תמונות בעמוד
PDF

PRINCE EDWARDE AND ADAM

GORDON.

TO Adam Gordon's gloomye haunte

1 Prince Edwarde wounde hys waye: " And coulde I but meete that bold outlawe,

"s In the wolde where he doth laye!

Prince Edwarde boldlyc wounde his waye

Thebriars and bogs amonge: " And coulde I but finde that bolde outlawe, ' " Hys ly fe shoulde not be longe.

[ocr errors]

" And now come on, my merrye men all,

" Nor heede the drearye waye;

[ocr errors]

" And when wee meete in hardye fyghte,

“ Let no one come betweene; 66 For Adam oʻGordon's as brave a man

As ever foughte on greene.”

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

And then bespake a valiante knyghte:

" Now, prince, thy wordes make goode; " For yonder I see that proude outlawe,

“ A cominge forthe the woode.”

[ocr errors][ocr errors]

Arouze,” he criede, “ my merrye men alle,

" And stande yee welle your grounde; “ For yonder great prince Edwarde coms,

• For valoure fo renownde.”

6. Now welcom, welcom, Adam Gordon,

“ I'm gladde I have thee founde; 6. For manye a daye I've foughte for thee,

"6 Thro’ alle the countrye rounde."

[ocr errors]

Oh then began as fierce a fyghte

As 'ere was foughte in fielde;
The prince was foute, the outlawe strong,

Their heartes with courage steel'de.

Fulle manye an houre in valiante fyghte

These chieftaines bolde did close;
Fulle manye an houre the hilles and woodes

Reechoed with their blowes.

Full many a warriour floode arounde

That marvellous fighte to see, While from their woundes the gushing bloode

Ranne like the fountaine free.

[ocr errors][ocr errors]

“ Adam, thy valour charms my soule,

" I ever love the brave; " And tho? I feare not thy dread (worde,

“ Thy honoure I woulde fave.

" Here, Gordon, do I plighte my hande,

" My honour and renowne, 6s That, if thou to my sworde wilt geilde,

" And my allegiance owne

" But more,--if thou wilt be my friende,

“ And faithful share my hearte, " I'llever prove gentle unto thee

“ Wee never more wille parte. .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »