תמונות בעמוד
PDF
ePub

Y.

WITECHIR, 809.
Wix, 708, 803, 804, 846.
Wood, 70, 647, 733, 851.
WOODDELDEN, 526, 527.
WORTHINGTON, 942, 943.
WRIGHT, 555, 613, 614, 670, 725.
WYATT, 546, 873.

YARROW, 514, 638, 696, 712, 857,

903, 915, 981, 985, 986. YOUNG, 429.

DONS FAITS À CETTE ÉCOLE.

1750. Madame Thompson
1751. Mr. Orliquet
1752. d’un Inconnu
1754. M. Molinier
1755. M. Roussel
1756. Madame Ardesoif

Peter Delme, Esq: 1757. M. De Sauniéres

M. Valois
M. De Blagny
Les Demlles Gibert
M. Soulegre

M. de Chancourt 1758. M. Pillon

d'un Inconnu
d'un Inconnu
Mad. Le Marchand
M. de Missy

M. Jean Guide 1759. M. David Lebas 1760. J. Delme, Esq.

d'un Inconnu par M. Muysson

de D. G. 1762. d'un Inconnu par M. Majendie

M. Palairet

De Sailly 1763. d'une Inconnue par Madlle. Dunoyer 1764.

la même d'un Inconnu par M. Jacob

M. M. Palairet and Roubel 1765, d'une Inconnue par Madlle. Dunoyer

d'un Inconnu par M. Jacob

[ocr errors]

d. 20 0 20 0 10 0 0

5 5 0 40 0

5 5 0 20 0

5 0 10 10 0 10 10 0 5 5 0 5 5 0 30 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 50 0 0 5 5 0 5 5 0 10 10 0 10 0

5 0 0 10 0 0 10 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 10 10 0 5 5 0 5 5 0

erano

::

30

LEGS FAITS À L'ECOLE. 1763. M. Pierre Hebert

M. Phillipe Hardel

Madlle. Marie Dubuisson 1764. M. Daniel

Madme. La Croze
M. Gardés

Madme. Galley 1765. Madme, Bourdon

M. Cazalar
Charles Davoys Esq.

le Rev. H. Pynyot 1766. M. Jaumard

Madme. Chauvet
Madme. Triquet
M. Jean Barbot
C. Durand, Esq.

Madme. Bourdon1767. Madlle. M, Tournier

Guilliaume Minet, Esq.
M. D. Torin
Madlle. Parquot
Madme. Anne Hebert
Madme, E. Bernard
Madme. Boehm
Madme. M. A. Dury

Madme. Tyler 1768. Madlle. De Gennes

M. André Regnier
Madlle. A. Gendrault

Madme. Bourdon 1773. M. P. Buhet

M. Jaques Du Bisson
M. Jaques Le Maitre

M. A. Rossiere 1774. Madlle. M. Caillou

M. P. Foullé
Madlle. M. Paon
Madme. A. Phelippon
M. A. Baudan
Madme. Girandeau
M. I. Thuret
M. J. Combecrose
M. Paul Caron
Madlle Mar:he Gambier

30 0 0 300 0 0

0 0 12 12 100 0 0 50 0 0 20 0 0 17 2 0 10 0 0 200 0 0 10 0 0 10 0 0 175 0 0 30 0 0 10 10 0 30 0 0 17 2 0 50 0 0 50 0 0 20 0 0 10 0 0 25 00 25 00 10 0 0 20 0 0 10 0 0 50 0 0 25 0 0 31 10 0 23 4 0

5 0 0 12 0 0

5 5 0 50 0 0 10 0 0 100 0 0 20 0 0 20 0 0 30 0 0 50 0 0 20 0 0 10 0 0 50 0 0 10 0 0 100 0 0

[ocr errors][merged small]

M. Pierre Roussel 1775. M. Jean Palairet

Madme. De Saunières

2 2 0 20 00

.

OOOOOOOOO

OOO

1776. Madme. la Comtesse de Primrose

M. Louis Martineau
M. Etienne Beuzeville
M. Jaques De Roussel

Madme. Louise Dalbiac 1776. M. J. Deschamps

M. T. Dubisson
Madlle. Ferré
Madlle. M. Rousset
Madme. C. Teissier
M. P. Bataille
M. D. Chirac
le Rev.

P. F. Le Courayer, D. D.
M. P. Bataille
1777. M. Jeremie Morin

Madlle. Creuze

Madme. Françoise Deliot 1784. Madme. M. Serres

M. Jean Henri Fenoulhet
1785. M. F. Delabelle
1786. M. Claude Bosanquet
1787. Madme. Margte. Guillot

M. Newhouse
le Rev. M. Bourdillon
Madlle. M. Fontaine

M. Grignon
1788. M. Jaques La Fitte
1789. Madme. Amiot

Madme. Lydie Bocquet

M. Jean Berthon 1789. M. Jean de Blagny

Madme. Catharine Roubel 1790. Madme. Elizabeth Dutens

Madme. Jeanne Lombard
Madme. Rowlandson
M. Pierre Simond
M. Pierre Calmel
M. Duroy
M. Pynyot
M. Bourget

M. Clement 1791. M. G. La Roche

50 0 69 12 100 0 20 0 25 0 0 10 0 0 30 0 20 0 10 0 20 0 0 500 0 0

50 0 0 100 0 0 10 0 0 10 0 0

5 0 10 0 97 2 2 50 0 50 0 0 100 0 0

10 0 0 200 0 0 20 0 0 50 0 0 10 0 0

0 0 50 0 0 20 0 0 20 0 0 50 0 0 10 10 0 50 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 50 0 0 25 0 0 10 0 0 20 0 0 10 0 0 15 0 0 20 0 0 10 10 0 500

10

Madme. Suiders
Madlle. Anne Fraigneau
M. P. Debeze

Madlle. Anne Paon
1792. M. Maigre
1804. M. Paul Griffon

Madme. Palairet

20 0 100 0 100 0 20 0 0

oooooooo

[ocr errors]

1805. M. François Mazére (don : )
1806. Madme. Anne Fontaine
1808. Madme. Marie Brissau
1808. Madme. A. H. Barnouin
1809. Madme. Paon

M. René Briaud
1811. M. Paul Barbot
1812. Madlle. M. Turmeau

M. A. Jacob 1812. Madme. Ardouin

Madme. Anne Bataille 1813. Madme. Lemonnier

M. S. Audinet 1814. M. J. B. Vincent

Madme. Jaumard 1816. Madme. Jaquin 1817. Madme. Sheldon 1819. le Rev. M. Edwards (don :)

Madme. Billon

Madme. Dumene (don :) 1820. M. Cazala (don :) 1821. M. P. Benezech 1823. Madme. Bucquet

M. Bonvilla

M. S. Ardesoif 1829. M. Daniel Moore

M. Panchaud 1835. Madme. Flammare

M. Chastelier 1837. M. C. Grignon 1838. M. P. Audinet 1847. M. J. F. Regnier 1849. M. James Hearn 1854. Madlle. Guilloneau ( don :) 1859. M. J. R. Vincent 1863. The Earl of Radnor ( don :) 1868. le Rev. Henry Barez 1869. Wallace v. The Attorney General 1870. le Rev. J. Mudry

M. M. Johnson (don :)

Wallace v. The Attorney General 1872. 1873. 1875. Madme. M?' Johnson (don:')

M. F. A. Winsor 1876. Wallace v. The Attorney General 1878. M. R. H. Giraud ( don :) 1882. M. L. Le Cappelain 1883. Wallace v. The Attorney General

50 00 300 0 0

31 10 0 100 0 0 40 00 20 0 0 10 0 0 40 00 20 0 0 50 0 0 200 0 0 25 0 0

5 5 0 10 0 0 10 00 100 0 0 100 0 0 20 0 0 25 0 0 15 0 0 10 0 0 19 19 0 19 19 0 62 0 0 50 0 0 50 0 0 10 0 0 108 0 0 53 0 0 19 19 0 100 0 0 100 0 0

19 19 0 315 00 19 19 0 53 0 0 500 0 0 400 0 0 133 0 0 50 0 0 82 0 0 100 0 0 83 0 0 20 0 0 100 0 0 17 0 0 65 0 0 200 0 0 34 00

[ocr errors]
[ocr errors]

Notes on Hackney Churchyard and some of

its Refugee Monuments,

BY MRS. OGIER-WARD.

(COMMUNICATED BY S. W. KERSHAW, F.S.A.)

This ancient graveyard originally formed part of the possessions of the Knights Templars, who built a church on it, dedicated to St Augustine. The Tower, which alone remains, is probably quite 600 years old, as in 1292 A.D. Hackney was recognized as a Vicarage. Like all Templar establishments, it had a good water supply, for within living memory a stream called Hackney Brook was crossed by a bridge opposite the old Tower. The street, on the edge of which this stands, , is still called Mare (or Mere) Street, and not far off on the river Lea, are two mills, still called Templars Mills, where, in the reign of Charles II, Prince Rupert used the water power to bore cannon made of the amalgam which he invented. There were also silk mills at Hackney Wick. After the fall of the Templars' Order, their property was all made over to their rivals the Knights of St John of Jerusalem, or Hospitallers, and the ground round it came to be called the “Hospitallers Acre.”

In 1521, the Rector (Christopher Urswick) of “the enormous parish of St John-at-Hackney,” (it being both a Rectory and Vicarage), who was himself almoner to Henry VIII, had a very wealthy and liberal friend named Heron, who was master of the King's Jewel House, and by him the church was repaired and partially re-built, and it remained much as Heron left it until 1798. This, therefore, was the church which the Huguenots found in existence when they took shelter in England after the Revocation of the Edict of Nantes in 1685, and it was under the shadow of its tower that they laid their dead to rest, VOL. IV. NO. III,

H

[ocr errors]
« הקודםהמשך »