תמונות בעמוד
PDF
ePub

12 σαλλίζονlus"Εχεσα lofty, having twelve high, and had twelve

τοίχος μέγα και gates, and at the gates gates, and at the gates υψηλόν, έχεσα twelve angels; and twelve angels, and ασυλώνας δώδεκα, names inscribed there- names written thereon, και επί τούς συλώσιν on, which are of the which are the names of αγγέλως δώδεκα, και twelve tribes of the the twelve tribes of ονόματα επιγείραμ- 13 Sons of Israel. On the children of Israel : μένα, ά έσι των the east three gates,and 13 On the east, three δώδεκα φυλών των on the north three gates,

gates; on the north, 13 υιών Ισραήλ: 'Απ' and on the south three three gates ; on the

αγαθολών, συλώνες gates, and on the west south, three gates; and τρείς και από βορρά, 14 three gates. And the on the west, three συλώνες τρείς» και wall of the city hav- 14 gates. And the wall από νότο, τσυλώνες ing twelve foundation- of the city had twelve τρείς και από δυσ

stones; and

upon

them foundations, and in μών, συλώνες τρείς. twelve names of the them the names of the 14Και το τείχος της twelve Apostles of the twelve apostles of the

πόλεως έχον θεμε- 15 Lamb. And he who 15 Lamb. And he that λίες δώδεκα, και επ' spake with me, had a talked with

me, had

α κυτων δώδεκα ονό- measure, a golden reed, golden reed to nieaμαλα των δώδεκα

to measure the city sure the city, and the αποςόλων τε αρνίε. and the gates thereof, gates thereof, and the 15 Και ο λαλών μελ and the wall thereof. 16 wall thereof. And the

έμε, είχε μέτρον 1 16 And the city lieth city lieth four-square, κάλαμον χρυσών, quadrangular; and the and the length is as να μετρήση την length thereof as much large as the breadth: σόλιν, και τις συ

as the breadıb. And and he measured the λώνας αυτής, και το he measured the city city with the reed, 16 τείχος αυτής. Και with the seed, twelve twelve thousand fur

η πόλις τιράγωνος thousand furlongs. The longs: the length, and κείται, και το μήκος length and the breadth

the breadth, and the. αυτής όσον [κ] το and the height of it height of it are equal. πλάτος και εμέ- 17 are equal. . And he 17 And he measured the τρησε την πόλιν τω measured the wall wall thereof, an huriκαλάμω επί ραδίες tliereof, an hundred

dred and forty and δώδεκα χιλιάδων and forty-four cubits, four cubits, according το μήκος, και το the measure of a man, to the measure of a πλάτος, και το that is, of an angel. man, that is, of the

ύψος αυτής ίσα έξι. 18 And the building of | 18 angel. And the build17 Και εμέτρησε το

the wall thereof was ing of the wall of it τείχος αυτής έκα- jasper; and the city was of jasper; and the

SS 2

manner

τον τεσσαράκονία was gold, pure, like city was pure gold, like Tigráęwy anxar19 unto clear glass. And 19 unto clear glass. And

μέτρον ανθρώε, ο the foundation-stones the foundations of the 18 isu alyéne. Kai of tlie wall of the city wall of the city were

ήν η ενδόμησις το were adorned with all garnished with all manτείχος αυτής, ίασ

of precious ner of precious stones. τις και η πόλις stones. The first foun- The first foundation χρυσίον καθαρών, , ó- dation-stone, Jasper; wasjasper; the second,

Hoia ichw xabaçã. the second, Sapphire ; sapphire; the third, a 19 Και οι θεμέλιοι τυ the third, Chalcedony; chalcedony; the fourth,

τείχος της πόλεως the fourth, Emerald; | 20 an emerald; The fifth, Tarli addow Tipiwo 20 The fifth, Sardonyx; sardonyx; the sixth, κεκοσμημένοι: 5 9- 9- the sixth, Sardine; the sardius; the seventh, μέλιος ο πρώτος, seventh, Chrysolite; chrysolite; the eighth, ασπις· ο δεύτερος, the eighth, Beryl; the beryl; the ninth, a toσάπφειρος και τρί

ninth, Topaz; the paz; the tenth, a chry. του, χαλκηδών και

tenth, Chrysoprasus; soprasus; the eleτέταξίος, σμάρας- the eleventh, Jacynth; venth, a jacinct; the 20 δος: ο πέμπτος, the twelfth Amethyst.

twelfth, an amethyst. osobuuste ó Öntos, 21 And the twelve gates, 21 And the twelve gates σάρδιος ο δομος, twelve pearls; every

were twelve

pearls.; χρυσόλιθος: ο όγ- several gate was of one every

several

gate was δοος, βήρυλλος και pearl: and the broad of one pearl: and the ένναίος, τοπάζιον" και place of the city gold,

street of the city was δεκαλος, χρυσόπρα

pure,

as transparent pure gold, as it were Gosó vdixclos, ice- 22 glass. And I saw no 22 transparent glass. And

κινθος• ο δωδέκαλος, temple therein: for, the I saw no temple there21 auilugos. Kaio

Lord God Almighty in: for the Lord God δώδεκα τουλώνες, ,

is the temple thereof, Almighty, and the Suosxs (4.2 pzgítang 23 and the Lamb. And the Lamb, are the temple ανα είς έκαςος των city bas no need of the 23 of it. And the city

Jul ww ny i tros sun, nor of the moon, had no need of the μαργαρίτα" και η to shine in it: for, the sun, neither of the Thalia tms Jó- glory of God did give moon to shine in it: λεως, χρυσίον κα- light to it; and its for the glory of God

θαρόν, ως ύαλος lamp is the Lamb. did lighten it, and the 22davyas. Kai vzor 29+ And the nations shall Lainb is the light έκ είδον εν αυτή και

walli by the light of it: 24 thereof. And the naγος Κύριος ο Θεός και

and the kings of the tions of them which τσαντοκράτως ναός earth shall bring their are saved, shall walk αυτης έξι, και το glory (and honour into in the lightof i:

ad

23 αρνίον. Και η πόλις | 25 it. And its gates shall

& χρείαν έχει το not be sliut at all by ηλία, έδε της σελή

day, (for there shall be ms, ivæ pairworvin 26 no night there,) and αυτή η γας δόξα they shall bring the το Θε8 έφώτισεν glory and the honour αυτήν, και ο λύχνω. of the nations intu it;

attñs aquior. | 27 And there shall in no 24 Και σεριπαθήσεσι wise enter into it any

tá em dia to thing which defileth, φωτός αυτής και οι and which worketh βασιλείς της γης φέ- abomination and de8801 The Sófær [ry ceit, but ouly they who

την τιμήν] αυτών are written in the book 25 εις αυτήν. Και οι of Life of the Lamb.

συλώνες αυτής και 1 And he shewed me a μη κλεισθώσιν ημέ- river of water of Life, gas vir golp en

clear as crystal, pro26 έται εκεί. Και on- ceeding out of the

σεσι την δόξαν και throne of God and of

την τιμήν των εθνών 2 the Lamb. In the 27 εις αυτήν. Και ο middle of the broad

μη εισέλθη εις αυ- place thereof, and of Thy wãy xorvēr, ry

the river, (which was ποιον βδέλυγμα και

on one side and on the Lauda ti un oi other,) a tree of Life, γεγραμμένοι εν τω bringing forth twelve

6.6This is a fruits, yielding accord1 αξία. Και έδειξέ μοι ing to every month its

σοταμών ύδατ fruit; and the leaves ζωής, λαμπρόν ως of the tree for the κρύφαλλον, εκπορευ- healing of the nations. óuevoy ix tô Dgóry 3 And there shall be no

τ8 Θεά και το αρνία. . more curse: and the 2 'Εν μέσω της πλα

throne of God and the τείας αυτής και τα

Lamb shall be in it: πολαμε εντεύθεν και and his servants shall isleūbey, šúãox {wns, 4 serve him: And they σοι&ν καρπες δώ- shall see his face, and dexx, nala unua his name shall be on

the kings of the earth do bring their glory

and honour into it. 25 And the gates of it

shall not be shut at all by day: for there shall

be no night there. 26 And they shall bring

the glory and honour

of the nations into it. 27 And there shall in no

wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoeter worketh abomination, or muketh a lie: but they which are written in

the Lamb's book of 1 life. And he shewed

me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out

of the throne of God, 2 and of the Lamb. In

the midst of the street of it, and of either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve ruanner of fruits, and yielded her fruit every month : and the leaves of the tree

were for the healing of 3 the nations. And there

shall be no more curse : but the throne of God and of the Lamb shall be in it: and his ser

vants shall serve him. 4 And they shall see his

face: and his name

shall be in their fore5 heads. And there shall

be no night there, and they need no candle, neither light of the sun; for, the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

öva, xason á 70-, 5 their foreheads. And διδαν τον καρπόν there shall be no night αυτά και τα φύλλα (there), and no need rë túne els gegan of lamp, even of light πείας των εθνών. .

of the Sun; because 3 Και σαν καλάθεμα the Lord God shall

&x 850 Erio ý give light upon them:
θρόνο τ8 Θεά και and they shall reign
το αρνία εν αυτή for ever and ever.
isol xai oi Ogrou

αυτά λατρεύσεσιν 4 αυτώ. Και όψονλαι

το πρόσωπον αυτέ, και το όνομα αυτο

επί των μετώπων 5 αυτών. Και νυξ εκ

isao [ixer]: xxi s χρεία λύχνε και φωλός ηλία, ότι Κύριθ. ο Θεός φωλίσει επ' αυτές και βασιλεύσεσιν εις τες αιώνας των αιώνων. .

The main prophecy had already come to its conclusion * He who opened it in the first chapter, had brought it to its final period in this. The end of all worldly things is succeeded by the new creation : and “the holy city, the new Jerusalem,” had been exhibited, as “ descending from God out of heaven, pre“pared as a bride adorned for her husband.” But a nearer and more particular view of this blissful seat was desirable; and therefore, when the scene was closed, and the throne no longer in view, one of the angels, who had exhibited to the prophet the harlot, the corrupt city,

Babylon, conde

. See note, ch. xxi. 5.

5

scendingly

scendingly offers to shew him a nearer exiribition of the bride, the heavenly Jerusalem. Thus the contrast between the two is more effectually shewn. And therefore this vision, like that of the xviith chapter, seems to stand apart from the rest; and is to be accounted as an episode. Therefore the scene, on which it is

represented, is also apart. As, in the xviith chapter, the angel had transported the prophet into the wilderness, there to behold the harlot, the corrupt city; so he now conveys him in the Spirit, to a great and high mountain, a place of eminent power and worship *, to behold the Christian Church, perfect and triumphant, after the renovation of all things.

Ver. 11. And her splondour like a most precious stone.] llere follows a very gorgeous description of the new city, which, conformably to the proplecy of Isaiah t, is built of precious stones, with a superb costliness beyond the reach of earthly potentates. The gems, employed to decorate this glorious city, are such as have ever been in the highest request in the castern regions, which produce them. I Upon

the * See vote, ch, viii. 8.

+ Cb. liv, 11, 12. The description of most of these as given by the ancient writers, may be seen in Pliny's Natural llistory. See also Dionysii Orbis Descriptio, cap. India; and in works of more modern date,--in Thunburgh’s Travels, vol. iv. p. 218; &c.—The Crystal Jasper of ver. 11. is described by Pliny, lib. xxxvii. c. 8, 9. The connection of these two gems may be seen in these lines:

Τεμνοις κρυσαλλο καθαρον λιθον, οια τε παχνην
Χειμεριην δηεις δε και υδατούσσαν ίασπιν. .
Here the clear crystal, like the winters' ice, .
You cut; and with it find the watery jasper.

Dionysii Perig. lin. 781.
And again, line 724:
Φυει δε κρυς αλλον, ιδ' ηερόεσσαν ασπιν.

And

« הקודםהמשך »