תמונות בעמוד
PDF
ePub

επιάσθη το θηρίο», , taken, and the false thie false prophet that και ο μετ' αυτά prophet who was with wrought miracles be. ψευδοπροφήτης και bim, he who wrought fore him, with which σοιήσας τα σημεία the wonders before he deceived them that ενώπιον αυτέ, εν οίς

him, by which he de- had received the mark έπλάνησε τις λα- ceived those who re- of the beast, and them όλας το χάραμα ceived the mark of the that worshipped his Ti Sagiu, xai tes

beast, and who wor- image. These both προσκυνώντας τη shipped his image. were cast alive into a εικόνα αυτά ζωνίες These two were cast

lake of fire burning ελήθησαν οι δύο

alive into the lake of 21 with brimstone. And εις την λίμην τα fire burning with brim- the remnant were slain

συρος την καιομένην 21stone. . And the rem- with the sword of him 21 tū Seiw. Kaio

nant were slain by the that sat upon the horse; λοιποι απεκλάνθησαν

sword of Him who sate which sword proceeded έχ τη ρομφαία τα upon the horse, which

out of his mouth; and καθημένα επί τα

sword proceedeth from all the fowls were fille ίππε, τη εξελθέση his mouth : and all the ed with their flesh. in tê sólala cú.

birds were filled with τε, και σάλα τα

their flesh. όρνεα έχογιάσθησαν εκ των σαρκών αυτων.

After the appearance of the Messiah and his armies, the armies of the worldly powers, under the beast, the false prophet, and the kings, who are * mustered by the spirits of demons to the great battlet, come in view. But the conflict, for which so vast preparation had been made, is finished in an instant * The leaders, they who

* Ch. xvii, 13.

+ Ch. xvi. 14. • There is great propriety and sublimity, in this rapidity of victory. An inventor would probably have dwelt upon this conflict, and have described it in a variety of detail: but this is a victory in which the arm of Omnipotence is displayed; and of which it may be said without extravagance,-Venit, vidit, vicit.

during so many ages had abused their civil and ecclesiastical power, are taken, and consigned to that everlasting prison, to which such offenders were originally doomed*. Their followers, both small and great, fall; and are utterly destroyed by the word of Godt.

Thus, the kingdom of the beast and false prophet, of the civil and ecclesiastical power, administered so long and so abusively, comes to its end; and the kingdom of the Messiah, and of righteousness, is established. This is that happy period, the theme of many prophecies; which, being still future, it is presumptuous to explain particularly: yet thus far we may generally and safely conclude, that as we have already seen the reign of the beast and false prophet, the mystery of iniquity I, so exactly foretold, and the prophecy so wonderfully fulfilled ;-tyranny, irreligion, hypocrisy, and immorality triumphant and oppressive, by the means of pretended commissions from heaven: so, this usurpation will be utterly destroyed; and pure Religion, and peace and happiness, succeed. “ The wolf shall dwell with “the lamb, and the leopard shall lie down with the “ kid;" &c. “ They shall not hurt or destroy in all “ the holy mountain ;-the earth shall be full of the “ knowledge of the Lord, as the waters cover the “sea 5."

• Ch. xvii. 8. Matt. xxv, 41.

+ Ch.i. 16. Compare with the battle here represented Isaiah xxxiv. Jer, vii. 32, &c. Ezek. xxxix. 17, &c. Zeph. i. 7. See also Bishop Lowth de Sac. Poës. Heb. lec. xx. See notes, ch. xii.

Isaiah xi. &c.

PART

PART VII.

S E C Τ Ι Ο Ν ΙΙΙ.

The Dragon taken and confined.

CHAP. XX. VER. 1-3.

1 Και είδον αγελος

καλαβαίνουλα έκ τυ épave, ixovlx The κλείν της αβύσσο, , και άλυσιν μεγάλης

επί την χείρα αυ2 τε. Και εκράτησε

τον δράκουλα, τον όφιν τον αρχαίον, , ös iso diáconos xai ozlovas, xai i Sney

αί τόν χίλια έτη. 3 Και έβαλεν αυτον

εις την άβυσσον, και έκλεισεν, και έσφράγισεν επάνω αυτά, , ένα μη σλα νηση τα έθνη έτι, άχει τελεσθη τα χίλια έτη" και μεία ταύτα δει αυτον λυθήναι μικρών

1 And I saw an aogel

coming down from
heaven, having the key
of the bottomless pit,

and a great chain in
2 his hand. And be laid

hold on the dragon,
(that ancient serpent,
who is the devil and

satan,) and bound him
3 a thousand years; And

cast him into the bot-
tomless pit, and shut
up; and set a seal over
him, that he should
deceive the nations no
more, until the thou.
sand years should be
completed : and after
these, he must be loos-
ed a little time.

1 And I saw an angel

come down from heaven, having the key of the bottomless pit,

and a great chain in 2 his hand: And he laid

hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan,

and bound him a thou3 sand years, And cast

him into the bottom. less pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that, he must be loosed a little

season.

χρόνον. .

The removal of the beast and false prophet is followed by the decline of impiety and wickedness, and by the rapid growth of true Religion and Virtue. This is symbolically displayed. The dragon, that ancient foe of man, who, under the disguise of a serpent, had be

guiled

R R

guiled Eve; who had lent his throne, his authority and his arts, to the beast and the false prophet; to mislead the nations and their kings *; is taken and confined. His influence upon earth is wonderfully diminished. And this important object is accomplished by the same superior agency. For, though an angel is represented as binding satan, yet, whence has he the commission and the power? whence the key of the bottomless deep, but from him who alone is described, as having "the “ keys of hell and of death t;" from him, who shutteth, and no man openeth $? By his permission the bottomless deep had been opened ş; by his power it is now closed and scaled. The author of all iniquity is confined in it, for a time; after which he is permitted to come forth again “ for a season,” and “ to deceive the nations.” But the beasts rise up no more. They are no longer the successful agents of satan. He is no longer permitted to employ this kind of civil and religious tyranny against true Religion, and the happiness of man. The blissful season, during which satan continues bounden, is called a thousand years. But of this more particularly, under the next section.

* See notes, ch. xii. + Ch. i. 18. I Ch. iii. 7. § See note, ch. ix. 1.

PART 5 years: But the rest of 5 οι δε λοιποί των the thousand years :

PART VII.

SECTION IV.

The Millennium.

CHAP. XX. VER. 4-6.

nor

4 Kaisidor uçoves, j 4 And I saw thrones, 4. And I saw thrones, and

εκάθισαν επ' αυτές, and they sate upon they sate upon them, και κρίμα εδόθη αυ

them: and judgment and judgment was τους και τας ψυχάς was given unto them : given unto them: and των τσεπελεκισμέ- and the souls of those I saw the souls of them νων δια την μαρίν- who had been slain that were beheaded for giay Ingữ, xai đa with the axe for the the witness of Jesus, τον λόγον τε Θεέ, testimony of Jesus, and for the word of κ οίτινες και τσροσε- and for the word of God, and which had κύνησαν τα θηρίω, , God; and whosoever not worshipped the ότε τη εικόνα αυτά had not worshipped beast, neither his και εκ έλαβον το the beast

his image, neither had χάραγμα επί το image, and had not

received his mark upon μέτωπον, και επί received the mark their foreheads, or in την χείρα αυτών upon

their forehead their hands; and they και έζησαν, και έςασί

and upon their hand: lived and reigned with λευσαν μελα τε Χρι- and they lived and Christ thousand σε τα χίλια έτη. reigned with Christ

the dead lived not νεκρών έκ έζησαν,

5 But the rest of the again until the thouέως τελισθη τα χίdead did not live till

sand years were finishλια έτη. Αύτη η the thousand years

ed. This is the first ανάςασις ή σπρώτη. . should be completed. 6 resurrection. Blessed 6 Μακάριο και άγιο.

This is the first resur- and holy is he that siyo mięQ in Th 6 rection. Blessed and hath part in the first αναςάσει τη πρώ

holy is he who hath a resurrection: on such της επί τέτων : part in the first resur- the second death bath δεύτερο θάνατο. rection: over these, the DO power, but they έκ έχει εξεσίαν, ,

second death hath no sball be priests of God, αλλ' ίσονlαι ιερείς

power : but they shall and of Christ, and

RR 2

a

« הקודםהמשך »