תמונות בעמוד
PDF
ePub

Και

θηρίω, και προσε- « unto the beast, and there was given unto κύνησαν τα θηρίων, « who is able to make him a mouth speaking λέγοντες· Τίς όμοιος 5 war with him?" And

great things, and blasτα θηρίω; και Τίς

there was given to him plemies; and power δύναται πολεμήσαι a mouthspeaking great was given unto him to 5 μετ' αυτ8 ;

things and blasphe- continue forty and two εδόθη αυτώ σόμα mies: and there was 6 months. And he openλαλαν μεγάλα και given to him power to ed his mouth in blasβλασφημίας, και continue in action] pheny against God, to έδοθη αυτή εξασία forty - two months.

blaspheme his name, [ποιήσαι] μήνας | 6 And he opened his and his tabernacle, and τεσσαράκονία δύο.

mouth for blasphemy them that dwell in hea6 Και ήνοιξε το σώμα against God, to blas- 7 ven. And it was given

αυτά εις βλασφη- pheme his name, and unto him to make war μίαν προς τον Θεόν,

his tabernacle, [and] with the saints, and to βλασφημήσαι το ό- those who dwell in

overcome them; and νομα αυτά, και την 7 heaven. And it was

power was given him σκηνήν αυτέ,[κ]τες given him to make war over all kindreds, and

εν τω έρανό σκηνών- with the saints, and to tongues, and nations. 7 τας. Και εδόθη αυ- overcome them. And

8 And all that dwell upτα πόλεμον ποιήσαι power was given to on the earth shall worμεία των αγίων, και

him over every tribe, ship him, wliose names νικήσαι αυτές και and people, and lan- are not written in the εδόθη αυτώ εξεσία guage, and nation:

book of life of the επί πάσαν φυλών και 8 And all who dwell on Lamb, slain from the 8 λαών και γλώσσαν

the earth shall wor- foundation of the και έθνος. Και ship him; they whose 9 world. If any man προσκυνήσεσιν αυ- name is not written in have an ear, let him τον άνlες οι καλοι- the book of life of the 10 hear. He that leadeth κύνθες επί της γης,

Lamb, which was sa- into captivity, shall go ών και γέγραπται το crificed from the foun- into captivity: he that ονόμα εν τω βίβλια

dation of the world. killeth with the sword, της ζωής το αρνία | 9 1f any one have an ear, must be killed with το έσφαγμένες από 10 let him hear. If any the sword. Here is

καλαβολής κόσμο. one leadeth into cap- the patience and the 9 Εί τις έχει ές, ακο- tivity, into captivity faith of saints.

he goes. If any one μαλωσίαν συνάγει, shall slay with the είς αιχμαλωσίαν sword, he must be υπάγει" εί τις εν slain with the sword. μαχαίρα αποκλεγεί,

Herein is the patience

10 σάτω. Εί τις αιχ

[blocks in formation]

Ver. 1. And I was stationed on the sand of the sea.] ’Esæbny, not ésæby, appears to be the true reading*. The scene is now changed, and the Prophet is so stationed as to behold it. It had been removed from the earth and sea, where the angel of the tenth chapter had begun to disclose the fortunes of the Church in the western kingdoms of the Gentiles; it had been removed to Heaven, to shew the prime mover of all the warfare. Both the combatants were of heavenly extraction, and had fought in Heaven. These conflicts therefore were first described; and the scene was changed to accommodate to them, But the battle, which had been begun in Heaven, is now continued on earth; and is to be brought to its conclusion under the seventh Trumpet. Therefore before the final conflict, wherein the heavenly Leader will again appear, the combatants on earth are also to be exhibited; first, those who continue the warfare on behalf of the dragon; then, those who engage on the part of the woman, or Church. Accordingly, the scene is again opened upon earth, and at the brink of the sea; because a formidable agent of the dragon, or satan, is to arise from that quartert.

Ib. And I saw a wild-beast rising up out of the sea.] The sea, in prophetic language, signifies in general the heathen world f; numerous and powerful

+ Ch. xi..

# See the lect, var. in Griesbach,

See note, ch. viii. 7. 8.

armies of the Gentiles, marching against the people of God, are figuratively represented by the stormy waves of the sea*. Thus the ascent of the wild-beast out of the sea seems to signify his rise in worldly power, and probably also from the western gentiles, who are more especially represented under this symbol. The four wild-beasts of the prophet Daniel, representing so many successive tyrannies which overran the earth, are described, all of them, as ascending from the sea. There is a very striking resemblance between the wild-beast of the Apocalypse and those of this Prophet. It will be useful to exhibit them together: and it will be done most effectually in the Greek. The translation of Daniel into that language appears to be very close to the original, as given in Mr. Wintle's version.

REV, xiii. 1–18. xix. 20. ΧΧ. Θηριον"-έξεσιαν μεγαλην. 'Ανεβαινον εκ της θαλασσης.

DAN. vii. 2-15. Θηρια μεγαλα 'Ανεβαινον εκ

της θαλασσης: 1. Ως λέαινα τομα λαλέν

(orig. a lion.) S μεγαλα. .
9. Aρκος
8. Παρδαλις
4. Θηριον ισχυρον τε-

ρισσως, φοβερον και
εκθαμβον, οι οδούλες

αύγε σιδηροι" κ. τ.λ.
Κεραία δεκα αυθα:
Δεκα βασιλεις

“Ως σομα λεούλος.
Οι σοδες αυχε ως Αρκα.
Ομοιον σαρδαλα.
Θηριον έδωκεν αυτω και δρα-

κων την δυναμιν αυχε και
τον θρονος και έξεσιας

μεγαλην.
Κεραία δεκα,-κεφαλας επα.
Δεκα διαδηματα,
Δεκα βασιλεις. (chap. xvii. 12.)

Is. xvii. 12, 13. Jer. vi. 23; 1i. 42. 35. Psalms 1xν. 7; 1xxxix. 9, 10; xciii. 3, 4. Ezek. xxvi. 3. Zech. Χ. 11. See also note, ch. 1,

14, 15.

Κερας

θρωπες

Κερας έτερον μικρον»

Αλλο θηριον. Οφθαλμοι ωσα ανθρωπε Κεράλα,-ομοια αρνιο εν τω κεραλι

Ποιοι

σημεια μεγαλα.

Στομα λαλέν μεγαλα, και Στομα λαλών μεγαλα βλασφημίας, έλαλα ως

δρακων. Έως καιρ8 και καιρών και

Μηνας τεσσαρακονία δυο. γε ήμισυ καιρ8' Έποιοι πολεμον μέγα των Πολεμον ποιήσαι μέρα των

αγιων, και ίσχυσε προς αγιων, και νικήσαι αυθες. αύζες

Έπιασθη το θηριον, και μένα "Ανηρεθη το θηριον, και απω

τέω και ψευδοπροφήλης λέγω" και το σωμα αυτο

εβλήθησαν οι δυο εις την εδοθη εις καυσιν συρος

αυρος. (ch. xix. 20.)

και;

[ocr errors]

λιμνην τε

τηριον έκαθισε:

Οι θρονοι έτεθησαν"-κρι- Και αδον θρονες, και έκαθισαν

επ' αύlών, και κριμα έδoθη

αύοις. «Ως υιος αθρωπε έρχομενος, Και έβασιλευσαν μέρα τα Χρισ8.

και αυτο εδoθη η αρχη (chap. xx. 4.)
κ. τ. λ.

From this comparison, it must appear, that the Beast of the Apocalypse (including the second beast, the false prophet, who is cotemporary with him, exercises his power, and exalts him to universal worship) bears striking resemblance to the beast of Daniel; to all four of them in some respects; but more especially to the fourth; which, like the beast of the Apocalypse, has the same period of continuance allotted to him, at the end of which he is to be destroyed in like manner; and the destruction of both is followed by the establishment of the Messiah's reign. It will further appear, by a similar comparison, that the visions of the Apoca

lyptic beast, and of this of the prophet Daniel, have a nearer resemblance to each other than the two famous visions of Daniel (of the beasts and of the image), yet these two visions of Daniel, on very satisfactory grounds, and by report of the best ancient and modern commentators, are supposed to represent the same history*. The three first beasts of Daniel resemble those which appear to have been most formidable to the ancient world; the lion, the bear, the leopard; and which are enumerated as such by Hosea t; but the fourth beast is a non-descript. He was diverse from the other beast; exceedingly terrible; had iron teeth, and ten horns; and, among the ten, one more dreadful than the

sprang up after them. The beast of the Apocalypse is described as possessing the most terrible parts and properties of all the beasts of Daniel. He is in his general shape like a leopard; uniting uncommon agility with ferocious strength; he has the mouth of the lion f; the paw of the bear Ø. But his resemblance is much nearer to the fourth beast, whose more dreadful power he seems to possess.

. He has his ten horns, his ten kings, or kingdoms. He has the “mouth,

speaking great things and blasphemies,” which is seen upon the little additional horn of the fourth beast of Daniel. To which little horn, the second beast of the Apocalypse, (intimately connected with the first, rising up after him to exercise his power and to increase his dominion) will be found to bear strong resemblance, when we proceed to consider them together, and

rest, which

* See particulars in Bp. Newton's Diss. on Prophecy, vol. i. 454, 8vo. Kert on Prophecy, vol. i. p. 320, &c. 4th ed. + Ch. xiii. 7; 8.

Psalm sxii. 13; 2 Tim. iv. 17. f 1 Sam. xvii, 34, 38.

to

« הקודםהמשך »