, ואחד הצדפתים אמץ לבו לעלות על החומה ולרדת ממנה אל תוך העיר, והנה אין בה איש וקול אדם , ויתחרש וילך כה וכה בין מוקדי אש ותמרות עשן , ופתאום צללו אזניו לקול דברת אנשי מלחמה המדברים במבטא הסל או וים , עד כי נפל לבב הצרפתי הזה ויכון לקראת המית והשבי , והנה עלה השחר ויראהו כי בין בני הפולין מצבא פאניאטאווסקיא הוא עומד, כי המה באו אל העיר ראשונה אחרי אשר יצאו הרוסים ממנה, אז נפתחו שערי סמאלענסק אל הצרפתים, ויבואו בטח אל העיר הפרוצה והשרופה העזובה והשוממה, אין בית לנוח בו ואין איש מקדם פניהם בלחם ובמים, ואך ענני עשן וזיקי אש אשר לא עוממו צוהלים

לקראת המנצחים האלה, וזה היה שכר לעבורתם הגדולה אשר עברו על סמאלענסק מנעול רוסיא.

וגם נאפאלעאן בא העירה וימהר ויצא ממנה מלא דאגח ופחדא עתידות, כי נכזבה תוחלתו גם הפעם לגבור על הרוסים במערכה בשדה, ויעמוד בקצה העיר במקהלות שרי צבאיו ויחרף את מערכות הרוסים היראים להתראות פנים אתו, והמה שמעו את דבריו וידמו כאבנים, ובלבם הצדיקו את בערקלאי המכשיל את כח הצרפתים במנוסתו יותר מבמלחמת תנופה - כי המה נשאו את מספר אנשי הצבא אשר בידיהם וידעו כי כבר נגרע בדרך הקשה הזה ר ו בע ממספר הצרפתים ומחצה מחיל מלכי בריתו, כי מעשרים ושנים אלף בני בייערןאשר עברו את האדערלא הגיעו עד הדינאיותר מאחד עשר אלף איש, ויתרם אכל הרעב והדרך הקשה, ועוד לא ראו קץ לעמלם והמלחמה לא החלה עוד, וזאת העיר סמאלענסק אשר אמרו כי בצלה יחיו בחורף המתעתד לבוא, נהפכה לתלי אפר ולערמות אבן, עד כי לא שמו אנשי הצבא מחסום לפיהם ויצעקו בקול לאמור למה הניענו הקיסר דרך ארבע מאות פרסה לשתות מי בצה ולנוח על ערמות אפר? הארץ אשר אנחנו באים אליה חסרה כל טוב, ואנחנו אין אתנו בלתי אם רכושנו וצרכי חייתנו אשר הבאנו אתנו מצרפת , ולמה זה הבל ניגע לשאת על שכמנו את צרפת ואת כל מותרותיה לארץ רוסיא? הלא טוב לנו שוב צרפתה לאכול פריה על אדמתה בנחת, וגם שרי הצבא נלאו ויתלוננו על המלחמות הרצופות אשר נאפאלעאן נלחם מיום עשותו מלוכה בצרפת, כי מה בצע בעושר אשר הוא מעשירם אחרי אשר לא ישליטם לאכול ממנו ? בתיהם בנוים לתלפיות בצרפת, והמה מתגוללים על תלי עפר וסלעים צחיחים בקצוי ליטא, בתיהם מלאים כל טוב ונשיהם עדינות, והמה חיים היי צער וחיי אלמון בקצוי ארץ, את כל התלונה הזאת שמע

נאפאלעאן ויכהו לבבו, עד כי כמעט רגע היתה תחנה ממנו ויאמר לנוח את מנוחת החורף בחומות סמאלענסק השוממה, אבל כמעט התבונן על העיר הנצורה ההיא אשר אין בה מכל המחסורים אשר תחסר נפש האדם, היתה אתו רוח אחרת ויאמר לפרוץ במאסקוי.

תגרת מלחמה בקרנות מחנה צרפת

ובעוד הרוסים נסוגים אחור ער מעבר לסמאלענסק והלאה לפני מחנה צרפת התיכונה, נלחמו שרי צבאיהם מלחמת תגרה עם שני קרנותיה, טארמאסאף עזב ככפיר את רבצו ויפרוץ דרך בצפון בין מינסק ובין ווארשויא, את הקו אשר משכו צבאות צרפת לגבול מלחמה הרס, את צבא הזאקסים העומדים בקאברין לקח בשבי, ואת ווארשויא החריד ויאמר להבקיעה אליו, וירעץ וירוצץ את חיל מלכי ברית צרפת, עד בוא עליו שווארצענבערג בעם כבד וביד חזקה, אז שב אחור עד גראדעצנא, ויתקע אהלו בי"ב אגוסט באחד המעברות הצרים בסתר יער ובצה משני קצותיו, אשר אין דרך לבקוע אליו בלתי אם במישור קטן אחד בעקב קרנו השמאלי , ורעש ניער Regnier שר צבא הצרפתים הממהרים אחריו היה איש חכם ובעל מחשבות חרוצים, ויתר וימצא בהרף עין את ערות מחנה הרוסים בפרצה אשר הניחה תכונת הארץ ההיא פתוחה לפניו, ויבקע אליה, אבל לא בחיל גדול ובעם רב פעם אחת, כי אם מעט מעט בלהקות להקות נפרדות, עד כי הספיקה העת לטארמאסאף לשלוח להקות לקראת להקות וגדודים לקראת גדודים, ויתחזקו ויעמדו על נפשם עד רד היום, ובלילה נהג טארמאסאף את מהנהו מעבר לנהר שטי רויתחבר עם טשיטשאקאף השב מפאת הדאנייא בראש החיל - • אשר נלחמה בתוגרמה

ובקרן השמאלי במקום אשר נגפו גם הרוסים גם הצרפתים

חליפות בראשית ימי החודש הזה, היו הרוסים מבקשים מלחמה תמיד והצרפתים מבקשים מנוחה, לא נלחמו בלתי אם להגן על נפשם מחרב וויטטגענשטיין העומד כדוב אורב על מערכות צרפת, ואודינאט שר צבאם שב להתרפאות מן הפצעים אשר נפצע בי"ז לחודש ההוא במלחמה אצל סלאוונא, ותהי פקודתו לסיענט. סיר Saint eyr משנהו, והוא איש מזמות ובעל תחבולה, ויחשוב מחשבה להשיב על בני הרוסים את האופן, ואחרי אשר רמה אותם בדברי שלום אשר שלח אליהם כל היום ההוא, התנפל עליהם פתאום ויאמר להומם ולאבדם, ואך הקרן הימיני הנשען אל ה ד י נא החזיק בטעוזו וישיבו את כל פני תגרת הצרפתים ריקם עד עבורי הבהלה הראשונה, ואחרי אשר שב רוח הרוסים אל קרבם נהפך הגלגל ברגע, כי השתערו רוכבי הרוסים על סוללות סיענט סיי וילכדוה ביד חזקה, והצרפתים אשר חשו להצילה הפנו עורף וינוסו מנוסת הרב אל המקום אשר כלי התותח ערוכים בו, על כן לא יכלו המורים לירות על הרוסים הרודפים פן יפגעו בנפשות הצרפתים הנרדפים על צוואריהם, עד כי לא היה מעצור להרודפים להתערב עם הנרדפים ולהגיע אל בלי התותח, שמה המיתו את המורים, את כלי התותחנפצו, ואת רוכבי הצרפתים החרידו ויבריחום בשטף אפם , עד כי הרסו את מקום רגלי שר צבאם, וינוסו איש אל נפשו ואין מקבץ לנסים, וז י ע נ ט סיר נס ברגליו ויתחבא באחת הפחתים עד עבור זעם, והרוסים פרצו ויעבורו ער שערי פאלאצק, שמה שבו הצרפתים ויתחזקו במלחמה, וירפו הרוסים מהם וישובו אחור, אז ידע זיע גט סיר ערוך את גבורת הרוסים וישמור את מספר צעדם, ויחזק את ההתחברות אשר לו עם מאקדינאל, עס וויטפעסק, ועם סמאלענסק, ואת פאלאצק בצי ויקיפה בדיקובסוללות, ויצבור בה

בר ומזון למרבה .

המחנה התיכונה מעבר הדגעפער והלאה

והרוסים הנסוגים אחור מאת סמאלענסק התחזקו עוד זמן

מה במגרשי העיר אשר מעבר הדנעפער מזרחה, בעוד הצרפתים עמלים כל היום י"ח אגוסט להשיב את הגשרים ההרוסים על מכונם, ובי"ט בו לפני אור הבוקר עבר נייא וחילו את מעבר הרנעפער לאור מגרשי העיר העולים כליל אש השמימה, ותכבד יד הדרך עליהם מאוד, כי סגרהאש עליהם את כל דרכי העיר ואת כל משעוליה, וילכו בין מוקדי אש הלוך ובקש מדרך כף רגל ופחד הרוסים עליהם, עד בואם אל פרשת חררכים אשר אחת הולכת למאסקויא ואחת לפטרסבורג, שמה שבו עמדו כמסתפקים ויפסחו על שני הדרכים האלה עד אחר הצהרים, כי לא נפלו שבויי מלחמה בידיהם, ומרגלים לא היו להם להודיעם איזה דרך אחזו הרוסים הנזורים אחור, ואך לפנות ערב שבו החלוצים ההולכים לתור את הדרך ויודיעו כי הדביקו את הרוסים בדרך ההולך למאסקוי וירדוף נייא אחריהם וישיגם במורד וואל ו ט י נ א Valutina על שפת נחל קאלאוודניא, והנה הפכו הרוסים את פניהם ויעמדו כנגדו במערכת מלחמה! כי בעזוב בערקלאי את סמאלענסק לא הלך בדרך הישר למאסקווא, כי באורך הדנעפער הולך הדרך ההוא ונקל היה להצרפתים להרגיזם בכלי תותחיהם מעבר הדנעפער מערבה, על כן אחז את דרך פטרסבורג הפונה לו מאת הנהר ההוא, ומשם פנה לו בשני דרכים צדדים המתעקמים ושבים אל דרך מאסקויא, ויתנהג בכבדות עם כל הכבודה אשר ברגליו בשני הדרכים העקומים האלה ההולכים במעגל כחצי קשת, ויתר הקשתות האלה הוא הדרך הישר ההולך למאסקויא אשר החזיקו הצרפתים בו, עד כי כמעט קדמו הצרפתים בדרך הישר את הרוסים המעקמים עליהם את הדרך, ורק אחרי יגיעה רבה זכו הרוסים לשוב אל הדרך הגדול בעוד היות הצרפתים בוואלוטינא, ורק הנחל קאלאוורגיא מבדיל בינם ובין

« הקודםהמשך »