תמונות בעמוד
PDF
ePub

את גשר

[ocr errors]

עליו הרוסיס

ויכוהו וירדפוהו מחוץ לעיר ער הדרך העולה למאסקויא, הצרפתים העוו דרכם ועל האשכנזים יזעף לבם ! ויקש דבר שווארצענבערג מדבר הקיסר

במסבות. האלה עשה אודינאָט דרכו לעומת מינסק, ויחן בכ"א לחדש בין באָבער ובין קרופקיא

והוא לא ידע דבר מכל אשר נעשה, עד בוא אליו בלילה ההוא אחד משרי פולין ויודיעהו את המגפה אשר נגף דאמבראווסקיא ואת דבר באָריסאָוו אשר נלכדה לפני הרוסים הקרובים אליו מאוד אז התנודר אודינאָט וימשוך אליו את שארית חיל דאמבראווסקיא וילך לקראת הרוסים ויפגשם בכ"ג להודש קרוב לבאריסאוו ויתגר אתם מלחמה וילחצם אחור עד הבערעזינאה והמה במנוסתם הציתו הבערעזינאה באש

אז היתה עת צרה לנאפאלעאן אשר כמוה לא נחיתה מיום בואו בגבול רוסיא, קוטוזאון לוהץ אותו מאחור

וויטטגענשטיין נוגש אותו מצדו הימיני לעומת הבערעזינאה, וטישטשאַקאָף עומר נוכח פניו מעבר הבערעזינאה מערבה, ושלשת המחנות האלה נכונים להתחבר יחדיו ולהקיף אותו סביב .וגשר. אין לעבור עליו את הנהר ההוא, והוא יושב בטאָלאָטשין בתוך שרי עצתו, וספרי מפות הארץ פתוחים לפניהם לבקש מקום מעבר

וכל מקום אשר נתן עיניו בו לעבור שם בא אליו דבר אחר השרים להוריעו כי סוגר לפניו הדרך במקום ההוא, אם מחמת רוחב הנהר, או מחזקת יד הרוסים אשר קבעו יתדם שמה

ויהי נאפאלעאן פוסח באצבעו על מפת הארץ ממקום למקום, עד קרוב אל הרנעפער קצה נבול מושב הקאזאקין ; ויזכור את דבר קארל י"ב מלך שוועדען אשר בא קץ גבורתו במקום ההוא, ויקרא ויאמר הה פולטאַוואָ ! בדרך המלך הזה הלכנו, והזמן נתן את כוסו בידינו,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ויהיו כל שרי הצבא מתעתדים למסור את נפשם לשביה וגם נאפאלעאן נואש כמעט להמלט, ויצו לשרוף את אוצר כתביו - ואת נשרי דגליו גם את כל המרכבות היתרות צוה לבער באש

ולמסור את סוסיהן לידי הרוכבים ואחרי עשותו את כל אלה שם נפשו בכפו ויחזק בדרך העולה לבאריסאוו דרך היער הגדול והעמום ואתו בהמשים אלף נפש

וגם
אנשים ונשים וטף

וילכו
חשֵׁבים ובלי סדרים, אין פקיר ומעֲוָה, ואין מקבל מצוה מפי פקידו
כולם תועים כצאן, איש איש פונה לדרכו, ורק פחד וויטטגענשטיין
הבא עליהם מצפון החזיק אותם יחד , וכאשר הורידו הרוסים את
היער בכלי תותחיהם, מהרו הפלטים האלה על ידיהם ועל רגליהם
עד בואס קרוב לבאריסאוו המה קרובים אל העיר והנה קול המולה
בקול מלחמה נוכח פניהם גם מפאת באָריסאָוו

וירוצו רבים לראות את האויב אשר הקדימם במקום הזה והנה מתנה וויקטאָר שר צבא צרפת הוא , הבאים להציל את מלכם מרעתו והמה אנשי חיל גבורי כח אשר לא ראו את הרב הרוסים, ורעב וקרח שלטו עליהם עוד כולם למודי נצחון וששים למלחמה, וישמח נאפאלעאן לראות, אבל המה ראו את מלכם ואת שרידי המחנה הגדולה ויפול לבבם עליהם, כי הביטו בפניהם ויראו כי דומים המה למתים, בגדיהם בגדי ערים ובגדי נשים, רנליהם עטופים בבלואי סחבות, ראשיהם עטופים בשקים ובעורות, אין חרב ואין מגן בידיהם, עד כי התנודדו מהם ויאמרו הזאת מחנה צרפת!.

גם אודונאט וצבאו נלוה אל מלכו ביום ההוא, ויחזקו ידים רפות פרסו להפליטים מלחמם ויחלקו בגדיהם אתם, ויהי וויקטאר מתייצב לקראת וויטטגענשטיין ביד חזקה, ואודינאָט מתחזק לקראת טשטשאַקאָף, ולא נתנו את שני שרי צבאות רוסיא אלה להתחבר איש את אחיו, אז רָוַוח לנאפאלעאן וירא כי לא הגיעה עתו עור

וקרח לא

1

ד

[ocr errors]

4

[ocr errors]

על כן משך

ויקו לעבור את הבערעזינאה בשלום

אבל לא בכח שני שרי צבאיו אלה לבדו צלחה לנאפאלעאן לעבור את המעבר המסוכן ההוא, כי גם בערמה שם מבטחו ובשמור טָשטשאַקאָף אָת שלשת המעברות אשר להבערעזינאה במעלה העיר באריסאוו ובמורדה, משך נאפאלעאן את עיניו אל אוק אַהּאָלדא ukaholda אשר במורד הבערעזינאה, על ידי המון האנשים אשר שלה שמה להבין עצים לגשרים בקול המולה רבה, וגם בלעדי זאת שערו כל יודעי מלחמה כי את המקום ההוא בחר נאפאלעאן לעבור בו, ומשם יאחז דרכו למינפק להתחבר עם חיל שווארצְענבערג החונה בקרבת העיר ההיא פשיטשאקאף את הילו אל מורד הבערעזינאה לשמור את המקום ההוא והצרפתים מהרו ויבנו שני גשרים קלים אצל שטויצִיאַנקאַ Studzianka במעלה באריסאוו ויעברו את הבערעזינאה בכ"ה ובכ"ו נאוועמבער, בראשונה עברו אודינאט ודאמבראווסקיא בשלום וילכדו את הדרך העולה לזעמבין Sembia, ואחריהם עבר הקיסר וששת אלפים שומרי ראשו ואחריו נייא ושש מאות אנשיו אתו, ופֿיקטאָר עמר תחתיו בבאָריסאון לשמור את עקב המחנה מחרב וויזטגענשטיין

המשך אולם כמעט רגע היתה תחנה על העוברים הראשונים האלה לעבור את יובל המים בסדרים ובשלום, והנה שבו יתר העס אל קיאס להרוס אל הגשרים, לסתר איש לפני אחיו להקדים איש את רעהו אף כי היו שאננים מפחד אויב בהיות מהנה וויקטאָר העומדים בבאריםאון בחומה עליהם מאחריהם, כי היה לבבם חרד על שללם ועל בזתם אשר אספו במאסקוי על כן אצו איש באחיו וישקרן להקדים לעבור איש לפני רעה, השו אצו לחצו ודחו איש את החלש

1

1

[ocr errors]
[ocr errors]

ממנו, הרוכבים והפו את הרגלים וכלי התורה את הפרשים, עד כי לא יכלו הגשרים הקצרים לכלכלם והקיסר ושרי צבאו עומדים בעבר הנהר ורואים את המבוכה ואת המבוסה ההיא, ואין לאֵל ידם להשיב סדרים על מכונם פי כבר חדלו הצרפתים לשמוע קול פקיר, ולא למדו אותם אלופים לראשיהם עוד ואיש איש אשר מצאה ידו לעשות בכחו עשה לשוא צוה הקיסר את שוטרי ראשו אשר אתו לירות כדורי מָוֶת על ראשי הנמהרים האלה

כי גם זאת לא הועילה להם עד אשר העלים גם הוא גם שרי צבאו את עיניהם מאת המראה האיומה ההיא, ויתנו את שארית עמס בידי המקרה ,

אז היתה מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפה, וחרב איש ברעהו : " " איש מהם ראה את פני אחי? העומד על ידו כראות פני אויבו ומבקש נפשו, וישקור לדחות את חיי אחיו מפני חייו : וכל אשר גבר בכחו לחה את דעהו החלש ממנו מן הגשר למען מצוא מקום לעבור, רבים נדחפו מן הגשר אל יובל המים ויטבעו ורבים נרמסו סרגלי הפוסים יִרְצֶצו מגלגלי העגלות, אשר נמה לשחות במי הנהר גברו עליו בצעי הקרח וימיתוהו, ואשר נסה לעבור את הנהר רגלי, במקום היותו מחופה בקרח, נשברה חופת הקרח תחתיו וַיָצָל, בכל מקום אשר העין צופה ראתה המון מיני מיתות משונות, ובכל מקום אשר האוזן מגיעה שמעה אנקת מטיס למות ואנחות בני תמותה, שבעת אלפים נפש מתו מיתות שונות זמשונות על המעבר ההיא, ובאלה לא היה איש אשר נפל בחרב אויב כי היו הרוסים רחוקים ממקום המעבר עור , ורק פחזותם לבדו עשה להם את המות הזה, ער אשר ראה וויקטאָל כי שוא ישקוד שוטר מאחריהם, בהיות האויב והמות בקרב המחנה פנימה זעזוב את מקומו אשר הָפקד עליו ויתערב גם הוא עם קצה מתנהו עם הפלֶטים, ואת פאָרטאָנע Partonneaux שר גחרו

שבעת

וכבודה רבה

הניח אחריו לשמור את עקבו , אולם כמעט עברה קצה מחנה וויקטאר את המעברה והנה וויטטגענשטיין פרץ לו דרך צררי אל כפר קאסטריץ אשר על הדרך העולה לטאָלאָטשין ויבדל בין מחנה וויקטאר ובין מחנה פאָרטאָנע מאספיו בראשונה התגר אתם מלחמה וימֶת - רבים מהם, ואלף איש ושלשים מפקידי החיל לקח בשבי, אבל קל מהרה נחם וויטטגענשטיין על שפכו דם חנם, וישלח ציר להודיע לפאָרטאָנע כי מוקף הוא מסביב חיל וויטטגענשטיין מקרם ופלאָטאָוו מאחור, וגם העיר באריסאוו בידי הקאזאקין, וכה אין בידו לפרוץ דרך בין המון הצרים אותו אז כלפל פֿאַרטאָנע דרכו במשפט גם הוא לבלי, שפוך דם חנם ויתן את נפשו ונפש בני חילו לשבי בידי הרוסים אלפים המונים ורבים משרי הגרוד ומפקידי החיל , וכלי הותח

ויתר בזת מאסקויא נפלו בידי הרוסים ביום ההוא ולמחרתו *

ביום ההוא נשברה זרוע נאפאלעאן האחרון הוא מחנה וויקטאר אשר היתה בעצם תומה עד העת ההיא לא נשבו עם פאַרטאָנע ואשר לא מתו במלחמה ועל הגשר התערבו עם שרירי המחנה הגדולה המון פליטי צרפת אשר לא צלחו למלחמה עוד, לא נשאר לו .משש מאות אלף האנשים הבאים לרגליו על אדמת רוסיא, בלתי אם מתנה שווארצענבערג ומחנה מאקרינאל שרי פקודות הקרן הימיני והקרן השמאלי, והמה היו אשכנזים אשר לא בטח בהם נאפאלעאן על כן לא נתן את שרירי החיל לברוח דרך מינסק ולחסות בצל שווארצענבערג, כי אם נתנם אבוד בְעָנָים בדרך העולה לווילנא, כי ידע את לֵב צבאות מלכי בריתו כי אך. מִירְאָה אמה עובדים אותו, ולא מאהבה, והוא נער כפיו מאת

אשר

ככל

ויהיו גם המה

,

[ocr errors]
« הקודםהמשך »