תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

PRINTED FOR LoNG MAN, HURST, REES, AND ORME,
PATERNOSTER-ROW ;
will IAM MILLER, ALBEMARLE-STREET ; AND
A. consta BLE AND CO. EDINBURGH.

Min CCCVII.
- H

[graphic]
« הקודםהמשך »