תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

C

ely mother ü much better this Summer then Enight to be not harring feen mm Knight, an that I am sick every other ay as usual his day for one: bes mily & always,

Your most affechinate « mort humble denyart .07

2 & mong huml

nant Imbi Published a lfie (let directs from the origine Jany 1806

[blocks in formation]

Satyra quidem tota nostra est : in qua primus insignem laudem adeptus est
Lucilius; qui quosdam ita deditos sibi adhuc habet amatores, ut eum, non
cjusdem modo operis autoribus, sed omnibus poetis, præferre non dubitent.

QUINTILIAN.

LONDON:
Printed by Thomas Maiden, Sherbourn-Lane, Lombard-Street,
FOR W J. AND J. RICHARDSON; OTRIDGE AND SON; J. WALKER;
CUTHELL AND MARTIN; R. FAULDER; R. LEA; OGILVY AND SON;
J. NUNN; E, JEFFERY; LACKINGTON, ALLEN, AND CO. LONGMAN,
HURST, REES, AND ORME; CADELL AND DAVIES; J. AND A. ARCH;

J. ASPERNE; AND VERNOR, HOOD, AND SHARPE.

1806.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I carnet mil to uturn you my best thanks for gaur vem Mining, fornent, from the funzat fshich

Ihau vunud quat flapuu ay wall us niftakin. One ought furkaps W regut not so calustli a paraf initijm was not smer om ueniated Ø the world; het, i antir lazdt, Sempfo I salt anpider the publication Af it at the puzet moment az a fetuste aritumstanu, for the utirisk f taste and good letters.I am inhou that your bod may from a timely antidote Bettet poison, (uwah wah pojm, and vomited Afharte well,

the age hat with thich we han ben lately refled Undir tt. Heller of your authority, ou may perhaps center | woww on gencin , tar Datory is ad confined Drinneng couplets, and that is greutat power as net displayed in pelloguy and spilguy.

Fam, Vis, writt real mopul, Delbeck Shut . Um mot dedicat 22 Jan 1702.

kumtte Juwint ,

[ocr errors]
« הקודםהמשך »