תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

14 τ8 Θε8, Λέγεσαν the sixth angel who

το έκίω αγέλω, και had the trumpet, όχων την σάλπιγγα" “ Loose the four anΛύσαν τις τέσσα

“ gels, who are boundρας αγέλες τις

en at the great river δεδεμένες επί το 13« Euphrates.” And

πολαμώ τα μεγάλα the four angels were 15 Ευφράτη.

Και

loosed, who were preελύθησαν οι τέσ

pared for the hour, σαρες άγγελοι οι η

and day, and month, τοιμασμένοι εις την

and year, for to slay ώραν, και ημέραν,

the third part of the και μήνα, και ενιαυτόν, | 16 men. And the numένα αποκλείνωσι το

ber of the troops of τρίτον των ανθρώ

cavalry was two my16 πων. Και ο αριθ- riads of myriads: and μός των τραιευμά

I heard the number of των τε ιππικά, δύο

17 them. And thus I saw μυριάδες μυριάδων"

the horses in the viκαι ήκεσα τον αριθ

sion, and those who 27 μον αυτών. Και

sate on them having έτως είδος της επ

breast-plates of the πες εν τη οράσει, και

colour of fire, of hyaτες καθημένες επ'

cinth, of brimstone. αυτών, έχονlας θώ

And the heads of the ρακας συρίνες, και

horses like heads of υακινθίνες, και θειώ

lions; and out of their δεις» και κεφαλαι

mouths issueth fire, των ίππων ως κε

and smoke, and brimφαλαί λεόνίων, και

18 stone. By these three εκ των δομάτων αυτων εκπορεύεθαι σύρ

plagues were slain the

third part of the men, και καπνός και θείον, 18 'Απο των τριών

by the fire, and the πληγών τέτων α

smoke, and the brimπεκτάνθησαν το

stone issuing from τρίτον των ανθρώ- 1 19 their πιouths. For the πων, έκ τα συρος, power of the horses και έκ το καπνε, και

is in their mouth, and τα θεία τα εκπα

in their tails; for, their

tails are like serpents, ρεμομένα εκ των 5

sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which

are bound in the great 15 river Euphrates. And

the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year,

for to slay the third 16 part of men. And the

number of the army of the horsemen were two hundred thousand thousand : and I heard

the number of them. 17 And thus I saw the

horses in the vision, and them that sat on therm, having breastplates of fire, and of jacinct, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths

issued fire and smoak, 18 and brimstone. By

these three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoak, and by the brimstone, which

issued out of their 19 mouths. . For their

in their mouth, and in their tails: for their tails were like unto sera

power is

19 μάτων αυτών. Η having heads: and with pents, and had heads,

γαρ εξεσία των them they injure. and with them they ίππων εν τη σόμαίι 20 And the remainder of | 20 do hurt. And the rest αυτών εςιν, και εν

the men, who were not of the men which were ταϊς εραϊς αυτών slain by these plagues, not killed by these αι γαρ έραι αυτών repented not of the

plagues, yet repented όμοιαι όφεσιν, έχο- works of their hands, not of the works of σαι κεφαλάς και so that they should their hands, that they εν αυταίς αδικίσι:

not worship the dæ- should not worship 20 Και οι λοιποί των mons, and the idols

devils, and idols of ανθρώπων ο' έκ απι- of gold, and of silver, gold, and silver, and χάνθησαν εν ταίς and of brass, and of brass, and stone, and Όληγαίς ταύτας, stone, and of wood, of wood ; which neiκαι μετενόησαν εκ των which can neither see, ther can see, nor hear, έργων των χειρών nor bear, nor walk. 21 nor walk: Neither αυτων, ένα μή προ- | 21 And they repented

repented they of their σκυνήσωσι τα δαι

not of their murders, murders, nor of their μόνια, και τα είδωλα

nor of their sorceries, sorceries, nor of their τα χρυσά, και τα

nor of their forni- fornication, nor of αρίυρά, και τα χαλ- cation, nor of their their thefts. κά, και τα λίθινα, thefte και τα ξύλινα, α ύτε βλέπειν δύναται,

ότι ακέειν, ότι 21 περιπαθεϊν Και και

μετενόησαν εκ των φονών αυτών, ετε εκ των φαρμακειων αυτών, έτε εκ της πορνείας αυτών, ότε εκ των κλεμμάτων αυτών.

Ver. 13, &c.] Upon the sound of the sixth Trumpet, a voice, proceeding from the four horns of the altar, and addressed to the angel, commands that he should “ loose the four angels, then bounden at the “great river Euphrates,” who were appointed for this

precise

precise time, “ the hour, and day, and month, and

year;" and for this purpose, “to slay the third part « of the men,”

The altar is the golden one, the altar of incense*, which makes a part of the scenery in heaven, standing before the Throne, as, in the earthly temple, before the Mercy-seat, which represented the local residence of God t. Upon the four horns or projecting angles of this altar, under the Mosaic law, atonement for the sins of the people was made . From this sacred place, from the four cardinal points thereof, is issued a decree of destruction against a third part of the Christian Church. For, by the men is to be understood the Christian men. In Acts xv. 17. oi valahoitot Tēv åv@qwtwv, are the remnant or residue of the Israelites;--and thus also in this chapter (verse 20,) oi λοιποι των ανθρωπων are plainly the residue of the Christian men; as also in chap. ix. 4, the men who have not the seal of God, are the nominal Christians. And the sins and offences of the Christians must have been great at this period, when the altar, which, as Bishop Newton observes, is “ their sanctuary, calls “ aloud for vengeance upon them.” The voice coming from the altar which was before the throne, is as the voice of God, who permits, and had decreed this destruction; yet, coming from the altar, and not from the throne, somewhat more seems to be intended : religion seems intimately concerned. The angels who lead this assault on the Christian Church, are four, in concordance with the four horns of the altar, whence the decree and permission proceeded. We are to account them etil angels, like those of the bottomless deep; for why, otherwise, were they bounden? They appear to have been engaged in such destructive warfare aforetime, at the river Euphrates ; but their progress had been arrested, their activity restrained ; now they are again loosed to devastate the Church. But what are we to understand by Euphrates? In Scriptural language, “War upon Eu

* See note, ch, vi. 9.

+ See notes, ch, vi. 9. viii. 3. Exod. xxx. 1-10. Prideaux, Con. i. 141, &c. 5

bottomless 2 Kings xxiii. 1 Esdras i. 25-27. + Jer. li. Prid. Con. book ii. art. Babylon. Whitby's note on 1 Pet. v. 13.-Upon Euphrates, at the time this prophecy was delivered, stood the ruins of Babylon, whose ancient walls inclosed a park; the country surrounding, was still called Babylon, and the Nestorians soon afterwards had a patriarch of Babylon, which, as Gibbon observes, was an appellation successively applied to the great cities which rose in the neighbourliood of Babylon; to Seleucia, Ctesiphon, and Bagdat. This shews how connected was the name of Babylun with the reigning city on Euphratcs. Prideaux, Con. i. 389. 425, 515.

phrates,” is against the King of Assyria *, whose capital city Babylon, on that river, was the grand seat and receptacle of idolatry, the formidable enemy, the insidious corrupter, and at length, by the Divine appointment, the scourge and corrector of the Ancient Church t. The Jews, corrupted by the arts, and then subdued by the arms, of Babylon, were detained in a long captivity ; from which they returned to their native soil, so entirely weaned froin idolatry, that, prone as they had been to this strange propensity, before their sufferings in that idolatrous city, they were strongly and cautiously, and even " to superstition, set against it afterwards I." Idolatry never again reared its head in the Church, till the Church had been for some ages Christian. That time was now come: for under this Trumpet, the Church is described as idolatrous and desperately

wicked;

But on

wicked ; as will appear evident by referring to the 20th and 21st verses. And it is not surprising that annyal, corrections, should issue from this quarter, where they appear to have been kept in readiness, even from the times when they had been so successfully applied to the punishment and correction of the Church. These ministers of wrath had been permitted to lead the Assyrian troops against the idolatrous Jewish church, and to carry it into captivity. the repentance of the sinners, their agency was restrained. They now come forth with a new commis, sion against the idolatrous Christians ; not to lead into captivity, but to slay one third of them. And, as is the punishment, so is also the effect of it, different from that of the former chastisement; the offenders are not all slain, and the remaining church is not reclaimed from its idolatry.

The above is a general view of the character of this Trumpet : but since the swarm of invaders under the fifth Trumpet, and the army of assailants under the sixth, appear to have a certain assimilation, as well as a certain difference, of character, which, compared together, may cast useful light on both; let us bring them into one view.-

[blocks in formation]
« הקודםהמשך »