תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

S

|| Subscriptions to the sacred Epistles,
Randolph, Bp........ N. 217

D. 12; N. 4.
Reed or Rod ........ N. 286

Sun .......... N. 32. 399
Reformation, the, N. 299. 302. 379.

Suetonius . ......... N. 161
452

Synchronisms ....... N. 342
Reland ......... N. 26. 365 | Syriac Churches ....... D. 85
Ricaut ......... N. 187. 367

- - Version ........ D. 34
Rome ....... N. 324. 421.434 || Sword . ......... N. 31. 64
Roman Empire . . N. 333. 336. 427

T

Tacitus ...... N. 161. 43). 433
Saracens . . N. 250. 264. 270, 271 ||

Tartars . .......... N. 271

Tertullian, D. 51; N. 45. 61. 81.
Sardis . ........... N. 79 ||
Satan ...... N. 229. 324. 470

132. 139. 188.218
Scaliger, J. ......... N. 13

Te Deum, the hymn . N. 114, 126
Sea . ....... N. 104.211. 392

Theocritus. ...,. N. 136. 261
Seal ............ N. 182

Theophilus . .... D. 50; N. 315
Seal the first ......... N. 127

Thuanus ....... N. 230. 381
second .......

N. 135

Thunders ....... N. 127. 279
third .... .... N. 142 Thyatira . .......... N.71
- fourth ....... N. 151

Trumpet .......... N. 206
- fifth ........ N. 164

Trumpets, four first .... N. 206
sixth ..... N. 169. 411

--- fifth . ... N. 226. 258
- seventh ....... N. 199

sixth . . N. 254. 258.274
Scorpions ......... N. 231

- seventh . ..... N. 305
Secker, Archbishop .... N. 330

and Vials compared, N. 398
Seven, mystical number ... N. 10

Turks ....... N. 44. 269. 271
lamps ...... N. 17. 104
spirits ......... N. 16 || Varro ............ N. 13
stars ........ N. 29. 76 || Vespasian .......... N. 161
thunders ....... N. 279 || Vials, the seven .... N. 394. 398

seals ......... N. 127 || Vial the first ........ N. 401
- trumpets. ...... N. 206

second ....... N. 402
Shakespeare . ..... N. 152. 231 - third . ...... N. 402
Smyrna ........... N. 55 - fourth ....... N. 403
Socrates, Eccles. . N. 237. 244. 270 fifth ........ N. 403
Sozomen ....... N. 244. 270

sixth ........ N. 404
Spanheim ...... N. 8. 195. 367 - seventh .... N. 410. 412
Spirits, seven ......... N. 16 Victorinus ....... D. 77.110
Stars ..... N. 29. 76. 215. 497 Viega ........... N. 161
Strabo, N. 41. 55. 79. 86. 270. 461 || Virgil, N. 145. 155, 180, 192. 208.
Stolburgh .......... N. 26 215, 261

Vision of the Son of Man. : N.21 || Vvilderness ......... N. 318

of Divine Glory in Heaven, | Winds ........... N. 180
N. 95. , ,

Wintle . . . ... N. 330. 353, 449
of the Lamb on Mount Sion, | Witnesses .......... N. 290
N. 375

Woe the first ........ N. 226
of Harvest and Vintage, N. 385 - the second ...... N. 303
- preceding the Vials . . N. 389 the third . . N. 303. 409. 448
of the great Harlot . . N. 414

X
of the great Battle . . N. 4.59
Vitringa ......D. 10; N. 434 | Xenophon .....N.15. 83. 420

Xerxes ........... N. 41
w

Y
Whitaker .......... N. 358 | Young, Arthur ....... N. 210
Whitby ........ N. 80. 470

..... N. 143
White, Professor ...... N. 265
White stone ......... N. 67

Z
colour ... N. 83. 103. 131 || Zeal ............. N. 92

[ocr errors]
[ocr errors]

ERRATA.
In the Dissertation, page 80. for nor it was it, read nor was it.
In the Apocalyse and Notes, page 3. for avoiwwswv, 'read avasivwoxwv.

159. for deliencated, read delineated.
- - 266. for Ishmaclism, read Islamism.

440. for ogrie, read ogvex.

Printed by J. LRETTELL,
Marshall Street, Golden Square,

« הקודםהמשך »