תמונות בעמוד
PDF
ePub

She weend it had been hir luvely lord,

As he cam ryding hame;
It was the traitor Edom o'Gordon,

Quha reckt nae sin nor shame.

She had nae sooner buskit, hirsel,

And putten on hir goun,
Till Edom o' Gordon and his men

Where round about the toun,

They had nae sooner supper sett,

Nae sooner said the grace,
Tiu Edom o’ Gordon and his men,

Were light about the place.

The lady ran up to hir towir head,

Sa fast as she could drie,
To see if by hir fair speeches.

She could wi' him agree.

But quhan he see this lady saif,

And hir yates all iocked fast, He fell into a rage of wrath,

And his hart was all aghaft.

Cum doun to me, ze lady gay,

Cum doun, cum doun to me: This night fall ye lig within mine armes,

To morrow my bride fall.be;

winnae cum doun, ze fals Gordon,

I winnae cum doun to thee;
I winnae forsake my ain dear lord,

That is fae far frae me.

Give owre zour house, ze lady fair,

Give owre zour house to me, Or I fall brenn yoursel therein,

Bot and zour babies three.

I winnae give owre, ze false Gordon,

To nae fik traitor as zee;
And if ze brenn my ain dear babes,

My lord fall make ze drie.

But reach my pistol, Glaud, my man,

And charge ze weil my gun: For, but if I pierce that bluidy butcher,

My babes we been undone.

She ftude upon hir castle wa,

And let twa bullets flee :
She mist that bluidy butchers hart,

And only raz’d his knee.

Set fire to the house quo' fals Gordon,

All wood wi' dule and ire: Fals ladye, ze sall rue this deid,

As ze brenn in the fire,

Wae worth, wae worth ze, Jock my man,

I paid ze weil zour fee;
Quhy pow ze out the ground-wa stane,

Lets in the reek to mee?

And ein wae worth ze, Jock my man,

I paid ze weil zour hire;
Quhy pow ze out the ground-wa stane,

To me lets in the fire ?

Ze paid me weil my hire, lady ;

Ze paid me weil my fee :
But now Ime Edom o' Gordons man,

Maun either doe or die.

O than bespaik hir little fon,

Sate on the nourice' knee : Sayes, Mither dear, gi owre this house,

For the reek it smithers me.

I wad gie a' my gowd, my childe,

Sae wad I a' my fee,
For ane blast o' the westlin wind,

To blaw the reek frae thee.

then bespaik hir dochter dear,

She was baith jimp and sma: O row me in a pair o'sheits,

And tow me owre the wa.

They rowd hir in a pair o' fheits,

And towd hir owre the wa : But on the point of Gordons spear,

She gat a deadlye fa.

O bonnie bonnie was her mouth,

And cherry wer hir chieks,
And clear clear was hir zellow hair,

Whereon the reid bluid dreips.

Then wi' his spear he turnd hir owre,

O gin her face was wan!
He fayd, Ze are the first that eir

I wisht alive again.

He turned hir owre and owre again,

O gin hir skin was whyte!
I might ha spared that bonnie face

To hae been sum mans delyte.

Busk and boun, my mirry men a',

For ill dooms I do guess;
I cannae luik in that bonnie face,

As it lyes on the grass.

Thame, luiks to freits, my master deir,

Then freits wil follow thame: Let it nier be said brave Edom o' Gordon

Was daunted by a dame,

But quhen the ladye see the fire Cum flaming owre hir head, wept

and kist her children twain, Sayd, Bairns, we been but dead.

She

The Gordon then his bougill blew,

And said, Aw', awa; This house o' the Rodes is a' in flame,

I hauld it time to ga'.

O then bespyed hir ain dear lord,

As he came owre the lee; He fied his castle-all in a blaze

So far as he could see.

Then sair, O fair his Mind misgave,

And all his hart was wae :
Put on, put on, my wighty men,

Sa fast as ze can gae.

Put on, put on, my wighty men,

So fast as ze can drie; For he that is hindmost of the thrang,

Sall nier get guid o' me.

Than fum they rade, and sum they rin,

Fore faft out-Owre the bent;
But eir the foremost could get up,

Baith lady and babes were brent.

« הקודםהמשך »