תמונות בעמוד
PDF
ePub

SILAKS PEARE

KING DEAR

The Plays of William Shakespeare

William Shakespeare, Manley Wood

[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][ocr errors][merged small]
[graphic]
« הקודםהמשך »